columns 2019

 

Jeläufieg
                        janI
De fesdaag ligke hinger hön. ’t Jeweune in d’r daag kunt lanksaam tseruk. D’r Joeëhan en ’t Lies sjpatsere mit ’t hunke. Óp d’r ek zunt de sjpore van ’t vuuwerk tse zieë. D’r makkadam rozza jekluurd...

Rónkjank
                                  janII
Wat inne zóndieg. Dreikönnegke en d’r Prins oesróffe. Allenäu óp inne zóndieg. Dat kunt nit flot vuur. Doarum vange ze mit ’t Dreikönnegke-zinge al vrug aa. Doabij waor ‘t vurriegs joar de intsiegste wieëtsjaf van ’t dörp tsouw...

 

Jannewaar
                          janIII
De letste daag hat ’t jerend. Jet tse vöal in de oge van d’r Joeëhan.  ’t Jeet ‘m óp d’r wekker. Mit de heng in de taesj sjteet e bij de vinster. Heë kiekt eroes. Zieng vrauw is in de kuche...

Sjriever

Dis naat hat ’t jevroare. D’r wink hat ziech noa ’t oste jedrieënd. De zon sjiengt. De loeët sjtrak blauw. D’r sjriever zitst bij ziech heem an d’r dusj. Kiekt eroes. Jenist de landsjaf. Vuur ziech ligke papier en potloeëd...

Pries
                      fibberwI
’t Lies sjteet in de kuche. Het sjmiert ziech ing bótram.
‘Mós iech diech óch ing sjmiere.’
D’r Joeëhan zitst in ’t tsimmer.
‘Vier broeche doch jing bótramme mit tse neëme. Zoeë lang doert dat nit.’
‘Doe wits mar noeëts.’..

VAR
                    meëts I
’t Is zoeë wied. Hu trukt d’r óptsog. Kót langs de noabersjaf van ’t Lieza en d’r Joeëhan. Heë zitst veëdieg an d’r dusj. Kwetsjbuulmoeziek klinkt. De lampekap sjteet óp d’r dusj. Sjtrak zetst d’r Joeëhan die óp d’r kop. Heë sjud ziech alvas inne klinge i...

 

Rotonde
                         fibberwII
D’r Vasteloavend vilt sjpieë dis joar. Doarum zitse de tswai breur nit in d’r jannewaar an d’r kuchedusj, mar bejin fibberwaar. ’t Is al jet langer kloar. Ze zitse óp inne zóndiegnommedaag in de kuche. Jraad wie ‘t vurriegs joar likt e jroeës  sjtuk papier óp d’r dusj. En tswai viltsjtifte. Sjtiechwöad sjrieve. Vuur d’r óptsóg...

Aesjermitwoch
                                 meëts II
D’r Vasteloavend vilt sjpieë dis joar. Evver d’r Aesjermitwoch is vrug. Daag van absjied. Van aesj. ’t Zoer van loslosse. Hu nit d’r daag noa ’t fes. D’r daag vuur ’t fes. Inne dónkele mitwoch mit ing vrugjoarzon. In ’t joar tswaidoezendnuuntsing.
De kirch vol. Wöad, moeziek. Inne lange deens...

 

Sjtub

                         fibberwIII
Jister is e aakome. Heë is in d’r winkter ing tsiet óngerwaegs jeweë in ’t zude. Um tse kieke, tse veule, tse zieë, tse hure. Um ziech heem tse veule in de klure. D’r Jean hat ‘t mit noa heem jenoame...


Partij
                 meëts III
’t Sjtórmt. De ieëtsjte berichte uvver umjevalle beum vleie durch de loeët. Jinne hónk deë-ts te in dat weer eroes sjiks. D’r hónk va d’r Joeëhan mós evver waal. Al is ’t e klinger sjtuk wie angesj.
‘Ziech vuurzichtieg,’ zeët ’t Lies...

