Nayana

de zon sjiengt in d’r mörje
an de anger zie van de welt
middezommer óp ’t sjtrand
’t wasser sjpieëlt, vüejel fleute
lü sjwumme, laache in d’r wink
e junke leuft óp bloeëse vus
durch d’r werme zank
e kis-je um d’r nak
verkeuft tsiejarette
an lü va wiedvoet
Nayana, ruft de mam
verkoof jód, vuur d’r honger
plötsliech is ’t sjtil
zoeë sjtil, engslieg sjtil
vüejel vleie voet
’t wasser trukt ziech tseruk
’t sjtrand waast
d’r wink lekt ziech
drüppe bouwe ing moer
zoeë hoeëg bis ze vilt
nog wieër wie ’t sjtrand
lü keëke, sjneure
uvversjpeuld durch sjandaal
e sjandaal vol va doeëd
da rèst de zieë ziech oes
e kis-je drieft in ’t wasser
oes d’r zank sjtikt ing hank
jeróch va lieche wingt d’r wink

de zon sjteet neer
an de anger zie van de welt
middewinkter in de kauw
’t is krismes, lü laache
plötsliech is ’t sjtil
zoeë sjtil, pienglieg sjtil
bilder va wied voet
kómme kótterbij
e kis-je drieft in ’t wasser
oes d’r zank sjtikt ing hank
Nayana winkt in d’r wink
zoeë sjtil
jans sjtil

2004
danke
 

bleer haode vas
hange jeël an
inne boom

d’r wink bloast
fleut durch
d’r boom

bleer sjweëve
danse in de
blauw loeët

e kink sjnapt
vingt ‘t
jeël blad

e kink laacht
winkt noa
d’r wink

d’r wink sjwiegt
loestert noa
e kink

danke wink
danke vuur
't jeël blad

2007

 
 

 
nog effe

't winkterjrauw rimpelt
verknoeveld rèst 't jreun
aajevrèse vetbölsjer in de hek
ing kette va leëg sjale
hei en doa verbergt ziech ing noos
’t vrugjoar sjteet óp sjpringe
knüp an de sjtrüch
basjtens vol leëve
de kiesmüts-jer fleute
d’r balts

nog effe
’t vrugjoar kunt
d’r sjrit van de natoer
evver winktertsieëne zunt kaod
en kanne lang zieë

nog effe
jedóld


2010
oranje blomme

‘t vurrieg joar han iech ze jezieënd
in ’t vrugjoar koame ze oes
noen bluie ze
sjun oranje

sjun oranje
bij miech in d’r jaad

2004


werm vus

klumpjer va sjoem
sjongsreme va drop
neus van d’r boom
printe van d’r bekker
allenäu in d’r sjong
vuur de vus is jing plaatsj
die blieve an duur
en krient ze ’t kaod
da sjnüts iech jans flot
d’r sjong leëg
hulps te miech mit?

kóm sjnütse
werm vus zunt óch zus

2007
 
 
 
 vrugjoarblomme 

öalblinkende bee
zoeze verbij
derailleure klikke
in 't zonlit
drieëne reër
jlietserende sjpeeche
mörjensvrug
merkeklure sjienge

weëg durch
dónkel natoer
poebliekoem tusje
kaal tek
middiegreën
rennere
klatsjnaas

finish
ópjedrüegde
heldepratsj
klassiekerglorie
rennere kaihel
tsaartjekluurd

vrugjoarblomme


2010
         
 

pluus


e wies böltje pluus
sjteet in ’t jraas
e kink plukt ’t aaf
en hilt ’t böltje
vuur d’r mónk
‘t bloast
’t pluus drieft oezeree
óp de lóf van ’t kink
bis ’t oes-jebloaze
rèst in de eëd

