(laat u voorlezen!)

 

 

Deel 3

mondieg zessing november
Bilder Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'


De Sjwatse Piete hant de jruetste sjpas. Ze zinge: ‘Weë kunt doa alle joare…’ D’r inne Piet bliet sjtoa.
‘Sjtóp Sjwatse Piet.’
D’r angere Piet bliet óch sjtoa.
‘Wat sjtóp Sjwatse Piet?’
‘Joa sjtóp. Dat has te jód jehoeëd.’
‘Mósse vier da nit eri?’
Joawaal. Mar iech zien nuuks.’
D’r angere Piet kratst ziech ins óp d’r kop.
‘Zies te ’t kastieël nit?’
‘Natuurlieg zien iech ’t kastieël. Dat is doa. Wat iech nit zie, dat is hoots.’
‘Hoots?’
‘Joa, hoots um d’r kachel tse sjtaoche.’
‘Doe has reët. Iech zien óch jee hoots.’
D’r inne Piet wiest noa ’t kastieël.
‘Doabij de duur.’
’’t Sjtimt, Sjwatse Piet. Doa loog ummer hoots.’
‘Inne jroeëse sjtabel hoots.’
D’r angere Piet sjpreit de erm oesee.
‘Inne jroeëse busj, zoeëvöal hoots.’
Mit e zoer jezich kiekt d’r inne Piet d’r angere aa.
‘Noen kanne vier nit d’r kachel aamaache.’
‘Joa, Sjwatse Piet. En ’t is al zoeë kaod.’
‘Vier mósse noa d’r busj um hoots tse zukke.’
‘Um hoots in d’r zak tse sjtóppe.’
‘Koom vier junt flot.’
‘D’r Tsinterkloas darf nit tse lang in de kauw zitse.’
D’r inne Piet vingt aa tse lofe.
‘Heë darf nit krank weëde.’
‘Waad,’ zeët d’r angere Piet, ‘iech hang e brifje óp de duur.’
Heë pakt e sjtuks-je papier en inne potloeëd oes d’r zak en sjrieft: ‘Tsinterkloas, doa is jee hoots. Vier zunt noa d’r busj.’ Mit e sjtuks-je kauwjoem plekt e ’t brifje óp de poats. Flot lofe ze durch. Noa d’r busj. Wied zal ’t nit zieë. D’r busj is kót bij ’t kastieël. D’r inne Piet hilt d’r zak in de heng. Wen deë vol is hant ze vuur hu en mörje wal jenóg. Ze junt ummer flotter lofe. Ze wille tseruk zieë vuurdat d’r Tsinterkloas mit d’r Sjwatse Piet in ’t kastieël zunt. D’r kachel mós brenne.