Krisdaag

D'r wink hat ziech jelaad. 't Is drueg. D'r ieëtsjte krisdaag. Jisteroavend danset d'r reën pietjer in de peul wasser. Jlietserete de krislempjer in de nase sjting. Sjtere óppen eëd. ...

 

Vuursjoes

Tsezame zitse ze in 't tejater. Mit jouw vrung. D'r pap en zieng döatesj. Inne vuursjoes óp de kris-jesjenker. De artieste haode de lu inne krisbol vuur...
 

Kloar II
Nog ee moal leëst d'r pap ing kingerjesjiechte vuur va lang jeleie. 't Jeet uvver ing larve. Deë hat de angere larve beloafd hön tse vertselle wie 't is um ing libelle tse zieë...

 

 


Sjien
Ze zose bijenee ónger inne eecheboom. In d'r jroeëse beusj. Lu i vrundsjaf.Blommekinger. De tsiet va hön...

Ing inkel vlam
Ze woare zoeë vroeë, de mam en d'r pap. Hön ieëtsjte kink jebore. 't Bild va hön. Jeliecht ziechzel- ver. 't Sjpel va jeneratsie-joeëne...

 

 

Plaatsj

Jister woare ze noa de sjtad jeweë. D'r Dólf en 't Astrid. Mit d'r pap en de mam. D'r Tsinterkloas koam aa. .....
 

Litsjpel

I'Hu mósse vier ejentlieg sjwatse piete,' zeët d'r Dris. Ze zitse werm wie jidder waech bijenee um sjpelsjer tse doeë......

 

Tiervele
An de sjtruuch hange nog jet bleer. Ze hant d'r sjtórm uvverleëft. Ing meële zitst in d'r droevesjtroech. Eest de letste droeve.....

 

Astere en chrysante

Jiddere zóndieg fietst d'r Jan zieng vaste rungde. Durch dörper. Berje óp en aaf.  Ing klok loet urjens wied. Kirchtuur, weëgwiezere in de landsjaf....

 

Winktertsiet

Ing tsiet vólt e ziech nit jód. D'r noaberman loos vuur hem 't hunke oes. Noen kan d'r Fried werm zelver joa. Heë is óp d'r berg.....

Scrabble
In de zommertsiet treffe zie ziech, de vrauwlu en manslu oes de noabersjaf um inne sjpatseerjank tse maache. Of ze junt e sjtuk fietse....

 

Auwwiever
D'r mörje is frisj. Nieëvelieg. De loeët is kloar. De zon koom tse zieë. Sjlaierwólke drieve uvver 't land. Wiese dröad sjpinne d'r mörje...

 
Kollektere
Mit de kollektebus langs de duur joa, deed d'r Juup jeer. Heë nimt ziech de tsiet d'rvuur. In de noabersjaf kenne ze hem jód. Zieng kollektebus.... 

Berlien

Inne óngerbraoche sjal klinkt e paar moal. Ing blaeche sjtim zeët, dat de dure tsouw junt. D'r tsóg in de U-bahn vieërt aaf. De lu sjokkele óp de banke langs de zieë.....

 

 

Kuche
De tsiedónk likt óp. D'r Joeëhan sjteet vuuruvver. Heë sjtutst mit de erm óp de tieëk. 't letste nuits leëst e in alle rouw. I zie jesjef zunt jing konde....

 

't Vieëdel - I

Inne sjpatseerjank durch vruier, zoeë hauw d'r Wiel de jesjiechtens oes zieng kingertsiet jeneumd. Hu truft heë ziech mit tswai kammerade oes die tsiet...

 

't Vieëdel - II

 

D'r Lei, d'r Lou en d'r Wiel lofe durch 't vieëdel. Woa ze ópwasete. Ziech jroeës sjpielete. 't Lifste woare ze an duur. Bij de jonge um tse sjpieële....

 

Sjterekieker

 

Mit d'r verjoardaag hauw d'r Jiel inne sjterekieker kraeje. 't Hauw wal ing tsiet jedoerd vuurdat heë 'm inee jezatsd hauw. 't Sjtong wal jód besjraeve....

 

Vallende sjteer

 

Tswelf aujoes zitst e veëdieg. 't Oavends noa elf oer zal 't jans jod tse zieë zieë. De Perseïden, d'r bekandste meteoresjwerm van 't joar....

