Ing kris-jesjiechte: dele veer, vunnef, zes

(laat u voorlezen!)


Deel  veer
 

Bilder

An de moer in de klas hange nog jet tseechnoenge van d'r Tsinterkloas. D'r Patrick sjteet óp inne sjtool. Heë pakt ze aaf. Jieët ze an d'r Luuk. Deë sjteet neëver d'r sjtool. D'r Luuk duit teëje de bee van d'r Patrick. Deë deed jraad of e vilt.
'Iech zaan 't teëje d'r Tsinterkloas.'
'Deë is al werm noa Sjpanje,' laacht d'r Luuk. '
'Sjis ins e bis-je óp, uur tswai,' zeët d'r meester. 'Angesj zut uur mit de krismes nog nit veëdieg.'
D'r Patrick kunt van d'r sjtool aaf.
'Ach, meester, da hat d'r Tsinterkloas óch krismes.'
D'r Luuk jieët d'r sjtabel tseechnoenge an d'r meester.
'Iech dink dat d'r Tsinterkloas noen lever doahinge i Sjpanje in de zon zitst.'
D'r meester lekt ze óp d'r burro.
'Iech dink dat-s te reët has Luuk.'
Midde in de klas likt op e dusje d'r adventskrans. Veer keëtse sjtunt dróp. Ing keëts hat vurrieje waech jebrankd. Doe woar 't evver nog Tsinterkloas. D'r meester sjteet bij d'r vertselsjtool.
'Hu sjtaeche vier tswai keëtse aa,' zeët e.
Heë maat 't lit oes.
'Krismes kunt kótterbij.'
Inne sjweëjel sjtriecht e langs 't duesje. Mit d'r brennende sjweëjel sjtikt heë de tswai keëtse aa. De kinger zunt sjtil. Ze jenisse 't sjpel va duister en lit. En vuural van d'r vertselsjtool. D'r meester zetst ziech.
'Dizze middieg junt vier bejinne mit de kris-jesjiechte.'
De kinger kenne die jesjiechte. Jiddes joar weëd ze vertselt. Mar ze hure die ummer jeer. Zicher wen d'r meester ze vertselt. Uvver 't Maria en d'r Jozef mit hön kinke. 't Woeëd jebore in de krisnaat. Bij d'r aos en d'r eëzel in d'r sjtal. Hierte mit sjöaf koame óp bezuk. Zoeëjaar könnigke woare doa. Ze brate jesjenker. E engele-koer zóng lidjer.
Wen de jesjiechte oes is pakt d'r meester de jietaar.
'Wat junt vier dizze middieg noen doeë?'
'Zinge,' zeët 't Anke.
'Joa, doe has reët Anke. 't Lidje van 't krismeersje.'
Doa hant de kinger va jehoeëd.
''t Lidje vertselt noen wat vuur dizze middieg junt doeë. En wat zal dat zieë?'
D'r Frank sjtikt d'r vinger óp.
'Ing tseechnoeng van 't kriskink maache.'
'Doe has 't bauw jód, Frank. Vier junt jing tseechnoeng maache va 't kriskink, mar e bild. E bild va klai. En óch van 't Maria en d'r Jozef. En alle angere die in d'r sjtal woare.'
D'r meester sjtrieëlt de sjnoare. Moeziek klinkt. De kinger loestere. Versjillende neurië mit. Zoeëjaar e paar zinne zinge ze mit.

in e land hei wied va dan
meersjer vange döks zoeë aa
in e dörpje woeënt al lang
inne 'bildermaacherman'
bilder maache is zie hats
mar 't krisbild ziene sjats

krisbild is fiejoer va vrid
bringt de lu wie diech en miech
hats en vräud, e jroeës jeluk
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol kris-jeluk 2x