2012DecV(laat u voorlezen!)

 

Sjerve


Oes d'r radio klinkt e krislidje van d'r Michael Bublé. Ze vare noa heem. D'r pap mit zieng döatesj. D'r sjweierzoon zitst hinger 't sjtuur. Ze hant inne krisboom jehold. Heem vare ze de vaat eri. D'r Michael is oes-jezónge. In 't tsimmer sjteet d'r vós vuur d'r boom veëdieg. Dis joar hant ze inne frisje boom. 't Vurriegs joar vole al bij 't dri zetse de ieëtsjte nolde droes. Noen nog jing.
In ing kótte tsiet sjteet 't hoes vol mit doeze. D'r boom en 't hoes weëd jetseert. Mit ze vere jeet 't jód vuuraa. Ze laache en aaf tsouw inne vlók. Ópins inne sjlaag. Inne bol vilt oes d'r boom. Jraad inne van die auwe. Oes de kingertsiet van d'r pap. Ing erinneróng likt in sjerve. Mar 't is nuuks verjelaeche mit de erinneróng an de mam. 't Jemis jeet mit de joare mit. D'r pap veëgt de sjerve óp.
'Nieëks joar jelde vier waal jet nui böl,' zeët e.
Heë wurpt de reste van d'r krisbol an duur in d'r dreksbak. De kinger kieke durch de vinster eroes. Ze dinke an de mam.
Die erinneróng zal noeëts i sjerve braeche.

2012DecIV(laat u voorlezen!)

 

E joar jeleie

 

Ing keëts tse joa


Óp de vinsterbank zitst e roeëderbrusj-je. Heë bekiekt ziech in de roet. D'r pap huet 'm róffe. Sjtil sjteet e in 't tsimmer. Heë hat ing keëts i jen heng. Inne sjteer is drumhin  jebónge. Jisteroavend hant vrung die braat. Ing erinneróng an de mam. Effe waad e nog. Da jeet e eroes. In d'r jaad zetst e de keëts  in de luet bij de krisroeës oes de kingertsiet van de mam. 't  Roeëderbrusj-je vleit in d'r birkeboom. Zieng döatesj sjtunt hinger de vinster. D'r sjweierzoon zetst d'r radio jet heller. E lidje klinkt durch 't tsimmer.
'Uber zieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch d'r helle Schein.'
Tsezame sjtaeche ze de veerde keëts aa. Tsezame ing hank. Tsezame sjien.
An duur brent de keëts in de luet. 't Roeëderbrusj-je bekiekt ziech in 't jlaas.
 

Roeëderbrusj-je – roodborstje

2012DecIII(laat u voorlezen!)

 

E joar jeleie

 

Tswai keëtse tse joa


't Reënt mit jet sjnei d'rtusje. 't Is naas kaod. An duur is 't  ónjemuutlieg. Jee weer um eroes tse joa. D'r zóndieg blieve ze binne. D'r pap mit zieng döatesj maache hu jinne sjpatseerjank. Dat zouw de mam bij dat weer óch nit jedoa han. Ze hauw 't jeer werm. D'r sjweierzoon wurpt e paar knudzje hoots óp d'r kachel. 't Vuur flakkert óp. Vónke sjtieje in d'r sjoorsjtee umhoeëg. Durch 't jlaas in 't duursje kan me de vlamme jód zieë. D'r klank va knappend hoots vermiesjt ziech mit de toeëne oes d'r radio van e symfonie-orkest.
D'r pap duit  't sjilderij an de moer reët. Jister hat e 't ópjehange. E sjilderij van de mam. Dis waech hant ze 't losse ilieste. Heur jesjiechte in ing  roeë lies. Faierlieg. Sjpringleëvend.
D'r nase sjnei bliet in d'r jaad effe ligke. De hofnoeng óp ing wiese krismes sjtiegt.
De öadste doater sjtikt de dreide keëts aa. De vlam weersjpeielt ziech in 't sjilderij.

2012DecII(laat u voorlezen!)

 

E joar jeleie

 

 

Drei keëtse tse joa


't Hat 't naats jet jevrore. De zon sjiengt. De temperatoer sjtiegt e bis-je. Ónger sjtruuch bliet 't hei en doa wies. D'r pap leuft mit zieng döatiesj an de erm durch d'r beusj. D'r sjweierzoon leuft e sjtuk hinger hön. Heë maat foto's. Winkter in d'r beusj. D'r beusj oes de kingertsiet.
't Zóndiegsmiddiegs sjpatserete ze tsezame durch d'r beusj. Bij ing aofe plaatsj blove ze sjtoa. De mam neumet d'r jraasplai 't elfe-pleëtsje. Doa woeëne de elfe. Ze bedaat ziech ummer jet angesj um uvver de elfe tse vertselle. D'r pap delet da e klumpje oes. De kinger woare doa vroeë mit. De elfe-jesjiechte van de mam. De klumpjer van d'r pap.
'Daag elfe,' róffete ze wen ze wieër jónge.
Laachend lofe ze noen durch d'r beusj. Vazelf junt ze noa de elfe-plaatsj. 't Hat ziech nuuks je-enderd. De elfe-jesjiechte daalt neer tusje de beum. Sjweëft uvver 't jraas. Nit jejspraoche. Waal jevóld. D'r pap jeet mit ing hank in de taesj. Heë deelt klumpjer oes. De döatiesj jeëve hem e muultje. Óp jidder bakke ee. Knauwelend junt ze wieër. Ing tsoekerloag  óp 't leed.
Heem sjtikt 't jungste de tswaide keëts aa. Tswai vlamme danse lieët.
Ing elfe-jesjiechte sjtiegt óp.    

 

2012DecI(laat u voorlezen!)

 

E joar jeleie


Veer keëtse tse joa


Ze zitse in ing tuut óp d'r zölder. Roeë jelakte konzerve-bukse. Vuur d'r ieëtsjte zóndieg van d'r advent holt d'r pap ze eraaf. Mit inne loemel vrieft e d'r sjtub d'rva. De veer keëtse sjtikt e in kling wiese kandelare. Um de paar joar mós heë ze óppenuits wies aasjtrieche. Dis joar ís 't nog nit nüedieg. De kluur wies is  kloar jenóg. In d'r jaad sjniet e jet denneteks-jer aaf. De bukse sjtelt e in inne krink óp de kas. Mit de denneteks-jer en de keëtse d'rbij is d'r adventskrans veëdieg.
Zóndieg sjtunt ze werm bij de kas. D'r pap mit zieng tswai döatesj. Ze haode ziech de hank vas. D'r sjweierzoon sjtikt de ieëtsjte keëts aa. Hön jedanken hant vluejele. Die vleie noa de mam. Ze sjlieft al e joar in e bed va engele-vere. Woava 't kopkusse jiddere daag weëd ópjesjud.
Verdris en troeës umerme ziech. De joares-tsiete oane mam dunt pieng.
'Mam, doe feëls ós,' fluustert 't jungste.
Mieë weëd nit jezaad.
''Wen jing wöad mieë uvver zunt, sjtaeche lu keëtse aa,' zaat ins inne filosoof.

 

2012NovIV(laat u voorlezen!)

 

Pietekapel


Wat hauwe ze jeproofd, de manslu van de sjpaskapel. In d'r zommer zunt ze jevroagd woeëde um Pietekapel tse wille zieë bij d'r Tsinterkloas. Noen zunt sjtiemoengslidjer jee probleem. Ze sjpille die al joare. En de nui sjlajere hant ze wal flot jelierd. Doabij prove ze 't joar rónk. Ummer óp donnesjdiegoavend. Teëje de tsiet van de vasteloavendsfeste zitst al jód dri.
Mar noen Tsinterkloaslidjer. Doa kunt jet bij kieke. Dat is jinne flauwekul. 't Is vuur de kinger ing eënsje zaach. Dus fatsuunglieg. Jing plaatsj vuur flabbezerij.
Dierek noa de zommervakans zint ze aajevange mit de Tsinterkloaslidjer. Ze veule ziech werm kink en prove mit sjpas. 't Is wal ins vuurkome dat inne wie d'r Tsinterkloas in ing kótte bóks óp de proof eri koam, mar dat zoog jee kink. Nae, ze zalle al doeë um mit tse helpe d'r kingerdreum woar tse maache.
Hu is 't zoeë wied. In de sjtroase sjtunt de lu jerijd. De Pietekapel sjpilt mit vräud de Tsinterkloaslidjer. De kingersjtimme hant 't huekste woad. Ze klatsje vuur de Piete. Aaf en tsouw ruft inne jroeëse leures: 'Alaaf!'
Mar de Piete losse dat an ziech verbij joa. Tsinterkloas is jet angesj wie vasteloavend. Ze zunt jans doa vuur deë kingerdreum. Kalle jeweun Hollendsj mit ze. Zoeëwie me dat hei deed. Nit ónnuezel. Nit uvverdreëve. Natuurlieg. I Limburg.
D'r Tsinterkloas bedankt ziech bij de Pietekapel. 't Hat 'm jód jedoa. Heë kunt ze besjtimd nog ins bezukke. 'Als de kleintjes slapen.'
 

flabbezerij – flauwekul
eënsj – serieus

2012NovIII(laat u voorlezen!)

 

Keëts


Doa sjtunt ze werm. 't Vera en nog jet kinger oes d'r jroep ach. Ze wade óp d'r vóspad hinger de sjoeël bis d'r Alwien kunt. Deë is e sjtuk jonger. Al jans jet kiere hant ze 'm ópjewaad. 't Vera róffet da: 'Sjnap 'm.' En die anger kinger dónge dat da óch. Ze drieënete hem inne erm óp d'r ruk. Heë moeët da zage 'iech bin inne uul.' Went e dat nit zaat, duiete ze hem d'r erm umhoeëg. Dat dong hem pieng. Ieëtsjt wool heë doa heem nuuks va zage. Mar heë zoos ummer dökser sjtil óp inne sjtool bij de vinster eroes tse kieke. Wie zieng mam vroaget, of 'm jet feëlet vóng heë aa tse kriesje. Mit vöal troane vertsellet heë van de tsenkerij. De mam laat inne erm um hem hin. Zoeë zose ze ing tsiet neëveree óp de bank. Heë vólt jinne angs, zoeë kótbij de mam. Verbórje in heur erm. Inne miepmop in ing cocon.
'Kiek,' de mam wiest noa de foto van d'r opa óp de kas. 'D'r opa kiekt noa diech. Deë hulpt diech wal.'
Ing keëts brent vuur de foto. Óp d'r kandelaar sjteet jesjraeve: 'Wen lu jing wöad mieë hant, sjtaeche ze keëtse aa.'
De mam is noa sjoeël jejange um mit d'r meester tse kalle. 't Hat ing tsiet jehólpe. Mar noen sjtunt ze werm doa. 't Vera vuuróp. Ze dunt 'm nuuks mar ze jrielaache en lofe kót um hem hin. D'r Alwien leuft durch. En zeët ópins: 'Iech bin ing... keëts.'
De kinger vange aa tse laache. Ze zage hem noa: 'Iech bin ing keëts.'
't Deed 'm jód. Heë veult d'r sjoeës van de mam. Ziet de foto van d'r opa.
Dat wil heë zieë. Ing keëts. Lit sjienge. E fes-jeveul sjenke. Ing troeës zieë.
De wöad van de keëts. Sjterker wie inne jrielaach.
'Iech bin ing keëts.

2012NovII(laat u voorlezen!)

 

 

 

Sjokkelade kikker


't Jeet ing sjtroas um. E sjtuks-je durch de nase kauw. Doa hilt 't Cynthia va. Inne frisje wink. Sjtrak werm heem kome in de wermde van 't tsimmer.
Bleer ritsele uvver d'r sjtoep. November. De oktoberfeste hant hön tsiet jehat. Halloweenjewebse hange nog an ing vinster. D'r elfde van d'r elfde. Klone sjnoeve ziech de naze. Wegkementjer van d'r Tsint-Martien vuur de kinger. De zoeëvöalste kier dat allenäu vuur 't Cynthia.
E sjtuk leuft 't  durch de velder. D'r wink hat doa vrijsjpel. 't Trukt ziech d'r kraag jet mieë umhoeëg. D'r veldwaeg leuft langs d'r kirkhof. De Allerhillieje-blomme bluie nog. Effe bliet 't Cynthia sjtoa. Werm Allerhillieje. Ing ieëwieje rouw. Ze kunt jiddes joar e sjtuk kótterbij.
't Leuft durch. An de vinster van 't jesjef óp d'r ek is 't plakkaat 'Sale' voet-jehold. 'Opheffingsuitverkoop' hingt noen dróp. 'Sjleëte tsiete' zouw wal ins d'r nuie sjlajer kanne weëde.
Heem zetst 't Cynthia ziech i ziene jemuutlieje sjtool. De bee óp d'r poef. E sjtuk van de tsiedónk hat 't nog nit jelaeze. Zieng oge junt uvver de rui-ieje lettere. Vernunftieg jesjraeve. Ze vertselle uvver ilieëvere en wat nog uvver bliet. Uvver ierlieg dele en jenóg.
In de kas ligkt inne sjtabel bucher. Ónjeleëze. 't Jieët 'm e rui-ieg jeveul. Nog jans jet vuur ziech um tse leëze. Durch de tsiet tse bladere.   
An duur hat d'r wink ziech jelaad. Raest ziech vuur de herfssjtórme. I Sjpanje sjtiegt d'r Tsinterkloas in de sjtoomboot. Wie jiddes joar. De Piete lane de jesjenker i. Inne sjokkolade kikker vuur 't Cynthia. Doa zal 't vroeë mit zieë.
Zoeëwie vruier. 