’t nieëks vrugjoar
waast in ’t jraas
ing jeël blom

’t kink waat
bis de blom
oeswaast

‘t pluus waat
óp de lóf
van ’t kink

2005


(Carla Heijmans)

sjtrüe

reklaamköp
keëke oes jieëvel
róffe va daacher
iech wil diech

neonlit lekt
diech e dwaalsjpoor
en de tsiet veëgt
va waas noa mieë
jinne huu

doe bis hinger e vanghek
neerjezatsd
óp durchweechte makkadam
zaks doe voet

en lands sjlieslieg
misjien
in ‘t sjtrüe

2007Masjieng

Inne jroeëse sjlaag.
Durch de klas viert inne masjieng.
Sjting valle.
Jlaassjlpietter.
Sjtubwólke drieve in de sjtroale van de zon.
Ing kingertseechnóng fladdert durch de loeët.
Óp ing moer sjteet jesjrève:
‘oane de sjpas jeet ’t jaar nit jód.’
De wöad: ‘hü en mieë’ valle jraad um.
Bij de poats sjteet inne man.
Ing vrauw kunt aalofe. Ze zeët:
‘Dat woar ing sjun tsiet. Noen likt-e óppen eëd.
Dat deed pieng.’
Kinger kiekke durch d’r droad.
E paar juffrouwe en meestere sjtunt óp d’r sjpieëlplai.
Ze zint sjtil.
Tusje d’r sjrot likt ing pop.
De sjoeël vilt inee.
Óp d’r jraasplai sjteet inne boom,
oeëts jeplantst durch kinger.
’t Leëve jeet wieër,
sjterker wie inne masjieng.

2003
pluus

e wies böltje pluus
sjteet in ’t jraas
e kink plukt ’t aaf
en hilt ’t böltje
vuur d’r mónk
‘t bloast
’t pluus drieft oezeree
óp de lóf van ’t kink
bis ’t oes-jebloaze
rèst in de eëd

’t nieëks vrugjoar
waast in ’t jraas
ing jeël blom

’t kink waat
bis de blom
oeswaast

‘t pluus waat
óp de lóf
van ’t kink

2005

sjtrüe

reklaamköp
keëke oes jieëvel
róffe va daacher
iech wil diech

neonlit lekt
diech e dwaalsjpoor
en de tsiet veëgt
va waas noa mieë
jinne huu

doe bis hinger e vanghek
neerjezatsd
óp durchweechte makkadam
zaks doe voet

en lands sjlieslieg
misjien
in ‘t sjtrüe

2007
Masjieng

Inne jroeëse sjlaag.
Durch de klas viert inne masjieng.
Sjting valle.
Jlaassjlpietter.
Sjtubwólke drieve in de sjtroale van de zon.
Ing kingertseechnóng fladdert durch de loeët.
Óp ing moer sjteet jesjrève:
‘oane de sjpas jeet ’t jaar nit jód.’
De wöad: ‘hü en mieë’ valle jraad um.
Bij de poats sjteet inne man.
Ing vrauw kunt aalofe. Ze zeët:
‘Dat woar ing sjun tsiet. Noen likt-e óppen eëd.
Dat deed pieng.’
Kinger kiekke durch d’r droad.
E paar juffrouwe en meestere sjtunt óp d’r sjpieëlplai.
Ze zint sjtil.
Tusje d’r sjrot likt ing pop.
De sjoeël vilt inee.
Óp d’r jraasplai sjteet inne boom,
oeëts jeplantst durch kinger.
’t Leëve jeet wieër,
sjterker wie inne masjieng.

2003
sjöaf

sjöaf sjwese
in de zommerzon
èse ziech de vach
vuur d’r winkter
d’r ëezel tseecht
d’r wèg durch ’t veld
ónger beum
langs lü
noa de krib
in d’r sjtal
mit krismes
zint ze doa
kaod an duur
werm in de vach

vier kómme óch
in ózze jas

2004

't sjneit

't sjneit vlokke wies
tse sjpieële zoeë sjun
dat winktersjpel

't sjneit confetti bónk
tse zieë zoeë sjun
dat klonesjpel

't sjneit tsoekker zus
tse èse zoeë sjun
dat poeffelsjpel

't sjneit
wat sjun


2008
belle bloaze

belle bloaze óp d’r sjtoep
alle klure an de duur
mienne oam deë vleit zoeë mit
in d’r wink de sjtroas eraaf
bis ze sjpringe oeseree
mar de wöad in mienne oam
vleie oane belle wieër
bis ze urjens vinge diech
zage jans häusj in die oer
mieng jesjiechte is vuur diech