 

E himmels-jeveul
                               fibberwIV
Ing vrugjoarzon in d’r fibberwaar. ’t Juucht in d’r Hannes. Jing winkterkauw. Heë sjtiegt óp d’r fiets. En al e paar daag hingeree. Zieng röngdes in de winktertsiet mit vrugjoar temperatoere. Vasteloavendsmoeziek klinkt in hem. De jetseerde hoezer laache hem aa...

Jeboertsdaag
                               meëts IV
Sjtórm, reën. Vöal reën. Jenóg vuur inne werme zommer. Dat vingt d’r Wiel. Heë is jeer an duur. E vrugjoarkink dat huppelt tusje blomme. Ziene jeboertsdaag, óp d’r ieëtsjte daag van ’t vrugjoar. Jenist d’r sjpatseerjank mit zie klingkink. Hat ’t bild van e kink in de tsiedónk vuur oge...

Tsankpieng
                   meëts V
Bij d’r tsankdokter woar inne tsank aafjebraoche. Doarum mós ’t Bertie noa ’t sjpetaal Doa weëd d’r tsank droes jehold. D’r Wiel is mit ‘m mitjejange. Tsezame zitse ze óp d’r jank bij ’t tsimmer van d’r dokter. E paar sjteul wieër zits...

 

Um tse dele
                              aprilI
De trekvuejel sjlunt hön vluejele oes. Kome tseruk. Uvver de jrenze. De rennere sjtieje óp de fietse. Vare oes. Vleie uvver de huevele. Jeboage óp de fietse. Sjnelheet.
D’r Hannes holt d’r fiets oes d’r sjtal. Oes d’r winktersjlof...

 

Pappejai
                      aprilII
De jouw waech. Da weëd ’t tsiet um noa d’r zölder tse joa. D’r Joeëhan kunt eraaf mit ing doeës woa jroeës óp sjteet jesjraeve: ‘Oeëstere’. Zetst ze óp d’r dusj in ’t tsimmer.
‘Bis te doa?’...

White Thursday
                     aprilIII
E jroeës sjpektakelsjtuk woar ’t jister óp d’r maat. Jans jet jong lu woare óp de bee. Danse, sjpringe. Moeziek sjallet oes boxe. Mörje jing sjoeël. Ing kótte vakans. ‘White Thursday’ sjtéet óp e sjpandóch...

Ier
                             aprilIV
Zamsdieg. Inne daag um vrij tse han. Zicher hu. Doa vilt jet tse viere. Da zunt d’r Joeëhan en zieng vrauw d’rbij. ’t Fes van oranje. Ing kluur die hön wal likt. Jans besjtimd noen. Doa vilt jans jet tse viere de letste tsiet. Bij ‘t voesballe weëd al mieë jewonne...


Doeëdsjtil
                       maiI
’t Is inne daag um sjtil tse zieë. Veer mai. Tswai menute um mieljoeëne doeë. Miljarde krigs-jeld. De vane hange haofsjtok. D’r Hannes is óngerweëgs óp d’r fiets. Óp waeg noa ing plaatsj oes ing jejsiechte...

 

Val
                       maiII
Zommerlieg zunt de temperatoere. Vrug in d’r mai. Tsiet va kótte bókse brikt aa. Evver ’t mörjens kan ’t nog frisj zieë. Dat hat d’r Hannes d’rvuur uvver. De tsiet vuuroes zieë. Vernikkele van de kouw...

Mit de bus
                             maiIII
’t Is werm zoeë wied. Mit de bus óp vakans. Noa de berje. Wie jiddes joar. Natoer. Sjpatsere. Hutte. Kui. En dat allenäu in echo. Mar ieëtsjt ‘t kóffer ipakke. Doa vingt de rees mit aa. Trap óp, trap aaf. E jroeës kóffer. En jet taesje. De mieëtste plaatsj is vuur ’t Lies.  Doa hat d’r Joeëhan ziech mit de tsiet bij neer jelaad...