2012NovI(laat u voorlezen!)

 

 

Veerboot

 

D'r man van de veerboot maat de kette tsouw. Heë sjtikt uvver noa de anger zie. De zon sjteet neer. Ende lande sjnaterend óp 't wasser. Ze uvversjtimme 't broeze van d'r veerbootmotor. 't Wasser van de rivier sjtreumt durch e landsjaf va herfsklure. D'r oktober leuft zommerlieg óp zie end. De wermde veult vuchtieg aa. Jet flarde mörjenieëvele verdampe. Lu sjpatsere en fietse verbij. Vuejel verzammele ziech vuur d'r jroëse trek noa 't zude. Oes 't jraas sjtikt inne voeëjel. 't Hingesjte umhoeëg. D'r kop in d'r drek. Pielreët oes de loeët jevalle. Ziene letste trek.  
An de uvverzie zitse lu óp e terras. Ze sjtunt óp wen de veerboot aalekt. Leëg tasse blieve hinger. D'r ober sjtabelt telder mit raeste va kieësjevlaam. De kette van de veerboot jeet óp. Uvver 't loofbret kome fietse-rennere. De fietse an de hank. Helme óp d'r kop. Inne dreët ing iesmutsj. Mit ing floes midde óp d'r kop. Zoeë tse hure zunt 't Belsje. Ze hant sjpas. Hön sjtimme sjalle uvver 't wasser. De veerboot viert werm tseruk. D'r renner mit de iesmutsj maat ing foto va zieng kammerade. Va hem weëd óch ing jemaat. Heë sjteet bij de vaan aan de hingerzie van de boot. Mit ing hank hilt e ze vas. De anger hank in de zie. D'r fotograaf deed e paar sjritte noahinge um 't jroeëse lief jans dróp tse krieje.
'Dat is onze Armstrong,' zeët inne van de rennere.
Ze jenisse d'r fietssjport en d'r herfsdaag. Dat is  hönne pries. D'r Armstrong kan dat nit zage. Heë is zieng pries kwiet. De rennere kalle effe uvver hem. Woar e jód miensj? E sjleët miensj? E ierlieg miensj? Wie dan  óch, e miensj miensj. Mieë zage ze nit.
Ze zunt an de uvverzie. D'r man van de veerboot wunsjt hön inne sjunne daag. Nui lu junt óp de boot. D'r motor broest. An de reling hingt e sjild. 'Boot vaart tot en met 31 oktober.' Nog e paar daag hin en heer. En da in 't vrugjoar werm.
Mit rennere. Vuejel die tserukkome. Tasse kaffieë. Kieësjevlaam. En 't sjild: 'Boot vaart tot en met 31 oktober'.
Hin en heer.

2012oktIV(laat u voorlezen!)

 

Brank an 't wasser


Bij de have sjteet e bild van inne visjer. Kiekt oes uvver 't wasser. Noa zie wasser. Woa heë 't jeld verdeend hat. Noa 't wasser woa bote i verjónge. De zieë nimt en jieët. Bote ligke vuur anker. D'r wink blieëst durch de koade. Örjelspiefe an de zieë. Ze tieke teëje de maste. Ing brónze plaat likt teëje de dijk. Ze erinnert an d'r brank in de Nuijoarsnaat. Jong lu dansete óp hön fes. Ze vólte ziech in d'r himmel. Mar 't woeëd de hel. Ze sjprónge in 't wasser um ziech tse redde teëje 't vuur. Nit vuur allenäu. Ze ligke bijenee óp d'r kirkhof. Jong leëvens zoeë kót jeleëfd.
In 't dörp drieënt de kirmes. 't Fes jeet wieër. De hel nit verjaese. 't Riezerad sjtriecht d'r himmel.
Óp de dijk zitst inne sjilder. Jist zieng jedanke in verf. Heë moalt ing loeët. Sjtrak blauw. Sjpint de wólke wies en jries. Weëft inne himmelsteppiech. Vöal loeët. Zie verlange. Ing sjmaal sjtrief wasser. Winnieg nog um tse vertselle. Vöal um tse bedekke.
jist – giet

2012oktIII(laat u voorlezen!)

 

Bevrijd


D'r Rick Lange. Doa zunt de lu vuur kome. Plakate mit zieng foto hange hei en doa hinger de vinstere. D'r zaal van d'r toneelverain zitst jód vol.
'Loewie, 't weëd doch jet vuur tse laache?'
'Losse vier dat hoffe, Harie. Iech dink va waal. D'r Rick is inne richtieje jong van d'r Fieliep. Dat woar ing auw tut.'
De sjteul sjtunt jerijd tusje bouwhekke. 't Poebliekoem ópjesjlaose in d'r zin van d'r Rick. 't Zaallit jeet oes. 't Dóch jeet óp. Jraad wied jenóg vuur de jesjtalt van d'r Rick. Heë kiekt sjnak vuur ziech oes. 't Is sjtil. 't Poebliekoem waad. Dat is wat d'r Rick wil.  't Laache, 't sjwieje. Vuural 't loestere besjtimme. Loestere noa zieng tekste. Mit of oane moeziek. Heë kruuft in de hoed van anger lu. Inne racist. Parksjender. Tsinterkloas. Maat karikatoere van ze. 't Klinge oes-verjruest. Wat jroeës is weëd kling. Lekt d'r vinger óp de jeveulieje plaatzje. Lieët de lu in d'r zaal mitsjpille. In 't sjpel va zie leëve. Zie jeluk. Tswiefel. Angs.
D'r Rick deed dat óp zieng aad en wies. 't Kunt bekankd vuur. Zieng jesjiechte. Ze weëd jevóld. 't Dóch jeet tsouw. De bouwhekke junt óp. De lu junt noa heem. Bevrijd durch de jesjiechte van d'r Rick. 't Jeveul jeet ziene weëg. Lieët ziech nit ópsjlisse in wat lu ziech bedinke.
D'r Loewie en d'r Harie zunt sjtil. D'r Rick hat hön losse loestere. Zie jeleuf. D'r Fieliep zal sjtoots zieë óp ziene jong.

2012oktII(laat u voorlezen!)

 

In 't vet


D'r ieëtsjte zóndieg in d'r oktober. E paar waeche herfs. Jet bleer valle. De wólke hange deep. Hei en doa sjiengt de zon d'rdurch. An d'r helm van d'r Hannes hange jet drupe. D'r mörjenieëvel witsjt d'r Hannes. In alle Herjodsvrugde is e óp ziene fiets vertrókke. Mit teëjezin hat e de häosje aajedoa. De langbóks oes de kas jehold. D'r winkterjas broecht e jraad nit. Mar dat zal nit lang mieë doere.
De sjtroase zunt naas. Bleer plekke an d'r makkadam. E inkel blad drieënt an d'r fietsebank mit. 't Vrugjoar woar kaod en naas. D'r zommer nit vöal besser. 't Fietse-renne van de Nk kót an hoes. En de Wk nit wied voet. Dat maachet vöal jód. Alling ziene kammeraad. Dem felt d'r Hannes. Wat hauw e mit dem jeer tsezame noa 't fietse-renne jekaeke. Kót vuur de fietse oes 't vet jónge, sjtiejet deë vuur ummer aaf. De bleer koame an de beum oane hem.
Vuur d'r Hannes is e blieve mitvare. Vure óp de sjtang. Wat  e kwiet is, jieët e ing plaatsj.
Wen 't vrizze weer kunt, jeet d'r fiets werm in 't vet. D'r kammeraad is alvas aafjesjtiegt. Heë jrust d'r Hannes mit de herfsbleer. Doa veult heë ziech heem.
D'r wink wurpt ziech óp.
D'r Hannes fluustert. 'Bis 't vrugjoar Jan.'

2012oktI(laat u voorlezen!)

 

Wiese


't Weët de huekste tsiet. D'r plavong is versjaose. D'r wieskwaas mós druvver. Mar 't moment va sjildere sjuuft d'r Dulf vuur ziech oes.
''t Jeet ziech nit um 't verve, mar deë prul drum hin. 't Tsimmer mós oes-jeruumd weëde. 't Hoes óp d'r kop. Pienzele ring maache. De vingere ónger de verf,' zeët heë. Zieng vrauw huet ziech dat aa. Ze kent dat van al die angere kiere. Jiddes moal zeët ze da: 'Los inne kome deë 't deed.'
D'r Dulf zeët doa-óp óch ummer 't zelfde: 'Tiensje, wat iech zelver kan doeë, don iech zelver.'
'Da los joa, man.'
Óp e zicher moment vingt d'r Dulf aa. Durch wat heë jesjtuurd weëd, is ónjewis. 't Zal e tsoat va sjilder-insjtinkt zieë. Ing versjlaese zommerbóks, hemme en sjong mit aafjelofe hakke deed heë ziech aa. Vuurdat inne sjtrich jepienzeld is, zitse doa-óp al klattere. Heë nimt ziech vuur um mit ring heng tse sjildere. Mar went e d'r dekkel van d'r verfemmer deed, jeet 't al verkierd. Ing auw óngerbóks jebroecht e als loemel. Doa-aa veëgt e zieng vingere aaf. D'r ieëtsjte vlók sjalt durch 't hoes. 't Tiensje vingt 't besser um noen mar noa 't jesjef tse joa. D'r Dulf zetst de ieëtsjte sjtrich. Jans ruiieg. Heë fleut zoeëjaar d'rbij. Mar aaf tsouw mós inne vlók hem helpe.
Da jeet de vuurduur óp. 't Tiensje is tseruk. Hinger heur kunt óch d'r noaberman eri.
'Iech kom ins kieke of dat jet weëd hei.'
D'r Dulf sjuust oes mit d'r pienzel.
'Kans te doch nit besser inne losse kome, Dulf.'
Va boa ve de ledder knalt inne brul durch 't tsimmer. 'Lek miech am...'
'Nae los doa mar inne vuurkome,' óngerbrikt d'r noaberman hem. 't Tiensje wil 't jód maache mit ing tas kaffieë. D'r noaberman jeet die lever heem drinke.
D'r Dulf pienzelt wieër. D'r plafond en ziechzelver. Lanksaam weëde ze wieser. Sjtiekum dinkt d'r Dulf draa 't de nieëkste kier wirklieg durch inne angere tse losse doeë. 't Tiensje kunt mit ing tas kaffieë eri.
' Kiek ins zelver jezatsd. Doe has reët, man. Wat ze zelver kans doeë...'
Mieë zeët 't nit. D'r Dulf pakt ziech de tas. Vuurdat e drinkt, sjlikt heë ieëtsjt inne vlók i.

 

2012sepV(laat u voorlezen!)

 

Vrienden

 

In d'r lunchroom zitse ze an e dusje bij de vinster. Ze drinke ing tas kaffieë. 't Esther hat d'r tellefong in jen heng.'t Is an 't sms-e. Ziene pap kiekt eroes. Bekiekt ziech de lu. Ze lofe verbij. Mit tute en taesje. D'r inne kiekt eënsj. Jet zoer. D'r angere sjpassieg. Mit vräud. 't Esther lekt d'r tellefong óp d'r dusj.
'Versjikt,' vroagt d'r pap. Het knikt en reurt in de tas.
'Wits te wie vöal 'vriende' iech han óp facebook?'
'Iech zouw 't nit wisse, kink.'
'Doeëzend. Vöal wa?'
D'r pap knikt ins. 'Kens te die vrung da allenäu?'
'Vier sjikke ós berichte en foto's. Zoeë wisse vier ummer vanee besjeed.'
D'r tellefong van 't Esther piept.
'E berich van de mam. Ze jeet effe noa de tant Miep. Da hant vier nog effe tsiet. Kan iech vuur e nui blues-je kieke.'
'Kieke, joa,' laacht d'r pap.
Heë rechent aaf en ze junt eroes. Jraad an duur hure ze ing sjtim hinger hön.
'Dag Wern.'
D'r pap bliet sjtoa. Oane ziech um tse drieëne, zeët e: 'Klaus.'
'Dat has te jód jehoeëd.'
Ze kieke ziech aa. D'r Klaus sjteet neëver ziene fiets.
'Iech bewónger lu, die vuejelsjer bij höne naam kenne. Mar wens te ze óch nog an hön fleute kenne.'
'Iech erkank diech zofort an de sjtim.'
''t Is al jet joare jeleie, dat vier ós tróffe, Wern.'
'Richtieg jet va diech, Klaus. 't Vuejelsje. De letste kier dat iech diech zoog, woare vier an 't sjpatsere. Vier zoge inne boom neëver inne busj sjtoa. Deë is sjterker dan d'r janse busj, zaats te doe. Heë hilt ziech alling reët in d'r wink.'
'Dat has te wal jód behaode, Wern.'
'Joa filosoof, jenauw wie dieng sjtim.'
Nog effe vertselle ze ziech jet. D'r Wern lekt ing hank óp de sjouwer van d'r Klaus. 'Vier zient of hure ós.'
'Zoeëwie inne voeëjel,' laacht d'r  Klaus.
Da  junt ze wieër.
'Pap weë waor dat?'
'Inne oes mie facebook.'
't Esther laacht. Pakt ziene pap bij d'r erm. 'Vriend.'

 

2012sepIV(laat u voorlezen!)

