POËZIE 2016

 

 

vuur 't sjloffe
 

blöake va sjöaf
sjalt uvver jraassjpiere
d'r jeróch drieft
oes de vach
vettieje wol winkterdik
ze sjtunt jekluurd
dróp de sjöaf
d'r bók hat ze aajesjtraeche
mak lofe ze in de wei
sjnoeve wermde
duie de naas i taesje
nuisjierieg noa voor
wen ze sjwieje
kan me ze tselle
jód vuur 't sjloffe joa
um tse dreume
va sjöaf blöake
van engele zinge

de rouw van de naat
inne hiert
ing kriskaat

 

blöake – blaten
jraassjpiere – grassprieten

 

2016

 

 


 

 

't fes va

wingende baad
krollend hoar
uvveral woat-s te zies
Kloaze en Piete
sjokkelade broen
sjuumpjer zus
tute vol
heë kunt
wies peëd
sjwats va de lu
himmelkloar
mondelit
kinger zinge
uvver wingend hoar
va kruun bis baad
krollend lang
va wies bis sjwats
 

2016 

 

 

 

 

winkterroeëze

 

’t sjmiest fienge sjnei
ing inkel vlok
sjmiltst óppen eëd

d’r jaad pratsj naas
i winkterrouw


óp d’r plai
sjtunt kröam
neus reuche
Glühwein sjwaamt
riefkuch broane
krislidjer klinke
’t maat vroeë
 

d’r duuster vilt i
lempjer luete óp
vuurpöt flakkere
vlokke dale neer
druege sjnei
bliet ligke
meersje kluur
mit Glühweindrupe
en klattere riefkóchvet

d’r jaad sjneiwies
i krisrouw
mit rozza knöp
va winkterroeëze
krisblui

 

2016

 

 

 

vrijheet

versjtank boave
de natoer
d’r Schiller in
ópsjtand Räuber
i verzets Wilhelm Tell
d’r Schiller óp
de vlóch
um ziechzelver
tse vinge
i vrijheet
’t vrugjoar
van ’t vólk
i koens tse verware
leefde ing kette is
sjakele ziech umerme
i leefde
i vrijheet
 

2016

 

 

 

mond

in d’r mondesjien
drievet óp ’t wasser
hoed bloeës
d’r Goethe
kótbij zieng natoer
leefde
sjrievet e jediech
an der Mond
oes zie deepste
d’r Goethe
jans de natoer
leefde
óp zieng vinsterbank
brennet ing keëts
in d’r oavend
vuur de
leefde
 jans de leefde
volle mond
 

2016

 


 

 


Weimar

jesjiechte i bróns
jejaose bilder
koens i wöad
Goethe en Schiller
vrundsjaf sjtriet inee
koens i moeziek
Liszt Bach
nog jehoeëd
koens i krolle
jolvend tsere
sjnak jekaemd
Bauhaus heng
viejeliengtuen klinke
durch ’t park
koens i joegend
jesjiechte i nui
jejaose bilder
Weimar
i koens

 

2016

 

 

 


tswiefel

zouw iech
bij diech blieve
of inne pónk zetse
wieër joa
mar da doch wade
tseruk joa
noa deë pónk
va wieër joa
of tseruk

iech wil jeweun
wie dan óch
bij diech zieë

zieë

2016

 

 

 

 

 


Kaffeberg

d’r jaad van
’t Biela, d’r Kep
vangnets va Sjevemet
foesbalkloep
waesjlienge
de antenne van
Olympia
erinneróng a
blauw wies
bókse zökke
triekoots
in d’r wink
klinke nog de reer
van de jreunskaar
van ’t Biela
d’r waeg eróp eraaf

Kaffeberg
de Sjteekoel
van de sjutse
honder peëd
weie vuural jadens

Kaffeberg
waesjlieng va joare
en d’r Kep
tselt de bel
zoeëlang ’t lit
sjiengt uvver
d’r Kaffeberg
an ós Olympia

zoeëlang
Kaffeberg

 

2016
 

 

 

