• medallieë-jrós202201.jpg
  • medallieë-jrós202202.jpg
  • medallieë-jrós202203.jpg
  • medallieë-jrós202204.jpg
  • medallieë-jrós202205.jpg
  • medallieë-jrós202206.jpg

 

 

 

 

medallieë-jrós

óp de mat
in d’r jank
bij de brivvebus
pos-jesjikd noa hei
vanoes d’r trengel
en d’rboese
vräud oane jrenze
mit prinse dansmarieje
sjpringe oes de heng
van d’r Karl
doeëze vol ópjebórje
um ziech tse sjpreie
mieë wie vósmat
teppieg rolt ziech oes
i vräud óp brós
um d’r nak kop heng
d’r Karl leëft vasteloavend
sjenkt sjpas

Karljrós
ing medallieë
óp ziech
alaaf
drei daag
e joar rónk
wieër wie de mat


 

 

 

 

Jannewaar
Sjterebilder in d’r jannewaar zunt Sjteebók en Wasserman


 

 

Planete
Mars  in 't zude.  Jupiter de ieëtsjte helf van de naat in 't westee. Saturnus vrug in d'r oavend neer in 't zuudweste. Venus in d'r sjiemer neer boave d'r zuudwestlieje horizon.

 

 

Drei jannewaar
Mars en d'r mond um tswai-entswantsieg oer kótbijenee.
Drei-entswantsieg jannewaar
Venus en Saturnus reëts van d'r sjmale mond.Orion
't Sjterebild Orion sjteet in 't zuud-oste. Hat de vorm van inne aierleufer mit drei sjtere in 't midde.


 


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kir


 


Troeësbóch.
Tekste in 't Kirchröadsj vuur bij d'r sjloes van 't leëve. E bóch mit sjrievere oes Kirchroa.  Ing oesjaaf va de Stichting LiLiLi deel 85. Uitgeverij TIC. ISBN: 978-94-93048-41-6

 


 

 


 

Medallieë

Bij de Jrieke kank me al medailles. D’r Alexander d’r Jroeëse joof ze al i dreihóngeeddrissieg a zieng offietsere, famiielieje en vazalle. Me neumet ze ‘jode kneuf”.

 

 

 


 

Deel X
 

Vroeë    

De sjpannoeng in ’t dörp sjtiegt. Wat jeet noen passere? Dis joar kan d’r Vasteloavends-oavend werm durchjoa. De korpse kome oes d’r quarantaine. Óp aafsjtand hant ze in de coronatsiet vasteloavend jevierd. De trommeler in d’r jaad. De piefere an de vinster. Tsezame d’r Oanemarsj jesjpild. ’t Is al jet joare jeleie dat ze ee korps woare. Noa d’r krach in d’r verain is jidder ziene eje waech jejange. Noen waor dat vanoes de quarantaine nit e zoeë lestieg. Evver noen. Wat jeet passere. Ing kier hant ze nog tsezame vasteloavend jevierd in ’t verainslokaal. D’r inne van elf óp ach. D’r angere d’rnoa um elf óp tsing. D’r May Sjleëjer van de trommeler hat ziech nog nit lose hure. Óch nit d’r Wiel Piefer van de piefere.
Heem zeët d’r May teëje zieng vrauw: ‘Keetsje, alwerm e joar d’r Oanemarsj sjpille óp aafsjtand doa han iech jinne zin i.’
En ’t nemlieje zeët d’r Wiel óch teëje zieng vrauw. D’r Wiel sjnapt ziech e sjtuk papier oes ’t sjaos. Zetst ziech an d’r kuchedusj. Vingt aa tse sjrieve.
‘Wilt uur mitdoeë mit ós. Dat kan da. Uur komt mit de fleute. Vier mit de tromme. De angere veraine van ’t dörp kome vazelver um óp tse treëne.’
D’r Wiel Piefer deed jenauw ‘t zelfde. Zitst an d’r kuchedusj tse sjrieve. Mit jenauw dezelfde wöad. Alling i plaatsj va fleute sjrieft e knuppele. En i plaatsj va tromme fleute. Ze kleëve d’r brif tsouw en bringe dem noa ee. Ze junt allebei reëtserum de duur eroes. Zoeë bejieëne ze ziech nit. Zunt werm tsejeliechertsiet heem en leëze d’r brif hel óp.
‘Wat sjrieft e,’ zeët ’t Keetsje van d’r May, ‘knuppele teëje ós trommekule. Wie durft e.’
‘Wat sjrieft e,’ zeët ’t Tsof van d’r Wiel, ‘fleute? Wat meent deë doa mit?  Doch nit ós vrauwlu.’
D’r May en d’r Wiel wille jinne krach ier ze richtieg bejonne zunt. Ze zient ’t als joeks wat bij d’r vasteloavend huet. Ónger d’r brif sjrieve ze ee woad, ‘jód.’  
Ze bringe allebei d’r brif werm tseruk.
D’r wieët van ’t verainslokaal kriet deë oavend tswai berichte. Van d’r Wiel en van d’r May.
D’r oavend jeet durch. D’r zamsdieg vuur de vasteloavend.
D’r wieët is vroeë. Heë zuet ins deep. Heë  kan werm an ’t tsere van d’r zaal dinke.

 

Vertaling gedicht 'medallieë-jrós'
(boven aan de pagina!)
medaille groet

op de mat
in de gang
bij de brievenbus
postgestuurd naar hier
vanuit de omgeving
en erbuiten
vreugde zonder grenzen
met prinsen dansmarietjes
springen uit de handen
van Karel
dozen vol opgeborgen
om zich te spreiden
meer dan de deurmat
tapijt rolt uit
in vreugde op borst
om de nekhoofd handen
Karel leeft carnaval
schenkt vreugde

Karelgroet
een medaille
op zich
alaaf
drie dagen
een jaar rond
verder dan de mat

 

  

 Aarre

’t Is meuglieg. Inne winkter mit sjnei. Tswiefel loos de vlokke sjmiltse ier ze óppen eëd woare. Mar jeleuf lieët sjneie. Zoeë jónge ’t Bertie en d’r Wiel vuur tswai joar eroes. Noa de natoer woa al bejint en tseruk kunt. In ing sjneilandsjaf.
Zoeë wie doe junt ze óch noen. E klingkink jeboare. Vlokkenuits sjweëft binne. ‘Aarre.’
Inne naam oes ing sjneiwelt. Sjatse wies.
Tse vós junt ze durch ’t veld langs d’r busj. Erm in erm. Noa ’t wónger van ing naat. Inne mörje. Noen heem.
Inne middieg um tse drage. Hoedtsaart. Leëvensfrisj. I hön erm va durchjeëve. I leëvensdaag.
Ze kieke ziech aa. ’t Bertie en d’r Wiel óngerweëgs. I sjnei. Noa wies ónbesjraeve blad.
Ieëtsjte sjritte van d’r Aarre. Oes d’r sjoeës.
Sjpore in ieëwieg landsjaf.

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

984256
vandaag19
gister99
deze week249
maand19