Zölder
                         maiIV
Inne reëne daag. Frisj.
‘Tse kaod vuur de tsiet van ’t joar’, zeët d’r weerman. 
En ’t ziet d’rhin oes dat ’t nit flot besser weëd. D’r Wiel bedinkt ziech um d’r zölder ins tse joa bekieke...

 

Sjatte
                            joenieIV
Vriedieg een-entswantsieg joenie um zivvetsing oer veer-envóftsieg vingt d'r zommer aa. In d’r nommedaag. Wat ziet me doa-va? De zon óp d’r huekste pónk. In ’t zude. Midde óp d’r daag. En da. Zivvetsing oer veer-envóftsieg. Wat ziet me da? Is dat wal tse zieë?..

 

Mond
                       joelieIII
Óp zóndiegoavend tswantsieg joelie nuuntsingnuunenzessieg zose ze bij d’r tillevies. D’r Wiel  mit zieng eldere. ‘The eagele has landed’ klónk durch ’t tsimmer. D’r ieëtsjte miensj óp d’r mond. ’t Doeret nog bis d’r vrujje mörje ier d’r Neil Armstrong vós zats óp d’r mond. Inne richtieje mondieg...

 

Vliejer
                                         aujoes III
Nog e paar daag vakans. Da de sjoeël. Mar zoeë wied is ’t nog nit. Doa kan nog jet óngernoame weëde. De klingkinger van ’t Bertie en d’r Wiel woare al mit hön eldere e paar waeche an de zieë. Noen noa de oma en d’r opa.
‘Hat uur ’t sjun jehad kinger,’ vroagt ’t Bertie...


Roem
                           joenieI
Inne daag um ’t aese nit tse verjaese. ’t Drinke nit uvver tse sjloa. Óp zoene daag treffe ze ziech werm. Jet jonge oes de sjoeël va vruier. Vurriegs joar woare ze óch al doa. In dat jemuutlieje tsimmer. Van dat sjun hoes an d’r rank van d’r busj...

 

Kótte bóks

                  joenieV

’t Sjteet in de tsiedónk. Ing hitswelle is óngerweëgs. D’r Joeëhan jeet eróp um de kótte bóks oes de kas tse pakke. Heë kunt d’rmit eraaf.
‘Lies, kiek ins. Kan iech die nog aadoeë?’
‘Dat dink iech nit, Joeëhan. Huekstens um nog d’rmit in d’r jaad tse wirke...

 

Roepsj
                    joelieIV
’t Is jinne daag verbij jejange oane de kótte bóks van d’r Joeëhan. ’t Weer wirkt óch mit. Al die daag zommerlieje temperatoere. Heë sjteet in ’t tsimmer mit de lieng i jen heng...

 

 

 

 

 

sjoeëlbanke
                                     aujoesIV
Dis joar hingt jee dóch tusje de beum. ‘De scholen zijn weer begonnen’. Woa me al langer bang vuur is, is passeerd. De sjoeël jeet nit mieë óp. Tse winnieg kinger. De manslu zitse óp de bank. Oane dóch boave hönne kop. Bij hön zunt evver manslu d’rbij kome. De bank is tse kling woeëde...

 

Lieëw
                       joenieII
D’r mond joenie. Nog jet va foesbal. Wie sjun? Dat is de vroag. Lankoes in d’r sjtool? Of sjpringe, hel keëke? D’r Ralf wees ’t nit. Heë wil óch nit ’t iedee han va dizze foesbal is besser wie nuuks. Ze hant reët dróp...Foesbalvrauwlu
                      joelieI
Inne brul van d’r Joeëhan woar jenóg. Noa elf oer ’t oavends. De vrauwlu sjtunt in de finale.
‘Mieë hant vier nit nuedieg. Ing jool.’
‘’t Dong ’t jraad,’ zeët ’t Lies.
‘Joa vrauw, ’t woar nit jód.’..

 

Miemele
                        aujoesI
Ing sjmaal sjtrief oranje in ’t oste. D’r Hannes óp d’r fiets moalt ziech nog dónkel aaf. De naat woar klam van d’r sjwees. D’r waeg d’r huevel eraaf is keul. Oes de roesjende baach  klinke frisje tuen...

