nieekste202001
nieekste202002
nieekste202003
nieekste202004
nieekste202005
nieekste202006
nieekste202007
nieekste202008
nieekste202009
nieekste202010
nieekste202011
nieekste202012
nieekste202013
nieekste202014
nieekste202015
nieekste202016

 nieëkste

 

 

jees te mit miech mit
noa die wieëtsjaf
mit de bloasmoeziek
woa klone ópbluie
jedanke e bild weëde
ziech tse duie
iech han diech jeer
dans i mieng erm
sjtroal  diene laach
i mie jeveul
sjoenkelend d’r waeg
noa heem
wieër wie aesjermitwoch

jees te mit miech mit
doe klonemarie
noa die wieëtsjaf

de nieëkste

 

 

 

 

Wieëtsjaf

De ieëtsjte wieëtsjafte koame in ’t zivvetsingde-joarhóñged vuur als kaffehoezer.  ’t Woad ‘café’is dan óch ’t Franzuesiesje woad vuur kaffe.


 

 

Vertaling gedicht

volgende
ga je met me mee
naar dat café
met de blaasmuziek
waar clowns opbloeien
gedachte een beeld worden
te omarmen
ik mag je
dans in mijn armen
straal je lach
in mijn gevoel
wiegend de weg
naar huis
verder dan aswoensdag

ga je met me mee
jij clownsmarie
naar dat café
de volgende

 

 


 

 Jezóndheet

Doa zitse ze da de tswai breur. An d’r kuchedusj. Vurriegs joar in d’r fibberwaar. De vasteloavend vool doe sjpieë. Noen jannewaar. E jroeës sjtuk papier. Jet um tse sjrieve. En nit tse verjaese de sjnapsflesj mit tswai jleës-jer. Wat jeet ’t dis joar weëde in d’r óptsóg? Ieëtsj drinke ze ziech ee óp hön jezóndheet en die van de janse welt. D’r Jean vingt aa tse sjrieve. Desing. D’r Allewies verzukt ’t tse leëze en hat nit durch dat ’t Engelsj is. D’r Jean laacht ins.
‘Broor dat is Engelsj.’ ‘
‘Vings doe doa óch al mit aa. Woa-ts te mar kieks, uvveral deë Engelsje kwatsj.’
‘Wat e jód iedee Allewies.’
Kwatsj sjrieft d’r Jean.
‘Hauws doe da e angert?’
‘Iech meen mit desing allenäu die nui dinger die vier hei hant.’
‘Jean, vings te dat da loestieg? ’t Mós doch óch jet um tse laache zieë.’
D’r Jean sjrieft alwerm.
‘Brocoli, sjpruus-jer, mandarijne. Dat zaat d’r burjemeester in de Nuijoarsreed.’ ‘Woarum?’
‘’t Is jezónk.’
‘Jean, jezónk? Doa kans te wal e zoer jezich va krieje. Sjpruus-jer! Laache mósse vier.’
‘Allewies, iech han ‘t. Laache is jezónk.’
‘Joa Jean, losse vier ins laache.’
Mit jroeëse lettere sjrieft d’r Jean ’t óp. ‘Losse vier ins laache, laache is jezónk.’ Doa-óp drinke ze ziech ee. Ze bedinke ziech noen wie ze dat junt oesveure. D’r Jean leuft vuuróp mit e sjtuk hoots i jen heng. Doa kome brocoli, sjpruus-jer en mandarijne óp. Heë trukt e zoer jezich. Hinger ‘m kunt d’r Allewies. Mit e sjtuk hoots dat jet jekraachd is. Doa-aa e sjild mit d’r teks: losse vier ins laache, laache is jezónk, dat de balke kraache, da kome vier i sjwónk. Hee hat inne laach in ’t jezich.
Dat junt ze prove. Nit i zoer kieke, mar laache. Ze sjudde ziech ee i. Mit inne jroeëse laach zage ze teëjenee: ‘Jezóndheet’. 

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

844729
vandaag172
gister202
deze week612
maand5893