verwaar202001
verwaar202002
verwaar202003
verwaar202004
verwaar202005

 

 

   
  verwaar

’t jeveul va flanere
langs etalaazje
sjtoots óp diech
doe neëver miech

’t jeveul va sjpatsere
langs terrasse
jeer mit diech
doe kótbij miech

’t jeveul va sjenke
diene blik in de oge

’t jeveul va krieje
diene jlietser oes de oge

zoeë verwaar iech diech
bij mieng sjun wöad
vuur diech

 


Verwaar

’t Hollendsje woad ‘bewaren’ truft me vuur ’t ieëtsjt aa in ’t joar tswelfhóngertswantsieg.

 

Aujoes
Vuurdat d’r mond noa d’r kaizer Augustus jeneumd woeëd, woar ’t d’r zesde mond in d’r Reumiesje kalender, ónger d’r naam Sextilis, wat ‘zesde mond’ betseechnet. In d’r Reumiesje kalender bejon ’t nuie joar óp ee meëts. Sextilis woeët umjedeufd bis ‘aujus’ um d’r kaizer Augustus tse iere, deë i deë mond in drei-envieëtsieg vuur Kristus konzoel woeëd, en versjillende ‘sjleëg’ jewonne hauw in d’r krig.

Planete
Ee aujoes um drei-entswantieg oer drissieg sjteet links boave d'r mond Jupiter en links d'rva Saturnus. Ach-en tswantsieg aujoes um tswai-entswantsieg oer drissieg  kan me dat óch zieë. Voftsing aujoes um
haover zes 't mörjens is in 't  oste Venus kótbij d'r mond. Venus is d'r janse mond in 't letste deel van de naat jans kloar in 't oste tse zieë.

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 krogg 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

Durch mieng oge

E bóch (2019) mit jediechte van 't Marloes Lammers-Hoekstra. Óch mit Hollendsje uvverzetsoeng.

Zing stillekes-concert
Zóndieg drutsing tseptember um vieëtsing oer. Kastieël Cartils Wijlre. Durch formatie L3.


 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Maandagavond 18 januari 2021
19.30 - 21.30 uur
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.

Namens Stichting De Drie Ringen nodig ik jullie uit voor een avondje met de Kerkraadse dialectschrijver, Wim Heijmans.
Op het tweede festival Sjiek, kreeg Wim Heijmans voor zijn boek, D'r Jank van de Tsiet, de Sjiek Literatuurprijs 2019. Het boek beschrijft in tientallen verhalen en gedichten hoe de tijd verloopt van begin januari tot eind december.
Aansluitend aan de boekenweek komt Wim voor ons een lezing verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden.... voor wie houdt van literatuur, poëzie, taal en dialect of wie daar nieuwsgierig naar is. Laat u verrassen!
Interesse? Dan kun u zich opgeven via onze website: www.dedrieringen.org
Kosten € 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee.

 

Vertaling gedicht

bewaar

het gevoel van flaneren
langs etalages
trots op jou
jij naast mij

het gevoel van wandelen
langs terrassen
graag met jou
jij dichtbij mij

het gevoel van schenken
jouw blik in de ogen

het gevoel van krijgen
jouw glitter uit de ogen

zo bewaar ik jou
bij mijn mooie woorden
voor jou
 

 


 

 Hegke

Hu jeet d’r tropedeens vuur d’r Joeëhan i. Vuur zes oer ’t mörjens al eroes mit d’r hónk. I de keulde. Inne janse daag nog vuur diech. Went e heem werm eri kunt, hat ’t Lieza d’r dusj al jedekd voor de mörjebótram.
‘Jinne jezieë óngerweëgs?’
‘Alling d’r Dris. Deë sjtong bij d’r hoarsjniejer vuur ’t jesjef. Deë hat de vakans al um, mar ’t jesjef is nog ummer tsouw.’
‘Zicher vaweëje de hits.’
‘Nae d’r Dris zaat dat e i quarantaine is.’
‘Woar e da i Sjpanje?’
‘Nae i Vols. Óp  d’r Dreilandepónk. Doa is code roeë.’
‘Doe hils miech vuur d’r jek.’
‘Wat meens te Lies, doa kome drei lande bijenee.’
‘De hits bejint bij diech al vrug tse sjtieje.’
‘Nae dat zaat d’r Dris in alle erns. Heë hat ‘m jezieë hinger de vinster. D’r hoarsjniejer hauw e masker óp. En e sjild um d’r nak. Angerhaove meter.’
‘Angerhaove jek, zals te mene. Koom aes.’
Mit inne jrielaach sjmiert e ziech ing bótram. ’t Sjmaacht ‘m jód. Zoeëwie de res van d’r daag. In d’r sjatte hingenum. Leëze. Jet doeke. En teëje d’r noamiddieg ‘t  jroeëse moment. ’t Jlaas mit de condensdrupe. In de  jadens va de noabersjaf klinkt uvver de hegke óp aafsjtand: ‘Jezóndheet’.
D’r noaberman sjpilt óp d’r monneka. Bis in d’r duuster. D’r monnekasjpiller ruft: ‘Nog inne wals vuur ’t sjloffe joa.’
Ze danse e paar sjritte.
‘D’r tropedeens zitst dróp, Joeëhan.’
‘Mörje junt vier wieër Lies. Tropedeens mit uvversjtonde.’
’t Lies kiekt ‘m ins aa. ‘Angerhaove jek.’
Nog inne laach klinkt. Uvver de hegke.


 


 

 

 

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

882830
vandaag10
gister140
deze week369
maand1470