dusj201708
dusj201709
dusj201710
dusj201711
dusj201712
dusj201713


 

   

dusj

heng óp d'r dusj
vus drónger
i sjloebe i sjong
vertselle loestere
sjtrieë laache
allemoal an d'r dusj
en dróp d'r kaffieë
kóch els
jlazer vol
jebakke jehaks

de vrung van ummer
jebakke in de tsiet
allemoal an d'r dusj
veerkant in 't leëve
rónk va wermde


 

 

 

 

   tafel
handen op de tafel / voeten eronder
in sloffen in schoenen
vertellen luisteren / ruzieën lachen
allemaal aan de tafel / en erop de koffie
koek els / glazen vol
gebakken gehakt
de vrienden van altijd / gebakken in de tijd
allemaal aan de tafel / vierkant in het leven
rond van warmte

 

 Dusj
D’r ronge dusj zouw jesjtange han in ’t kastieël van d’r Könnek Arthur. Hei hool heë de verzamloenge mit zieng riddere. Jidderinne an dizze dusj woar jeliech an d’r angere, jinne woar wiechtiejer en jidderinne woeët jehoeëd.

 

 

Tseptember
D’r tseptember is óp ’t nordlieje haofrungd d’r ieëtsjte mónd van d’r meteorologiesje herfs. D’r astronomiesje herfs vingt hei rónk een-entswantsieg tseptember aa.
Óp ’t zuudlieje haofrungd is d’r tseptember d’r ieëtsjte mónd van ‘t meteorologiesje vrugjoar. ‘t  Astronomiesje vrugjoar vingt hei rónk een-entswantsieg tseptember aa.


Herfs
Vriedieg tswai-entswantsieg tseptember vingt um tswai-entswantsieg oer tswai d’r herfs aa.


Saturnus
An ’t bejin van d’r oavend in ’t weste tse zieë.


D'r jank van de tsiet
't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1


Kirchroa jeet plat
Zóndieg achtsing tseptember jroeëse dialekprojram vanaaf elf oer i Kirchroa. Mieë hei uvver óp
www.kirchroajeetplat.nl
 

 


 

 

Tswai-entswantsieg tseptember

Ing reëne tsiet. Zoeëjaar sjtórm. Jee weer um tse fietse. D’r fiets bliet in d’r sjtal. ’t Zommerjeveul is bij d’r Hannes voetjesjpeuld. D’r herfs óngerweëgs. Doa hat heë jing muite mit. De joarestsiete doa kans diech óp kleie. Evver reën mós e nit tse vöal han. En jods-jedank ’t kliert óp. D’r aavank van d’r herfs. Zommerlieje temperatoere. Dat broecht noen óch alwerm nit. Doch d’r vriedieg tswai-entswantsieg tseptember maat óch dat nuuks oes. D’r herfs vingt aa. Tswai-entswantsieg tseptember um tswai-
entswantsieg oer tswai. Wat ing tsaal. Da mós e doch zicher óngerweëgs zieë. Ur-jens in de natoer. Jenauw óp ‘t moment dat d’r daag en de naat eëve lang zunt. Tswai-entswantsieg oer tswai.
‘Wat zaan iech? Tswai-entswantsieg oer tswai?  Mainjod. Dat is ’t oavends. Zoeë sjpieë? Is jing tsiet um tse fietse. Iech vaar noen, dizze mörje. D’r letste daag van d’r zommer. En da mörje d’r ieëtsjte daag van d’r herfs.’
Al ing tsiet zunt de sjritte tse zieë van ing joarestsiet óngerweëgs. De zon zakt de-per. ’t Lit sjtriecht mieë en mieë. Klure werme óp. Tseert de landsjaf. D’r Hannes hilt i. Hu wil heë mit viere. ’t Fes va daag en naat. Eëve lang. Jeliech vuur weë ’t ziet. D’r Hannes sjluust de oge. Um tse preuve vuur ’t wieër vare. Dizzen oavend zal e bij ziech hingerum sjtoa. Um tswai-entswantsieg oer tswai. Tswai-entswantsieg tsep-tember. Besjtimd mit e jlaas wien. Jezóndheet. Óp de natoer. Ze nog lang preuve.

 

teller

499171
vandaag273
gister382
deze week259
maand10219