POEZIE 2022


 angesj

miensje i klure
dere i jeng
blomme i jeruch

jidder zie eje
angesj wie angere
jraad ’t angesj
bóch um tse klure
sjrit um tse danse
sjtroech um tse ruuche

jraad ’t angesj
kluurt danst ruucht
’t leëve
’t angesj
va diech en miech

tsezame angesj

2022
 


trom

bom bom
trommesjlaag
klnkt deep
oes de ëed
koele va
verjange leed

bom bom
ritme vuur vóssjritte
inne kuul umwikkeld
i sjwats dóch
dempt ’t helle
van ieëlend

bom bom
hatsesjlaag
klinkt werm
oes ’t lief
jolve va
bluiende vräud

bom bom
trommesjlaag klinkt
tseecht d’r waeg
va mód
va jank durch
inne kuul umwikkeld
i wies dóch
sjalt jeluk
va vrid

bom bom
iech jon mit

2022
 


foto: peter geerdes 

hengII
 

heng krumme inee
vlieëte jeveul
hoade vas
leëve mit diech

heng raeste bijee
werm erinneroeng
sjtuutse ziech
blieve bij ós


heng junt óp
dreume leefde
losse los
sjweëve noa wied


leëve blieve sjweëve
opa doe bij ós
in ing troan
 

2022

 

zon

de zon sjiengt ziech
in d’r daag va hu
mit sjtroale va jister
in d’r oavend sjienge ze
urjens wieër
en mörje
d’r nuie daag jeboare
mit sjtroale va doa
noa ós

in die sjtroale
sjiengs te vuur miech
doe miene daag

2022
 


 

tswerg

huur e lid
van e meersje
uvver ‘ne tswerg
woeënt bij e hoes
in ’t jraas
zieënt klure
sjtriecht wöad
danst moeziek
zingt ’t kunt jód

dat hoes
jieët ’t
mieë wie e lid
mieë wie ‘ne dreum
’t jeet óp

bij inne
is al jenóg2022
 

 

jenóg

óprume
tute völle ziech
toelpe beuje uvver
d’r rank van de vaas
lempjer bleech
confetti verkluurd
nog inne knoevel
sjlekketroag
vuur middenaat
sjwats d’r absjied
aesjjries d’r mitwoch

sjtrief lit
jenóg vuur
vrugjoar
jenóg vuur
nui tsiet

2022

langs d'r waeg

ónger diech alling
vuur die ing koetsj
jlaas durchzichtieg
wieje blik
jenóg tse zieë
vertselle vroage
die ing koetsj
mit peëd
dreëgt de las
sjtoots d’r koetsjer
hoeëje hód
roeë jekleid
jrust oes dank
vuur ’t applaus
va diech alling
langs d’r waeg
i sjpas jekleid

doe sjtiegs i
ónger diech alling
de duur bliet óp
vuur al die lu
ónger ziech alling
inne janse tsóg
ing koetsj
vuur jidderinne

2022
 óptsóg

d’r óptsóg van alle daag
vertseld i jesjiechte
jesjtabeld i loage
va jidderinne
en ing is vuur jediechte
um tse dreume
d’r óptsóg va blieve
alle daag

jank e sjtuk mit

2022

 

sjtrak

doe koams
d’r zin van d’r daag
de vräud van de zon
doe jongs
mies van d’r sjmies
troane van d’r reën
doe bloofs
dreum van d’r oavend
rouw van de naat

en mörje
bis te werm doa

bis sjtrak

2022

 
 


 

oes eëd jeboare
 

dieng heng sjpieële
d’r pratsj va bejin
noa kastieële va mörje
bouwe joa bouwe
mie leef kink
oes eëd en wasser
kastieële sjpieële
meersje va diene bejin
bluiend oes verwingde zoam
jedeit mie kink i die leëve
plaveit diene waeg
mit engelevluejel
i leefde klure
en iech wink diech noa
fluusterend in d’r waeg mit
iech hod va diech

2022