POËZIE 2019

 

jeija


kingersjtim klinkt
jeija
oma diech
jeija

omasjtim klinkt
leef
kinke diech
leef

kingersjtim jónk
jeija
oma bliets
jeija

omasjtim aod
leef
kinke ummer
leef

kinke jroeës
jeija
oma ummer
jeija

oma kling
leef
adieë
leef

in ing troan
leef jeija

2019

 


wat deet 't mit diech

vlokke
dwarrelend neer
ing sjneibedekd landsjaf
klokke
sjallend rónk
oes tuer

wat deet ’t mit diech

zinge
krislidjer
an duur en heem
bringe
leefde
bij diech en miech

wat deet ’t mit diech

lu
óngerweëgs
i sjtad en land
lu
zukke ziech
óp sjtroas en plai

alles deet ’t mit miech

2019

ogeblik

 

deë blik
zien iech
alling iech
sjmiltst miech
i ne sjtroom
uvver ’t land
sjpreit oes
uvver e bed
werm van ós
tseert in
inne oam
va leefde
weltwied leëvens
ónendlieg lang
dieng oge
i deë blik

deë inne
ogeblik

2019

  

 

jesjiechte II

d’r tsinterkloas
bliet kome
mit de boot
óp zie peëd
uvver ’t daach

jesjiechte va jister
endert ziech nit
bliet i hu
vertseld
jezónge

jesjiechte va mörje
endert ziech
in ing nui
vertseld
jesjraeve

de jesjiechte
jiddes joar nui
kluurt in de tsiet

2019

 
 


wasser

an d’r rank
van d’r weier
ónger ne elzenboom
doa zoos heë
sjtarend sjtonde
in d’r daag
vuejel fleute
visje ploensje
zieng jedanken in
inne nieëvelsjlaier
drieve mit noa
ónendlieje daag
heë sjtiegt in de boot
de jedanken hingernoa
zieng plaatsj bliet leëg
ónger d’r elzenboom
inkel e sjild
i troanesjrif
miene sjtek
friets

2019


 

vuur 't voetjoa

 

mit ing flesj wien

en ee jlaas

an d’r rank

van d’r zieësjoem

ózze sjloek

vuur d’r sjprónk

in ’t depe
 

vuur ’t voetjoa

alling zieë

jees doe mit

miech mit

‘t alling zieë

an de welle va

dieng brós
 

 

 


 

 

2019
 

 

 

 

 

 


miensje
                                                            

’t jieët vöal leng
miensje kenne
ee land
de welt

’t jieët vöal miensje
miensje tseeje
inne miensj    
diech

’t jieët vöal weëg
miensje lofe
inne waeg                
noa d’r angere 

’t jieët vöal jeleuve
miensje jeleuve
ee jeloof          
leefde

’t jieët vöal wöad
miensje sjpraeche
ee woad              
vrid

’t jieët vöal jesjiechtens
miensje vertselle
ing jesjiechte             
diene naam

2019

 

dokter

bij ós i hoes
inne dokter
d’r pierre
d’r dokter
um diech jezónk
bij tse veule

bij ós i hoes
e bild
ing erinneroeng
an ózze dokter
d’r pierre

dank

 

 


2019

 

 


 

vrunk

in d’r vrujje mörje
ing hank óp de sjouwer
zon i dauwdamp
sjtille laach
sjlaiernieëvel
e woad
vrunk
wieëst in d’r daag
tse hure zage veule
bis noa d’r oavend

vrunk
um tse zieë

sjun wen ‘t inne zeët

 

 


2019

hits

’t drueje ritsele
va zommerbleer
broeng vruete
sjale versjrómpeld
jeblutsjd
sjtubbieg
hortensias
verlizze kluur
wies oes jesjlage
hits maat troag
sjwees welt
jeveulens

hese zommer
vrujje herfs
doa zitst
moeziek i

2019


mónk

leefde inne zommer
zoeëlang zonnesjtroale
doer hant i lit
litjoare
doa-i nim iech diech mit
doe bliets i joares-tsiete
nog effe hei
en iech
waad
in inne sjterenaam
óp diech

sjtroale
joa sjtroale
deep va mónk
bis mónk
 

 

2019

 

 

poszieëjele

jekartelde jrenze
i tsentiemetere
uvversjtiegd
i lande weltwied
jetseechd durch wiesvinger
van d’r Bert zieng welt
poszieëjele
bijenee jebraad
i bucher duzjevol

aanee jeplekde jrenze
völkere verbónge
uvver de tsiet hin
van aod óp jónk
joa jónk
zicher jónk
va kótbij
va wiedvoet

uvver de jrenze hin
de tsiet noa
i poszieëjele

2019


 

sjal

zommeroavend zits
in ’t park
óp ing moer
sjting jesjtabeld
in ’t jreun
an d’r rank
va jraas
tusje sjtruuch
beum
wöad klinke
roesjend durch
bleer
jediechtesjal
vier zitse
sjouwer a sjouwer
in de erm
van de wöad
in ’t jreun
huevele va leefde
deep blauw

2019

 

 

monument
 

moment vuur diech
vuur miech
um ziechzelf
’t kunt en jeet
verjeet

moment vuur diech
vuur miech
um tse dele

‘t kunt en bliet
verbliet

e monument

2019


 

 
 


