versjienge201705
versjienge201706
versjienge201707
versjienge201708

 

  

   

versjienge

 

ópins bis te der
allang óngerweëgs
en noen bis te doa
tsaart winke
sjlaier danse
zuet sjtrieële
zoeë vashaode

doa-óp jewaat
nim diech mit
lieët in d’r oavend
zommernaat
raes i miech

ópins bis te doa
in d’r mörje
versjiengs te

bliets te

nim diech mit
i mie sjienge

 

 

  verschijnen / opeens ben je er / allang onderweg/ en nu ben je daar / zacht zwaaien / sluier dansen / zucht strelen / zo vasthouden /  daarop gewacht / neem je mee / licht in de avond / zomernacht / rust in mij / opeens ben je daar / in de morgen / verschijn je / blijf je / neem je mee / in mijn schijnen

 


 

 

NUI BÓCH:

         

 

 

 

Beste mensen
Wim Heijmans is geen onbekende schrijver. Hij plaatst elke week wel drie keer een nieuw verhaal, gedicht of filmpje op zijn site www.kerkraadsdialekt.nl
Een aantal jaren geleden bracht hij al een boek uit: Uvver klone, sjteremeëdje en anger lu.
Dat was een groot succes.
Ondertussen kreeg hij twee keer de Veldeke Literatuurprijs voor zijn literair werk.


Om te vieren dat hij al tien jaar lang zijn site in de lucht houdt, wil hij graag een boek uitbrengen. Ook om iets concreets te hebben dat de tand des tijds kan doorstaan.
Daarbij kunt u hem en ons helpen.


We zijn een crowdfundingsactie begonnen via
https://www.voordekunst.nl/projecten/5518-jubileumboek-wim-heijmans
Door hier te doneren, kunt u zichzelf verzekeren van een exemplaar van het boek.
Eeuwige dankbaarheid heeft u al, nu het boek van Wim nog.


Wij danken u.
Paul Weelen en Luiz Oliveira
Uitgeverij TIC/St LiLiLi
043-3262414

 

 

Leef lu
D’r Wim Heijmans is jinne ónbekankde sjriever. Heë zetst bauw drei moal de wèch ing nui jesjiechte, e nui jediech of e nui filmpje op zieng site www.kerkraadsdialekt.nl
Dat deet ‘m jód en dat hult ‘m jónk.

Heë hat jans jet joare jeleie zie ieësjte bóch oesbraad: Uvver klone, sjteremeëdjer en anger lu.
Dat woar inne jroeëse erfolg.
Óngertusje hat heë tswai moal inne pries krèje vuur de jroeëse literair weëd van zie werk.

En um tse viere dat e al tsing joar lank ummezuns e sjtuks-je óp de site zetst, wilt e jeer e bóch oesbringe. Um óch werm jet vas in de hank tse han dat de tsiet kan durchsjtoa.
Doabij kant uur ‘m helpe.

Vier zunt ing crowdfundingsaktsiejoeën bejonne via
https://www.voordekunst.nl/projecten/5518-jubileumboek-wim-heijmans
Óp zoeng maneer kant uur zicher d’rvan zieë dat dat bóch d’r kunt.
De ieëwieje dankbaarheet hat uur al in tèsj, noen ‘t bóch van d’r Wim nog.
Vier danke uuch.


Paul Weelen, Luiz Oliveira
Uitgeverij TIC/ St LiLiLi

 

 

Zeswaechedeens

‘Te koop’ sjteet jroeës óp ’t hoes. Teëje de roet van e sjloftsimmer jeplekt. D’r naam
van d’r makelaar sjteet drónger. De blombek óp de vinsterbank zunt leëg. De mam is kót noa de vasteloavend jesjtórve. De kinger zunt noa hön liertsiet in anger dele van ’t land jange woeëne. Tswai zoeë joar noa ’t boeseland. Bij de bejrebnis koame ze nog ins in de kirch woa ze jedeufd zunt. De kommeliejoeën jedoa hant. En je-
trouwd. Ze hant aafjesjpraoche um bij d’r zeswaechedeens werm allenäu bijenee tse kome. Jenauw mit de Oeëstere. Alle kinger, klingkinger, hingerklingkinger. Nog eemoal in ’t elderlieg hoes. Absjied van zoeëvöal erinneroenge. Tsezame zitse ze in de kirch óp Poasjzamsdieg. D’r deens rónk wasser en vuur. E kink weëd jedeufd. Ze kenne hem nog va vruier. D’r  pastoer deë vroeë maat. Vuur wem an ziene dusj in de kirch plaatsj is vuur jidderinne. Zoeë junt ze óch noa heem. Vol dank van ing jouw erinneróng.
Heem tsezame in e jroeës tsimmer. Nog eemoal aiertietsje. E jlaas wien. Ze kieke nog ins rónk. Lofe durch ’t hoes. Perzeunlieje zaachens hant ze al verdeeld. Óp ’t dus-sje in d’r jank ligke e paar brivve van lu die ’t hoes wille jelde. D’r Mark, d’r jungste kiekt d’rhin. Heë laacht ins hatslieg.
‘D’r Noud van d’r Willems wil ’t jelde. Deë hat miech óppen sjoeël jet jetsenkt. Dem dunt vier doch jet dróp.’
Ze laache allenäu. Ee vuur ee junt ze ’t hoes oes. D’r öadste jeet ’t letste. Heë sjluust aaf. An duur kieke ze nog ins eróp. Te koop. De plantsebek van de mam zunt leëg.
De blui van de erinneroeng. Die neëme ze mit.


 

Versjienge


Versjiengsel kunt van 't Griechiesje woad ‘fenomeen’ en betseechent: ‘jet dat kan
jezieë weëde’. ’t Jeet jemindlieg uvver bezóngere dinger.

 

EE APRIL
Inne daag um aa tse klietsje.

April
In ’t Aodhollendsj jraasmond, kiemmond of poasjmond jeneumd. D’r Reumiesje naam is Aprilis en d’r Judiesje is Iljar.


Mars, Mercurius Jupiter
Mercurius sjteet in 't weste, reëts-ónger Mars. Jupiter is an 't bejin van d'r oavend in 't zuudoste.


Vrugjoar
't Vrugjoar vingt tswantsieg meëts um elf oer nuunentswantsieg aa. Deë daag doere uvveral óp de eëd d'r daag en de naat eëve lang.


Dieksiejoneer
Is werm tse krieje.


 

 

teller

445671
vandaag63
gister408
deze week445
maand11320