(2005)
paddesjtool

in d’r paddesjtool is ’t sjtil
d’r kabouter sjlieft
de tsies-jer kómme óp bezuk
ze pakke de kóffere oes
adieë winke de sjwalber
tsezame vleie ze voet
de bleer valle
iech sjpieël dermit
doa vilt ing drüp
in d’r jaad kriesjt reën
iech sjoel ónger ’t web
van ing sjpin

sjun
herfsvakans

2004


sjtroale

dag zon
dag daag

sjienste hü?
doe zies miech toch

joa, mar óch werm?
joa jiddere daag, alwerm

iech veul diech hü angesj
wie kunt dat?

och daag
iech han jouw zin

leef zon, da hof iech
dat dat ’t vrugjoar is

joa daag, iech han jinne kalender
iech han sjtroale
sjtroale vuur jidderinne

2008
zamsdieg

wöad wöad
zinne zinne
zinne zetse
tsiet verzetse
mörje

hü zamsdieg
sjting

in d’r jaad likt inne sjtee
in ’t nase jraas
e kink drüegt d’r sjtee
langs zieng bóks
da ziet ’t nog inne sjtee
ónger inne sjtroech
en nog inne en nog inne
nog vöal mieë sjting
da weëd ’t duuster
’t jeet eri
mörje kom iech werm
da bouw iech e hoes
of ing bruk of inne weëg
waadste óp miech

sjting hant tsiet
alle tsiet                        

2005


vus-je

vus-je vuur vus-je leuft inne man
heë is al oad
vöal sjtep jemaad

vus-je vuur vus-je leuft e kink
’t is nog jónk
ieëtsjte sjtep jemaad

vus-je vuur vus-je an de hank
d’r man en ‘t kink


2008
vlokke

vlokke valle
confetti verkluurt in d’r sjnei
kinger sjliette en sjliefe
ze laache ziech werm
e klonepak hingt an de wèsjlieng
krokusse bluie
in inne wiesse kraag
e vüejelsje fleut
’t absjied van d’r winkter

2004
uvverzie

ing vrauw leuft uvver ing bruk
noa de uvverzie
e junke zitst bij ’t wasser
heë vauwt ing kling boot
oes e wies papier
en sjtiegt in
heë viert voet
noa de uvverzie
van de welt

de vrauw winkt en leuft
noa de uvverzie
van de sjtad

2004
bal

doa vleit
inne bal
hoeëg neer
links reëts
drieënt rónk
ziechzelver
rolt in ’t jraas
rolt en rolt
lanksaam
rest ziech
vuur ’t fes
va winne
va verlizze
va junne

’t fes van d’r bal
d’r oranje bal

2008

(bild: carla)

vinster

inne kloon in alle klure
jeplekt óp de vinster
van de sjoeël
d’r óptsóg trukt verbij
kinger wieze noa de vinster
‘kiek mam, kiek pap,
dat is ózze kloon’
mörje jeet heë werm
in de kas
de kinger zalle zage
‘vier hant ing sjiekke klas’
en hingt ’t ós de vinster oes
da hange vier
d’r kloon werm dróp

2007

zonneblom

ing kingerhank
mit zonnepitte
deed ze
in ’t vrugjoar
i jen eëd

wasser jeëve
wermde sjenke
bluie in de zon

oes-jebluit
kómme nui pitte
lange tsiet
oane blom
in de zon

bis de kingerhank
werm jeet zieëne
zonnepitte

zonneblomme
zonnekinger
blieve bluie

(2006)
 
  
    
tseruk

óp golve drieve
noa ’t eiland
hinger d’r horizon
woa vüejel
en sjifter woeëne

noa de vakans
kom iech tseruk

2008

vinster

inne kloon in alle klure
jeplekt óp de vinster
van de sjoeël
d’r óptsóg trukt verbij
kinger wieze noa de vinster
‘kiek mam, kiek pap,
dat is ózze kloon’
mörje jeet heë werm
in de kas
de kinger zalle zage
‘vier hant ing sjiekke klas’
en hingt ’t ós de vinster oes
da hange vier
d’r kloon werm dróp