 

 

Vlakke land


Jeboage zitst heë óp d'r fiets. Treënt teëje d'r wink i. D'r Päul hat ziech bij 't fietse-jesjef inne fiets jemietet. Doamit viert e duch e polderlandsjaf. Lang reëte weëg. Durch weie mit kui en sjöaf. Maïsvelder en küel. Ziefe en baache. Vöal wasser. Ónger ing blauw loeët. Mit wiese wólke, jesjtabeld. Ende zukke ziech. Ze vleie in ing 'v'. Mieëuwe sjere en sjraie uvver 't land.
D'r Päul jenist de rouw. D'r wink is frisj. De zon sjiengt tusje de wólke durch. De klure kloar. De dörpjer ligke in e jreun land. Roeë pannedaache sjtaeche aaf in 't blauw en wies van de loeët. Kirchtoere ziet me al va wied. Bruks-jer en sjmaal sjtroase. Benk ónger lindebeum. Huus-jer inee jebouwd. Vuural va hoots. I klure roeë, wies en jreun jesjilderd. Mit blommejeëdjer vuur 't hoes. Hingenum hingt de wiese waesj an de lieng. Jesjefter mit klómpe, kieës, veëntjer, visj. E atelier van inne kuunsler.
D'r Päul viert e sjilderij van d'r Rien Poortvliet eri. Inne boer leuft verbij. Zieng klómpe klinke. De klok sjleet tswelf oer. De sjoeël is oes. Kinger kome noa boese. 't Dörp leëft.
Mit d'r fiets an de hank sjpatseert d'r Päul nog jet rónk. Da sjtiegt e werm óp d'r fiets. Noen hat e d'r wink in d'r ruk. Heë treënt lanksaam de pedale rónk. Nog ing tsiet de rouw jenisse. Dreume in dat vlakke land. De kloar klure. D'r wink fluustert.

 

2012sepIII(laat u voorlezen!)

 

 

Jenisse


Durch 't landsjaf leuft inne man. Uvver e krónkelend weës-je. Tusje jreun weie. Va wieds inne busjrank. Heë is óngerweëgs noa 't dörp e sjtuk eróp. 't Lifste jong e mit de bus. Mar hu óp zóndiegmiddieg viert jing. Heë hauw al óp e paar plaatzje ópjetroane. D'r Sjef. Vöal jevroagd weëd heë. Mit zieng werm sjtim. Inne bariton. Oes 't hats. Heë woeët d'r janse middieg rónk jevare. Dat hauw me zoeë jerejeld. Evver noen, noa ziene letste óptrit va dizze middieg, wil heë 't letste sjtuk tse vós joa. Jenisse van de rouw. Ziech vräue óp de lu die in 't dörpshoes zitse tse wade. Lanksaam kunt e kótterbij. Jiddere sjrit is e jenós. D'r applaus klinkt. Mit ainfache akkoorde óp zieng jietaar zingt e zieng lidjer. Zieng wöad kome aa. Ze sjpraeche de lu aa. Jenisse wille ze. Joa, dat is 't woad. Jenis van 't leëve. Wie lang 't óch doert.
An d'r sjloes van d'r middieg leuft e durch de sjtil Dörpssjtroas. 't Fes in 't dörpshoes leuft óp zie end. In d'r noamiddieg viert werm ing bus. An d'r rank van e veld is de bushalte. Heë bliet  sjtoa. 't Jietaarkóffer neëver ziech óppen eëd.  Aaf en tsouw wingt e bis-je wink durch zieng hoare. D'r Sjef jenist de rouw.
De rouw oane end.

 

2012sepII(laat u voorlezen!)

 

Inne sjrit


't Hat d'r janse mörje jereënd. Jods-jedank is 't noen drueg. D'r opa Sjir sjpatseert mit zie klingkink uvver de hei. Ze losse d'r hónk oes. D'r zank is naas. De vóssjtep zunt duudlieg tse zieë. D'r nase zank kleëft an de sjong.
'Kiek,' zeët d'r Sjir, 'kiek Jelle. Vier zunt de ieëtsjte lu hei óp de hei.'
'Joa opa, doa zunt mieng vus en doa de dieng. Die va diech zunt jroeëser.'
'Wie de vus va miech zoeë jroeës woare wie de dieng, zatst inne miensj vuur 't ieëtsjt inne sjrit óp d'r mond.'
'Weë woar deë miensj?'
'D'r Neil Armstrong. Tswai waeche jeleie is e jesjtórve. Jans bekankd is e woeëde.'
D'r hónk sjneurt langs hön durch. D'r Jelle wiest noa zieng puetjer in d'r zank.
'D'r Puk is d'r ieëtsjte hónk óp de hei dizze middieg.'
Va wieds kome lu kótterbij. Ze zunt noen nit mieë alling. Ze woare wal d'r ieëtsjte. Zoeë woar 't óch mit d'r Armstrong. Noa hem koame nog mieë lu óp d'r mond.
D'r Sjir dinkt tseruk an die naat va zóndieg óp mondieg. Heë woar nog inne jónge jong. Tsezame kieket heë mit ziene pap noa d'r tellevies. De wöad die weltbekankd zouwe weëde klónke durch 't tsimmer. ''t Is inne klinge sjrit vuur e miensj, inne jewaltieje vuur alle miensje oeëts.'
'Ing nui tsiet brikt aa,' zaat ziene pap.
D'r Sjir lekt ing hank óp de sjouwer va zie klingkink. Tsezame sjpatsere ze wieër.
D'r Neil Armstrong is jesjtórve. De tsiet is blaeve.
Bliet nui.

 

 

 

2012sepI(laat u voorlezen!)

 

 

Sjtivvele


De woningvereniging hat de hoezer in de Acaciasjtroas óngerhengs jenoame. Nui vinstere en dure. De daacher vervange. De jieëvele jeplieësterd i frisje klure. In d'r winkter broecht me nit mieë zoeëvöal tse sjtaoche.
'De hoezer hant inne nuie antsóg,' laacht d'r Juup.
Heë sjteet mit jet manslu óp d'r ek van de sjtroas. Ze jenisse hön nui hoezer. Jods-jedank jeet de woningvereniging mit de tsiet mit. Alling de jadens nit. Die zunt blaeve wie ze woare. En doa is vuural d'r Juup vroeë mit. Heë hat nog ummer inne jreuns-jaad. Jenauw zoeëwie vruier ziene pap. De mieëtste lu hant jraas jezieënd, sjting jelaad en blommebek in hönne jaad jezatst. Ze hant jinne zin um nog vöal in d'r jaad tse sjravele. Mar d'r Juup waal. Heë veult ziech heem tusje de eëpel, 't kappes en de moere. In zie sjtelsje sjteet 't jadejesjier. Heë hat  óch nog ummer klómpe. En sjjtivvele vuur wen 't pratsjieg is. Die hat e nog va ziene pap.
'De klómpe zunt mie leëve', zaat deë jemindlieg.
En de mam laachet da: 'En vuur  ós de 't middiegaese.'
De sjtivvele sjtónge in inne ek voetjeduid. 'Die ruche miech tse vöal noa militair, noa krig,' sjnoevet d'r pap. 'Iech han ze vöal tse döks jehoeëd in de krigs-joare.'
Dat woare wal jing joemieje sjtivvele, mar 't model hauwe ze wal jet.
D'r Juup leuft tseruk noa heem. Heë hat jenóg jemoeld. Noen wil heë in ziene jaad zieë. Doa is e 't allerlifste. In 't sjtelsje deed hij ziech de sjong oes. De klómpe aa. Effe kiekt e noa de sjtivvele. Ing sjpin hat e web druvver jemaat.
't Jieët werm lu die mit krigs-joare iedeeë rónk lofe. Óp sjtivvele durch de sjtroase wille marchere. D'r Juup kiekt nog ins noa de sjpin.
'Jód dat 't sjpinne jeëve,' zeët heë sjtil.

2012aujoesIV(laat u voorlezen!)

 

Sjtokroeës


Jroeëse hits is aa jezaad. Doarum viert d'r Toeën zieng zóndiegsrungde ing sjtond vruier wie angesj. Um zes oer is heë ópjesjtange. De mieëtste lu die heë jemindlieg bejieënt, ziet e noen óch. Ze hant 't zelfde jedaat wie d'r Toeën. Vuur de hits werm heem. De kirche in de dörper zunt nog tsouw. Jing kirchjenger óppen sjtroas. De sjteul óp de terrasse sjtunt jesjtabeld. In de dale is 't keul. Mar bergóp is sjwese. In de zon veult d'r Toeën de hits sjtieje.
Heem zetst heë ziech in d'r sjatte hingenaa in d'r jaad. E jroeës jlaas wasser mit iesblöks-jer sjteet vuur hem. Heë bekiekt ziech de blomme. Langs de moer sjtunt sjtokroeëse. Mit wiese, rozza en paarse blomme. Zieng vrauw hauw d'r zoam vruijer ins jeploeëd in e veld. Jiddere zommer bluie ze bij hön in d'r jaad. E paar joar jeleie kroog het van ing vrundin d'r zoam van ing sjwatse sjtokroeës. Het vóng 't jans jet bezóngsj. Mar d'r zoam koam nit oes.
Dis joar waset ing sjtokroeës sjpieëder wie de angere. Ze bloof jet hinger. En wat ziet d'r Toeën noen? Heë kan zieng oge nit jeleuve. Ing sjwatse roeës bluit. Joa, jet bezóngesj. 't Is zoeëjet  wie ing sjwatse sjwaan óp inne weier drievend tusje wiese. Ópvallend. Ing sjwatse sjtokroeës.
Zieng vrauw kan de blom nit mieë zieë. Ze is vuur kóts jesjtórve. Vuur d'r Toeën is 't inne jrós va heur. Heë pakt 't jlaas wasser van d'r dusj. Deuft de sjwatse roeës. En sjud ziech zelver e beer i.
'Óp diech, Rosalie', fluustert heë. D'r naam va zieng vrauw.

 

2012aujoesIII(laat u voorlezen!)

 

Imagine


De Olympiesje Sjpieële junt noa hön end. 't Roos en d'r Wiel zitse neëveree óp de bank. Ze kieke noa d'r sjloes van 't jruetste sjportfes. E fes, dat is 't vuur hön. Ze hant noa sjporte jekaeke woa ze angesj kóm jet va zient. Piel en boag sjisse, zeile, sjerme. 't Woa vuur hön ing sjpas um noa jong lü tse kieke die ziech jans mit hön hats izetse. De enttäusjoeng van d'r verlos tse zieë. De vräud van 't jewinne. De koeltoere van de welt tse zieë. Lu in alle tsoate, moase en klure. Ze zinge, laache, kriesje. Tatoes, jelukspupjer. Sjlunt kruutser, drage kopduch. Kome kótterbijenee.
Supportere óp de tribune oes de versjiedene leng zitse bijenee. Kalle en danse mitee. Ing knapkapel bringt sjtiemmoeng. Jans ainfach. Kótbij de lu wie d'r Wiel en 't Roos. 't Deed de sjportere jód.
Noen is 't aafjelofe. 't Sjloesfes is jroeëser wie jroeës. Vuur 't Roos en d'r Wiel tse jroeës. Kinger zinge 'Imagine'. D'r John Lennon is effe tseruk óppen eëd. “t Roos en d'r Wiel krient 't hondervel óp de erm. Mieë broeche ze nit mieë tse zieë. Ze junt noa jen bed. Uvver veer joar werm. Da nog jroeëser. Flaich losse ze de vlam óp d'r mond brenne.
Sjtel diech dat ins vuur.
Kótbij d'r John Lennon.

2012aujoesII(laat u voorlezen!)

Sjportzommer

't Zouw inne jroeëse sjportzommer weëde. Mit silvester hant ze dróp jedrónke. 't Roos en d'r Wiel. Trui supportere van d'r Hollendsje sjport.  Inne kampioen zitst zicher in 't vaas. Doabij weëd 't Wk-fietse kótbij jevare. Ze zalle zicher óp hön klapsjteultjer langs d'r weëg zitse.
't Foesballe weëd ing jroeëse enttäusjoeng. Jods-jedank kunt 't Nk-fietse bij hön langs de duur. Rungde noa rungde vare ze langs hön hoes. 't Roos en d'r Wiel klatsje en róffe. Vuural wen 't Marianne Vos langskunt. Dat is hönne favoriet. 't Is wal nit kampioen, mar i Londen jeet 't jood weëde. Doava zunt ze uvvertsuugd. En dat passeert óch. 't Marianne jewint jood. In inne sjlaag d'r sjleëte Tour verjaese. Hank i hank zitse ze vuur d'r televies. 't Roos veëgt ziech ing troan aaf. 't Marianne hat jood.
E paar daag sjpieëder viert 't werm. Evver 't jeet nit. Het is óp. Mit muite treënt 't de pedale rónk. 't Marianne weëd i-jehold bij 't tsiet-vare. Mar het viert durch. Ópjeëve deed 't nit. Zicher nit bij de Olympiesje Sjpieële. 't Is ing ier um d'rbij tse zieë. De vräud va mitdoeë.
'Jroeëse klasse,' ruft d'r Wiel.
Alling d'r reporter in d'r televiessjtudio sjnapt nuuks d'rva. 'Marianne krijgt tikken tegen  haar billen. Ze krijgt billenkoek,' ruft deë e paar kier.
'Me zouwe zage,' sjoebt 't Roos, 'dat deë alling mar oog hat vuur 't hingesjte van 't Marianne.'
Mar deë reporter kan hön de sjpas nit bederve. Zicher nit wen ing sjwumster woava d'r Wiel en 't Roos d'r naam lestieg kanne behaode, óch jood jewint. Ze haode 't nit drueg. Het hilt de medaille vuur d'r televies umhoeëg. 'Nederland hier is ie.'
't Wilhelmus zingt het vol vräud mit. Veult ziech ee mit de supportere. 't Deelt zie jood mit Nederland. ''t Ranomi Kromowidjojo', fluustert 't Roos.
Ze zalle deë naam nit verjaese.
Van deë reporter van d'r televies, zalle ze d'r naam nit mieë oessjpraeche.

