Mitmaache

D'r Wiel amezeret ziech jód. D'r kingertsóg trók verbij. Zie klingkink danset óp d'r sjtoep. Sjträuet confettie. An d'r jieëvel hong de vasteloavendsvaan. Mit ballonge. Ze woare jraad ópjebloaze. Doe koam inne sjtoef wink. De ballonge vloge de sjtroas eraaf. De vasteloavend zieënet ziech oes. D'r nuie sjtroech klure bliet evver waal hange. De famillieë van d'r Wiel trók óp zóndieg mit loestieje moezieker mit. Hön klarinette klónke. D'r Wiel bloof heem bij zie klingkink. Ze sjpielete e ballongesjpel.  De wermde van de vasteloavend. Hatslieje klure. Moeziek danse. Bis in d'r noamiddieg. D'r tellefóng. Ópins woeët 't zoeë kaod mit de vasteloavend. D'r Wiel kroog tse hure dat zie sjwester sjtil i-jesjloffe woar. 't Hauw inne jezeënde leëftsiet. 't Hoes bij ziech hauw 't nog jetseerd. De poefele jebakke.
't Klingkink sjpringt durch 't tsimmer. Tietsjt teëje ballonge. 't Krieënt.
'Ópa!'
D'r Wiel tietsjt ing ballong tseruk. Sjtaart vuur ziech oes. Vräud en leed kótbijenee. De vräud vleit  wieër in de kluur van de ballonge. Waast in d'r laach van e kink. Joar noa joar. Óch 't leed.
Um mit tse maache.