Deel XXIX

sjpieëljód 

‘Noen likt hei inne janse sjtabel hatser.’
D’r meester wiest d’rhin.
‘Zalle vier ins an ee joa vertselle vuur wem vier e hats jemaad hant?’
‘Dat zunt d’r vöal,’ zeët d’r Mels.
‘Vier hant doch tsiet jenóg, Mels. Vang doe mar aa.’
‘Iech han e hats vuur de noabervrauw. Die mós jans döks noa d’r dokter joa.’
‘Sjun dat-s te doa aa dinks.’
‘Joa en iech han nog ee.’
‘Vertsel mar.’
‘Dat is vuur ing vrau en inne man óp d’r maat. Doa sjteet bij d’r jroeëse krisboom inne kroam. Doa kan me sjpieëljód bringe woa-ts te nit mieë mit sjpieëls. En nog jód is. Dat jeëve ze an kinger die jee jesjenk mit de krismes kanne krieje. Ze zunt zoeë erm.’
‘Dat is zicher e bezónger hats, Mels.’
Zoeë kunt jidderinne an de rij um jet uvver zie hats tse vertselle. Ee hats is nog uvver. D’r meester pakt ’t i jen heng.
‘Va wem is dat?’
’t Kayla sjtikt d’r vinger óp.
‘Koom ’t maar vuurleëze.’
‘Iech wunsj dat d’r krig in ’t land van uuch flot verbij is.’
‘Wat inne sjunne wónsj. Vuur wem is dat Kayla?’
‘Vuur ’t Elena. Dat woeënt mit zieng mam en zie breursje Nazar bij mieng tant. Die kome oes Oekraïne. I hön land is krig.’
‘En woa woeënt dieng tant?’
‘Doa hinge, meester. In de Dörpsjtroas.’
‘Ao dat is kótbij.’
‘Joa en ’t Elena kunt misjien binnekóts hei óp sjoeël.’
De meester sjtikt de heng i jen loeët.
‘Iech krien e iedee. Wen vier heem nog jet sjpieëljód hant um voet tse jeëve, kanne vier dat tsezame noa d’r maat bringe. Dat is nit zoeëwied voet en jeëve vier óngerweëgs óch ’t hats aaf an ’t Elena mit zie breursje en de mama.’
De kinger vräue ziech. De meester pakt de jietaar.
‘En noen e nui sjtuks-je vuur ….’
En de janse klas ruft.
‘’t Krismeersje’.mit ’t sjpieëljód noa d’r maat
vier tsezame mit de klas
jeëve dat de vrauw d’r man
bringe ózze jrós mit sjpas
Oekraïne mit vöal krig
wunsje hön e vräud jezich

alle kinger óp de welt
dinke vier en wunsje vrid
dele jeer mit hön ós hats
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol jrós va vrid