2012aujoesI(laat u voorlezen!)

 

Inne laach


De Toeresjtad besjteet doezend joar. Joare lang zunt de lu van de sjtad mit 't fes besjeftiegd. 't Zouw jet mósse weëde um de komende doezend joar nit tse verjaese. Dis jeneratiejoeën zal jesjiechte sjrieve. E fes dat inne mond jeet doere. D'r ieëtsjte oavend zitst 't sjtadion pratsjvol. Me weest nit wat me ziet. Me hat inne sjtieve nak van eróp kieke. Pieng an de kake durch d'r monk deë jiddes moal ópvilt van 't sjtaune. Mie wie doezend lu wirke mit an e jroeës tejatersjtuk. 't Bedriefsleëve hat de heng inee jesjlage. Zoene aavank van e fes hat me nog noeëts jezieë. Óch nit óp d'r televies.
E dörp is noajebouwd. Ing baach sjtreumt midde d'rdurch. Bote drieve mit. E meersje mit doezende lampe, denser sjweëve durch de loeët, moeziek sjalt noa de wólke. Vurriegs joar hat me blomme jezieënd óp inne hectaar land boese de sjtad. Noen lieët me ze in 't sjtadion oes jen eëd kome.
An al is jedaat. Óp nuuks is jesjpaard. D'r dierekter van de jruetste firma in de jeëjend hat perzeunlieg d'rvuur jezörgd dat inne vliejer veëdieg sjteet. Um jet in de loeët tse sjprietse wen 't zouw reëne. Zoeë zouw 't drueg blieve. Mar deë oavend broecht dat nit. 't Vuurwerk an d'r sjloes knalt teëje inne kloare himmel. De sjtere verbleeche. De lu klatsje ziech de heng pieng.
't Letste woad hat d'r burjemeester. Heë dankt alle mitwirkende. 't Fes is noen bejonne. E kink jieët vuur zieng vrauw inne sjtroech blomme.
'Vongs te 't óch sjun,' vroagt ze an 't kink. Effe is 't sjtil.
'Iech häu jeer e ies,' zeët 't kink.
De vrauw weest nit wat ze zage mós. Ze sjteet mit d'r mónk vol tseng. E paar lu vange aa tse laache. Ummer mieë. Inne wave van inne laach sjtreumt durch 't janse sjtadion.
Inne laach deë me d'r janse oavend nog nit jehoeëd hat. Inne laach um e fes mit tse bejinne.
Woa nit mieë vuur nuedieg is wie e ies vuur e kink.

 

2012joelieIV(laat u voorlezen!)

 

 

Centre


Tswai auto's vare de parkeerplaatsj neëver de kirch óp. 't Zunt touriste. Ze hant 't sjildjse Centre noajevare. In ing vreëm plaatsj kunt dat ummer jód. Ze sjtieje oes. 't Ieëtsjt junt ze noa de kirch. Nog mieë lu junt de kirch in en oes. 't Zunt mieëtstens oeslender. Mieëdere sjproache klinke. Fluusterende sjtimme langs de Gothiesje pilare van de kathedraal umhoeëg. Vus sjoervele uvver de graniete sjting. Fotocamera's klieke. Jekluurd lit durch de brankjejsilderde vinstere van duuster aod bis kloar modern. 't Umermt de lu. Keëtse brenne vuur jouw wunsje. An duur óp d'r kirchplai sjtunt lu mit d'r kop in d'r nak. Ze kieke eróp. Sjtaune. Koens al die joare uvverleëfd. De klokke in de tuur sjlunt tswelf oer. De terrasse völle ziech. Crêpes weëde ópjedeend. Durch meëdjer i Bordeaux-roeë sjótsele. Touriste lofe tseruk noa de parkeerplaatsj. Mit inne umwaeg durch ing winkelsjtroas. Vöal drieëne, kóm sjnak. Vuural sjeef. De etalaasjes jekroamd. 't Sjiengt tsouwval wie al neerjezatsd is. 't Is d'r Franse sjlaag.
De tswai auto's vare voet. Noa ing anger plaatsj. Mit e Centre. Jenisse van d'r Franse sjlaag.

 

2012joelieIII(laat u voorlezen!)

 

The Stones


Vöftsieg joar besjtunt The Stones. D'r Jo weest 't nog jód. I can get no satisfaction. Vuur 't ieëtsjt hoeët e 't lidje in d'r beatkeller kót bij zieng sjoeël. Jedanst en jezónge. Deë oavend woeët 't lidje tsiech moal jesjpilt. En doanoa jries jedrieënd. 't Joof e jeveul va loskome. Va ópsjtieje. Inne oam va vrijheed sjpieëlet durch de hoare. Satisfaction. E lid is mieë wie noeëte, ritme, klank, teks. De tsiet va 'The answer is blowing in the wind'. Bis in de naat in deë beatkleder. I piefesjwaam en jlazer beer. De welt woeëd jeprezenteerd i partitoere. Sjtondelang filosofere. Wienieë zunt vier tsevreie? Is dat meuglieg vuur de janse welt? D'r tusje durch klónk 'Wooly Bully' van d'r Sam the sham and the Pharaohs. An d'r sjloes sjweëvend de trap eróp van d'r beatkelder. I can get no satisfaction.
Deë zommer hauw d'r Jo nog jedanst mit inne dansgroep oes Israel. Óp d'r maat. 'Shaloom' hauwe ze jeróffe. Shaloom. Kuns te tot die reët? Natuurlieg. D'r Lucas sjriefet zótsiejale biebeljesjiechtens. 'Shaloom' loos heë inne engel an de hierte vroage. 't Krapuul in die tsiet. 'Shaloom' vuur jidder miensj. 't Maachet jet los bij d'r Jo. Zie satisfaction.
Vófstieg joar Stones. D'r Jo woar doe d'rbij. Heë kan nog druvver kalle. Satisfaction.

 

2012joelieII(laat u voorlezen!)

 


D'r kirchtoere


Me hauw 't al ing janse tsiet druvver. D'r kirchtoere, 't jeet nit jód mit 'm. Hootswórm in de belk. Sjtroomkabele versjlaese. Ze hant e nets mósse sjpanne um de kirchjengere tse sjutse teëje de sjpies oes de voge. Janse sjtukker valle eraaf. Langs de dure woeët jekollekteerd. En in de kristsiet verkoat me krisbeum. Allenäu um d'r kirchtoere óp tse kallefatere. 't Mieëtste kroog me van d'r Sjtaat. Waechelang sjtong 't sjtiejer. Bouwvakkere, sjrienere, elektrieker dónge hön werk. Noen is 't zoeë wied. Inne jroeëse kraan sjteet in de sjtroas. D'r haan jeet werm dróp. In d'r bol an d'r vós zitse tseechnónge va kinger en jesjiechtens van hu.
Jans jet joarhóngede sjteet de kirch. Jans jet lu jonge eri en eroes. Woeëde jedeuft en bejrave.
Nui sjpies in de voge. Nui sjtroomkabele vuur 't lit. Frisj hoots um de klokke tse drage. Nog jans jet joarhóngede kanne de klokke loeë. Weëd jebore en jesjtórve. Drieënt d'r haan ziech noa d'r wink. Verwaart de tseechnónge en jejsiechtens vuur de ieëwiegheet.


 

2012joelieI(laat u voorlezen!)

 


Oes-jebluid


't Martha sjpatseert duch ziene jaad. Vöal jraas. Dat is mekkelieg tse óngerhauwe. Alling 't aafdoeë. Mar dat is nog ummer besser da ónkroed oesdoa en d'r drek sjoefele. De letste tsiet evver kome mieë blomme in d'r jaad. D'r jraasplai weëd klinger. 't Jeet mieë óp d'r jaad va ziene pap jelieche. Deë hauw vöal blomme en e sjtuk vuur 't jemus. Hingenaa sjtong inne sjop mit bije-körf. Langs d'r ziejieëvel van 't hoes wasete droeve. 't Martha hauw als kink mit de vus in inne bak nog droeve jetroane. Ziene pap kank vöal vuejelsjer mit naam, kluur en an 't fleute. De kinger óppen sjoeël kank heë jans jet vertselle uvver blomme, vuejel. Heë loos ze de natoer preuve. Inne sjoeëlmeester mit hats.
De kinger van 't Martha zunt 't hoes oes. Jroeës jewase. Vuur kóts is ziene man jesjtórve. Noen alling in 't hoes mit d'r jroeëse jaad. Maat jiddere daag ziene rónkjank langs de blomme. Ze sjenke 'm troes. Bij de oes-jebluide bliet 't mieëtstens sjtoa. Doa hat 't jing muite mit. Oes-jebluid zieë. Bij lu waal.
Oes-jebluide blomme. Kraf vuur leëve.

2012joenieV(laat u voorlezen!)

 

 

't Keëlsje


'Haste 't jehoeëd?' D'r Hain belt d'r Loewie óp. 'Haste 't jehoeëd? 't Keëlsje is doeëd.'
'Joa, iech hauw al jehoeëd dat heë krank woar. Heë zouw nit mieë besser weëde.'
'Nae, iech wós nuuks, Loewie. Iech loos 't dizze mörje in de tsiedónk. 't Keëlsje doeëd. Jong wat hant vier döks um dem jelaachd.'
'Mar mit proefwerke, Hain hauwe ós tse pakke. Doe han iech döks jesjweest.' Effe is 't sjtil.
'Ejentlieg sjaad, dat zoene lierer wal ins vuur d'r jek woeët jehaode,' zeët d'r Hain. 'Heë woar doch jraad inne lierer deë ós vöal vuur de praktijk jelierd hat.' 'Doe has reët,' jeet d'r Loewie wieër. 'Dat dong e mit vöal hoemoor. Iech han döks aan hem jedaad wie iech nog vuur de klas sjtong. 'De ainfachste dinger zunt de sjunste, zaat heë. En sjrief jiddere daag kót óp wat-s te jedoa has en wat-s te jees doeë. E kladbledje is jenóg.'
'Loewie, Iech han ummer ing sjwaache plaatsj vuur dizze jouwe lierer jehat. Nog joare, noadat vier van de kweeksjoeël aafwoare, broechet heë mieng aatseche-sjrifte, bis dat iech ze mit e dankwoad ópins heem jesjikt kroog. Zoeng lierer jieët 't huetsedaags nog koom. Iech realizeer miech noen pas wie jónk deë man doe nog woar, rónk de vieëtsig joar.'
't Is werm sjtil. 'Weëd 't nit tsiet dat vier ós nog ins treffe,' zeët d'r Hain.
'Joa Hain, de huekste tsiet.'
Ze kalle ziech aaf. D'r Loewie sjteet nog ing tsiet mit d'r tellefong i jen heng. Heë ziet 't keëlsje vuur ziech. Mit de pief i jen heng en inne sjille laach i zie jezich. Jiddere daag koam heë óp d'r fiets noa jen sjoeël.
Bij d'r Loewie sjeet ing vaas mit blomme óp d'r dusj. De sjtengele hange sjlap. De blomme zunt nog jód. Heë sjnieët ze aaf en lieët de blomme in ing sjoal mit wasser drieve. De sjunste dinger hant ainfach nit vöal nuedieg.
't Keëlsje. Inne janse keël.

 

2012joenieIII(laat u voorlezen!)

 

 

Zonnekloar

 

De veëntjer in d'r jaad zunt naas van d'r reën. Ze beweëje e bis-je in d'r wink. Jans jet EK's en WK's hant ze an duur jehange. Nit versjaose. Kluur-echt. Mit sjwatse lettere sjteet dróp. 'Wat óch passeert, vier blieve hinger Oranje sjtoa'.
En dat dunt ze bij d'r Ralf heem. Tswai joar jeleie hant de veëntjer al de waeche van 't WK an duur jehange. D'r droeve-sjtroech an de moer hauw ziech mit e paar sjtengele um de koad van de veentjer jewikkeld. Dis joar hange ze doa tse kót vuur. Tswai moal verlore.
'Dat kunt,' zeët d'r Ralf, 'durch de letter 'D' va Denemarken en Duutsjland. Die kunt vuur de 'N' va Nederland.'
Zóndieg Portugal. De letter 'P' kunt noa de 'N'. Jet um aa vas tse haode.
D'r pap sjteet vuur de vinster. Heë kiekt eroes.
'De zon jeet oranje ónger.' Effe waad heë. 'En kunt oranje óp.'
D'r Ralf jeet an d'r dusj zitse. Heë tseechent ing oranje zon. D'r atlas sjteet in de kas. Brazilië hat heë nog nit ópjezoeëd. 't WK 2014.
Wen de tseechnoeng veëdieg is, hingt e ze vuur de vinster. D'r pap hat drónger jesjraeve. 'Oranje zonnekloar.'

 

2012joenieII(laat u voorlezen!)

