POEZIE 2022
 


 

tsietIII

doe bis de tsiet
vuur miech
zoeë kótbij
sjnelheet
in ieëwiegheet
tsaartheet van de hoed
keurt miech nui daag
werm i diene oam
doa veul iech
de verjengliegheet

zoeë ainfach
los ’t zieë
joa zieë i  blieve
deë moment
va klok drieëne
d’r sjwungel  hatssjlaag
wiezere va mieng oer
i dieng heng
nui daag jeboare
i tsiet
doe

2022 welt-jesjef

jewaltieg tsejeliech tsaart
welt ziech de eëd
i huegde i deepte
hel en sjtil

sjteeriech tsejeliech erm
jolve lu durch de welt
i mach i verlis
sjpas en angs

alles tsejeliech nuuks
uvversjpeult jeld ’t leëve
i sjrape i dele
vöal en winnieg

leëve tsejeliech dele
’t intsiegste jesjef
e welt-jesjef

e kris-jesjenk

2022

 


 


 

duur

huet weë klopt doa kinger
weë zouw dat zieë
ing vroag
antwoad hinger de duur

huet weë ruft doa kinger
’t klinkt zoeë vreëm
‘ne miensj
sjteet vuur de duur

huet weë zingt doa kinger
e lid va boese
ing sjtim
klinkt an duur

huet weë sjprikt doa kinger
jóds vuur diech
‘ne wónsj
va hinger de duur

huet weë zeët doa kinger
koom eri
ing zin
vuur en hinger de duur

joa de duur
vuur en hinger
ing zin
koom eri

2022

 

 


c vinge

ziech zukke tusje
urjens en nurjens

wieër wie welt
wie ’t verjenglieje
wie ’t bejrieve

ziech vinge i
de woarheet die ing
zoeë jroeës

mieë wie welt
wie ’t ónendlieje
wie ’t besjrieve

’t zieë
’t veult zoeë jód
zoeë is ’t óch
vuur allenäu

’t zieë
zukke vinge
tusje ós

2022

 

 

sjritteIII

sjritte ee vuur ee
berg eróp
blik noa boave

sjritte ee vuur ee
jing tswai ’t zelfde
noa d’r top
doa mie zieë
mie vinge

sjritte ee vuur ee
d’r berg eraaf
tseruk in ’t daal
verjaese de huegde
mie zieë  bliet
hinger in ’t verlange
noa boave

sjritte ee vuur ee
jing tswai ’t zelfde
jans mie zieë
in de huegde
van ’t leëve

sjritte ee vuur ee
berg eróp
i mie verlange
jee umkieke
jesjiechte is vuur ’t daal

sjritte ee vuur ee
noa d’r top
zets doa e bild
va diech
kótbij d’r himmel

sjritte ee vuur ee
allenäu ’t zelfde
boave ’t leëve
jesjiechte bliet
hinger vuur ’t daal

2022 
aod

auwerdom sjoert
leëve verjeet
boesezie basjt
jezich
zoeëwie me
jezieë weëd
zoeëwie me
’t wilt
applaus bewóngeroeng
dat jezich verjeet
e sjpeijelbild i sjerve
wat bliet ing lies
mit durchblik
noa die iech
zoeë we me
dat noeëts zoog
zoeë wie me
wirklieg is
leëve i blui
mieë wie boesezie
zing dans
jef leefde
sjenke is mieë wie krieje
laach sjtroal
jezich um va tse haode
i joare sjtroalend aod

2022

 

vuur d'r herfs

’t weëd herfs
mit jeveul nog
va zommer
zoeëvöal daag
zon ziech ópwerme
vuur noajoar

’t weëd herfs
mit blik al
noa winkter
zoeëvöal daag
lit ziech verware
vuur duuster tsiet

’t weëd herfs
óp waeg
bliets hinger i
zoeëvöal daag
vrugjoar van ummer
vuur troeës

2022 kleed II

’t kleed va jedeufd
i wasser
leëvensweëd

’t kleed va hinger
de harmonie
va kommeliejoeën

’t kleed va broeët
‘ne sjlaif
um tse drage

en da

’t kleed va reënboag
i kluur
van ummer

2022

 


 


 