2007
de zon

de zon sjiengt

’t jraas jreun
’t badje roeë

de zon hees
’t jraas jeël
zonneblomme laache
kinger sjwumme
lü sjoebbe

de zon sjwiegt
wólke kómme
‘t reënt
vöal reën
jraas jreun
zonneblomme kriesje
lü sjoebbe
’t badje ópjevauwe
in de kas

(2006)

keëts
 

ing keëts brent
de vlam danst
ruiieg
de wik hat
ing sjwatse naas
de duur jeet óp
de vlam flakkert
sjrekt ziech

ing jesjiechte kunt eri
loester wat iech zaan
wat iech vroag
iech zuk rouw
iech zuk vrid
iech zuk leefde
keëts help miech

de duur jeet tsouw
de keëts brent
de vlam danst
i rouw
de wik sjnoeft
ziech de naas
nog e sjtuks-je
’t jeet diech jód

sjtèch ing keëts aa


2008

bleer

bleer i sjlaier
jood jeël roeë
sjweëve durch de loeët
rèste óp de eëd
e kleed va herfs
kingervus-jer danse
durch de bleer
in d’r busj klinkt
bladmoezziek

2005jans jeweun

durch e veld drieënt ziech
inne wèg umhoeëg
de zon sjteet neer
wurpt lange sjatte
d’r oswink sjniet
durch de kleier
wiesbevrore is ’t lank
sjöaf sjtunt bijenee
inne eëzel sjpitst de oere
kui knauwele
ing vrauw dreët heur kink

jans jeweun
e krisverhaal

2003
diechter

wöad óp
papier jevouwe
vüejelvlüejel
werp iech
noa diech
diechter

dróp sjteet
va miech
miechter
iech val
óp diech
diechter

2008

etalaasj

in ing etalaasj
sjteet e dörpje
in d’r sjnei

duuster is de naat
sjtere in de loeët
mondesjien is kloar
huus-jer sjloffe sjtil
sjoorsjting oame sjwaam

vuur ing etalaasj
sjtunt jet lü
in de kauw
weëde werm jans kling
um doa tse kanne zieë

2005
jans jeweun

durch e veld drieënt ziech
inne wèg umhoeëg
de zon sjteet neer
wurpt lange sjatte
d’r oswink sjniet
durch de kleier
wiesbevrore is ’t lank
sjöaf sjtunt bijenee
inne eëzel sjpitst de oere
kui knauwele
ing vrauw dreët heur kink

jans jeweun
e krisverhaal

2003

verks-je

dag kats
kóm bij miech
zieste weë neëver miech zitst
hei neëver miech óp de bank
e verks-je roza
mit muntse in d’r boech
e sjliets-je óp d’r ruk
loester iech sjokkel
kliengelieng, kliengelieng
ee, tswai, drei,veer
muntse zitse drin
kiek wie ‘t verks-je laacht
haste óch muntse
dui ze drin

da zunt ze vuur ‘t verks-je
da zunt ze vuur miech
da zunt ze jans besjtimd
vuur de kats

2008
hoefiezer

vuur de kinger óp de welt
vroag iech an d’r tsinterkloas
e paar sjong um aa tse doeë
vuur de kinger óp de welt
vroag iech an d’r sjwatse piet
um doa printe in tse doeë


in de tsiedónk sjtong e bild
van e kriesjend hongerkink
in d’r drek óp bloese vus
um d’r mónk ‘ne vleiekrink
alle lü va jónk bis aod
zoeëjet lieët diech doch nit kaod

tsinterkloas zie wiese peëd
woeëd e hoefiezer ins kwiet
dat loog bij ós óppen sjtroas
nit jevónge durch d’r Piet
laat iech ’t doe bij d’r sjong
en doa dizze wunsj bij dong

