• welt-jesjef202201.jpg
  • welt-jesjef202202.jpg
  • welt-jesjef202203.jpg
  • welt-jesjef202204.jpg
  • welt-jesjef202205.jpg

 

 

 

 

 welt-jesjef

jewaltieg tsejeliech tsaart
welt ziech de eëd
i huegde i deepte
hel en sjtil

sjteeriech tsejeliech erm
jolve lu durch de welt
i mach i verlis
sjpas en angs

alles tsejeliech nuuks
uvversjpeult jeld ’t leëve
i sjrape i dele
vöal en winnieg

leëve tsejeliech dele
’t intsiegste jesjef
e welt-jesjef

e kris-jesjenk

 

 

 

Detsember
De sjterebilder voor detsember zunt Boagsjutse en Sjteebók.

 

 

Planete
Mars  in 't zuudoste. Saturnus 't zuudose. Jupiter de ieëtsjte helf van de naat in 't zude. Saturnus in d'r oavend in 't zuudweste.

 

Zivve detsember
D'r mond en  Mars kót bijenee.

 


Nuun-entswantsieg detsember
In d'r oavendsjiemer Venus en Mercurius kót bijenee neer in 't zuudweste. Links hoeëg d'r boave Saturnus.


Midwinkter
Een-entswantsieg detsember um tswai-entswantsieg oer ach-en vieëtsieg vingt d'r winker aa.


Orion
't Sjterebild Orion sjteet in 't zuud-oste. Hat de vorm van inne aierleufer mit drei sjtere in 't midde.

 


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kir

 


Troeësbóch. Tekste in 't Kirchröadsj vuur bij d'r sjloes van 't leëve. E bóch mit sjrievere oes Kirchroa.  Ing oesjaaf va de Stichting LiLiLi deel 85. Uitgeverij TIC. ISBN: 978-94-93048-41-6

 


 

 


 


’t Welt-jesjef

’t Weltjesjef zetst ziech i vuur d’r handel i zaachens oes erm leng. 

 

Vertaling gedicht 'welt-jesjef'
(boven aan de pagina!)

wereldwinkel

geweldig tegelijk zacht
golft de aarde
in hoogte in diepte
hard en stil


steenrijk tegelijk arm
golven mensen door de wereld
in macht in verlies
plezier en angst

alles tegelijk niets
overspoelt geld het leven
in schrapen in delen
veel en wienig

leven tegelijk delen
in de enige winkel
een wereldwinkel

een kerstcadeau

 

 


anger dele van 't krismeersje bij: 'en verder - kerst'

 


 

Deel XXVIII

hats 

Tswai keëtse van d’r adventskrans hant al jebrankd. Nog tswai, da is ’t krismes. Hu brent de dreide keëts. D’r meester zetst ing doeës óp d’r burro. De kinger zunt nuisjierieg.
‘Uur zalt wal dinke, wat zitst in die doeës?’
Jinne zeët jet. Inkele kinger knikke.
‘Bauw is ’t krismes. Vier vinge dat e sjun fes. Um ziech óp tse vräue. Nog ing keëts en da is ’t fes doa. Mar ing vroag. Zouwe óch lu zieë vuur wem ’t nit ezoeë sjun fes is?’
‘De lu die krank zunt,’ zeët d’r Cas. ‘Miene opa is krank. Heë mós noa ’t sjpetaal.’
’t Beau sjtikt d’r vinger óp.
‘Mieng oma is bang, dat vier ’t kaod hant. En misjien nit zoeëvöal mieë tse aese krieje.’
‘Doa hinge woeënt ing mevrauw, die is ummer alling.’
D’r Lux wiest noa de vinster.
D’r meester lekt ing hank óp de doeës.
‘Joa doa zunt lu, die nit zoeëvöal tse aese hant, of krank weëde, of vuur ziech alling heem zitse. Vuur hön is krismes nit e zoeë sjun fes. Zouwe vier die lu ins e bis-je vroeë maache? E hats ónger d’r reem sjtaeche? Zoeë zeët me dat, wen me inne jet jóds wil wunsje.’
‘Joa,’ klinkt ‘t durch de klas.
‘Kiek, doa han iech die doeës vuur.’
D’r meester maat de doeës óp. Holt e sjtuk kartong droes . Doa is e hats óp jesteechend.
‘Hei ziet uur e hats. Va kartong. Uur kant dat oes-sjnieje. Une wónsj dróp tseechene en sjrieve.’
‘Inne wónsj,’ vroagt d’r Lux.
‘Ao nae, iech han ing janse doeës vol. Kiek mar vuur wem dat-s te inne wónsj wils maache.’
Sjtil junt ze an ’t werk. Ze tseechene, klure, plekke. En wen e hats veëdieg is, legke ze dat bij d’r adventskrans. Wen ze noa heem junt, likt doa al inne janse sjtabel. In de doeës is nog ee hats uvver.
‘Da is de doeës óch nit ezoeë alling.’
De kinger laache. D’r meester pakt de jietaar. Ze wise wat noen jeet kome. E nui sjtuks-je vuur ’t lid van ’t krismeersje.


in de klas hei óppen sjoeël
maache vier e wónsjehats
vuur de lu mit leed verdris
sjenke dis jelukkesjats
hatse tieke jiddere daag
óp jezichter inne laach

vuur de miensje woa dan óch
mit verdris en zoeëvöal leed
maache vier ‘ne hatsejrós
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol wónsjehats


 Kingertsiet

Heë huet ’t al va wieds. Tuen va krismoeziek. D’r pap leuft jet sjtroase durch. Sjal tsouwjeknupd. Kap óp. ’t Is naaskaod. Heë kiekt ins rónk. Ejentlieg oane jet richtiejes tse zieë. ’t Is de tsiet va jedanke sjpieële. Tusje vruier en hu. Tusje zieng eje kingertsiet en de tsiet va zieng kinger. En dat jieët ‘m e riech jeveul. Óch al leuft e hei vuur ziech alling. ’t Jieët mieë wie me ziet.
Midde óp d’r jroeëse plai sjteet ’t jód tsimmer van d’r krisman. ’t Jlietsert en kliengelt. D’rboave oes ’t ‘hohoho’. Zoeë bejrust heë de bezukkere va zie hoes. D’r pap leuft mit de verbij-jengere mit. In d’r ek van d’r plai zitst wie alle joare d’r moezieker. Mit inne nuie sjpróch. Jeplekd teëje de kirchmoer.
‘Weë ’t mörjens in d’r sjatte zitst, zitst ’t oavends in de zon.’
Wöad va mód vuur weë ’t nit mieë ziet zitse. D’r pap bliet ing tsiet sjtoa. Sjenkt ‘m inne doem oes ’t hats. Lieët d’r hód óppen eëd vuur d’r moezieker kliengele. Heë jeet durch.
E kink leuft vuur hem mit de mam. Het hat inne sjtaove engel i jen heng. Het wurpt d’r engel i jen loeët.
‘Kiek, d’r engel kan vleie.’
Vingt ‘m óp. Duit d’r engel teëje ziech aa. D’r pap laacht ins.
‘Inne werp-engel.’
E sjtuk wieër ziet heë d’r kroam van de engele. Heë jelt inne um mit tse neëme. Heem sjtikt e de tswaide keëts aa. D’r engel neëver d’r krans. Veëdieg um tse vleie oes de heng van de kinger. I hönne tsiet. Kingertsiet. Engele-tsiet.


 
 
 
 
Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

978282
vandaag46
gister143
deze week429
maand887