POËZIE 2017


 

 

mitjoa

waarhoes mit
planete-naam
blinkende krisböl
an d'r plavong
jlinsterend krislit
kirchtoer sjiengt
i-jepakt i sjtiejere
durch ing jlaaswand
fürchtet euch nicht
sjteet i jroeëse lettere
hoeëg in de loeët
inne poliesewaan
óp de wach bij e bild
Jesaja nuun-en vieëtsieg
vuur jidderinne
i sjplietere jlaas
jladjesjlaeve

inne sjtroom lu
trukt verbij
woa junt ze hin
woa kome ze vadan
fürchtet euch nicht
d'rbij zieë
i d'r sjtroom
jidderinne

mitjoa
i kristsiet

2017

 


 

 

koeltoer

ing tseechnoeng
oes kingerheng
van alle leng
i-jekluurd oes
ziech zelver
óp eje aat en wies
bekleie moere
dure sjtunt
wied óp
vuur weë
’t wilt zieë
feste 
e joar rónk
koom eri
iech kom
noa diech

koeltoer
van alle leng
oes miensje-heng
um tse dele
i vrundsjaf
in advent
 

2017

 

 


 


hoef

 

hoefsjlaag óp
sjtroase-sjting
sjalt teëje moere
d’r oavend dónkelt
d’r mond sjiengt
d’r wink bloast
durch de beum
kinger deep ónger
dekke sjuts teëje
’t sjwats
’t jezich van de naat
kinger werm ónger
dekke vräud óp
‘t kloare
’t jezich van d’r daag

hoefsjlaag óp
sjtroase sjting
d’r tsint óp zie
wies peëd in
d’r mondesjien
d’r piet hilt de
tuejele lenkt
durch de naat

piet en tsint
sjrit i sjrit

2017 
 

 

 


 

iech han 't an de zieë vertseld

Job

 


oes
sjtee bluie
pap mam kinger
vunnef kótbijee

oes
miensjeheng 
werm poliest
keurt d’r opa
oge van de
oma laache

d’r Job
jlenzend i bild
Veerle Imke sjtroale
drage e broor
d’r Job
óp miensjeheng
de mam d’r pap

d’r Job
i ziene jaad
e  bild van e kink

oes
ee sjtuk

bij de jeboert van d'r Job, vunnef oktober 2017

 
 
 


 


 

tsiet

d'r kuunsler kiekt
nog eemoal um
en winkt
óch mieng tsiet
is doa
adieë miene
kammeraad
mieng vrung
adieë mieng
leefde i mie deepste
mieng tsiet zeët
of-s te wils of nit
vier junt
wie alle angere
en doe mörje
't is zoeë

adieë
vuurjoa in de
ieëwiegheet
mieng leefste
engel

2017

 

 

 

 

 


 

sjien

 

pluus wingt 
dure óp
heng drage
sjtuuts van absjied

oes-jebluide blom
verjange obs
sjtool leëg
kleierhoak
oane kleed
sjpeiele ziech

in erinneróng
i wöad
i heng
i keëtselit
i sjtuuts
bis nit alling
 
durch jeng
klinke sjtimme
ruucht blommekoeël
heng sjtriechele
drage jedóld
drage leefde
umsjtrengele vingere
fluustere
bin bij diech

d'r sjien va zieë
d'r sjatte van oeëts

 

2017

 

 


 

blieve

loslosse verjaese
vashaode
toeën durchklinke
jees in de flesj
sjlaos sjlisse
jevange i blieve
wie wied
wie lang

maach diech vrij
blief i joare
i moeziek
i miech

doe

 

2017 

 

 

 

 

 

 


 


 

Mels

blomme drieve
óp ’t wasser v’rbij
an de kank
sjteet e sjterekink
Vesper
ónger inne boom
óp d’r dulper
va vrugjoar
noa midzommer
d’r huegdepónk
van de zon
e klieëblad
in zieng hank
zie breursje
is jeboare
Mels
hank i hank
ónger inne
sjterehimmel
um tse sjtriechele
veule blieve

Mels
vrundlieje
hank i hank
mit jeluk
leefde
ós

2017

 

 


dusj

heng óp d'r dusj
vus drónger
i sjloebe i sjong
vertselle loestere
sjtrieë laache
allemoal an d'r dusj
en dróp d'r kaffieë
kóch els
jlazer vol
jebakke jehaks

de vrung van ummer
jebakke in de tsiet
allemoal an d'r dusj
veerkant in 't leëve
rónk va wermde

2017  

 


 


zommerleefde

inne zommer lang
verlange jeveul
va wermde
vöal lit
diech vinge
i sjien
tusje zon en reën
in d'r bejin van
d'r daag
de zon kótbij ost
de lóf nog frisj
wakker weëde in
e mörjebed

de nate lenge ziech
bliets te nog
bis d'r nieëkste zommer

inne zommerlang
diech vinge
i sjien

2017 

 