2003
kaboutere

kaboutere foesballe óp de elfewei
ze maache an ing zie ing jool
van inne paddesjtool
ze maache an de anger zie ing jool
van inne paddesjtool
’t nets krient ze van de sjpin, d’r Kep
deë sjenkt hön e web
d’r bal is ing kasjtai
die krient ze van ’t eechhöarsje, d’r Kai
in de jool sjteet de sjpin
bij dem krieste jing drin
alling wen d’r mol
sjtiekem kunt oes zie hol
en d’r bal köpt mit de oge tsouw
da róffe de kaboutere ‘houw’
d’r Kai keëkt wat inne jouwe bal
d’r Kep zeët wat inne sjtomme kal

kaboutere foesballe óp de elfewei
’t is herfst
de bleer weëde jeverfd
en d’r mol zitst in zie hol
danst bülle in de elfewei 

2006

detsemberlit

e kink is jebore
moezziek
sjtimme klinke

klok
ding dong ding
sjoaf
bè bè bè
ëezel
ie aa ie
aos
boe boe boe
engele
hal lee loe

de hirte
fleut fleut fleut

mam en pap
vroeë zoeë vroeë

in ’t detsemberlit
is e kink jebore

en iech bin
oane wöad
en sjwieg

2008

sjöaf

sjöaf sjwese
in de zommerzon
èse ziech de vach
vuur d’r winkter
d’r ëezel tseecht
d’r wèg durch ’t veld
ónger beum
langs lü
noa de krib
in d’r sjtal
mit krismes
zint ze doa
kaod an duur
werm in de vach

vier kómme óch
in ózze jas

2004
't is fes

d’r busj weëd jekluurd
'bleer tsere inne teppiech
miere en sjpinne danse
eechörsjer sjpieële mit neus
iejele kemme ziech ’t hoar
dere zinge, zage adieë

’t is fes
nog ing kier
d’r winkter kunt
adieë
’t is ’t fes va
nog ing kier

2006

confetti

vier junt mit de juffrauw Bettie
noa’t fes van confetti
sjnieppele sjweëve
röngs-jer tsirkele
lófsjlange krónkele
roeë wies jeel jreun blauw
ing papiere klure loeët

went vier noa
heem junt
likt hei en doa
nog jet confetti
tusje de sjting

nieëks joar waast
doa e nui fes
van confetti
mit de juffrauw Bettie

2009
sjwalbere

de sjwalb’re fleute
óp d’r rank
van ’t daach
vleie hü tsezame
noa werm leng
woa ze rèste
in de sjtroale
van de zon

óch d’r ooievaar
pakt zie kóffer in
jeet hü mit
óp vakans

in ’t vrugjoar
zunt ze werm
hei tseruk

sjwalb’re fleute
ooievare drage
nui leëve
In d’r sjnabel
wie e kink

2005

sjong

e beks-je wasser, paar sjtukker broeëd
bij de duur, ónger de roeët
e lidje zinge, Piet en Kloas
hü zunt vier braaf, jee jeroas

mar wie iech óch zing
iech bin nog zoeë kling
durch mieng vus
’t maat miech wus
zunt de sjong nit jroeës
iech maach ing voes
drum krien iech nit vöal drin
dat is nit noa mienne zin

d’r Piet lekt e brifje bij d’r sjong
van d’r klinge jong
weëd mar nit tse dol
doe kries de sjong vol
mit sjnuuts en neus
zoeëvöal, wie vuur inne reus
en iech sjenk e peks-je sjpas
dat i jiddere sjong past

2006
miensjename

wólke drieve züetend
langs de loeët
wasser sjtreumt kabbelend
in de baach
wink roesjt flüsterend
durch de beum
miensje oame klinkend
sjtimme