 

zuet

hinger ’t hoes
óp jadesjting
heng erm
umsjtrengeld
ritme va
lief a lief
d’r werme oavend
‘ne zuet va leefde
keëtse sjtriechlit
vlam wakkert aa
danst oam
va leefde
hinger ós hoes

2019
 

 

durchjeëve

vashaode
brós bloeës
hoedtsaart
duie teëje
miech aa
hatsklop
leëvenssjlinger
sjleet ieëwieje tak
van ummer werm
vashaode
noeëts loslosse
doe bij miech
jef diech durch
in ieëwiegheet
zuet va wink
oavendlit
mitneëme
klinkende tuen
bleër winge
tsere de hoed
drieën  sjwungel
va moeziekdoeës
tseer linte
oam van d’r wink
drief mit
nim diech mit

durchjeëve
ummer durchjeëve

2019

 


wakker

mörjens
wakker weëde
erinneroeng
a jister
oane kluur
wöad kaal
tuen versjloffe

o doe jister
oavend herlieg
i jeveul
i jediechte

noen mörjedauw
naas oes-jesjweesd
wermde va
deë oavend
mit jediechte
i diech

o doe mörje
’t weëd werm
oavend

2019

 

piano wiel hamers
 

blom
 

de zieë sjtreumt
i jolve-sjproach
de zon sjpeielt ziech
óp de huevele

 

in de dale bluie
weiens mit blomme
klatsjroeëze
’t jraas vol
iech pluk ze
nim ze mit
óp mieng rees
de huegde óp
eraaf noa
’t wellend wasser
woa hoare danse
in d’r wink
knei in d’r zank
vuur diene laach
sjtaech ing blom
i die hoar
zieën mie jeveul
i diech
doe bluits i miech

2019

 

 
 

bourgondië


roeë wien landsjaf
i klinkende jlaze
e sjilderij
um tse moale
e jediech
um tse sjrieve
klure ruuche
sjtilte hure
wink preuve
in e veld
sjteet ‘ne moaler
óp ing bank
zitst ‘ne diechter
tsezame ’t jeël wies
va sjtedjer in de zon
wase teëje huevele
in ’t jreun
tsezame sjtilte
ing klok loeët

middieg
i bourgondië

2019

 

 
 

ing zin

dan is ’t
die ing zin
ing wólk
in d’r mai
vol zommerlóf
bolt in d’r daag
sjtabelt ziech
basjt óp
in ing sjoel
va wöad

die ing zin
brennende leefde
versjmiltst in
ing wólk
drieft miech
binne

 

 


2019

 

 

 

 

 

 

 


sjritte

sjritte i tsiet
waeg va
blieve

sjritte i vrid
waeg va
versjtendnis

sjritte in ós
waeg va
óngerweëgs

sjritte i leefde
waeg va
doe  iech

jank mit

2019

 

 

 

zoam

sjträue
zoam sjträue
waast in de zon
drinkt reën
raest i sjtere
i mondelit

sjträue
blom bluit
waast in d’r jaad
sjenkt kluur
ruucht i jeróch
i dageslit

sjträue
oes heng van lu
umermt vrid
keurt jeveul
hatsenswerm
leëvenslang

sjträue
zoam va leefde
zieëne
en d’r krig
drieft in d’r wink
luest ziech i troane
va voet
wied voet
ummer voet

2019

 

 

mörje

jees te mit
noa mörje
kót noa hu
doa waad alles
wat meuglieg is
krig verbij
honger verwingd
doeësj ópjedruegd

joa mörje
jewald oes-jesjaose
jewere leëg
metser bót

jees te mit
woa wólke drieve
óp d’r oam van
iech hod va diech

joa mörje
jees te mit
noa mörje
ózze mörje
leëvenslang
mörje

2019

 

chartres


tswai tuur
versjiede i sjien
tsezame ing jesjiechte
van de kathedraal
e tseeche oeëts
teëje adelmach
óp inne huevel
wieds tse zieë
e hoes mit
e labyrinth
inne waeg
noa de zieël
tseruk
inne waeg
va leefde
noa d’r angere
’t oavends de tuur
i sjtroom en vuur
mit blomme bade
i lit wasser
miepmöp danse
kuunsler langs
jieëvele

Chartres e tseeche
van ing jesjiechte.

 

2019

 

 

marie

 

deë blik

dat kleedsje

sjlajer zinge

joa dansmarie

vere óp d’r hód
bee sjlingere
in de loeët

alaaf óp diech
marie perl in de
vasteloavendsjoarestsiet
 

noa aesjermitwoch

besjlage in erinneroeng

deë blik bliet blinke
joarestsiete lang
perl marie
 

2019

 
 


joeja

 

e woad va lang jeleie

va wied voet

nog ummer kótbij

 

joeja

e woad va danse

zinge

va meersjer

engele

va sjweëve

vluejele

 

joeja

e woad va jeweun

zoeë tse blieve

 

joa joeja wie Joep

ing janse welt

joa joeja Joepeman

e jans leëve i ziech

joa joeja los joa

vier allenäu

joeja vuur ee
 

2019

 
 alling

wie alling kan
iech zieë

in 't joa

mit diech

 

wie tsezame
kan iech joa

óp d'r waeg

mit ós


jeboare oes

sjritte

ós sjritte

 

blief bij miech

doe

d'r waeg

2019