 

 

 

 

 

veëdieg

d’r jas uvver d’r sjtool
’t sjilderij veëdieg
inne daag um tse raeste
um tse viere
zes daag moale
heng uvver dóch
plieëstere
oes wies jeboare
inne boag noa klure
dónkelt in ’t dónkel
zieënt bloa in d’r duuster
klure luete óp
’t bluit kloar
rozza vruet
obs waast
d’r jesjmak va leëve
um tse jenisse

d’r zivvende daag
e fes
troane va vräud
’t sjilderij sjiengt durch
d’r kuunsler hin
druegt zieng heng
de verf rieft
daag i daag
bluiend
leëve

2017

 
 


 

 


 

't bild bliet

d’r konkoer verbij
’t fes sjlieëft i
vane rolle óp
tieëk oes-jetsapd
lampe lösje
serenade i sjtervend
lit inne moezieker
sjpilt zieng tröat
ing naatsmutsj
zukt zie heem
d’r plai is leëg

’t bild bliet
kluurt de naat
ieëwieje mörje
ónendlieje moeziek
’t broest zoest
danst umermt
sjalt uvver de
hoezer bliet
uvver de tsiet hin
jeleuf in d’r daag
va mörje

’t bild bliet
i tröate klure
ónversjaose
ing plaatsj
um tse blieve
i moeziek
i tsiet
i blieve

2017 

 

 


 

park

um tse aese
zinge drinke
laache danse
sjpas ’t is
zoeë wied
’t park jeet óp
de vus van jen eëd
bis in de naat

in d’r mörje
sjpatseerjenger
mam mit
e kink
fleutsjpiller
óp ing bank
tuen ing wólk
dauwperle
solo in de vrugde

’t park
um tse sjoele
i moeziek

2017 


 

 

 

durchblik

ónger beum durch
tusje berje
in inne tunnel
d’r blik noa wied
in de tsiet
van ummer werm
de jesjiechte
tseecht ziech
inne durchblik

va zamler van aese
um tse uvverleëve
va jeëjer óp wild
ummer óngerweëgs
bis sapiens va noen

inne durchblik
ós DNA vertselt ‘t
um noa tse loestere
tse veule i moeziek
van alle leng
welkom welt
e heem bij ós

2017 


 

 


 

 Praag

inne sjtroom lu
durch sjilderije sjtroase
óp koenswerk plaie
de Moldau i tuen
va d’r Smetana
sjlingert ziech
durch Praag
in ’t vrugjoar
’t Dubcek floer
óp d’r Wenceslausplai
’t jraaf van d’r Jan Palach
verbrank ziech
vuur de vrijheet
umermt durch
Charta kuunsler
d’r Havel sjriever
vuur ’t vólk
óp d’r Wenceslausplai
sjpieële kinger
sjtroom zeefbelle
drieft umhoeëg
tserbrieëchlieje vrid
vrugjoar i Praag

2017 

 

 

 

 


verleefd

profeet profetseit
nem de pieng
wie ze is
nem de vräud
oane verlange
da bliets-te
in ’t zieë

pieng wie pieng
mit verjaes
va betswinge
vräud wie vräud
oane las
va verlange
wat bliet
is ’t zieë

profeet profetseit
iech han leef
in ’t zieë
verlang iech
bij diech
tse zieë

2017

 

 

bóch

lettere preuve
bladzie ruuche
jesjiechte zieë

drage
verware
ópsjloa
mitneëme

bilder klure
papier
die leëve

bóch
lettere versjwumme
bladzie verpolvere
jesjiechte verjeet
i die zieë
doamit han
iech vrid

2017 

 

 

 

bak

bak vol klure
plantse jreun
sjting broen jries
visje bijenee
i sjoeële
visje intsel
vuur ziech alling
drieve sjweëve
jedrage durch wasser
bak vol rouw
i sjtilte jenisse

d'r Bert tseecht
zieng visje
aese oes zieng hank
d'r Bert wiest
zieng wöad
drieve oes zieng hank
zieng jesjiechte sjweëft
bij d'r bak vol klure
bij d'r bak vol rouw

 

2017 

 

 

 

 

 

sjtruuchele


durch de duur
van hön hoes
d'r letste jank
aafjeveurd noa
d'r doeëd
sjatte vilt óp 't hoes
bleer ritsele broen
valle in d'r herfswink
doedelzak tuen
kinger legke Jude jraafsjting
name wies umrengd
lu jejroepd mit kappe en hud
sjuts teëje de vraoskouw
sjtaeche keëtse aa
sjuts teëje jewald
vus sjtruuchele
sjuts teëje ónreët
name i sjtolpersjting
doa kan me nit um hin
darf noeëts mieë passere
inne sjpraecher sjprikt
zörg vuur d'r daag va hu

sjtruuchel in de tsiet

2017 

 