 

 Kuchs-jer


An de moer in de kuche hingt inne kalender. An ing rong sjief kan me drieëne. In e vinstersje sjteet ing tsaal mit de daag bis an d'r nieëkste wedsjtrijd. Óp deë daag kan me d'r naam van d'r tjeënsjtender leëze. Jiddere daag is 't ieëtsjte wat d'r Ralf deed, an de sjief van d'r kalender drieëne. Wie neëder de tsale, wie jroeëser de sjpannóng. Noen jeet 't passere.
D'r atlas likt óp d'r dusj. Mit inne vinger zukt d'r Ralf Krakau. In 't register sjteet Kraków 90-92 H3. Heë hat 't vónge. D'r pap wirkt vure an 't hoes in d'r jaad. D'r Ralf klopt óp de roet. Heë wilt 't d'r pap vertselle.
'Iech han Krakau vónge.'
Laachend kiekt d'r pap hem aa. Heë winkt, dat e eroes mós kome. An duur ruft e nog ins: 'Iech han Krakau vónge.'
D'r man van de uvverzie wirkt óch in d'r jaad. Deë hat 't jehoëd. Heë kunt reët. Vuurdat e d'r mónk óp kan doeë, zeët d'r pap: 'Ralf doa zalle ze al die waeche woeëne.'
'Joa pap? Al die waeche? Da weëde ze kampioen!'
'Natuurlieg jong.'
De mam kunt jraad aalofe mit ing taesj in jen heng.
'Bij d'r bekker hauwe ze oranje kuchs-jer.'
Ze zetst de taesj neer en holt ing tuut van d'r bekker droes. D'r man van de uvverzie jeet eri.
'Deë eest jing oranje kuchs-jer,' zeët de mam.
'Nae,' laacht d'r pap, 'ieëder bitter kuchsjer.'
D'r Ralf biest in e kuchs-je.
'Lekker,' fluustert heë mit d'r mónk vol. 'Kampioen!'


 

2012joenieIV(laat u voorlezen!)

 


Inne zuet.


De klokke loewe 't Angelus. Midde óp d'r daag. In d'r drek brent ing keëts. Tusje de kruder in inne ek van d'r jaad. 't Jeëdsje van de mam. D'r pap leëst vuur oes Prediker. 'Alles hat zieng tsiet.' Da sjpatseert heë mit zieng kinger noa ing rivier. Vuejel fleute. Blauw wasserjómfer vleie uvver 't wasser. 't Wasser roesjt. Óp bloese vus sjtunt ze in d'r sjtroom. De rivier oes de kingertsiet. Sjtondelang sjpieële. Sjting uvver 't wasser losse sjpringe. Lachende sjtimme. De kinger mit de mam. Noen sjträue ze d'r aesj oes van de mam. Ze meandert noa de horizon. Sjtreumt in de zieë van oeëts. Mit golve van ummer. Woa 't eng en d'r bejin ee zunt. Roeëze-bledjer drieve mit. Inne vrunk fluustert zinne oes 't lid 'Suzanne'. 'Doe has ummer van heur jehaode. En doe wils mit heur mitjoa, tsezame noa de uvverzie, want 't hilt al dieng jedanke i heur hank.'
D'r aesj tseechent ziech wies. Inne sjlaier, drupe-jeweëve. Troane in de natoer. Kabbelend tsaart. Ze kieke 't eëdsje van de mam noa.
'En d'r Jezus woar inne visjer deë 't wasser zoeë vertrouwet, dat heë zoeëmar uvver de zieë lofet, umdat heë hauw liere haode, van de golve en de branding woa-i jinne kan verdrinke.'
De zon sjiengt. Aaf en tsouw inne zuet wink. De kinger kome oes 't wasser. Nog ee moal kieke ze noa de rivier.
Inne jrós an de mam.
Inne zuet in de tsiet.


zuet – zucht
kruder – kruiden
jeëdsje – tuintje
wasserjómfer – libelle (Beekjuffer)
sjlaier – sluier

2012joenieI(laat u voorlezen!)

 


Sjtadion


D'r Ralf en ziene pap zitse an d'r dusj in 't tsimmer. Vuur hön likt d'r atlas. De kaat va Europa is ópjevauwe. Mit inne vinger jeet d'r Ralf va Nederland noa Oekraïne. 't Is e jans sjtuk. Mar mit d'r vliejer vilt 't mit. In inne reëte sjtrich uvver Duutsjland en Polen. Mit d'r tsóg is 't jet i-jewikkelder. Mar 't sjpoor noa Berlien, Warschauw en Kiev is duudlieg tse vinge. Óch d'r autowaeg is jód aajejoave.
'Kiek, pap. Zoeë junt de supportere noa Oekraïne.' Heë jeet nog ins mit d'r vinger uvver de kaat.
'Joa,' laacht d'r  pap, 'mit d'r vinger bis te zoeë doa.'
Tsezame kieke ze noa de kaat. Europa bij hön óp d'r dusj. Ing kling muite um tse reze. Wen 't foesballe óch zoeë mekkelieg wuer. Da zouwe ze mit inne vinger jole maache. En kampioen weëde. Evver de wirkliegheet is angesj. Kan um tse laache zieë of um tse kriesje. Jewinne of verlizze.
Vuurdat d'r sjport jister óp d'r televies aavong, zoge ze jet uvver Oekraïne. Ze neëme 't doa nit zoeë jenauw mit de 'mensenrechten'. D'r vruiere president Timosjenka zitst ónierlieg in 't jevengnis. Ze weëd sjleët behandeld.
 Inne man zaat in d'r projram: 'In 't sjtadion kries te doa nuuks va mit. D'r foesbal hat nuuks mit politiek tse maache.'
De mam van d'r Ralf zaat doa-óp: 'En wen d'r bal oes 't sjtadion vleit. Woa kun te da tsereët?'
D'r Ralf hauw doe ins jejriemeld. 'Zoeë hel kan jinne treëne.'
D'r atlas sjteet werm in de kas. An duur óp d'r jraasplai likt inne oranje bal. D'r Ralf leuft eroes. Dat is zie sjtadion. Noen zieng janse welt. Va hek bis hek. Jet vóssjtep. Jool noa jool maat heë. Kampioen weëde is ing klingiegheet. Boese d'r jaad is ing anger welt.  D'r bal vleit uvver de hek. Wat inne sjoes. Zie sjtadion eroes. Bij de noaber in d'r jaad. Óp de hoeke kiekt d'r Ralf durch de hek. D'r bal ziet heë ligke tusje de blomme. E paar zunt jeknakt.
Zieng welt huet doch nit óp bij de hek. 't Sjtadion is jroeëser wie d'r jaad. Heë zal nui blomme jelde vuur de noaber. Oranje blomme.
En ing kaat sjikke noa 't Timosjenka.

 

2012maiIV(laat u voorlezen!)

 

Es God wil


D'r boer sjteet óp ziene hof. D'r zoon viert mit d'r tractor uvver 't land. De auw tsiet en de nui. De ing tsiet hitsjt Sjang, de anger Patrick. Joarelang hat d'r Sjang mit 't Marie, zieng vrauw 't boerebedrief an 't drieëne jehaode. Heë hauw 't va ziene pap. Noen jeet d'r Patrick 't uvverneëme. 't Marie kunt neëver 'm sjtoa. Heë sjud d'r kop.
'Is 't nit jód, Sjang?'
Heë zeët nuuks. Sjud nog ins mit d'r kop.
't Marie zuet deep. ''t Is noeëts jód bij diech.'
Het drieënt ziech um en leuft tseruk noa 't boere-jesjef in d´r sjtal. Doa verkeuft 't Marie frisj jreuns en aier. Inne kond kunt jraad eri. 't Marie veëgt ziech de heng aaf an d'r sjótsel. De oge sjtunt dóf in d'r kop. De sjrónge in de heng drage de sjpore va joarelang hel boereleëve. Mar 't letste joar is wal 't sjwöarst jeweë. D'r Sjang woeët krank. ´t Werk is noen tse sjwoar vuur hem. Doa hat heë muite mit. De krankheet endert lanksaam zie karakter. De vrundliegheet verdruegd. Tsezame mit ´t Marie hat heë e leëve va hel wirke jehat. Ze versjtónge ziech jód. Sjtoots zunt ze ummer óp hön tswai jonge jeweë. Mar noen.
Óp de moer van d´r sjtal sjteet mit jroeëse lettere: Es God wil.
D´r kond zeët vuurdat e voetjeet: ´Nieëkste waech kom iech nit. Da bin iech óp vakans. Vier zient ós d´rnoa.´ Heë waad effe. ´Es God wil,´ zeët e.
´t Marie laacht e bis-je. ´Sjun vakans.´
D´r Sjang kunt eri. Mit d´r mónk e bis-je óp sjtaart heë vuur ziech oes. ´t Marie kiekt ´m aa.
´Joa, es God wil,´ fluustert ´t.
kond – klant

 

2012maiIII(laat u voorlezen!)

 

Vieëtsieg joar


Óp de sjoeël is fes. D'r  meester Harrie is vieëtsieg joar sjoeëlmeester. Hu is e vuur de letste kier óppen sjoeël. De kinger vräue ziech. Ze zinge lidjer en hant jekluurde hudjer óp  d'r kop. Van d'r meester krient ze e jroeës ies. De sjoeël is jetseerd. Vane winge in d'r wink. Vöal kinger hat heë leëze, rechene, taal, sjrieve jelierd.  Noen kome jans jet lu hem ing hank jeëve. An de moer hange jroeëse foto's oes de vieëtsieg joar van d'r meester Harrie. Heë sjpatseert d'rlangs. Hei en doa bliet heë sjtoa. 't Langste bij de foto's woa heë mit de kinger lidjer zingt en sjpilt óp zieng jietaar. Foto's van óp kamp, foesballe, fietse, toneelsjpille. 't Jieët 'm e werm jeveul. Dat maachet hem 't sjoeëlleëve leëvensweëd. De sjoeël woar zie leëve. Heë koeët zie hats losse sjpraeche. Zoeë vong me doe d'r tsiet aa. Mit e jeveul jet bezóngesj tse doeë. Vuur 't leëve van e kink.
In d'r loof van de joare endert ziech de tsiet. Me dórf nit tse ee weëde. Dat is nit jód vuur de laistoeng en ´t jewin. Nit tse lang óp ing plaatsj zieë. D´r kop noa de jroeëse ónbekankde besjture mit de jód betsaalde managers losse hange. Managers losse dierekture wie marionette an hön heng danse. En die haode juffrauwe en meestere an köadjer vas. Jods-jedank, d´r meester Harrie kan de erm vrij beweëje. Heë pakt ziech de jietaar.
´Vieëtsieg joar dezelfde jietaar. Ze klinkt nog ummer jód,´ zeët heë.
´Wen-s te mar zörgs dat ze jód jesjtimd is.´  
De lu klatsje. D´r dierektuur óch. Nit ezoeë hel. De managers hant ziech nit losse zieë. En de kinger laache. Va hatse.
Ze zinge ´inne sjunne daag.´

 

2012maiII(laat u voorlezen!)

 

 

Bekankde


De zon sjiengt werm. 't Sjnirkt e bis-je hinger de jardienge. 't Vrugjoar is kaod en naas. Mar tusje de sjoele durch sjtiegt de temperatoer.
D'r sjriever zitst hinger ziene dusj. Neëver ziech d'r brif uvver e nui bóch van inne jouwe bekankde. 't Jeet uvver 'Breuklijnen'. 't Ee en 't angert. 't Hat jet mit ee tse maache. Nuuks sjteet óp ziechvelver.
Durch 't tsimmer sjalt e nui lidje. 'D'r letste daag'. Óch van inne jesjetste. Wat dees te wen 't zoeë wied is? Dat d'r letste daag vuur diech klinkt. Nog ee moal de tsiedónk in de brivvebus vilt. 't Letste nuits leëst. Wat dees te?
D'r sjriever kiekt eroes uvver huevele, weie, buzje. Vroeë de sjtilte tse jenisse. Dank van erinnerónge. Óp tse sjtieje in de rouw. Tse veule 'iech han diech jeer.'
D'r sjriever sjrieft. Heë deuft de pen in d'r aesj van erinneróng. Sjträut de wöad oes uvver 't land. De zon sjlieëft i. De sjtroale perle in e jlaas wien. Ing troan rolt uvver de bakke. D'r zenger zingt ing troeës.
D'r sjriever drieft óp de toeëne. Nog zoeëvöal tse sjrieve. Zicher um tse zage: 'Iech hod va diech'.

 

2012maiI(laat u voorlezen!)

