POËZIE 2024

 

kristal

kristalkloar klónk
’t nuits
sjlis diech aa
loof mit
hinger sjtivvele
sjpeiel diech
an ós

kristalkloar jónge
ze mit
sjpatsere woeët
marsjere sjtivvele
neël tsersjplietere
sjpeiel diech
a leed

kristalsjplietere jlietsere
jesjiechte van
ieëlend
’t nuits
bliet klinke
sjpeiel va doe
a noen

kristalkloar zetse
eje sjritte
miensjlieg bluiend
sjtivvele
oane neël
sjpeiel diech
an ee

kristalzuver

2024

 


mam

modderjoades
de sjtim klónk va de mam
sjtooch ing keëts aa
sjloog e kruuts
kinger kneiete
óp inne sjtool
beënete in ’t tsimmer
d’r roeëzekrans


mond mai
d’r sjoeës van de mam
leëve um tse drage
zörg dele
kinger oes heur jeboare
raeste in de erm
wöad va leefde klinke
e heemjeveul

mam maria
ós hoes bij diech
ing kapel va vräud
iech plants roeëze
inne bluiende krans
va leefde
in d’r jaad
van ós heem
mieë wie inne mond

maria

2023vertrouwe

fibberwaar preuft
vrugjoar
meëts vräud
bluit
oes jen eëd
sjpruse
sjenke vertrouwe
nui tsiet

en da

wals va
jewald
platjetroane vräud
sjtengele knakke
óppen eëd
i pratsj
jebraoche vertrouwe
oes de tsiet

en doch

ózze jaad
waast
bluiende vräud
mieë wie vrugjoar
in alle joares-tsiete
i vertrouwe

um tse behaode

2024
 
 

 

 

sjlies

sjlies in de tsiet
sjliet noa wirkliegheet
sjpore i wies
tsezame
klure reënboag

sjtere jeluk
sjliet durch de loeët
sjtroale i leefde
tsezame
noa doa woa

d’r duuster tse zieë
de sjtilte tse hure
de leëgde tse veule

ónendlieg de tsiet
jans de wirkliegheet

2024
 


meëdje

los dieng hoare danse
i klure vlieëte
sjtroalend dieng jedanke noa
‘t jroeës weëde
oes dieng klingheet
van oersjprónk
d’r sjoeës va heem


los dieng hoare sjweëve
i wink vlieëte
oamend die jeveul i
’t jroeës zieë
oes  dieng wermde
van ummer
d’r zin va heem


los dieng hoare sjtrieële
i leefde vlieëte
sjweëvend durch de joare
’t  zieë va diech
oes ’t kink
van oeëts
die eje heem

meëdje doe
vrauw noen
dans sjweëf sjtrieël
in alle tsiete
in de erm
van heem

um tse zage
mie meëdje

2024

 


 

vasteloavend II

vasteloavend wat e bild
i bróns
jejaose
óp inne plai
in d’r zommer
bij meëdjer oge
umsjtrengelde heng
oes-jesjlage jreun
oamt tsiet

vasteloavend wat e bild
i hoed
jewase
óp inne plai
in ’t vrugjoar
bij miensje muultjer
inee hoake vingere
ópjewase leef
oamt deep

vasteloavend wat e leëve
miensje e bild
oamt leefde

2024
 
 

 


 

museum

sjpatseerjank
durch sjpas
vräud va hofnoeng
i jewaldtsiet
drieft uvver de joare
en da raeste
in dat tsimmer
van d’r zenger
woa-i ’t tieke
van d’r woadmasjieng
nog tse zieë
nog tse hure

bij ’t eroes joa
klinkt e woad
niekela

in ‘t museum
va tserukkome

2024

 

  

 

lettere

lettere e bóch vol
danse i wöad
umerme zinne
sjluust jesjiechte
i ziech

e bóch jeet óp
lettere sjenke klank
an wöad
mieë wie tseechens

e bóch jeet óp
ing moeziekdoeës
vol va leëve
mieë wie lettere

2024