 

zommernaat

 


d’r zommer kóm
in de loeët
de kótste naat
en da is e doa
d’r zommeroavend
kloar werm vuural lang
wólke drieve dun oeseree
winkvane wies
bloa umrengd
 e zommerbók vuur d’r doeësj
inne jaad wieër
 ing sjtim zingend
 um va tse haode
inne meëleman fleut
serenade vuur e wiefje
mugke zoeme
ónjetsiever daalt
’t weer duit
de naat klam
sjwees bedekt
sjlof verdampt
weerflitse umerme
donderkrach
wólke drieve dikjepakt
oes i jriessjwats
wes zuud wes

ing kótte naat
lang  jenóg um
leef tse han

zommernaat

2016

 ónendlieg

 

horizon wieër
wie 't ogeblik
litjoare wied
uvver de sjwöardekraf
noa de endliegheet
mit sjteresjproach
jesjiechtebilder
mit biebelname

ónendlieg wied voet
oerknal
endlieg kótbij
d’r horizon
va jidderinne
zieng eje
endliegheet

2016

 

 

 
ballonge-tuen

 

inne waeg zukke
i moeziek
uvver tuen sjtruchele
himmel wólkieg
mineur poureus

inne waeg vinge
in akkoorde
erm va jeluk
himmellit
majeur kloar

 

inne waeg joa
i ballonge-tuen
danse oes kingerheng
klure dagesloeët

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
brónk

 

in d'r mörjenieëvel
sjträut de noabersjaf
blommeteppieje
bouwt e altaar
hön hilliegdom
d'r aavank
van de kirmens
karesel sjteet veëdieg
tsap aajesjlaose
abbeewaan
neëver d'r woeësjkroam
de brónk trukt
de sjutse vuuróp
vrauwlu i sjrit
manslu d'rhinger
de zon brikt durch
inne man knubt ziech
d'r zakdóch óp d'r kop
himmel kunt verbij
óp redjer

de brónk oeëts d'r
rónkjank van 't broeëd
um oes tse dele
an de hongerende

in de loof van de joare
woeët jetseerd
vuural jetseerd
óch 't broeëd

d'r honger is blaeve
ónjetseerd jenóg
um oes tse dele

2016

  

Kouwsjtats

de beum va koekverberje
tsentse sjtikke beumpje lofe
de beum ze
sjtunt doa nog
Kouwsjtroas
kollenie va koellu
moeziek zinge
sjtroase artieste
tejater Zonneblomme
in de wieëtsjaf bij d'r
Herman óp de buun
hoeëchtsiete kaffeduzje
bejrebnisse kriesje
sjoenkelend óp heem aa
kinger foesballe
fietserenne klöppe
boevesjtrich
vleëm sjtrietse
tsouwjevauwe ónger
triekkoots

Kouwsjtroas
moos óp vinsterbank
tsiet waast jreun
poatse raos
piept erinnerónge
va jemuutliegheet
vuuree doa
jekluurde vrung
de Hoeppertse Dassense
kinger vöal kinger
de beum sjtunt doa nog
d'r kouwsjtats reurt ziech
daag noa daag
vleie in de tsiet

2016 

 
joawat woar 't sjun
zeët d'r sjriever
um i mieng wöad
tse sjpraeche
de muite weëd
sjun doch
mit diech
dieng leefde
ze bliet i miech
i mie joa
i mie voetjoa
i mie blieve

um i mieng wöad
tse sjpraeche
iech zal bij
diech blieve
i laache
i troane
i zinge
vuural zinge

noeëts mieë verjaese
puutsj miene dank
iech sjtrieël diene oam
i mie zieë
i mie blieve
bij diech


2016

 

 
bis

de boot drieft
't zeel bolt ziech
bis kling ummer klinger
bis
verbij 't wasser

d'r vliejer drieft
d'r vluejel sjtrekt ziech
bis kling ummer klinger
bis
verbij de loeët

d'r miensj drieft
de vus junt
bis kling ummer klinger
bis
verbij 't leëve

bis
verbij bis

 

2016

 

 

 
meersjensrees

motorpiefe
nikkelblinkend
de landsjaf sjpeielt
ziech
rozza lieëtbloa
reër drieëne
ing meersjensrees
mit jesiechte va
versjtendnis
plaatsj vuur alleman
óp d'r zits
inne knoevel
umermt könniklieg
de welt
zieng welt
i prinse prinsessekleier
perlt zoam
sjtreumt jeboert
tiervelt klure
danst vuur oge
ós oge
ós welt

d'r grayson perry
inne pieljer in
ing ark van
ainfach jeleuf
hilt van 't sjunne
ós sjunne

