mónk

leefde inne zommer
zoeëlang zonnesjtroale
doer hant i lit
litjoare
doa-i nim iech diech mit
doe bliets i joares-tsiete
nog effe hei
en iech
waad
in inne sjterenaam
óp diech

sjtroale
joa sjtroale
deep va mónk
bis mónk
 

 

2019