jrens201601
jrens201602
jrens201603
jrens201604
jrens201605
jrens201606

 

jrens
  

    de jrens va noel
is noel
filosofe-sjproach
doa kans te wieër
mit joa
mar wie wied
jods-jedank klinkt
de sjtim van
inne zenger

huft óp
um tse zieë

wieër wie noel

 

 

 


  grens/ de grens van nul/ is nul/ filosofen-taal/ daar kun je verder/ mee gaan/ maar hoe ver/ goddank klinkt/ de stem van/ een zanger/ tilt op/ om te zijn/ verder dan nul/

 

 

 

Tsenke


Jiddere sjoeëldaag vingt de juffrauw aa mit e jesjprieëch. De kinger zitse in inne krink. 't Kim darf hu aavange. 't Hat jister óp d'r televies jet jezieë uvver peste.
'Iech ving dat nuuks.'
Dat vinge ze allemoal óch zoeë. Mar doch passeert 't. Ummer werm óppenuits. D'r Kevin vingt dat peste jaroes nit jód is. Mar flauwekul maache mós waal kanne.
'Doa zitst 't probleem,' zeët de juffrauw. 'Tsenke um sjunne sjpas tse maache of inne wirklieg pieng wille doeë.'
t Astrid sjtikt de hank óp.
''t Vingt döks aa mit flauwekul. En da weëd 't erjer.'
De juffrauw knikt.
'D'rmit óphure ier 't oes de hank leuft. Wens te zies, dat d'r angere 't nit mieë sjun vingt, móts te oessjeie.'
't Kim zeët tsem sjloes. '
''t Jil is mieng vrundin. Vier maache ummer sjpas.'
De juffrauw sjtikt de erm oes.
'Joa, kinger. Wie mieë vrundliegheet, wie winniejer jewald.'
Ze zal 't óch óp d'r elderoavend druvver han. Doa hoft ze nog jet tse hoale.
In d'r ek sjtunt de doeëze mit de kris-zaachens. 't Kribje oavenóp. D'r Joep darf ze noa de kas óp d'r jank bringe.
'Juffrauw, woa zunt 't Maria en d'r Jozef mit 't kinke noen?'
'Ze zunt óp de vlóg noa e anger land vuur inne koa könnik. Deë wool de kinger pieng doeë.'
'Doe woeët óch al jetsenkt?'
'Joa, Kim, 't is van alle tsiete.'
'Dat wëed 't tsiet, dat...'
''t Is al tsiet, Kim. Noeëts tse sjpieë.'

 

 

Jrens
In de middeleeuwen jove banpöal de jrens aa van ’t reëtsdeel, de banne, rónk ing sjtad. Weë verbanne woeët, dórf die nit passere.

 

 

Jannewaar
D’r  mond is jeneumd noa d’r Janus. D’r Reumiesje Jod van d’r bejin en d'r sjloes.


Venus
De planeet Venus is duudlieg  in 't zuudweste tse zieë. In d'r aavank van d'r jannewaar kótbij d'r mond. Linksboave sjteet de planeet Mars.

 

Jupiter
D'r mond en d'r planeet Jupiter sjtunt 't mörjens kótbijenee.

 

Dieksiejoneer
Is werm tse krieje.