 

 

Dank
                                 aujoesV
D’r Hannes vertrukt óp d’r fiets. Zoeë vrug is in de noabersjaf koom inne ónger-weëgs. Went e evver e sjtuk wieër is, endert ziech dat. ’t Wirkverkier kunt óp jank. D’r Hannes weest zieng weëg tse vinge. Woa de rouw hem kan umerme. Inne mörje lang...

Nak
                        joenieIII
Va wieds kanne ze hem al zieë. D’r man mit d’r lange nak. Boave de beum oes. De klingkinger van d’r Wiel en ’t Bertie kanne de jesjiechte van d’r man oes ’t meersjebóch. Al jans jet kiere woeëte ze hön vuurjeleëze. Noen jónge ze mit hön eje oge de meersjer zieë. In e jroeës park. Sjweëve tusje elfen...

 

 

Naestelt
                             joelieII
Jans jet daag hat d’r Hannes kanne fietse. ’t Weer is ‘m óp ’t lief jesjraeve. Vrug óp. Zicher óp hese daag. De keulde en rouw vingt e in de natoer. Óch al mós e uvver drukke weëg. Woa sjandalieg rie-beneëme jeweun is. Ee moal doa woa heë wil zieë, likt d’r radauw wied hinger ‘m. Kanne jedanke d’r vrije loof krieje...

 

 

 

 

 

Kroa

                                      aujoesII
D’r Joeëhan kriet waar vuur zie jeld. De kótte bóks kunt jans bis heur reët. Wat e sjun weer. Jans jet sjtonde zitse ze an duur. ’t Lies en heë. Noen hat heë óch de rouw um jet tse leëze. Aajesjtaoche durch zieng vrauw. ’t Lies hat jing muite mit e dik bóch...

 

 

Dekke
                                          tseptemberI
’t Koensfes in d’r tseptember is vuur ’t Bertie en d’r Wiel inne bejrif. Jiddes joar noa dat dörp. Inne daag tusje kuunsler. Dis joar jans jet bezóngesj. Versjillende kuunsler hant jet mit Woodstock jedoa. Vóftsieg joar jeleie. ’t Jroeëse fes va leefde en vrid. Sjtiejet óp in ing wólk va vrijheet en versjtendnis...


Sandale
                                       tseptemberII
Nog e paar waeche zommer. Mit jet werm daag. Um noa tse jenisse. D’r herfs is óngerweëgs. ’t Lies en d’r Joeëhan wille nog inne daag dróp oes joa. Doarum zunt ze al vrug in ’t jroeës jesjef. D’r Joeëhan duit de kaar. Bliet sjtoa. ’t Lies drieënt ziech um...

Hildegard

                                  tseptemberIII
Ing vrauw oes ‘de Middeleeuwen’. An de Rien. I Bingen. Ing oessjtelloeng is doa nog va heur. Ze maachet naam in ing tsiet dat nog jans jet tse winne woar vuur vrauwlu. Ze woar van adel. E jeluk óp ziech doe. Mach. Ze weëlet vuur e leëve in e kloeëster. Zie eje kloeëster...

 

Toer
                          tseptemberIV
D’r wink wingt. De vane sjtrak. D’r toer, d’r oeskiek uvver ’t land. Woa vrijheet kótterbij koam. Mit d’r wink va de zieë. Doezende tsoldate, jónk. Jonge óch d’rbij. Koame kótterbij um de hiezieje lu jeluklieg tse losse veule...


Bóksepiefe
                                         oktoberI
Lanksaam verkluurt d’r zommer. De herfsklure luete óp. Doch nog ing res werm temperatoere. Zoeë midde óp d’r daag. Vuur de fietsere ing sjpas. De zonnesjtroale óp de bee tse veule. Doch d’r Hannes is al vrug óp. Da is ’t keul. Winkterlieg bauw. Ing lang bóks kan jee koad...