 

D'r Baraque

Doa junt ze da, de tswai Wiele. Tswai kammerade. Dat hauwe ze aafjesjproache óp 't fes va inne van de Wiele....

 

Zommerdaag

Heë hat mit de vinster ópjesjloffe. 't Is ing trope-temperatoer. D'r Hannes likt óp ing zie. Heë kan d'r sjterehimmel zieë.....

 

Jezóndheet

End joelie woare e paar keul daag. Mar noen in d'r aavank van d'r aujoes werm vol dri. Hitsewelle. 'D'r zommer kunt in de joare.....

Druegwoeësj

Óp d'r kuchedusj ligke ing tuut mit bruedjer, bótter, peks-jer sjink en kieës. 't Troed sjniet de bruedjer durch en sjmiert ze mit bótter ..... 

 

't Park

Óp d'r maat kan me uvver de köp lofe. Doa sjpilt inne jroeëse band. De sjtiemoeng sjiegt. De drankpennigke rolle. 't Beer sjtreumt. D'r Jer en 't Troed maache inne sjpatseerjank......

 

't Sjtadion

't Sjteet duudlieg óp de kaat. 'Het is niet toegestaan om etenswaren of dranken mee te nemen.' D'r Jer leëst 't helóp. Zieng vrauw loestert......

Klapsjteulsje


Ze zitse neëveree in hönne vuurjaad óp klapsjteulsjer. 't Troed mit de heng jevauwe. De erm uvveree, d'r Jer. Ze bekieke ziech 't leëve an duur......

 

Kloar


'Kiek, Loewie, vier junt allenäu doeëd. Vrug of sjpieë, ins jeet ós de pief oes.' 'Dat wees iech, Hennes. Mar iech wil nog effe d'rmit wade.' .....

 

NK


Zamsdiegmörje zitse d'r Felix en 't Siesie in d'r jaad vuur hön hoes. De jadesjteul oes-jeklapt. Dierek kome de rennere vuur de ieëtsjte moal lang......

Kantien

 

Ze zitse teëjenuvveree. 't Karolien en d'r sjoeëlmeester va vruier. An d'r kaffieëdusj in de kantien van d'r foesbalkloep. Hu is de bejrebnis van 't Veronica......

 

Triebuun


Trui zitse ze óp de triebuun. Wen d'r foesbalkloep heem sjpilt. Mieë wie vieëtsieg joar. Sjwats-jeël jekleid. Kap, trieko en sjal. Ze sjtuutse hönne kloep.....

 

D'r jaad


't Rent. Dat is jód vuur d'r jaad. Maireën lieët wase. D'r Pitter zitst ónger d'r sjop in inne jadesjtool. Heë drinkt ing tas tieë. Zieng vrauw hat 'm jraad jezatsd.

.....

Paardekooper


't Is nuuntsingvunnefenzessieg. De sjoeël hat noa de zommervakans werm aajevange. De ieëtsjte sjond Hollendsj óp de kweeksjoeël. D'r lierer Pouwels kunt eri. 't Is inne nuie, nog jónk......

 

 

Veronica


D'r tellefong kliengelt. D'r sjoeëlmeester va vruier nimt óp. 'Daag meester, hei mit 't Karolien.' 'Daag, Karolien, dat is ing tsiet jeleie. Wie jeet 't mit diech?'
'Jód en mit uuch?' .....

 

Oranje


Je-ermd sjpatsere ze noa d'r maat. 't Tsiebiel mit d'r Max. Hu hant vöal lu vrij. De jesjefter zunt tsouw. 't Is könnejinnedaag. D'r maat is vol va kinger. Ze sjpieële sjpelsjer.

.....

Verrekieker


In de jongenssjoeël va vruier zunt de lokale verbouwd. Me hat inne zaal d'rva jemaad. Uvver d'r auwe sjpieëlplai lofe jet lu. In inne ek sjteet d'r Wiel Hansen. Heë kiekt óp de oer. 't Is vunnef vuur ing. .....

 

Könnikssjpel

Bij de sjoeël is de vaan oes-jesjtaoche. Roeë wies blauw wingt in d'r wink. Boave an d'r vanesjtek hingt inne oranje wimpel. Hu sjpieële de kinger  't Könnikssjpel....
 

