POËZIE 2024 


 

vasteloavend II

vasteloavend wat e bild
i bróns
jejaose
óp inne plai
in d’r zommer
bij meëdjer oge
umsjtrengelde heng
oes-jesjlage jreun
oamt tsiet

vasteloavend wat e bild
i hoed
jewase
óp inne plai
in ’t vrugjoar
bij miensje muultjer
inee hoake vingere
ópjewase leef
oamt deep

vasteloavend wat e leëve
miensje e bild
oamt leefde

2024
 

 meëdje

los dieng hoare danse
i klure vlieëte
sjtroalend dieng jedanke noa
‘t jroeës weëde
oes dieng klingheet
van oersjprónk
d’r sjoeës va heem


los dieng hoare sjweëve
i wink vlieëte
oamend die jeveul i
’t jroeës zieë
oes  dieng wermde
van ummer
d’r zin va heem


los dieng hoare sjtrieële
i leefde vlieëte
sjweëvend durch de joare
’t  zieë va diech
oes ’t kink
van oeëts
die eje heem

meëdje doe
vrauw noen
dans sjweëf sjtrieël
in alle tsiete
in de erm
van heem

um tse zage
mie meëdje

2024
 

 

lettere

lettere e bóch vol
danse i wöad
umerme zinne
sjluust jesjiechte
i ziech

e bóch jeet óp
lettere sjenke klank
an wöad
mieë wie tseechens

e bóch jeet óp
ing moeziekdoeës
vol va leëve
mieë wie lettere

2024
 

 

 

 


 

museum

sjpatseerjank
durch sjpas
vräud va hofnoeng
i jewaldtsiet
drieft uvver de joare
en da raeste
in dat tsimmer
van d’r zenger
woa-i ’t tieke
van d’r woadmasjieng
nog tse zieë
nog tse hure

bij ’t eroes joa
klinkt e woad
niekela

in ‘t museum
va tserukkome

2024