 

Voedselbank


't Mitwochs is 't maat. D'r Neer maat da sjteevas zieng rungde. Heë vingt aa bij de bank. Jeld pinne. In e sjmaal jengs-je hingt d'r pinautomaat. 'Jóddenmörje' zage hat jinne tswek. Jinne is tse zieë. En d'r apparaat zeët nuuks oes ziechzelver. Da noa d'r bekker. Doa is mieë betrieb. Veer vrauwlu sjtunt hinger de jlaze tieëk. D'r inne 'Jóddenmörje noa d'r angere sjalt durch 't jesjef. 'Wat hauwt uur jeer. Jevelles. Danke. Nog jet angesj? Adieë. Weë is an de rij?'
Heuflieg mar nit vrundlieg. D'r toeën woamit die fatsuunglieje wöad jezaad weëde, is jraad tse hel. D'r Neer jeet mit de bruedjer eroes. D'r ieëtsjte kroam woa heë aa verbij leuft, verkeuft me blomme. Inne man en vrauw sjtunt d'rhinger. Me huet jee woad. Jee intsieg vrundlieg woad. Ze verkofe en wieër nuuks. Me zouw toch verwade, dat lu tusje blomme diech aalaache.
'Iech kiek lever noa 't ónkroed bij miech in d'r jaad,' dinkt d'r Neer.
Wie jidder waech sjteet d'r visjkroam d'r neëver.
'Wie jeet 't mit uuch,' zeët de visjvrauw.
Ze nimt ziech de tsiet. Pakt d'r visj i.
'Bis nieëkste kieër.'
Doa kriet d'r Neer jouw zin va. D'r letste sjrit óp zieng rungde zetst d'r Neer bij 't kaffieëbuedje. Doa sjtunt jemindlieg de jepensiejoeëneerde.
'Is 't kabinet jevalle wa?'
'Vings te 't jek? Mit deë blónde sjraihaos kans te doch jee land besjture?'
'Sjraihaos? Deë weest wat te zeët. Alles wat nit doogt, 't land eroes. Da bliet winniegstens jenóg vuur ós uvver.'
'Jóddenmörje,' zeët d'r Neer.
Heë besjtelt ziech ing tas kaffieë.
'Wat vings doe Neer?'
'Zoeëlang iech miech dat tes-je kaffieë laiste kan,' laacht heë.
'Dat muet nog d'rbij kome, dat ze ós dat aafneëme.'
D'r Neer drinkt inne sjloek. ´Doa zunt hei lu, die ziech dat nit mieë laiste kanne. Die zunt vroeë, dat ze noa de voedselbank kanne joa.'
'Die zunt 't zelver sjood. Tse voel um tse wirke. En döks oes anger leng.'
D'r Neer nimt ziech d'r nieëkste sjloek.
'Uur kant uuch doch nog d'r krig herinnere? Mit inne nase vinger zoeët iech noa ´t aese de krummele óp d'r dusj. Van d'r honger. Woare vier nit vroeë, dat vier jehólpe woeëte?´
'Woa kuns doe mit? Dat is al lang jeleie.'
D'r Neer drinkt ziech de tas leëg.
'Dat kan al lang jeleie zieë,´ d´r Neer waad effe, ´mar sjraihäos zunt van alle tsiete.´ Heë leuft wieër. Dat waor werm d´r mitwoch. Mit inne sjwiejende apparaat, hel bruedjer, doeë blomme, sjlappe kaffieë-kal. En d'r visj? 't Zunt maatjes.
Jet vuur de voedselbank.

 

2012april IV(laat u voorlezen!)

 

 

 

Sjtandbild


't Sjteet mit de heng deep i de taesje va ziene reënrok. Boave óp d'r huevel bij e sjtandbild. E jedechnis an d'r krig. 'Zij die voor ons vielen' sjteet in d'r zokkel jebeseld. De hoar winge in d'r wink. 't Jill zetst ziech d'r kraag óp. 't Is frisj. Dis plaatsj trukt 'm. Zicher bejin mai. De jesjiechte va ziene opa bringt 'm heierhin. Heë hauw d'r krig uvverleëft. En durch hem óch jet anger lu. Heë hool Amerikaansje tsoldate verbórje. Ze woare óp de vlóch vuur d'r Duutsj. D'r opa hauw e tsiejarette-jesjef.  Inne va zieng kónde hauw 'm jevroagd tse helpe um tsoldate tse versjtaeche. Ze zose boave óp d'r zölder. Ins kaome Duutsje kieke. Doa moeët inne d'r opa verroane han. Ze durchzoeëte 't janse hoes. Mar vónge nuuks. Heë hauw doebel moersjrenk jemaad. Woa de Amerikane i voetjekraofe woare.
Noa d'r krig jong 't leëve wieër. Nog effe verkoat e tsiejarette. Doe woeët heë hoarsjnieder. Jans jet jesjiechtens oes d'r krig vertsalt me in 't jesjef. D'r opa loesteret en sjwiejet uvver zieng jesjiechte. Heë broechet nit tse vertselle. Woar vroeë dat 't hauw uvverleëft. De ier jong noa de lu bij 't sjtandbild. Ze kanne 't nit mieë noa vertselle.
Jiddes jaor koam hee hei noa die plaatsj óp d'r huevel. Noen deed zie klingkink 't vuur hem.
'Zij die voor ons vielen.'
Zoeë blieve ze leëve.
En ze zouwe 't werm doeë.

 

2012april III(laat u voorlezen!)

 

Sjelpe

 

 

Hingenaa in zienne jaad sjteet e huus-je. E rónk huus-je va baksjting. Wies aajesjtraeche mit e jroeës vinster. D'rneëver ing klaikoel. Ing sjup i jen eëd jesjtaoche. Hoots jesjtabeld teëje d'r ziejieëvel. Inne kieësjeboom wurpt sjatte óp 't huus-je in de middiegzon.
D'r Wern leuft ins d'r daag vanoes 't woeënhoes noa zie rónk huus-je. Uvver e pad va sjelpe. Die hat heë in d'r loof van de joare jezammeld óp zieng vakans an de zieë. Hinger 't jroeës vinster zitst d'r Wern an d'r dusj. Zienne blik jeet wieër wie d'r jaad. In de rouw uvversjtiegt heë zie blikveld. Veult ziech sjtoa an de vuurzie van e sjif. Óp d'r userste pónk. De vus óp de reling. De erm jesjtrekt. De hoare in d'r wink. 't Zieëwasser sjprietst umhoeëg. De moeziek van ing tin-whistle klinkt.
Vuur ziech óp d'r dusj likt inne knoa klai. Jesjtaoche oes de klaikoel neëver 't huus-je. Zieng vingere sjtrieële d'r leem. Duie, kniefe. Danse, raeste i rong vorme. Jebórje. D'r sjoeës van ing vrauw.
Wiese blui vluut durch d'r jaad. D'r april is kaod. D'r hootskachel brent. D'r Wern sjtiegt óp in zieng rouw. Vertselt zieng jedanke i jediechtewöad. Sjrieft ze i klai. Zieng koenswerke sjtunt óp breër langs de moer. Ze nuedieje oes um tse keure. Mit de vingere ing plaatsj tse zukke. Ziech heem tse veule.
Dat is wat heë zukt. Wat heë sjenkt. Jebórjeheet. Mit jezichter. Mit rong vorme. De vorme van ing vrauw.
Zoeë is ziene daag. Ing sjelp vuur óp 't pad. Ing cocon vuur de naat. Óp d'r dusj brent ing sjteenoaliegs lamp. De sjtroale besjienge d'r sjloes van d'r daag.
D'r Wern drieënt 't lit oes. Uvver d'r vóspad in d'r jaad tseruk. Jedrage durch sjelpe. Vuur jiddere daag ing. Jesjraeve i klai.

 

tinwhistle - Ierse fluit

userse - uiterste

sjteenoaliegslamp - petroleumlamp

 

 

2012april II(laat u voorlezen!)

 


Guus Kuijer


'Opa, jees te mit. Iech jon noa de bieb.'
'Zicher Jet. Leëze is jód. Dat maat sjpas.'
'Dizze middieg weëd doa vuurjeleëze. E bóch van d'r Guus Kuijer. Deë hat inne janse jroeëse pries jewonne.'
'Ao deë. Iech han dieng mam vruier wie ze nog e kink woar wal ins e bóch jejole va hem.'
'Joa, dat hat ze nog. Uvver Madelief. Doa hat ze e paar bucher va. Iech han ze jëleëze.'
'Iech ving dat janse sjun bucher, kink. Wie deë sjrieft. Iech zouw jeer nog ins kink wille zieë.'  
'Joa, wie Madelief opa.'
'Wie iech kink woar, loos iech jeer bucher uvver d'r Arendsoog en d'r Pim Pandoer. Dat woar sjpannend.'
'Zóts te die nog ins wille leëze?'
'Nae, iech wees wie d'r sjloes is. Da maat 't jing sjpas mieë.'
'En 't Madelief da?'
'Joa d'r Guus Kuijer sjrieft jet woabij iech miech heem veul. Woa iech jeer wil zieë.' 'Wat woar vruier die lifste bóch?'
'Mie lifste bóch woar, 'Klas 5 wordt kampioen'. 't Jong uvver foesballe en doa woar iech jek óp.'
'Klas 5?'
'Joa, doa zage ze noen groep zeven teëje.'
'Woar 't ing sjun sjoeël.'
'Nae, kink. 't Woar jans sjtreng. Mar 't foesballe noa sjoeël en in de vakans woar sjiek.'
'Opa, iech han wal ins e bóch jeleëze, iech wees nit mieë va wem. Dat hitsjt 'Die rotschool met die fijne klas'.
'Joa? Dat küet wal e bóch oes mieng kingertsiet zieë. Zoeëwie dat van de vijfde klas.'
'Nae, opa, dat bóch is noen jesjraeve.'
'' 't Liecht wal dróp. 't Kunt miech zoeë bekankd vuur. Jet, jef miech mar e bóch van d'r Guus. Dat is e bóch van ummer en uvveral. Vuur jidderinne. Doarum hat heë óch deë pries jewonne.'
'Koom opa, vier junt. Misjien darfs te óch jet vuurleëze.'
'Joa, voorleesopa. Dat liecht miech wal jet..., Jet.'
'Jet... Jet,' laacht 't. 'Wat wils te vuurleëze opa? E bóch uvver Madelief?'
'Joa, en uvver 't Jet.' 

 

2012april I(laat u voorlezen!)

 

 

Kruutssjroeve


Teëje d'r ziejieëvel van 't Siepers hoes hingt e kruuts. Mit e kling daag d'rboave. Drónger sjteet inne plantsebak mit bluiende blomme. D'r Siepers zörgt doa jód vuur.Zieng vrauw vlieët jiddes joar in de Jouw Waech inne krans mit wiese en jeël blomme. Dem hingt ze d'r Herjod um d'r nak. Zoeë vräuit ze ziech óp 't vrugjoar.
Nui leëve durch leëve tse jeëve.
Evver dis joar hIngt d'r Herjod sjeef an 't kruuts. Heë boemelt in d'r wink. Jraad nog an inne naal in de reëtser hank. D'r angere is durch-jeraost. Vuurdat e jans van 't kruuts vilt, trukt d'r Siepers de neël an de linker hank en an de vus mit ing pitsj-tsang droes. In zieng jesjierkis zukt e kruutssjroeve. An e kruuts jehure jing jeweun sjroeve. Mit inne kruuts-sjroevedrieëner drieënt e de sjroeve durch de heng en de vus. Heë zörgt óch d'rvuur dat d'r Herjod sjnak hingt. De wasserwoag hilt e d'rlangs. Boave de linker en de reëterhank zetst heë inne potloeëdsjroam.
Zieng vrauw kan d'r Herjod óch dis joar inne krans um d'r nak hange. Ze vingt waal dat sjroeve ziech nit jehure. Heë hong doch a neël.
'Iech jon mit de tsiet mit,' zaat d'r Siepers.
De sjroeve blinke in de zon. Dat vingt heë doch tse modern. Mit roeë verf sjtriecht heë ze aa. Roeë deed heur an blód dinke. Doarum hat de vrauw van d'r Siepers hei vrid mit.
Heë pakt ziech de jesjierkis werm i en jeet eri. D'r Herjod kan werm mit rouw an 't kruuts hange. Heë broecht nit bang tse zieë, dat e eraaf vilt.

 

wasserwoag - waterpas

 

 


2012meets V(laat u voorlezen!)

 

 

D'r Alpe


Jupiter en Venus sjtunt kótbijenee. Jupiter kling. Venus kloar en jroeës. D'r Fer sjteet hinger de vinster. Heë kiekt eróp. Sjtonde lang zouw e zoeë kanne sjtoa. Kieke noa die planete wied voet. 't Is vuur hem e wónger. Doa kan e jet kwiet wat e nit in de heng hat. Ziene tswiefel. Ziene angs. Zieng vräud. Zieng hofnoeng ummer tse zieë. Zoeë tse blieve wie noen.
Lanksaam drieënt de eëd van ze voet. D'r Fer wilt ze vashoade. Mar de erm zunt tse kót. Heë jeet noa bed. D'r naattsóg sjalt durch de loeët. Inne uul ruft in d'r busj. D'r Fer drieënt ziech ónger de dekke óp ing zie. Mörje vrug óp. Inne fietstour va uvver de hónged kilometer. Heë traint vuur ing jroeëse etappe. In d'r joenie d'r Alpe d'Huez eróp. E paar moal deë sjwoare berg eróp. Jiddere meter treënt e vuur lu mit kanker. Jidder sjweesdruup mieë hofnoeng óp leëve.
Ze zunt mit vöal fietsere. Deë daag vare ze jeld bijenee vuur kankeróngerzuk.
Dat jenezóng jee wónger mieë is. Jiddere pedaaltrit tswiefel en angs voet treënt.
Dat d'r waeg van de hofnoeng nit mieë sjtiel is. En d'r Fer erm en bee nit tse kót kunt.
Dat Jupiter en Venus wie dan óch blieve sjienge.

2012meets IV(laat u voorlezen!)