 

klatsjroeëze

klatsjroeëze
bluie i voge
inne sjoeës vol
um tse jenisse
dizze zommer
wase wieër
vuur d’r nieëkste
zommer

klatsjroeëze
bluie i voge
mit zoeë winnieg
zoeëvöal

klatsjroeëze
‘t bild van erinneroenge
miensje werm
jenóg mit winnieg

2022 jetsiefer

doa zunt ze da
werm oavende
e viltje óp ’t jlaas
dekkel teëje ónjetsiefer
e sjtuk papier pen
sjrieve i keëtselit
sjtukker va lettere
flakkere i wöad
heëve dekkel óp
losse jesjiechte vrij
sjrieve mie jeveul
vuur diech
heëve ’t jlaas
losse dekkel hinger
óp ós
óp ‘t jetsiefer

doe jans
mie jetsiefer

2022
noaklank

tuenwólk
drievet durch
de zommerloeët
sjenket inne zonnelaach
danssjritte va vräud
jónge uvver d’r plai
jetseerd mit vane
durch ’t park
natuurliech jreun
waeche lang
en da paus
alling nog klank
va d’r echo
sjattekluur va de vane
reste va ‘t jreun

alling nog
noaklank
van erinneroeng
luest ziech i
tuenwólk
drieft wieër en tseruk
i klank

2022
 

toeën

 

ing klarinet klinkt
mörjetoeën
dreëgt d’r aavank
van e konzeët
waast in d’r daag

mit fiengelienge
fleute hobo tiervelend
noa de middiegsjtond
um ziech tse raeste
in intsele tuen
bis d’r oavend
oessjalt mit tromme
tröate vol oes
en dan e res oam
oesbloaze vuur de naat
tsouw-jedekd durch
ing klarinet

ing toeën
sjweëvend in ne sjlof
ing toeën
sjwiejend in ne dreum
ing toeën
um i wakker tse weëde

 

2022

  


 

moeziekzommer

moeziek
zommer lang
sjalt mit pauke
fluustert i d’r wink
zingt ’t oes
koom sjtim i
los ós klinke
tswaisjtimmieg
zuver
zoewie ’t kan klinke
in dat park
zuver
zoewie ’t kan klinke
zommer lang
tusje ós
mieë wie zommer
zoeë zuver

2022

 

 nit verjaese

jries wies
ligke ze óp ’t sjtrand
sjting
inne hoof erinneroenge
ing verzamloeng momente
jans jet tse vertselle
’t ee noa ’t angert

en ‘t ee moment is
um tse drage
jruetsj tse zieë
tse bejieëne
nit tse verlizze

en ‘t angert
um tse verjaese
nit tse hure
tse zieë
nit tse dele

dat ee moment
um tse blieve
d’r bejin va zoeëvöal
dat bis doe
sjteeriech

2022 

 piano: wiel hamers
 

hakke

óp dat sjtrand
d’r zank jekeurd
jeël korrele va joare
’t roeë va drupe blód
jeronne in de tsiet
va jong lu
mit e leëve vuur ziech

óp dat sjtrand
de hakke in d’r zank
zetse
doa  de zieë beloave
noeëts de sjtim tse jeëve
a sjarlatanne va mach
ze sjpatsere nog durch
de sjtroase óch hei
mit sjun oge
sjlis de dieng nit d’rvuur
nae zets ze wied óp
los jee rad vuur de oge
drieëne
wunsj de kinger e miepmop
leëve noeëts tse
vöal mieë wie jenóg

dat han iech
de zieë beloafd
de hakke in d’r zank
vuur vrid teëje jewald
óp ’t sjtrand va
zoeëvöal leed

2022


Vuur d'r pap van 't Ramona Jeha.

pap

‘t veerde kroeënjoar
inne pónk va rouw
óp d’r leëvenswaeg
vong aa bij de mam, d’r pap
de ieëtsjte sjritte
óp d’r erm
an de hank
in ’t wase van de joare
ummer mieë
d’r eje waeg
mit banke um tse raeste
tse dele de wermde va heem
va mam en pap
tsezame óp waeg
’t ramona, d’r remco, d’r vince, d’r james
d’r roy, ’t julia, d’r mats

en noen neëme vier
diech an de hank pap
vier zunt jruetsj óp diech
dat bis te vuur ós
leëvendieg
jans d’r Leon
dank

