Miech óch

Inne vrujje vasteloavend wil zage kót noa Dreikönnegke an d’r kuchedusj. De tswai breur besjpraeche wat ze junt doeë mit d’r óptsóg. Óp d’r dusj likt e jroeës sjtuk papier. Hei sjrieve ze alle ivel óp. Oane jet tse zage. Alling sjrieve. Dat hat d’r Allewies óp inne cursus va zie werk jelierd. Ejentlieg ’t intsiegste wat e doava behaode hat. Ze hant allebei inne viltsjtif i jen heng. Mar ieëtsjt e druupje. De flesj sjteet midde óp ’t papier. D’r Jean maat inne tsirkel rónk de flesj. ‘Sjnapsrungde’ sjrieft e d’rbij. Heë pakt tswai jleës-jer oes de kas. Sjud ze vol.
‘Jezónkheet’ darve ze zage.
Inne sjloek, en da sjwieje en sjrieve. ‘Trump-haan, bild ’t tröates, tejater HUBerteshoes, Roda-watdatda’.
‘Paus’ ruft d’r Jean.
Ze niepe an ’t jleës-je. Heë kiekt d’r Allewies a.
‘Doe wils miech doch nit zage, dat uur doa óp ’t werk jet aa hat jehat.’
D’r Allewies trukt de sjouwere óp.
‘ Deë cursus hauw inne tsents jekost. Vier moeëte de köste droes sjloa.’
D’r Jean deed d’r sjtóp van de flesj. Heë sjud de jleësjer nog ins vol.
‘Wits te wat vuur sjlunt? Inne hingeruvver. Óp ós köste.’
De viltsjtifte ligke óp ’t papier. Ze kieke ziech allebei aa.
‘Allewies, woarum loof iech al zoeëvöal joare in d’r óptsóg mit? Umdat ’t miech jevilt.’ ‘Miech óch,’ zeët d’r Allewies.
D’r Jean sjtelt ziech reët. 
‘Miech óch. Dat is ‘t. Miech óch. D’r nuitste sjrai. Tswai sjilder. ‘’t Jevilt miech’ en ‘miech óch’’.
‘Wat dunt vier ós aa Jean?’
‘Dat zient vier ’t mörjens vuur d’r óptsóg. Weë d’r sjong past, trukt ‘m wal aa.’
De sjtiemoeng sjtiegt in de kuche.
‘Zouwe de lu ’t sjnappe,’ vroagt d’r Allewies. ‘
’t Wiechtiegste is, vier sjnappe ‘t. Al is ’t inne sjnaps. Los de vasteloavend mar kome. Deë sjong past.’
‘Miech óch’, zage ze tsejeliech.
An d’r sjloes van d’r oavend jeet ’t lit oes in de kuche. De flesj sjteet nog óp d’r dusj. Haof boese d’r tsirkel.