bourgondië


roeë wien landsjaf
i klinkende jlaze
e sjilderij
um tse moale
e jediech
um tse sjrieve
klure ruuche
sjtilte hure
wink preuve
in e veld
sjteet ‘ne moaler
óp ing bank
zitst ‘ne diechter
tsezame ’t jeël wies
va sjtedjer in de zon
wase teëje huevele
in ’t jreun
tsezame sjtilte
ing klok loeët

middieg
i bourgondië

2019