e kink is jebore
oes wólke, wasser
wink, miensje

name klinke
miensjename

2009

idool

óp d’r jraasplai
klónk mienne sjrai
hinger d’r keeper vool
d'r bal in de jool
éé éé en noen nog ing
flot jónge mieng bing
zicher wie ’t Miekke
e sjun meëdje koam kiekke
iech sjoos nog ing drin
wat hauw iech jouwe zin
va wieds hoeët iech, ‘sjtomme poet,
doe sjoos d’r bal durch de roet’
mit de sjong vol leem
jong iech noa heem
iech kroog ze um de oere
de sjtroaf zouw ing wèch doere
doe dórf iech werm an duur
’t leëve kroog zoeë zieng kluur
bij ós in d’r jaad
woeët ing jool jemaad
zoeëjaar mienne pap wool ins treëne
en ziech mit ing jool zeëne
heë dong e paar sjrit noa hinge
vier jónge hup, hup zinge
inne sjoes, d’r bal jong durch de roet
jinne róffet, ‘doe sjtomme poet’
vier vónge aa um d’r pap tse laache
umdat heë ing jool in ’t tsimmer wool maache
iech woar doe zoeë jónk wie e kink
mar d’r foesbal is nog ummer mie dink
d’r Johan Cruyf is al lang mie idool
en dink bij jidder jool
an d’r pap en ’t Miekke
iech dink dat ze nog noa miech kiekke

2006


  

visj

sjwumme, noa wasser sjnappe
umhoeëg, umlieëg, in ’t rónk
blub, blub, blub
wie inne visj zoeë jezónk

sjwumme, noa wasser sjnappe
krüts, kweer, hin en heer
blub, blub, blub
inne visj bin iech jeer

sjwumme, noa wasser sjnappe
hüetste wat iech vertsel
blub, blub, blub
iech bloas vuur diech ing lófbel

2007
nès

bije zoemme
zukke hónnieg in d’r jaad
óp de blomme
vüejel vleie
aaf en aa in de hek
is e nès
miere bouwe
ónger inne sjtroech
ing janse sjtad

d’r jaad is vol leëve
óp ’t jraas zits iech
in e nès va sjtilte
mieng jedanke vleie
dreume va blomme
woeëne in ing sjtad
va vräud en leefde

2009

vasteloavend

vasteloavend vilt vrug dis joar
vier hant nog fibberwaar
bauw inne mond lang
’t vrugjoar kunt
’t doert nog ing janse tsiet
de kieësmüts-jere zukke hön nès
in ’t kes-je an de moer
ze pikke hönne naam
rónk ’t laoch
ze hant nog vöal tse doeë
’t vrugjoar kunt

vasteloavend vilt vrug dis joar
de kieësmüts-jere maat
dat nüks oes.

2006vakans

bij ’t sjtation weëd jedanst
de dere zunt vroeë ze junt óp vakans
doa kunt d’r tsóg
de giraffe eest ziech nog e sjtuk kóch
de moes hat inne zonnebril óp de naas
ing sjlang drinkt limonaad oes e jlaas
óp zie kóffer zitst d’r oalefant
inne lieëw kriet e mültje va zieng tant
e lidje zingt de pappejai
inne kamieël sjtiegt i mit vöal behai
de vleie zitste óp de roete
inne knien sjoebt óp zieng poete
an e banane-ies lekt ing af
d’r hónk zeët adieë mit ‘waf’
de zebra’s hant d’r pyjama al aa
in zie web sjlieëft de sjpin
doa klinkt de fleut dat is d’r bejin
de dere zunt vroeë
mar de mugke mósse droes
ze zitse in d’r nieëkste tsóg alling
doa kanne ze ziech va kop bis de bing.
al die wèche
zelver sjtèche 

2007
de rees

de rees waad
iech jon
mit d’r fiets
de jiettaar óp d’r ruk
in mieng tèsj
nim iech mit
e vroagtseeche
ing troan
kloar wasser
frisje loeët
e werm nès
óp mieng sjouwer
ing doef van vrid
i mieng mutsj
mieng jedanke an diech

rees waad
nog effe
iech kom

iech jon
doe bliets
bij miech


2009
kótbij

de raket sjtart
noa d’r mond
d’r vliejer vlüt
rónk de welt
d’r auto viert
uvver weëg
’t sjif, d’r fiets
d’r tsóg, de bus
ze bringe diech
voet noa jans wied
ze bringe wied
voet kótterbij
en doe, doe kuns
noa miech kótbij
van jans alling

