boch201701
boch201702
boch201703
boch201704
boch201705
boch201706
boch201707
boch201708
boch201709
boch201710
boch201711
boch201712
boch201713
boch201714
boch201715
boch201716
boch201717
  

 
   

bóch

lettere preuve
bladzie ruuche
jesjiechte zieë

drage
verware
ópsjloa
mitneëme

bilder klure
papier
die leëve

bóch
lettere versjwumme
bladzie verpolvere
jesjiechte verjeet
i die zieë
doamit han
iech vrid

 

boek
letters proeven / bladzijde ruiken / verhaal zien
dragen / bewaren / openslaan / meenemen
tekeningen kleuren / papier / jouw leven
boek / letters verzwemmen / bladzijde verpulveren 
verhaal vergaat / in je zijn
daarmee heb / ik vrede

 

 


 

 

NUI BÓCH:

         

 

 

 

't Bóch is óngerweëgs.

 

 

Zamsdieg 27 mai weëd 't jeprezenteerd in 'De Wieëtsjaf' an d'r Maat i Kirchroa. D'r projram vingt aa um 14.30 oer.

 

Uur zut va hatse i-jelade um d'rbij tse zieë wen d'r Wim Heijmans 't ieëtsjte bóch oesrikt.

D'r Paul Weële en d'r Luiz Olivera, de oes-jeëvere va Lilili bejrusse ós. D'r journalist van D'r Limburger Guus Urlings kalt mit d'r sjriever. Moeziek weëd jemaad durch 't Nicole van Weert-Deitz, d'r Wiel Hamers en d'r Jo Handels. Alles weëd anee jekald durch d'r Marc Charlie
r.

 

 

 

 

Meersjebild

D’r letste zamsdieg in d’r mai. Zommerlieg werm. Dure en vinstere óp. Inne daag um tse jenisse. D’r Joeëhan en zieng vrauw sjpatsere jemuutlieg noa d’r maat. Ze kome langs ’t jesjef van d’r hoaresjniejer. De duur is tsouw. E sjildje hingt óp de duur. ‘Hu, vanaaf ing oer jesjlaose.’
‘Die zalle óch wal vrug doa zieë,’ zeët d’r Joeëhan.
Zieng vrauw laacht ins.
‘Da kans te diech nog jemuutlieg jet mit hön vertselle.’
D’r Joeëhan zuet ins. Wieër zeët e nuuks.
D’r Wiel zitst bij ziech hingenum in d’r jaad. Tusje de blomme sjteet e bild. D’r kröatsjkönnek. Jesjónke durch vrung. Vuur d’r daag va hu. Inne jes-jiechtedaag.Jisteroavend sjtónge ze d’rmit vuur de duur. Zie klingkink wiest d’rhin. Óp d’r dusj likt e bóch mit de meersjer van d’r Grimm. ’t Ieëtsjte meersje is dat van d’r kröatsjkönnek. D’r Wiel leëst ’t vuur. Zie klingkink loestert. Kiekt mit jroeëse oge noa ’t bild. An d’r sjloes van ’t meersje zeët ’t klingkink.
‘Nog ins opa.’
D’r Wiel laacht. Heë leëst ’t nog ins. ’t Klingt kriet nit jenóg d’rva. Óch d’r Wiel nit.
Tsezame junt ze ’t middiegs noa d’r maat. ’t Klingt mit e ies óp de voes. ’t Is in de wól-ke. D’r opa en ’t klingkink. E bild tusje de blomme. E meersjebild.


 Bóch

’t Woad ‘bóch’ kunt waarsjainlieg van ’t Germaansje woad vuur d’r bukkeboom, ‘boche’. De umsjleëg van de ieëtsjte bucher woeëte jemaad van e reët- ekkieg sjtuk bukkehoots.

 

 

 

 


Mai
Is inne diechterlieje mond. Bekankd zunt de jediechte van d’r Heinrich Heine ‘Im Wunderschönen Monat Mai’ en d’r Herman Gorter ‘Mei.’

Mars
In de ieëtsjte helf va mai, kót noadat de zon óngerjeet in 't weste.

Jupiter en Saturnus
Van 't bejin van d'r oavend bis deep in de naat in 't zude.


D'r jank van de tsiet

Presentatie van D'r jank van de tsiet van d'r Wim Heijmans, LiLiLi 80, bij de Wieetsjaf in Kirchroa. Guus Urlings deed het interview, Wiel Hamers, Jo Handels en Nicole van Weert-Deitz verzorgden de muziek. Volle bak en veel applaus!
Vanaf nu te koop in de Kerkraadse boekhandels en via www.ticshop.nl


 

 

teller

457591
vandaag261
gister250
deze week240
maand8561