2022wei

de wei is vol leëve
óp ’t jraas zits iech
in e naes va vräud
mieng jedanke vleie
dreume va blomme
woeëne óp inne wusj
va moeziek en leefde

in de wei
jeer mit diech


2022


 angesj

miensje i klure
dere i jeng
blomme i jeruch

jidder zie eje
angesj wie angere
jraad ’t angesj
bóch um tse klure
sjrit um tse danse
sjtroech um tse ruuche

jraad ’t angesj
kluurt danst ruucht
’t leëve
’t angesj
va diech en miech

tsezame angesj

2022
 


trom

bom bom
trommesjlaag
klnkt deep
oes de ëed
koele va
verjange leed

bom bom
ritme vuur vóssjritte
inne kuul umwikkeld
i sjwats dóch
dempt ’t helle
van ieëlend

bom bom
hatsesjlaag
klinkt werm
oes ’t lief
jolve va
bluiende vräud

bom bom
trommesjlaag klinkt
tseecht d’r waeg
va mód
va jank durch
inne kuul umwikkeld
i wies dóch
sjalt jeluk
va vrid

bom bom
iech jon mit

2022
 


foto: peter geerdes 

hengII
 

heng krumme inee
vlieëte jeveul
hoade vas
leëve mit diech

heng raeste bijee
werm erinneroeng
sjtuutse ziech
blieve bij ós


heng junt óp
dreume leefde
losse los
sjweëve noa wied


leëve blieve sjweëve
opa doe bij ós
in ing troan
 

2022

 

zon

de zon sjiengt ziech
in d’r daag va hu
mit sjtroale va jister
in d’r oavend sjienge ze
urjens wieër
en mörje
d’r nuie daag jeboare
mit sjtroale va doa
noa ós

in die sjtroale
sjiengs te vuur miech
doe miene daag

2022
 


 

tswerg

huur e lid
van e meersje
uvver ‘ne tswerg
woeënt bij e hoes
in ’t jraas
zieënt klure
sjtriecht wöad
danst moeziek
zingt ’t kunt jód

dat hoes
jieët ’t
mieë wie e lid
mieë wie ‘ne dreum
’t jeet óp

bij inne
is al jenóg2022
 

 jenóg

óprume
tute völle ziech
toelpe beuje uvver
d’r rank van de vaas
lempjer bleech
confetti verkluurd
nog inne knoevel
sjlekketroag
vuur middenaat
sjwats d’r absjied
aesjjries d’r mitwoch

sjtrief lit
jenóg vuur
vrugjoar
jenóg vuur
nui tsiet

2022

langs d'r waeg

ónger diech alling
vuur die ing koetsj
jlaas durchzichtieg
wieje blik
jenóg tse zieë
vertselle vroage
die ing koetsj
mit peëd
dreëgt de las
sjtoots d’r koetsjer
hoeëje hód
roeë jekleid
jrust oes dank
vuur ’t applaus
va diech alling
langs d’r waeg
i sjpas jekleid

doe sjtiegs i
ónger diech alling
de duur bliet óp
vuur al die lu
ónger ziech alling
inne janse tsóg
ing koetsj
vuur jidderinne

2022
 óptsóg

d’r óptsóg van alle daag
vertseld i jesjiechte
jesjtabeld i loage
va jidderinne
en ing is vuur jediechte
um tse dreume
d’r óptsóg va blieve
alle daag

jank e sjtuk mit

2022

 

sjtrak

doe koams
d’r zin van d’r daag
de vräud van de zon
doe jongs
mies van d’r sjmies
troane van d’r reën
doe bloofs
dreum van d’r oavend
rouw van de naat

en mörje
bis te werm doa

bis sjtrak

2022

 
 


 

oes eëd jeboare
 

dieng heng sjpieële
d’r pratsj va bejin
noa kastieële va mörje
bouwe joa bouwe
mie leef kink
oes eëd en wasser
kastieële sjpieële
meersje va diene bejin
bluiend oes verwingde zoam
jedeit mie kink i die leëve
plaveit diene waeg
mit engelevluejel
i leefde klure
en iech wink diech noa
fluusterend in d’r waeg mit
iech hod va diech

2022