Accu


Bij d'r sjoafssjtal zunt vöal lu. Hu is d'r ieëtsjte werme zóndieg in 't vrugjoar. De zon sjiengt. D'r herder hat de dure van de sjuur ópjemaad vuur 't poebliekoem. 't Is e kome en joa......

 

Wiesehoeze


Neëver de kirch likt de sjoeël. An de uvverzie van d'r kirchplai is ing wieëtsjaf mit inne jroeëse zaal d'rhinger. In inne ek van d'r plai sjteet inne kiosk. Róngs-erum wase esdoornbeum.......

 

 


Moeëde


D'r diechter zitst an d'r dusj bij de vinster. Heë kiekt eroes. In d'r jaad likt sjnei. Bij d'r noaberman hange tswai naeskes-jer an de hek. E roeë en e blauw kes-je. Kieësmuuts-jer vleie bij 't roeë kes-je in en oes......

 

 


Sjwöarde-kraf


D'r koer hat e lidje jezónge in 't Kirchröadsj plat. 't Bevilt de lu in de kirch. 't Is inne ainfache zamsdieg durch 't joar. D'r Frans zitst óch in de kirch.....

Bild


Mit de vus óp d'r poef. Lankoes i ziene sjtool bij de vinster. An ing zie d'r jaad. De anger zie 't tsimmer. Zoeë zitst d'r Ties mennieg sjtond tse leëze. Óp d'r hingerjrónk moeziek.....

 

Enderoeng


An duur vilt nase sjnei. Inne zóndiegmörje. Inne umsjlaag. Va vrugjoarvräud hingeroes noa winktermoet. Inne waeg in de natoer.....

 

De kroeënekrane
Fietsere vare verbij. De reër drieëne. Hei en doa likt nog jet sjnei. Plekkerieg dik. Drekkieg sjwats. Sjtreumt i pratsj. Wasser druupt. De zon sjiengt.....

Toelp


Nog nit zoeë lang jeleie moeët d'r Marsel nog mit lit óp d'r fiets vare. Noen um ach oer in d'r mörje is 't al kloar. Ins de waech vieët e rónk die tsiet noa 't jesjef. Holt ziech de waar. ....

 

D'r fietshelm


Dis joar vilt d'r drei-en-tswantsiegste fibberwaar óp inne zamsdieg.   't Vurriegs joar woar e sjrikkeljoar. Doarum vool d'r  drei-en-tswantsiegste óp inne donnesjdieg.

....

 

D'r Tuen


Dizze mörje in alle Herjodsvrugde sjtiegt d'r Zef in d'r tsóg. Heë wil ins tseruk joa noa de plaatsj woa ziene pap jebore is. Deë heesjet óch Zef jenauw wie d'r opa. Zelver is d'r Zef doa nit jebore.

....

Aafjrónk


D'r sjlider sjteet bij de vinster. Heë kiekt eroes. Ziene kop vol mit klure en moeziek. 't Dóch is nog leëg. De verf in de toeb. De pienzele drueg. Heë wil zieng jesjiechte vertselle. Oes 't palet jebore.....

 

 

't Jezich


De vasteloavend kunt kótterbij. Bij d'r Ralf heem weëd 't hoes jetseerd. Heë zitst mit zieng mam an d'r dusj. Ze tseechene en moale. D'r pap sjteet óp de ledder. Heë hingt ballonge óp.....

 

Rechene en sjrieve


D'r Lou hauw e iedee. In 't joar dat e vunnefenzessieg weëd wil e nog ins mit de auw  klassekamerade bijenee kome. Inne oes die klas, d'r Bert hauw e al ins mit ing vasteloavend  jetróffe.....

't Druupje


De vasteloavend vilt dis joar nog vrujjer wie vöariegs joar. Doarum kome ze dis joar jenauw óp d'r zóndieg va dreikönnegke bijenee. .....

 

Noa d'r dokter joa


D'r maat is leëg. 't Is nog vrug. In inne ek sjtunt d'r Bernd en d'r Sjtef. D'r Pee kunt aalofe. 'Doa kunt d'r Pee,' zeët d'r Sjtef. Mit muite kan d'r Bernd ziech umdrieëne. .....

 

D'r lampepoal


Mit e jlaas champagne i jen heng sjtunt ze hinger de vinster. D'r Friets en d'r Wiel, tswai breur. Ze kieke noa 't vuurwerk. De horizon is jekluurd. Sjleëg sjalle durch de Nuijoarsnaat. .....