• vuurdrherfs202201.jpg
  • vuurdrherfs202202.jpg
  • vuurdrherfs202203.jpg
  • vuurdrherfs202204.jpg
  • vuurdrherfs202205.jpg

 

 

 

 

vuur d’r herfs

’t weëd herfs
mit jeveul nog
va zommer
zoeëvöal daag
zon ziech ópwerme
vuur noajoar

’t weëd herfs
mit blik al
noa winkter
zoeëvöal daag
lit ziech verware
vuur duuster tsiet

’t weëd herfs
óp waeg
bliets hinger i
zoeëvöal daag
vrugjoar van ummer
vuur troeës

 

 

 

Oktober
D’r Judiesje naam vuur oktober is Maresjiwan


Planete
Mars vanaaf haoverweëg d'r oavend in 't oste. Saturnus 't zuudose. Jupiter in 't zude. Mercuriius an d'r bejin van d'r mond, mörjensvrug jans neer in 't oste.

Vieëtsing oktober
Rónk middenaat sjtunt d'r mond en Mars kót bijenee.

Vunnef-en tswantsieg oktober
Tusje elf oer zivve en drutsing oer tswai is e deel van de zon verduusterd. D'r huegdepónk is tswelf oer tswai.

Herfs
D'r herfs vingt aa óp drei-entswantsieg tseptember um drei oer drei.


D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 kroog 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

Troeësbóch. Tekste in 't Kirchröadsj vuur bij d'r sjloes van 't leëve. E bóch mit sjrievere oes Kirchroa.  Ing oesjaaf va de Stichting LiLiLi deel 85. Uitgeverij TIC. ISBN: 978-94-93048-41-6


 

 

 

Herfs

’t Woad herfs kunt va ’t Aodhollendsje ‘heruist’, dat oes ’t Vruiere-Jermaansje ‘harbusta’ is entsjtange.

 

Vertaling gedicht 'vuur d'r herfs'
(boven aan de pagina!)


voor de herfst

het wordt herfst
met gevoel nog
van zomer
zoveel dagen
zon zich opwarmen
voor najaar

het wordt herfst
met blik al
naar winter
zoveel dagen
licht zich bewaren
voor donkere tijd

het wordt herfst
op weg blijft achter in
zoveel dagen
voorjaar van altijd
voor troost

  

 

 
Umsjteng

E inkel blad likt óppen eëd bij de bank. D’r Hain zetst ziech. Heë is d’r ieëtsjte. An de uvverzie kunt jraad d’r Karl aalofe. Heë zetst ziech óch d’rbij. Inne van de jemeende is ’t dóch ‘de scholen zijn weer begonnen’ aaf an ’t hoale. Dat woar tusje tswai beum jesjpanne.
‘De kinger hant bauw werm vakans,’ zeët d’r Hain.
‘Joa Hain. Herfsvakans.’
De bus vieët ’t dörp eri. ’t Marij en zieng vrundin ’t Sietske sjtieje oes. Ze jrusse mit inne laach de manslu. D’r Hain sjtikt ing hank óp.
‘Zies te. ’t Marij hat al herfsvakans.’
D’r Karl wiest noa ze.
‘Wat zien iech Marij. Doe bis in umsjteng.’
Het lekt ziech ing hank óp d’r boech.
‘Joa, sjun wa.’
‘Wienieë?’
‘Dizze mond nog.’
‘Ao wat sjun. Jratteleerd uur tswai,’ zeët d’r Hain.
‘Dank.’
‘Karl, da krient vier besjute mit muus-jer.’
’t Marij knikt.
‘Besjtimd.’
Ze winke en lofe durch. D’r Dris en d’r Allewies kome ziech óch d’rbij zetse. Ze krient ’t jroeëse nuits tse hure.
‘’t Marij is in umsjteng,’ róffe ze allebei tsejeliech.
D’r Dris kiekt mit jroeëse oge.
‘Wat e zonnieg nuits,’ fluustert e.
D’r Karl knikt.
‘Dat zeës te jód, Dris. Zies te, d’r zommer is nog nit verbij.’
Mit en mit kome de anger manslu. Hön weëd ‘t óch vertseld . D’r Karl klatsjt i jen heng.
‘’t Marij en ‘t ’t Sietske krient e kink. Vier weëde ópa.’
‘Joa, Karl. D’r leëftsiet hant vier d’rvuur,’ zeët d’r Allewies.
Ze laache allenäu hatslieg. Ing vräud óp de bank i d’r herfs. Mit e vrugjoar jeveul. D’r oktober i herfskluur. En rozza of blauw.

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

970907
vandaag60
gister119
deze week787
maand179