 

E ai


D'r Klasen zetst bek mit vrugjoarblomme vuur zie jesjef. Tute mit blommedrek ligke al óp inne sjtabel. Ze zunt aafjepriesd. Inne man en vrauw blieve sjtoa. Ze bekieke ziech de blomme.
' 't Is noen de tsiet d'rvuur,' zeët d'r Klasen. ''t Vrugjoar in de loeët, blomme in d'r jaad. Wat zaat uur, mevrauw Bindels.'
De vrauw laacht ins. 'Iech zuk nit jet vuur d'r jaad. Hat uur nit jet blomme in e mengelsje of zoeëjet? 't Is e jesjenk vuur d'r pastoer.'
D'r Klasen wiest noa de pastorie an de uvverzie van de sjtroas. 'Vuur d'r pastoer? Iech han jet jehoeëd van ing knei.'
'Joa, deë zitst nog ing tsiet in d'r jieps. Bis de oeëstere.'
'Jieps,' laacht d'r Klasen. 'Jiepse aier , doa kanste jód mit tietsje.'
Ze lofe hinger d'r Klasen 't jesjef eri. Ze zukke ziech e mengelsje mit narcisse en blauw druufjer oes. D'r Klasen pakt 't mengelsje i durchzichtieg papier. Mit e sjtriks-je bingt d'r Klasen e keëtje vas.
'Wat zaat d'r pastoer ins in ing preëdieg? D'r Jezus lofet uvver 't wasser, zoeë kaod woar 't.' Effe waad heë. 'Mar va fietse sjtong nuuks in d'r biebel.'
Doa mósse ze um laache.
'Sjrief dat mar óp d'r jieps. Of jet uvver aier.'   
De Bindelse junt eroes. De mevrauw Bindels sjtüest d'r man aa. 'Dink draa, doe sjriefs bij d'r pastoer nuuks uvver aier óp d'r jieps.'
Ze sjtaeche d'r waeg uvver noa de pastorie. Hinger de vinster zient ze  e mengelsje mit narcisse en blauw druufjer. De mevrauw Bindels wiest d'rhin.
'Óch van d'r Klasen.'  
Ze sjelle aa. 't Doert ing tsiet vuurdat d'r pastoer bij de duur jesjraveld is. Heë kiekt vroeë went e de uur ópmaat.
'Komt eri.'
De mevrauw Bindels jieët 'm 't mengelsje.
'Ao, wat sjun,' zeët e.
Zie waad effe. 'Óch van d'r Klasen.'
D'r Bindels jieët 'm ing hank.
'Joa, jieps, betsaald ziech jód, pastoer.'
'Dat darf uur óp d'r jieps sjrieve,' zeët d'r pastoer.
D'r Bindels kriet van d'r pastoer inne viltsjtift. Zieng vrauw kiekt 'm sjtreng aa. Heë waad effe. Da sjrieft e dróp: 'Tietsje'.
'Tietsje,' zeët d'r pastoer, 'sjleet dat óp miech? Mar ja, um tse tietjse broecht me  tswai aier.'
De mevrauw Bindels kiekt werm sjtreng heure man aa. 'Joa pastoer, ee ai ken iech besjtimd.'E ai
D'r Klasen zetst bek mit vrugjoarblomme vuur zie jesjef. Tute mit blommedrek ligke al óp inne sjtabel. Ze zunt aafjepriesd. Inne man en vrauw blieve sjtoa. Ze bekieke ziech de blomme.
' 't Is noen de tsiet d'rvuur,' zeët d'r Klasen. ''t Vrugjoar in de loeët, blomme in d'r jaad. Wat zaat uur, mevrauw Bindels.'
De vrauw laacht ins. 'Iech zuk nit jet vuur d'r jaad. Hat uur nit jet blomme in e mengelsje of zoeëjet? 't Is e jesjenk vuur d'r pastoer.'
D'r Klasen wiest noa de pastorie an de uvverzie van de sjtroas. 'Vuur d'r pastoer? Iech han jet jehoeëd van ing knei.'
'Joa, deë zitst nog ing tsiet in d'r jieps. Bis de oeëstere.'
'Jieps,' laacht d'r Klasen. 'Jiepse aier , doa kanste jód mit tietsje.'
Ze lofe hinger d'r Klasen 't jesjef eri. Ze zukke ziech e mengelsje mit narcisse en blauw druufjer oes. D'r Klasen pakt 't mengelsje i durchzichtieg papier. Mit e sjtriks-je bingt d'r Klasen e keëtje vas.
'Wat zaat d'r pastoer ins in ing preëdieg? D'r Jezus lofet uvver 't wasser, zoeë kaod woar 't.' Effe waad heë. 'Mar va fietse sjtong nuuks in d'r biebel.'
Doa mósse ze um laache.
'Sjrief dat mar óp d'r jieps. Of jet uvver aier.'   
De Bindelse junt eroes. De mevrauw Bindels sjtüest d'r man aa. 'Dink draa, doe sjriefs bij d'r pastoer nuuks uvver aier óp d'r jieps.'
Ze sjtaeche d'r waeg uvver noa de pastorie. Hinger de vinster zient ze  e mengelsje mit narcisse en blauw druufjer. De mevrauw Bindels wiest d'rhin.
'Óch van d'r Klasen.'  
Ze sjelle aa. 't Doert ing tsiet vuurdat d'r pastoer bij de duur jesjraveld is. Heë kiekt vroeë went e de uur ópmaat.
'Komt eri.'
De mevrauw Bindels jieët 'm 't mengelsje.
'Ao, wat sjun,' zeët e.
Zie waad effe. 'Óch van d'r Klasen.'
D'r Bindels jieët 'm ing hank.
'Joa, jieps, betsaald ziech jód, pastoer.'
'Dat darf uur óp d'r jieps sjrieve,' zeët d'r pastoer.
D'r Bindels kriet van d'r pastoer inne viltsjtift. Zieng vrauw kiekt 'm sjtreng aa. Heë waad effe. Da sjrieft e dróp: 'Tietsje'.
'Tietsje,' zeët d'r pastoer, 'sjleet dat óp miech? Mar ja, um tse tietjse broecht me  tswai aier.'
De mevrauw Bindels kiekt werm sjtreng heure man aa. 'Joa pastoer, ee ai ken iech besjtimd.'

2012meets III(laat u voorlezen!)

 

 

Auwe


De temperatoer bliet sjtieje. 't Reënt nit mieë. Huekstens e bis-je zauwel 't mörjensvrug. Doch de zon, waal jet bleech, jewint. D'r ieëtsjte fietstoer midde in de waech hat de bee van d'r Hannes wakker jemaat. Óp zóndiegmörje jeet e werm. De loeët jries. De dörper sjloffe nog. 't Is sjtil óppen sjtroas. Inne intsieje auto. Aaf en tsouw inne renner. De rouw is vuur d'r Hannes e bed woa-oes zieng jedanke óp sjtunt. Vurriegs joar varet e nog mit zienne kammeraad. D'r Jan.
'Aa auwe.'
Dat woar d'r jrós va ziene kammeraad. Deë viert ziene toer urjens wied voet in de tsiet.
'Aa auwe,' klinkt nit mieë. Of doch?
'Iech han diech jehoeëd,' fluustert d'r Hannes.
De tswai kammerade vare ziech nit voet. Ze wade óp ee.
'Aa auwe.'
De zon kunt durch. D'r Hannes deed ziech de häosje oes. Waal nog frisj. Mar heë wil 't vrugjoar veule. Vaspakke. 'Aa auwe,' mitneëme.
Lanksaam versjtaeche de sjtilte en de rouw ziech. D'r zóndieg brikt los. Oldtimers, motore, peletons rennere.
'Doa has te ze werm,' zouw d'r Jan jezaad han.
D'r Hannes viert d'r kótste waeg noa heem.
'Jód jedoa, auwe.'
'Joa, Jan.'

 

2012meets II(laat u voorlezen!)

 

 

De sjtalduur


De duur van d'r sjtal piept. D'r Hannes kunt mit d'r fiets eroes. Heë zetst 'm teëje de  moer langs d'r jaad. Mit inne loemel veëgt e d'r sjtub d'rva. Hu viert e ziene ieëtsjte toer. An d'r rank neëver 't sjtelsje lofe narcisse oes. Jeël köpjer oes d'r drek.'t Wingt inne frisje wink. Heë zetst ziech d'r kraag umhoeëg. Häusje zunt nog nuedieg. Sjwinkt e bee uvver d'r zaal en zetst ziech aaf. Zin i vrugjoar. Mar de sjpore van d'r winkter zunt nog frisj. Trekke inne wessel. 't Leëve endert ziech. 't Vrugjoar is werm angesj wie vöariegs joar. Jeleefde die nit mieë zunt. D'r Hannes mist ze. Absjied trukt depe sjrónge.
Durch 't lief sjtreumt alwerm kraf. Mar 't vräude-tintele is hinger blaeve in d'r winkter. De vuejel fleute. Klinke nog oane balts.
D'r Hannes viert de sjtroas eroes. Heë kan ziech de vräud van anger jaore nog erinnere. Dat nimt e mit in d'r pedaaltrit noa dis vrugjoar.
Heë fietst langs d'r kirchplai. De oer óp d'r kirchtoer sjteet sjtil. De sjoeël weëd aafjebraoche. 't Dörp leuft leëg. 't Vertrouwde krimpt. 't Leëve jeët ziene waeg.
D'r wink sjwelt aa. D'r Hannes krumt ziech d'r ruk. Fietst mit jans zieng kraf. Bis heem. 't Piepe van de sjtalduur. 't Klinkt wie vrugjoar in de oere.
Mörje werm óp d'r fiets.

 
sjrónge: groeven
wessel: wissel

 

2012meets I(laat u voorlezen!)

 

 

Inne vrunk


Inne vrunk weëd bejrave. I-jepakt i hoots. D'r kuster leëst vuur. Heë brikt d'r nak uvver 't woad Apocalyps. 'Aca, aca, acoplyps, aco, apoclyps.' Wat zouw heë doavuur jelaacht han.Tsieg moal zouw heë hem noajezaad han. Noa d'r kaffedusj a jen tieëk bij de wieëtsjaf teëjenuvver de kirch.
Inne vrunk weëd bejrave. 't Zunt de doeëdstuen van d'r piano woa-óp vier klinke. Noeëts mieë leëst heë wöad va zieng jesjetste sjrievere. Sjenkt heë zieng jeleefde moeziek. Vol leefde en melangoliesj. Verdrónke in ieëwiegheet.
Inne vrunk weëd bejrave. Heë hauw nog inne brif wille sjrieve. Hem feëlet d'r oam vuur zieng zinne. De kraf um ing pen vas tse haode, sjtreumet voet.
Inne vrunk weëd bejrave. An de moer hingt e sjild. Crematiedienst 12.30 – 14 uur.
Inne vrunk weëd bejrave.
Jan.

 

2012 fibberw IV(laat u voorlezen!)

 


 

 

Ing troersjlaif


Nog ee moal loeë de klokke in d'r kirchtoer. Vuur de letste moal ing maes. Da jeet vuur ummer de kirch tsouw. 't Is ing faierlieje maes. Mit drei jeeslieje, tsieg maesdenere en e paar koere, sjiek sjwats wies jekleid. Ze zinge oes volle brós. D'r pastoer hat 't in de preëdieg uvver de anger kirch woa noa hu de maese zunt. De lu in de kirch loestere. 't Zunt vuural lu van de anger kirch.
Noa de maes junt ze in protsessiejoeën noa de anger kirch. De harmonie jeet vuuróp. Sjpilt inne fesmarsj. 't Piepe van de kirchduur is nit tse hure. Ze vilt in 't sjlaos. Va binne weëd inne sjlussel umjedrieënd. De klokke sjwieje.
Hinger de vinstere kieke lu eroes. E paar daag jeleie trók d'r óptsóg langs. E lint va sjpas. Noen ing troeërsjlaif. In de zief ligke jet serpentines. Ing erinneróng an sjun daag. De tuen van de harmonie sjterve voet. In de sjtruuch bij de kirch likt ing roeë ballong. Leuft leëg. Jiddere daag jet mieë.

 

2012 fibberw III (laat u voorlezen!)

 

Klonetroan


D'r Toeën leuft durch 't vasteloavendsjesjef midde in de sjtroas. 't Is e paar waeche vuur de vasteloavend. 't Zunt nit tse vöal lu in 't jejsef. Plaatsj jenóg en jemuutlieg. Aaf en tsouw jeet de jardieng van 't pashöks-je óp. Ing heks kunt droes. Ze bekiekt ziech in d'r sjpeiel. E Tanzmariesje jeet 't pashöks-je eri. Dat sjtreuft ziech jet angesj aa. Ing verpleegster óp hoeëg wiese blokhakke mit roeë kruutser kunt eroes. 't Oeniform zitst sjtrak. 't Blinkt wie wies lakleer. D'r Toeën bekiekt ziech dat. 't Lieët hem dinke an de reklaam, woa-i inne sjoorsjteeveëjer in e vasteloavendsjesjef mit ing sjwatse hank teëje d'r boam van ing verpleegster huit. Heë lieët  't zelver mar zieë. E sjtuk wieër weëd jelaacht. Ing vrauw hilt inne BH mit hondervere vas.
'Dat is jet vuur ing honderbrós,' zeët d'r  man va heur.
Bij de kassa sjtunt jet lu mit jroeëse tute. Zoeë tse zieë hant ze vuur e paar vasteloavende  i-jejole. D'r Toeën sjteet bij de rekke mit d'r klinge vasteloavendsprul. 'Kant uur 't vinge, meneer,' vroagt e jesjefsmeëdje vrundlieg.
'Jufffrauw, iech han ejentlieg nit zoeëvöal nuedieg. Ing klingiegheet.'
'Hat uur al jet óp 't oog?'
D'r Toeën veëgt ziech uvver 't oog. 't Meëdje vingt aa tse laache.
'Nae, dat meen iech nit. Hat uur al jet jezieë?'
Effe kiekt d'r Toeën 't meëdje aa.
'Mit wat vuur oog,' zeët heë.
Noen mós 't nog heller laache. 'Uur wist toch wat iech meen.'
'Juffrauw, iech hauw jeer jet confetti.'
'Doa hinge sjteet d'r confetti, meneer. Jroeëse tute.'
'Zoeëvöal broech iech nit. Ing hankvol is jenóg. '
't Jesjefsmeëdje kiekt 'm aa. Het sjwiegt effe. Het wees nit of 't laache mós of dat 't menes is.
D'r Toeën zeët nog ins: 'Ing hankvol. Dat meen iech.'
'Nae, dat jeet nit. Alling i jroeëse tute.'
Ee röltje serpentines da?'
'Óch nit.'
Ee knalhudje.'
'Alling in e dues-je.'
'Inne sjtift sjmienk.'
'Winniegstens tsing klure.'
'De blutsj in inne klonehód.'
't Meëdje sjud d'r kop. D'r Toeën trukt e troerjezich.
'Ing klonetroan da?'
't Meëdje kriet inne sjtille laach. Het jieët d'r Toeën e muultje óp e bakke.
'Sjun daag meneer.'
D'r Toeën lekt ziech ing hank óp 't bakke.
'Mieë wie drei daag.'
Heë jeet eroes. Mit nog ummer de hank óp 't bakke.

