• perre202106.jpg
  • perre202107.jpg
  • perre202108.jpg
  • perre202109.jpg
 

perre

naam vuur rots
um e hoes tse drage
vol leëve
jeboare in d’r middieg
oeësterklure nog frisj
kunt dansend
i vlokke wies
sjpreit ziech oes
in ing dekke
va leefde
uvver ós

perre
ing sjneivlok
in ’t vrugjoar
bringt wermde
in de kouw
sjmiltst in ós hats
va jeluk

 

 


 

 

 


Joelie
D’r oersjprunklieje Reumiesje naam van d’r mond jolie woar ‘Quintilis’, wat ‘d’r vunnefde mond betseechent. In d’r Reumiesje kalender woar meëts d’r ieëtsjte mond van ’t joar. Joelie dus d’r vunnefde.

Planete
Ach joelie is um vunnef oer Mercurius in ostnordoste kótbij d'r mond tse zieë. Drutsing joelie sjtunt Venus en Mars kótbijenee in 't westnordweste. Vunnef-entswantsieg joelie dunt dat Jupiter en d'r mond in 't zuudoste. Saturnus sjteet doa reëts va.

Meteoren
Vanaaf ach-entswantsieg joelie zunt de vallende sjtere tse zieë.


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 krogg 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

 


Durch mieng oge
E bóch (2019) mit jediechte van 't Marloes Lammers-Hoekstra. Óch mit Hollendsje uvverzetsoeng.


De vaan hingt oes
E bóch (2020) mit jediechte en jesjiechtens van d'r Tjeu Wetzeler, Holzstraat 74, 6461HR Kerkrade, 045-5464304, twetzeler@hetnet.nl

 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Jammer genoeg moeten wij in Januari 2021 de twee lezingen van mw. Petra Dassen-Housen (9 jan.) en Wim Heijmans (18 jan.) gaan verplaatsen.
Beide lezingen mogen (voor zover nu bekend) maar 30 gasten ontvangen in het HUB en zowel mw. Dassen als Wim Heijmans verdienen de aandacht van een groter publiek.
Dus .... gaan we weer schuiven. 😅

Voor de lezing van Wim Heijmans hebben we 17 januari 2022 gepland.
De lezing van mw. Dassen is eveneens verschoven naar het nieuwe seizoen. Datum volgt nog.
Laten we ervan uit gaan dat de wereld dan weer redelijk terug in het lood is. Althans wat Covid-19 betreft. 😉

 

 

Perre

Perre is inne jonge-naam. Sjtamt aaf van ’t Skandienaviesje Per. In ‘t Latieniesj Petrus en ’t Griechiesj Petros, dat rots besteechent.


 


 

 

Vertaling gedicht 'perre'
(boven aan de pagina!)


perre

naam voor rots
om een huis te dragen
vol leven
geboren in de middag
paaskleuren nog vers
komt dansend
in vlokken wit
spreidt zich uit
in een deken
van liefde
over ons

perre
een sneeuwvlok
in het voorjaar
brengt warmte
in de kou
smelt in ons hart
van geluk
 

 


 

 
Dal

Heë kiekt oes uvver de huevele. Bliet voet va de dale. D’r Hannes sjteet neëver d’r fiets. Jraad varet e langs ing vrauw. Ze leuft uvver inne jolvende veldwaeg. Ze dreët inne zonnehód. Hat blomme i jen heng. Ze zingt. Heë ziet ze noen va wieds. Ze sjtikt ing hank i jen loeët. Zoeëwie me in e meersje inne könnek bejrust. Beuje en ing hank tsirkelt in de loeët. Zoeë bejrust ze de zon. En ’t land um ziech erum. ’t Jieët e vroeë jeveul.
D’r Hannes kiekt vuur ziech oes. In ’t dal sjtreumt ing baach. ’t Roesje is tse hure. Klinkt vroeë. E moezieksjtuk. Fiengelienge, fleute, piano. Past jans bij de vrauw uvver d’r jolvende waeg. Vurrieje waech klónk ’t wasser angesj. Mit hel sjlaagwerk uvver-sjtreumet de baach ’t dal. E troanedal. Van uvverflós. I de sjproach va de natoer.
Noen klinkt de baach jans i d’r zin van de vrauw. Ze kunt zingend en winkend kótterbij. D’r Hannes ziet ze teëje de zon i. Heë sjtikt ing hank óp. Vieët wieër.
D’r Hannes óngerweëgs. Zoeë neumt e ziech óch. Óngerweëgs. Wie zoeëvöal daag in de sjproach van de natoer. Ziene toer. Moeziek klinkt.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

923774
vandaag89
gister131
deze week212
maand3103