• zonnesjien202101.jpg
  • zonnesjien202102.jpg
  • zonnesjien202103.jpg
  • zonnesjien202104.jpg
 

zonnesjien

you are my sunshine
e lid va vräud
va vrij
oes tsoldate mónk
vuur zie leef
lang jeleie

you are my sunshine
e lid va leed
va kwiet
tsoldaat jónk jevalle
vuur zie leef
bliet kótbij

you are my sunshine
e lid van erinneroeng
va jedanke
a jónk leëve
vuur diech leef
ummer werm

you are my sunshine
de sjtim van
ing vrauw
doe jónk
noen óp leëftsiet
klinkt uvver
huevele jreun jraas
tuen va klokkesjpel
in d’r wink
troag in de tsiet

miene zonnesjien

 

 


 

 

 


Tseptember
De daag weëde kótter. Óp ee tseptember doert d’r daag drutsing sjtond en ach-endrissieg menute. Drissieg tseptember is dat elf sjtond en tswiai-envieëtsieg menute.

Planete
Venus sjteet an 't bejin van d'r oavend neer in 't westzuudweste. Jupiter de janse naat in 't zude. Jenauw wie Saturnus. Tsing tseptembret sjtunt d'r mond en Venus um tswantsieg oer drissieg kótbijenee. Óp zivvetsing tseptember ziet me um tswai-entswantsieg oer drissieg Saturnus, Jupiter en d'r mond in e jruupje bijenee.

Herfs
Tswai-entswantsieg tseptember bejint um een-entswantsieg oer ee-entswantsieg d'r herfs. De zon beweëgt da va nord noa zuud uvver d'r evenaar. Rónk deë dartum doere daag en naat uvveral óp de eëd eëve lang.

 

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 krogg 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

 

De vaan hingt oes
E bóch (2020) mit jediechte en jesjiechtens van d'r Tjeu Wetzeler, Holzstraat 74, 6461HR Kerkrade, 045-5464304, twetzeler@hetnet.nl

 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Jammer genoeg moeten wij in Januari 2021 de twee lezingen van mw. Petra Dassen-Housen (9 jan.) en Wim Heijmans (18 jan.) gaan verplaatsen.
Beide lezingen mogen (voor zover nu bekend) maar 30 gasten ontvangen in het HUB en zowel mw. Dassen als Wim Heijmans verdienen de aandacht van een groter publiek.
Dus .... gaan we weer schuiven. 😅

Voor de lezing van Wim Heijmans hebben we 17 januari 2022 gepland.
De lezing van mw. Dassen is eveneens verschoven naar het nieuwe seizoen. Datum volgt nog.
Laten we ervan uit gaan dat de wereld dan weer redelijk terug in het lood is. Althans wat Covid-19 betreft. 😉

 

Zonnesjien

Ónjeveer de helf van de zonnesjtroale besjtunt oes lit wat me ziet. De anger helf besjteet oes infraroeë sjtroale en e kling deel ultraviolette sjtroale.


 


 

 

Vertaling gedicht 'werm'
(boven aan de pagina!)


zonneschijn

you are my sunshine
een lied van vreugde
van vrij
uit soldaten mond
voor zijn lief
lang geleden


you are my sunshine
een lied van leed
van kwijt
soldaat jong gesneuveld
voor zijn lief
blijft kortbij


you are my sunshine
een lied van herinnering
van gedachte
aan jong leven
voor jou lief
altijd weer


you are my sunshine
de stem van
een vrouw
toen jong
nu op leeftijd
klinkt over
heuvels groen gras
tonen van klokkenspel
in de wind
traag in de tijd

mijn zonneschijn
 

 


 

  

Kniet

‘Bis ‘t nieëks joar’ zate ze vurriegs joar wie ze voet jónge oes ’t koensdörp. ‘t Bertie en d’r Wiel vare wie zoeëvöal joare óp d’r fiets werm d’rhin. Midde tseptember. Oes d’r zommer d’r herfs eri. De piele van ’t vurriegs joar sjtunt nog óp d’r waeg. De tsiet van aafsjtand is jet lokkerder woeëde. Ze kanne werm langs de hoezer sjpatsere. De kuunsler tseje hön weëd. De hoezer zunt behange mit jekluurde duch. ’t Antwoad van de hiezieje kuunsler óp d’r moeëde va zicherheet i jries en wies.
Bij ’t ieëtsjte hoes sjteet óp d’r waeg mit kniet i reënboagklure jesjraeve: ‘iech bin wem iech bin, en doe darfs zieë wem-s te wils zieë’.
Langs d’r waeg sjteet ing tuut mit kniet en e brifje: ‘um ummer werm tse kniete’. ’t Bertie pakt jet kniet droes. Het kluurt de lettere bij. Ze junt wieër durch ‘t dörp i klure. ’t Weëd óch werm jezónge. In de wei kan me jet drinke. Ing tas kaffe of tieë kriet me aajeboane. Óp e sjild sjteet: ‘Kaffe en tieë óp aafsjtand. Werm va verbóngeheet.’
‘E jód jeveul um dat tse preuve,’ zeët d’r Wiel.
’t Bertie knikt.
‘Joa en um mit tse neëme.’
De fietse sjtunt bij e hek van e hoes mit bilder en foto’s. Ing aafjebraoche kirch.
‘Um werm óp tse bouwe’ sjteet óp e sjild. ‘I leefde. Alling i leefde. Oane óngersjeet.’ Neëveree fietse ze werm noa heem. Mit jet kniet i jen taesj. I reënboagklure. Um heem wieër tse kniete.


 

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

930322
vandaag65
gister110
deze week171
maand2461