park201712
park201713
park201714
park201715
park201716
park201717
park201718
park201719
park201720
park201721
park201722
  

 
   

park

um tse aese
zinge drinke
laache danse
sjpas ’t is
zoeë wied
’t park jeet óp
de vus van jen eëd
bis in de naat

in d’r mörje
sjpatseerjenger
mam mit
e kink
fleutsjpiller
óp ing bank
tuen ing wólk
dauwperle
solo in de vrugde

’t park
um tse sjoele
i moeziek

 

park
om te eten / zingen drinken
lachen dansen / plezier het is
zo ver / het park gaat open
de voeen van de grond
tot in de nacht
in de morgen/ wandelaar
moeder met / een kind
fluitspeler  / op een bank
tonen een wolk / dauwparels
solo in de vroegte
het park/ om te schuilen
in muziek

 

 

Op 31-5-2017 om 18:12 schreef Eliane van der Lans:

Beste Wim,
Nu de rust is wedergekeerd wil ik je nog eens hartelijk bedanken voor je 
toestemming om je gedicht te gebruiken en daarbij de genoemde aanpassing te
maken. Het gedicht is zowel door de Kerkradenaren als de "Hollender" in zeer
goede aarde gevallen. Wel vertaald voor hen uiteraard, maar wat prachtig dat
de vertaling exact het zelfde gevoel geeft, dat gebeurt niet gauw. Vaak komt
een vertaling heel anders over... maar nu niet.
Leefs oes het Weste van ee Kirchröadsj meëdje!
Eliane van der Lans-Mommers 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         (De Limburger, 30-05-2017)

 

 

 

Zonneblomme

D’r Karl en ’t Biela junt de duur eroes. Ze sjpatsere noa d’r maat. De sjtroase zunt je-tseerd. Vane, blomme, lampe. Vöal lu. Va jónk bis aod. Me huet versjiedene sjpröach. Moezieker oes alle ekke van de welt. Mit aofe erm emfange. D’r jroeëse moeziek-konkoer. Ins in de veer jaor. ’t Biela kan ’t ziech nog entzinne. I zieng kingertsiet. Moezieker oes ’t zude blove bij hön heem sjloffe. Mennieje konkoer zunt ze nog tserukkome. ’t Biela mit zieng famillieë zunt óch bij hön óp vakans jeweë. In ’t zude.
In de etalaasj van ’t blomme-jesjef sjeet inne jroeëse tuba. Jetseerd mit zonneblomme. Dis waech woare ze nog tse zieë óp d’r tillevies. In e jroeës veld. Zonneblomme, ing jezieënde erinneroeng an jewald. Oane zin. Zoeëlang zalle ze blieve bluie. Bis e leëve vol vrid. Zoeë sjterk wie inne boom.
E sjtuk wieër in e leëg jesjef, moalt inne kuunsler. Heë zieënt leëve i kluur. Jiddere daag jet mie blui.  
’t Biela en d’r Karl kome óp d’r maat. Is vol va laachende lu. Sjpas rejiert. ’t Is werm. Lu i zommerhemmets. Inne intsele kótte jas. Dat is zicher vuur ’t zóndiegs-jeveul. Me truft ziech. Óch ’t Biela en d’r Karl zient nog ins lu va lang jeleie. Ze kalle mit ee. Laache en drinke ziech jet. Moeziek klinkt. ’t Maat vroeë. ’t Biela huet de melodiesje sjproach oes ’t zude. ’t Kalt de lu aa. ’t Ken nog jet wöad va vruier. Jenóg um de lu ziech heem tse losse veule. De moezieker pakke hön insjtroemente. Ze sjpille hatsenswerm. Vuur de lu va hei. E dank.
’t Biela en d’r Karl junt werm noa heem. In ’t blommejesjef jelde ze ziech inne sjtroech zonneblomme. Ze bringe d’r sjtroech noa d’r kuunsler. Dank vuur ’t zieëne va kluur. Va vräud. Tsezame mit moezieker oes de janse welt.
Zoeëlang zonneblomme ziech zieëne. Zoeëlang bluit de hofnoeng óp versjtendnis.
I kuunslerkluur.


 

 

 

Park

De moderne sjtadsparke koame óp an d’r sjloes van ’t nuuntsingde joarhónged. De sjteë wasete en ’t klimaat woar sjleët.

 

 


Joelie
De tswaide helf van d’r mond joelie zunt de hóngsdaag. Jemindlieg de wermste tsiet van ’t joar.

D’r mond en Saturnus
Ze sjtunt óp zes joelie kótbijenee in ’t zude.

D’r wasende mond en Jupiter
Ze sjuntt óp ach-entswantsieg joelie an ’t bejin van d’r oavend kótbijenee in het westzuudweste.

D'r jank van de tsiet
't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1


 

 

teller

478017
vandaag161
gister254
deze week778
maand9192