2016
 

 

 
kingerköp

 

 

jraassjpiere
bieëve
jreun i mailóf
sjting wies jekruutst
kingerköp óp waeg
noa jevallene
drage blomme

zieëne troeës
oame respekt
viejoeële tuen

kingerköp óp
waeg noa vrid
bejrave krig
drage zörg
vuur ee
monneka sjpilt

jraassjpiere
ing dekke
vuur jevallene
vuur kingerköp
um tse raeste
i vrid
in alle tsiete

 

jraassjpiere - grassprieten

2016

 
e kruuts

bomme i  sjtroase
lu óp de vlóg
hoezer verlosse
leëve e kruuts

lu i sjtroase
hön sjouwere drónger
dure óp
e kruuts luet óp

blomme i sjtroase
lu e heem
ónger daach
e kruuts bluit

2016 
 

 sjtilte

wat hat sjtilte ós
tse zage
wat vilt vuur ós
tse loestere
tse hure

sjtilte hat jet
tse zage
nim diech rouw
vuural  rouw
alling  rouw

sjtilte hat alles
tse zage
tse loestere
tse sjwieje
i rouw

sjtilte
't heem
heem i rouw
heem

2016

 

 zóndiegsreën

ópsjtoa oessjtelle
bedwermde jenisse
d’r mörje klinkt i drupe
teëje de roet
doch d’r zóndieg
is e jesjenk
um oes tse pakke
wie naas d’r daag
óch is
troane roetjse
langs ’t jlaas
melancholiesj d’r blik
durch de vinster
ing melodie oes
jietaarsjnoare um
tse janke, zinge, danse
mit vrung
kriesje va vräud
zóndiegstroane

zóndiegsvrung

2016 

 

 leem

himmels jeveul
daalt in de eëd
öffent ziech
man i vrauw
jebeerd ing vruet
in eëd jebore
vorme jesjtalte
blomme bluie
oes e lief
homo sapiens
nectar i körper
honnieg leefde
klai-jebakke bilder
oes leem

drage himmel
drage eëd
drage leëve

leefde

2016 

 

 

 

bron

sjtroase plaie
vinge ziech rónk
de bron woa-i
wasser beweëgt
leëve sjprietst
tuen va drupe
klattere noeëte
in ’t lid van
d’r sjoeëlmeester
wasser vang aa
tse sjprietse
kinger sjtimme klinke
foesballe óp leëve
en doeëd
plai teëje plai
doch de bron verbingt
könnieglieg sjtoots
zörg van de noabersjaf
vuur ee

‘t wasser klatsjt
jolft in de sjprietsbron
de banke róngserum
raeste wade óp
jesjiechten
sjtrekke ziech oes
d’r mónk van d’r
lange Hans
de liemenaadfabriek
d’r foesbalkloep
de brónk
’t sjmoekele
de Nuisjtroas

jesjiechten va de
bouwerwei
leëvensbron

2016

 

noa d'r óptsóg

sjtroase sjtreume
lanksaam leëg
wieëtsjafte völle ziech
lu zukke wermde
jlazer vol jetsapt
moeziek danse
de zon jeet ónger
vrugjoar vermiesjt ziech
lieët in de sjtroale
hinger vinstere zunt
jardienge nog an zie
jesjoave poefele
kaffieë óppen dusj
en inne klinge
vuur doesj en sjpas
uvver de sjtroas
tiervelt d'r confettie
lu i jruupjer
ze zinge laache
inne intsele leuft
zieng sjritte vuur
ziechzelver
d'r ruk jekierd noa
d'r daag
de frisje mörjeklure
dónkele
wieëmudieg d'r oavend
d'r vasteloavendsmondieg
ópjebórje in de komende daag
zoeëvöal mondieje
bis deë inne mondieg
 

2016

 

jedanken

ing sjtim klinkt
durchleëfd
nog zoeëvöal
tse zage
sjlist ze sjwiejend
i de erm
loester noa de
ónbezónge jesjiechten
jedanken krient
d’r vrije loof
raeste bij ing
brós bloeës
veule ‘ne hatsklop
dreume noa
inne hese daag
in de oavendlóf
ing sjtim zingt
uvverleëfd
die Gedanken sind
frei

2016