 

 

versjienge

ópins bis te der
allang óngerweëgs
en noen bis te doa
tsaart winke
sjlaier danse
zuet sjtrieële
zoeë vashaode

doa-óp jewaat
nim diech mit
lieët in d’r oavend
zommernaat
raes i miech

ópins bis te doa
in d’r mörje
versjiengs te

bliets te

nim diech mit
i mie sjienge

 

2017

 

 

 

sjrit
 

d'r sjrit va vrung
doa-i mitjoa
veule nit dinke
sjproach va vrung
neëveree durch 't landsjaf
hingeree i jedanke
los vanee
zoeë kót bijenee
en da raeste
in ing werm wieëtsjaf
um ummer tse blieve
vuur 't wieër joa
vuur 't werm
tseruk kome
misjien nit mörje
besjtimd uvvermörje
angesj belle vier ós
of appe
of jeweun
de hank óp de sjouwer
 

jekluurde vrung
ózze sjrit

 

2017 

 

 


knal

 

sjterehimmel sjprietst
oerknal
jaaswólke drieve
kleëve anee
planete eëd
leëve jebouwd
wóngervol jemuut
ós zieë va joare
miljarde lang
komete i-sjlaag
eëd verbrent en lösjt
inkel wieze jenóg
um tse wase
eëd bevruust en toeënt
Inkel wieze jenóg
um tse leëve
eëd sjmilst en sjtolt
Inkel wieze jenóg
um tse blieve


weë
dat wieze

 

2017 

  

 

 

 

Haander

d'r erm van d'r Lei
wiest uvver weie
jesjiechte bluie óp
langs de Wórm
óp ing dekke
kaffe en bóttram
kui sjravele verbij
laache kakke
zoeë bezingt d'r zenger
't óp d'r dusj bij
't Bóste Miets in de
wieëtsjaf zóndiegmörje
noa de hoeëgmaes
't sjmoekeljeld in de Wórm
verdeend verdrónke
de kirchklok sjleet de sjtond
d'r sjal wieër wie de Voeshek
langs d'r Berebusj
woa 't ieëtsjte muultje
jepreufd woeëd
d'r zoam noa mieë
d'r kirchtoer likt verlosse
de ledder eróp drage de tritte
de erinnerónge va koajonge
va flietsje klöppe
bij d'r boer óp de kar
de sjoeël van d'r Zegers

de harmonie 't korps
de sjutse d'r foesbalkloep
ze sjpille nog
d'r erm van d'r Lei raest
bij de jonge va Banneux
e prinslieg jeveul
dat Haander
nit mieë zoeë wild
't dörp ónjekrómpe
lankjerekt
in de joare

2017

 

 


donnesjdieg

de vräud is
óngerweëgs
ze kunt

’t kammezöalsje
va diech
mit de sjpenker
va joare
an d'r sjtool
ze blieve

vier tsere mit toelpe
i vasteloavendsklure
en sjtaeche
e nui sjpenke
um dat-s te ummer
danst bij ós
waast bij ós
doe vasteloavendsblom
 
alaaf
dieng vrung
van d’r donnesjdieg
vasteloavendsdonnesjdieg
meëdjerdonnesjdieg

2017

 

 


mondieg

wagkelende etalaasje-roete
van d’r mondieg
pacemakers óp hol
kinger mit döpjer in de oere
kriesje um alaaf
jroeëse narrekappe
zukke hoemoor
butereednere
verpakke ziech i thema's
sjpraech doch zörg
um kinger-oere
weëns mit dansende
lieët sjiengende pruke
sjalle vleddieje klanke

vier wille sjoenkele
kinger laache
en da d’r herrik
’t zoer va vräud
’t vrugjoar
bis nieëks joar
sjpaskapelle hod mód
bliet sjpille
uung tuen zunt d’r vrid
van d’r karnaval

karnaval
karnaval
karnaval
 

2017 


 


 jrens

de jrens va noel
is noel
filosofe-sjproach
doa kans te wieër
mit joa
mar wie wied
jods-jedank klinkt
de sjtim van
inne zenger

huft óp
um tse zieë
wieër wie noel

2017

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

tsieter

doa bij die bruk
roesjende baach
kabbelende troane
leëvensvräud
ummer vashaode
noeëts loslosse
zoeë is blieve
bij diech
ing sjtim fluustert
mie leef

tsieter
durch 't lief
jezich daalt neer
nim diech óp
i mie wieze
zoeë is blieve

d'r jees
de baach
troane
fluustere
mie leef

2017