2005
vakans

bij ’t sjtation weëd jedanst
de dere zunt vroeë ze junt óp vakans
doa kunt d’r tsóg
de giraffe eest ziech nog e sjtuk kóch
de moes hat inne zonnebril óp de naas
ing sjlang drinkt limonaad oes e jlaas
óp zie kóffer zitst d’r oalefant
inne lieëw kriet e mültje va zieng tant
e lidje zingt de pappejai
inne kamieël sjtiegt i mit vöal behai
de vleie zitste óp de roete
inne knien sjoebt óp zieng poete
an e banane-ies lekt ing af
d’r hónk zeët adieë mit ‘waf’
de zebra’s hant d’r pyjama al aa
in zie web sjlieëft de sjpin
doa klinkt de fleut dat is d’r bejin
de dere zunt vroeë
mar de mugke mósse droes
ze zitse in d’r nieëkste tsóg alling
doa kanne ze ziech va kop bis de bing.
al die wèche
zelver sjtètche 

2007

winkterkaos

inkel blad
an ‘ne droevesjtroech
vrüete i-jedrüegd
krinte vuur d’r winkter
meëlens vleie aa

kachel
brent in hoes
knudzje hoots jezeëgd
wermde vuur d’r winkter
duursjel sjalt

winkterkaos
kóm eri

2009

krüts

óp inne berg sjteet e krüts
ing kroeën va döaretek
hingt an d’r tietsj
ing meële bouwt e nès
in de kroeën
de döar sjutse de jong vüejel
teëje de eëster, de kroa
sjutse ’t jong leëve
teëje ’t jevoar

bis… ze oesvleie
noa e nui krüts
ze vlieëte
ing döarekroeën
ze bouwe
e nui nès

bis…
krüts
döarekroeën
nès
bis…2006


tsiet

de joare tselle
kómme en junt
de vrung van ummer zunt doa
inne middieg vertselle
jesjiechtens va vruier
en va mörje
ze blieve óch went ze junt
de vrung van ummer
sjtilte in de tsiet

óp d’r dusj inne kóch
mit keëtse
vöal këetse
oam um tse bloaze
blieft jenóg vuur e lid
jezónge mit de vrung van ummer
sjtilte in de tsiet

ing sjtond sjuuft in de zommertsiet
sjtilte in de tsiet
de vrung van ummer


2007
winkterkaos

inkel blad
an ‘ne droevesjtroech
vrüete i-jedrüegd
krinte vuur d’r winkter
meëlens vleie aa

kachel
brent in hoes
knudzje hoots jezeëgd
wermde vuur d’r winkter
duursjel sjalt

winkterkaos
kóm eri

2009


Limerick

Inne limerick is e jediech woabij in de ieëtsjte rejel
d’r naam van ing plaatsj i vuur kunt. Deë rejel rijmt
óp d’r tswaide en d’r letste rejel. D’r dreide en veerde
rejel rijmt óch. ‘t Jediech besjteet oes vunnef rejele.


inne reus va Kaalhei
lofet durch de wei
heë hauw ze jans umjebuttelt
en vólt ziech jepeëdskutteld
wie inne zaat: wat is ’t kaal hei    

de lü va Hoots
die woare jans sjtoots
d’r jrüetste bis d’r klingste poet
lofet mit de naas in de loeët
zoeëlang bisse óp d’r kop zoos

2006

 

’t reënt

ing mier krüft ónger inne paddesjtool
ónger de vinsterbank zitst ing sjpin
flot jeet ing moes in ’t laoch
van d’r reën kriet d’r visj jouw zin
in mie jlaas is ’t lekker naas

d’r voeëjel in zie nes zeët
doe has jód moelle
d’r janse daag sjwumste in ’t wasser
wie kanste noen bij diech sjoelle
in die jlaas weëdste vies naas

ing vlei hat dat jehoeëd
iech zuk d’r limenaad
ze vleit noa d’r dusj
hinger in d’r jaad
doa sjteet e jlaas mit herlieg naas

doe zunt ze allenäu kómme de sjpin,
d’r voeëjel, de moes, de mier
ze sjoelle in d’r limenaad
d’r visj sjpietst dat zieër
in zie jlaas is noen zoer naas