2012 fibberw II (laat u voorlezen!)

 

E nui peks-je.


D'r nieënmasjieng sjteet óp d'r dusj. Sjtaof sjuuft ónger de nold durch. Veëm, nolde sjpange. Passe, oeshoale. Werm óppenuits. Wie dan óch. Vuur de vasteloavend kunt e nui kostuum. Dat is de sjpannoeng va jiddes joar. Karnaval. Vier sjtunt jód dróp.
Bij de mam sjtiegt 't fieber. Kriese. D'r pap zitst in ziene sjtool. Vasteloavend óp d'r tellevies. Heë sjud ziech ee i. Laacht en zingt mit. An d'r dusj d'r letste vaam jare. 't Zitst. Wie dan óch.
Evver dis joar. Jinne nieënmasjieng óp d´r dusj. Jee nui peks-je. De mam sjweëft mit d'r confetti himmelhoeëg. De döatiesj nieëne miepmöp en blomme óp 't kostuum van 't vurriegs joar. Ing erinneróng an de mam. Zoeë junt ze óp sjtap. D'r pap jieët ziene sjweierzoon e pitsjoog. Deë kunt oes 't Hollendsj. Veult ziech hei jans heem. Verkleit ziech óch. Sjpas is ainfach. Vräud is jroeës.
D'r pap is sjtoots óp zieng döatiesj en sjweierzoon.  An de moer hingt inne poster. Ing vrauw mit e wies klone-jezich en inne roeë mónk. Sjteet vuur ing confetti-jardieng. Leëvend jreun jekleid. Zoeë óch de narre-mutsj. Ze sjtroalt sjtil vräud.
D'r pap sjtrekt ziech de bee. E jlaas beer óp d´r dusj. De moeziek sjtrielt 'm. Sjtil zitst heë in d'r sjtool.
´Kinger jut en maach sjpas,' zeët e.
Heë bliet heem.
Oes de loeët sjneit confetti. Wie engele.
´Ing ieëwiegheet diech,´ fluustert heë.
Wie dan óch, alaaf.

2012 fibberw I (laat u voorlezen!)


Krimp


De vasteloavend vilt dis joar vrujjer wie 't vurriegs joar. Doarum hant ze nit vöal tsiet um jet tse bedinke. Ze zitse werm rónk d'r kuchedusj, de tswai breur. D'r Allewies hauw al vuur de krismes bijenee wille kome. Mar dat vong d'r Jean nuuks. Noa   Dreikönegke. Da pas vasteloavend. En nit ieëder. Noen hauw d'r Allewies toch sjtiekem vuur ziechzelver noajedaat.
'Wits te woa 't uvver mós joa, Jean?'
'Nae, Allewies, vertsel ins.'
'Uvver krimp.'
Effe is 't sjtil. D'r Jean kiekt d'r Allewies aa. 'Bedinks te dat noen, of has te dat sjtiekem, huets te, sjtiekem ieëder bedaat.'
'Iech zouw nit durve, Jean.´ Heë waad effe. ´Mar jans ieërlieg. Wie iech dis joar bij diech deë klinge krisboom zoog, daat iech 'Krimp'.
D´r Jean sjtriecht ziech mit ing hank uvver de kin. 'Jód iech jeleuf diech. Krimp. Doarum sjudde vier ós jee beer i. Jing jroeëse jlazer mar klinge. E druupje.'
D'r Allewies hat lever e jroeës beer. Mar heë sjwiegt. Heë hat jet tse versjwieje. 't Ieëder noadinke uvver d'r óptsóg.  Doarum sjwiegt e.
'Jód,' zeët d'r Jean nog ins, 'Krimp'.
'Winkelcentrum Volle mond weët Maankwartier. Dat is krimp,' laacht d'r Allewies.
'Dat bedinkste noen,' vroagt d'r Jean.
'Joooaaa.'
'Mar iech ving 't nuuks.'
'Pens is pansj,' zeët d'r Allewies. 'Dus pensiejoen is pansjpieng.'
'Óch nuuks.'
D'r Allewies niept an 't druupje. 'Jód, da dis joar jinne ainseljenger mar hainseljenger.'
´Dat is pas krimp, Allewies, ' zeët d'r Jean.
Ze drinke ziech nog jet druupjer. Bauw e beerjlaas vol. Ze vräue ziech óp vasteloavendsmondieg. Bauw óp de kneie neëme ze absjied. ´Dat is pas krimp,´ zeët d´r Jean.

 

2012 jan IV (laat u voorlezen!)


Jolve


D'r sjweierzoon van d'r Andris jeet al jans jet joare noa de golfbaan. Heë sjiengt 't jans jód tse doeë. Dökser hat heë teëje d'r Andris jezaad, dat heë óch ins mós verzukke teëje e beltje tse houwe. Mar mit nui dinger móts te vuurzichieg zieë. Vuur- al óp d'r leëftsiet van d'r Andris. Heë wil óp zicher joa. Doarum besjprikt heë 't mit de kammerade van d'r kaatkloep. In de jouw tsiete hant ze tsesame jefoesbald. An sjport dun ze nuuks mieë. Huekstens kate. Um jet tse beweëje, doa hant ze ejentlieg waal zin i. Mar mós dat golven zieë? Is dat jet vuur hön? Zoenne klinge bal. Vöal kule. Kling lös-jer. En al die lu in die komiesje bókse. D'r John vroagt of doa óch ing kantien bij die baan is.
'Zicher,' zeët d'r Andris.
Dat jieët al e jeveul van inne foesbalverain. D'r Jan wil waal effe i bringe. Dat kaarten kate is. En dat golven doarum jolve is. Angesj deed heë nit mit. Vanaaf deë moment is 't zoeë. Jolve!
'Joa,' laacht d'r John, 'vier junt jans jemuutlieg jolve.'
D'r sjweierzoon hat ing les jerejeld. Doa sjtunt ze da. Inne zóndiegmörje. Ing golfbaan urjens óp 't Duutsj. Dat zouw ing jouw baan zieë.
'Iech bin Sara,' zeët de Lehrerin. Het hat ing zonneklep óp. 'Bevor wir anfange, wil ich die Hersjafte fragen, was is das Ziel des Golves?'
D'r John fluustert: 'Die sjtirn des Lehrerins zu treffe.'
D'r Jan wil nit laache. D'r Andris trukt e jezich. Dat jehuet ziech nit.
'Maine Herren es geht nich um Kraft, aber um Techniek. Um Sjwung.'
En doa jónge ze da. Sjleëg, löcher in de loeët. Inne sjlaag va hónged meter. Wen ze noa heem junt, zeët d'r John: 'Iech hauw lever i zoeë keersje jevare.'
D'r Jan jeet noa 't jolf-jesjef um ing zonneklep tse jelde.
D'r nieëkste kaatoavend hant ze sjpierpieng. Mar ze hant jewonne. Nit durch deë sjlaag va hónged meter. Mar umdat golven vuur hön jolve is. Boave d'r kaatdusj hingt de zonneklep van d'r Jan.
'Jolve,' hat heë dróp jesjraeve.

 

2012 jan III (laat u voorlezen!)


 

Sjnoeve


D'r Haar hat ziech d'r wekker jezatsd. Mörje in alle Herjodsvrugde jeet heë vertrekke. Indlieg nog ins óp d'r fiets. De letste waeche woar nuuks d'rva kome. Reën, wink. Zoeëjaar daag mit sjtórm. Mar noen jeet 't 't naats vrizze. Inne kloare himmel. 't Sjloftsimmervinster sjteet e sjtuks-je óp. D'r Haar likt deep ónger de dekke. Alling e sjtruufje van de hoare kan me zieë. Heë vilt in inne depe sjlof. Bis d'r wekker aafleuft. 't Knalt kaihel in zieng oere. Mit ing hank duit e 'm aaf. 't Is nog duuster en kaod. Tswiefel tusje ligke blieve en ópsjtoa. Weële tusje wermde en kauw. Tusje umdrieëne, wieër sjloffe en de dekke aafwerpe, ópsjtoa. In d'r winkter vroagt heë ziech dat dökser aaf. Mar ummer wint d'r fiets. Zoeë óch noen.
D'r sjlof witsjt heë ziech oes de oge. Leëst ónger 't aese de tsiedónk. Sjmiert ziech ing bóttram vuur óngerweëgs. Heë deed ziech dik aa. Doebel häosje en zökke. Ónger d'r helm dreëgt heë ing mutsj.
Went e voet viert, zunt nog jet sjtere tse zieë. 't Lit an d'r fiets brent. Ziene oam dampt wies. 't Mónksjtuk van d'r bidon bevruust. D'r horizon weëd kloar. Ing sjtrief lit waast. De wiesbevrore weie en velder klure roza en oranje.
D'r Haar fietst durch de dale en uvver de huvele. E winktermeersje. Heë veult ziech ee mit de natoer. Va binne en boese. Sjnoeft ziech de naas. Zoeëwie de rennere dat dunt. Mit  inne vinger duit e ziech e naaslaoch tsouw.
Noa ing sjtond vange de tsieëne en de vingere aa tse zungele. 't Jeveul trukt lanksaam droes. Mar d'r Haar jeet wieër. 't Is 't hem allenäu weëd. De zon sjteet neer. De temperatoer is noen rónk noel. Teëje de middieg is heë werm heem. Zie jezich is roeë jekluurd. Mui en vroeë sjtiecht heë aaf. Indlieg inne herlieje winkterdaag.
Ing vrauw leuft uvver d'r sjtoep. An de anger zie sjteet inne man.
''t Is kaod, wa Mariesje.'
'Joa, zaan dat waal, Herman. Vies kaod.'
D'r Haar weest nit wat heë huet. Heë pakt ziech inne zakdóch oes de taesj um de naas tse sjnoeve. Da zeët e: 'Joa, 't is kaod.'
Mit inne vinger duit e ziech e naasloach tsouw en sjnoeft.

'Joa, vies kaod.'

 

2012 jan II (laat u voorlezen!)

 

Oesverkoof

 

D'r Ralf hauw in de krisvakans döks eroes jekiekt. 't Zouw sjnei kome. Vöal sjnei. De kinger vruie ziech. Dizze winkter weëd sjtreng, zoeë woeëd aajezaad. De sjliet van d'r Ralf sjteet veëdieg. E jans joar jewaad. 't Iezer an de óngerzie jód in 't vet. D'r foto-apparaat likt veëdieg óp de kas. Vurriegs joar hauw d'r pap sjun sjneifoto's jemaad. E wies meersje vas-jelaad. De mam hauw e jediech jesjraeve uvver de vlokke, d'r sjnei, de wiese dekke. E iewieg wónger. Mar d'r vraos bliet voet. Blomme bluie zoeëjaar in d'r jaad. 't Zoam in de vetböl vuur de vüejel leuft oes. 't Is ing jreun krismes. De kiesmuets-jer fleute vrugjoartuen. In de krisvakans vilt vöal reën. En 't wingt hel. D'r man van de uvverzie maat 't nuuks oes. Heë kan uvveral mit ziene auto hin. En heë broecht jinne sjnei tse sjuppe. 't Zaots wat heë i jroeëse zek hat i-jesjlage, broecht nit jesjträud tse weëde.
D'r Ralf zitst an d'r dusj. Heë deed e sjpel Triviand mit d'r pap en de mam. Ze hant 't jemuutlieg tsezame. D'r reën klattert teëje de roete. Wen de loeët ópkliert junt ze e sjtuk sjpatsere.
D'r man van de uvverzie kunt jraad eroes.
'Jods-jedank jinne horrorwinkter. Kan iech winniegstens 'shoppe'. Doa is 'sale' in de sjtad.'
'Sjun vuur uuch,' zeët d'r pap.
Ze lofe wieër noa d'r busj. En de sjtad, doa zalle ze besjtimd mit de vasteloavend zieë. Bij d'r oesverkoof va sjpas.

 

2012 jan I (laat u voorlezen!)

 

 

 

Krisroeës


Bis Dreikönegke sjteet d'r krisboom óp. Doanoa weëd e aafjebraoche. De nolde ópjeveëgd. D'r boom a jen duur. E inkel sjtuks-je lametta jlinstert an inne tak. Danst in d'r wink. De kriszaachens ópjeruumd. I doeëze noa d'r zölder. Bis de nieëkste krismes.
't Woar ing tsiet va sjtil en rouw. Va hofnoeng en oeëts. Va pieng en noeëts. Va wieërjoa.
't Is al zes waeche jeleie dat de mam bejrave woeët. D'r pap en de tswai kinger junt óp d'r zóndieg noa Drei Könegke noa jen kirch. Mit ze dreie. Drei könegke óngerweëgs. Jedanke an de daag hinger ziech. D'r weëg vuur hön ónjewis. Ze zalle wieër joa. De tsiet nimt hön mit.
Óp de plaatsj van d'r krisboom sjteet in 't tsimmer e dusje mit ing krisroeës. Ze bluit d'r winkter durch. De wiese blomme tseje d'r weëg noa 't vrugjoar. Nui leëve. Jebore in d'r winkter.
Noeëts weëd oeëts.