jezich201901
jezich201902
jezich201903
jezich201904
jezich201905

   

jezich


kristal wies
jezeefd oes
ing joodrivier
durchsjiengend
tsaart lipperoeë
lieët bakkehoed
jezichsleefde
werm keurjeveul
inne zóndieg
midde in de waech
vrugjoartek
beuje noa-ee
in de wermde
van deë daag
 

midde in de waech
van alle daag
mie leef

 

 

 

 

Jezich

D’r oesdrók van ’t jezich kan e wiechtieg tseeche zieë wie inne ziech veult. De Mona Lisa is ee va de bekankdste jezichter óp de welt. ’t Is e sjilderij van d’r Leonarda da Vinci.

 

 

 

 

Meëts. 
D’r mond meëts hat alle meuglieje bijname. Vrugjoarmond, sjoelemond, winkmond, jäölemond.

 

 

Planete

Venus sjteet in de ieëtsjte helf van d'r oavend in 't weste. Óp achtsing meëts sjtunt Mars, Jupiter en d'r mond kótbijee an d'r zuudostlieje mörje-himmel. Ach-entswantsieg meëts zunt in 't weste Venus en d'r mond kótbijenee. Óch sjtunt óp een-endrissieg meëts 't mörjens Saturnus. Mars en Jupiter bijenee.
 


Vrugjoar
Tswantsieg meëts um veer oer vóftsieg vingt 't vrugjoar aa. De planete Mars en Jupiter sjtunt deë daag jans kót bijenee. Dat kan me zieë neer in 't zuudoste tusje vunnef oer en vunnef oer drissieg.

 

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 


Jediech van d'r mond

 
 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Maandagavond 16 maart 2020
19.30 - 21.30 uur
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.

Namens Stichting De Drie Ringen nodig ik jullie uit voor een avondje met de Kerkraadse dialectschrijver, Wim Heijmans.
Op het tweede festival Sjiek, kreeg Wim Heijmans voor zijn boek, D'r Jank van de Tsiet, de Sjiek Literatuurprijs 2019. Het boek beschrijft in tientallen verhalen en gedichten hoe de tijd verloopt van begin januari tot eind december.
Aansluitend aan de boekenweek komt Wim voor ons een lezing verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden.... voor wie houdt van literatuur, poëzie, taal en dialect of wie daar nieuwsgierig naar is. Laat u verrassen!
Interesse? Dan kun u zich opgeven via onze website: www.dedrieringen.org
Kosten € 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee.

 

Vertaling gedicht


gezicht

kristal wit
gezeefd uit
een goudrivier
doorschijnend
zacht lippenrood
lichte wangenhuid
gezichtsliefde
warm streelgevoel
een zondag
midden in de week
voorjaartakken
buigen naar elkaar
in de warmte
van die dag

midden in de week
van alle dagen
mijn lief

 


 

 


 

 

 


 

Mód

De tsiedónk likt óp d’r dusj. D’r Joeëhan leëst. Ejentlieg jieët ’t mar ee nuits. Jet wat jing kroeën verdeend. Daaglang binne zitse. D’r hónk alling eroes in d’r jaad. Ing jong vrauw van ing sjtroas wieër zetst óp donnesjdieg de waar a jen duur. Ze wirkt in e jroeës waarjesjef. ’t Lieza zitst in d’r sjtool bij de vinster. ’t Puzzelt. D’r Joeëhan jrielaacht.
‘Loester ins Lies, wat hei inne sjrieft: inne meter vóftsieg oeseree, ’t jieët lu die nog noeëts zoeë kót bijenee zunt jeweë.’
Heë sjteet óp en wil zieng vrauw de tsiedónk losse zieë.
‘Nae, Joeëhan. Nit kótter bij. Inne meter vóftsieg.’
Heë bliet sjtoa.
‘Inne meter vóftsieg? Inne meter nuunenvieëtsieg is óch jód. I kriesis tselt jiddere tsentiemeter.’
Ze laache. Heë zetst ziech werm.
‘E woad wat mit ing ‘k’ bejint en…’
D’r Joeëhan lieët ’t Liesa nit oeskalle.
‘Korona, kriesis, karantaine.’
‘Nae man, dat sjriefs te nit mit ing ‘k’.’
‘’t Is doch ejaal. ’t Klinkt waal zoeë.’
‘Klinkt zoeë? ’t Zunt sjlim wöad. Nit um aa tse hure.’
D’r Joeëhan sjleet ’t letste blad um.
‘Karantaine. Iech wós nit dat iech Franzuesiesj kank kalle.’  
’t letste blad van de tsiedónk is bauw leëg. Kling in e eks-je sjteet jejsraeve: ‘Jet um tse tseechene en tse klure’. Heë pakt inne viltsjtift oes ’t sjaos van de kas. Sjrieft mit jroeëse lettere dróp: HOD MÓD. Dat hingt e an de vinster. ’t Lieza kunt neëver ‘m sjtoa. Lekt inne erm bij ‘m uvver de sjouwer.
‘Kótter wie inne tsentimeter,’ zeët ‘t.
Ze kieke ziech aa mit sjpraechende oge.
‘Hod mód.’

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

858840
vandaag172
gister266
deze week172
maand7072