2007

de eëd

roeë jeël jreun
vasteloavendsklure
de eëd sjteet óp d’r kop

jetoepde klone
de eëd konfettiesjnei

jesjtriefde vane winge
de eëd sjoenkelt

jesjtrikde mutsje
de eëd danst

lü sjneure sjtrieë
de eëd bieëft

dónkel lü wiesbleech
de eëd nimt en sjenkt

sjenkt noen winnieg
nimt noen vöal

roeë jeël jreun
ing vasteloavend va klure
de eëd leëft

2010
Limerick

Inne limerick is e jediech woabij in de ieëtsjte rejel
d’r naam van ing plaatsj i vuur kunt. Deë rejel rijmt
óp d’r tswaide en d’r letste rejel. D’r dreide en veerde
rejel rijmt óch. ‘t Jediech besjteet oes vunnef rejele.


inne reus va Kaalhei
lofet durch de wei
heë hauw ze jans umjebuttelt
en vólt ziech jepeëdskutteld
wie inne zaat: wat is ’t kaal hei    

de lü va Hoots
die woare jans sjtoots
d’r jrüetste bis d’r klingste poet
lofet mit de naas in de loeët
zoeëlang bisse óp d’r kop zoos

2006


 

sjoeëlrees noa d’r busj

ing tèsj mit bóttramme
inne blèch drinke
durch d’r busj sjpatsere
noa de vüejel loestere
de blomme name jeëve
zient ‘t hoal van e deer
ing sjpannende jesjiechte
e lidje zinge
tusje beum en in sjtrüch sjpieële
sjtunt in ’t wasser
sjong en zökke oes
mit sjting ing dam bouwe

de tèsj is leëg
rèste bij inne boerehof
krient pannekuch mit tsoekker dróp
mui en sjwats noa heem
d’r drek weëd aafjewèsje

’t woar inne sjunne daag
en dat bliet
ónjewèsje

2004de eëd

roeë jeël jreun
vasteloavendsklure
de eëd sjteet óp d’r kop

jetoepde klone
de eëd konfettiesjnei

jesjtriefde vane winge
de eëd sjoenkelt

jesjtrikde mutsje
de eëd danst

lü sjneure sjtrieë
de eëd bieëft

dónkel lü wiesbleech
de eëd nimt en sjenkt

sjenkt noen winnieg
nimt noen vöal

roeë jeël jreun
ing vasteloavend va klure
de eëd leëft

2010


Nayana

de zon sjiengt in d’r mörje
an de anger zie van de welt
middezommer óp ’t sjtrand
’t wasser sjpieëlt, vüejel fleute
lü sjwumme, laache in d’r wink
e junke leuft óp bloeëse vus
durch d’r werme zank
e kis-je um d’r nak
verkeuft tsiejarette
an lü va wiedvoet
Nayana, ruft de mam
verkoof jód, vuur d’r honger
plötsliech is ’t sjtil
zoeë sjtil, engslieg sjtil
vüejel vleie voet
’t wasser trukt ziech tseruk
’t sjtrand waast
d’r wink lekt ziech
drüppe bouwe ing moer
zoeë hoeëg bis ze vilt
nog wieër wie ’t sjtrand
lü keëke, sjneure
uvversjpeuld durch sjandaal
e sjandaal vol va doeëd
da rèst de zieë ziech oes
e kis-je drieft in ’t wasser
oes d’r zank sjtikt ing hank
jeróch va lieche wingt d’r wink

de zon sjteet neer
an de anger zie van de welt
middewinkter in de kauw
’t is krismes, lü laache
plötsliech is ’t sjtil
zoeë sjtil, pienglieg sjtil
bilder va wied voet
kómme kótterbij
e kis-je drieft in ’t wasser
oes d’r zank sjtikt ing hank
Nayana winkt in d’r wink
zoeë sjtil
jans sjtil

2004
jeheem

fluuster
jans sjtil
sjtiller wie sjtil
fluuster, fluuster
iech han e jeheem
nit tse zieë
jans sjtil
nit tse hure
of toch, joawaal
alling durch miech
iech fluuster
jans sjtil
alling vuur miech
nè, óch e bis-je
vuur diech
hüetste ‘t
jinne zage, wa
’t is jeheem

2007