blom
 

de zieë sjtreumt
i jolve-sjproach
de zon sjpeielt ziech
óp de huevele

 

in de dale bluie
weiens mit blomme
klatsjroeëze
’t jraas vol
iech pluk ze
nim ze mit
óp mieng rees
de huegde óp
eraaf noa
’t wellend wasser
woa hoare danse
in d’r wink
knei in d’r zank
vuur diene laach
sjtaech ing blom
i die hoar
zieën mie jeveul
i diech
doe bluits i miech

2019