Nase zóndieg
                               oktoberII
Inne zóndieg. Reën. Um binne tse zitse. Ziech jemuutlieg tse maache. Tse werme an die jedanke. Zoeë de winktertsiet durch tse kome. Hei en doa vieët doch inne fietser rónk. Klatsjnaas. Inne sjpatseerjenger mit inne hónk. Ónger d’r sjirm. Terrasse leëg...

Sjtaof
                                         oktoberIII
Hu vingt vuur de klingkinger van ’t Bertie en d’r Wiel de herfsvakans aa. Ze junt ze bezukke. Ing tas kaffieë drinke. Inne sjpatseerjank durch d’r busj. ‘t Verjoa va bleër ruche. ’t Kome va paddesjteul zieë. E sjpel va klure. Ze wille óch jet mitneëme. ’t Is Kingerbucherwaech. Óp d’r maat en in de ziesjtroase lofe vöal lu rónk...

 

Zonnieje zóndieg
                                     oktoberIV
Inne zóndieg mit herfsklure in de zon. Sjpatseerjengere óngerweëgs. Bilder va paddesjteul. Apparate kniepse. In d’r beusj ruucht d’r herfs. Fietsere i kótte bókse. Terrasse völle ziech in d’r daag. Dusje mit jlazer herfsbók...

Zeëne
                                            novemberI
Me vingt ziech draa tse jeweëne. Dinger endere ziech in de tsiet. Al is ’t va kluur. Doarum sjtrieche de manslu jiddes joar hön bank aa. Ze wille de tsiet vashaode. De monumente verware.
De kirch is jesjlaose. De kapel óngerhaode ze zelver. Jiddere daag kome doa waal lu eri...

Huus-je
                             novemberII
Jiddere sjoeëldaag sjtópt ing bus bij d’r plai vuur de kirch. Kinger sjtieje i. Sjtrak weëde ze tseruk braad. Ze junt noa de sjoeël in de sjtad. Hu kome ze ieëder noa heem. Woensdiegmiddieg. In de auw sjoeël is dökser nog waal jet tse doeë...

Appel
                                     novemberIII
Doa woare nog al jet reëne daag. Dat huet bij d’r herfs. Zoeë óch de zonnieje. Wen de bleër i herfsklure sjtroale. Hu is inne van die daag. Jeluklieg. D’r Hannes kan werm óp d’r fiets. In de drieëne vuurzichtieg. Vuural óp plaatsje woa ’t naas is. De zon nit kunt...

 

Sjong
                              novemberIV
D’r Joeëhan kunt eri. Heë hat d’r rónkjank mit d’r hónk hinger d’r ruk.
‘Wits te Lies, wat ze bij ’t hoes neëver d’r hoarsjniejer óp ’t daach an ’t legke zunt?’
‘Nae.’..

 

Verbónge
                                             detsemberI
D’r koer jeet dis joar in de kristsiet noa e zörghoes. Krislidjer zinge. ’t Zunt lu óp leëftsiet. Ze zinge al jans jet joare mitee. D’r pap hat ziech vuur kótsem bij hön aajesjlaose. Zieng döatesj vónge ’t óch e jód iedee. Zicher noa ’t absjied van de mam. In inne jroeëse zaal zitse ze bijenee...

Fesmond
                            detsemberII
D’r fesmond is aajebraoche. Jroeëse jesjefter sjalle ’t oes. Fes van de feste. Lempjer sjienge. Böl drieëne. Jesjenker lokke. D’r Tinterkloas en d’r Krisman i polonaise. Kröam vol van aese, drinke. Lu óp de bee...

Jrens
                                   detsemberIII     
E sjpieë herfszönsje sjiengt. Bij d’r pap hingenum. Jraad valle de ieëtsjte sjtroale ’t tsimmer eri. D’r pap zitst in d’r sjtool. Tse jenisse van ’t weer an duur. Óngertusje kiekt e noa d’r tillevies. Inne man vertselt, dat e óp ’t internet e berich hauw jeleëze van ing vrauw...