poëzie 2020


 

mis

wat mis iech diech
umdat-s wal d’r bis
mar wied voet
joa doe has reët
vier hant ós zoeë
vöal vertseld
kót bijenee
in inne oam
zoeë werm
drónke oes ee jlaas
wien van joare
rieft i sjmaach
va diech
iech veul

diech

2020 

plaatsj

de plaatsj
die me sjenkt
um tse losse
uvverleëve

de plaatsj
die me kriet
um tse losse
zieë

de plaatsj
die angesj is
um tse losse
weëde

de plaatsj
die ónbekankd is
um tse losse
zukke

noa ee
óp aafsjtand
vuur ee
zoeë kótbij

um tse losse
blieve

2020


 laach

iech wil
deë laach
vashaode
zoeëwie doe vier
óngerweëgs woare
deë raest
ónger beum
langs d’r rank
van ‘t wasser
woa-i jedanke
ploensje van ós
en al ’t angere
boese is
alling binne
drieft
fluustert

deë laach
um vas tse
haode
iech nem
‘m  mit
deë laach

2020
 


bild: jacqueline van putten
 mód

hod mód
keëtse brenne
klokke loewe
bere hinger vinster
lidjer klinke

hod poal
nuits is angs
alling zieë
lu hinger vinster
kinger winke

hod jedóld
tseruk noa oeëts
leëve ainfach
óp jeet vinster
miensje zinge

bejrus d’r angere
um tse dele
i sjtilte
i vräud
bejrus d’r mörje
roebien d’r daag

hod va mód
va diech

2020
 

  

jezich

kristal wies
jezeefd oes
ing joodrivier
durchsjiengend
tsaart lipperoeë
lieët bakkehoed
jezichsleefde
werm keurjeveul
inne zóndieg
midde in de waech
vrugjoartek
beuje noa-ee
in de wermde
van deë daag
 

midde in de waech
van alle daag
mie leef

2020


 

  

jeboare weëde

in de vrugde van
d’r mörje
in de vräud van
d’r daag
in ’t sjpieë
van de naat

jeboare weëde
in de troane
van d’r nuie mörje
in de keulde van
deë daag

jeboare weëde
oane dageslit
inkel blieve
in ieëwiegheet
inkel blieve
i klure
van e sjilderij
i wöad
van e jediech
i tuen
va moeziek

iech zal moale
diech i meersjeklure
iech zal sjrieve
diech mit vluejele
iech zal zinge
diech ing fee

joa fee
doe woats
in de vrugde van
d’r mörje
de vräud van
d’r daag

doe bis
in de tsiet

fee
nuie mörje

2020
 

 jong

jong jong jong
kloar zon
laach i sjrit
jarde jónk
bevloage

jong jong jong
neer zon
laach i jank
ummer jónk
oes-jevloage

jong jong jong
hoeëg zon
laach in ós
bliets jónk
i-jevloage

boy
inne keël van
inne jong

2020

 

 


 

muulsje

dat muulsje
bliet hange
óp de bakke
dat ee muulsje
zoeë tsaart
tseertlieg jónk
va vruier noa hu
en nog lang
mie janse
noeëts mieë voet
effe lang jenóg
um tsaart tse zieë
’t keurt miech
e jediech va
vasteloavend
bis nieëks joar
e lippejeluk
mónkjeveul
hats

2020
 


 nieëkste

jees te mit miech mit
noa die wieëtsjaf
mit de bloasmoeziek
woa klone ópbluie
jedanke e bild weëde
ziech tse duie
iech han diech jeer
dans i mieng erm
sjtroal  diene laach
i mie jeveul
sjoenkelend d’r waeg
noa heem
wieër wie aesjermitwoch

jees te mit miech mit
doe klonemarie
noa die wieëtsjaf

de nieëkste

2020jardeman

de vrugjoarzon
sjteet neer in
d’r fibberwaar
sjiengt óp bleeche
winkterjezichter
wurpt lange sjattens
lieët klure fónkele
va marketentster
bis trommelsjleëjer
pluum óp d’r hód
blanke zeëbel
vaan sjtriecht d’r wink
zonnebril i klure montoer
kleed mit oessjnit
’t zitst deep bij de jarde
mit vöal of tswai alling
jraad ’t intselle hat
jenóg tse vertselle
tse losse zieë
’t sjpel va sjtoots en hoemoor
d’r sjtaatse jardeman
oes d’r marsj
van d’r nico
lieët de zon sjienge
vrugjoar in d’r winkter
alaaf

2020


 


zin

zin han um
verleefd tse weëde
um ’t ummer
zoeë tse losse blieve

zin han um
diech tse misse
um ’t zieë
zoeë tse losse zieë

zin han um
troane tse kriesje
um ’t drueje
zoeë tse losse sjtieje

zin han um
diech tse sjtriechele
um ’t verlange
zoeë tse losse kome

zin han um
i wólke tse drieve
um ’t verdampe
zoeë tse losse blieve

zin

2020