poëzie 2020jardeman

de vrugjoarzon
sjteet neer in
d’r fibberwaar
sjiengt óp bleeche
winkterjezichter
wurpt lange sjattens
lieët klure fónkele
va marketentster
bis trommelsjleëjer
pluum óp d’r hód
blanke zeëbel
vaan sjtriecht d’r wink
zonnebril i klure montoer
kleed mit oessjnit
’t zitst deep bij de jarde
mit vöal of tswai alling
jraad ’t intselle hat
jenóg tse vertselle
tse losse zieë
’t sjpel va sjtoots en hoemoor
d’r sjtaatse jardeman
oes d’r marsj
van d’r nico
lieët de zon sjienge
vrugjoar in d’r winkter
alaaf

2020


 


zin

zin han um
verleefd tse weëde
um ’t ummer
zoeë tse losse blieve

zin han um
diech tse misse
um ’t zieë
zoeë tse losse zieë

zin han um
troane tse kriesje
um ’t drueje
zoeë tse losse sjtieje

zin han um
diech tse sjtriechele
um ’t verlange
zoeë tse losse kome

zin han um
i wólke tse drieve
um ’t verdampe
zoeë tse losse blieve

zin

2020