Bauw Krismes
(detsemberIV)

Doa junt ze werm. Wie jiddes joar. De janse famillieë noa ’t tejater. Krislóf ópsjnoeve. Ze vräue ziech, umdat ’t al die joare zoeë sjun woar. Laache, kriesje, noadinklieg. Jemuutlieg, tsimmerwerm. Óch d’r nónk Hain jeet mit. Heë hilt va Jingle Bells. ’t Darf vuur hem óch jet mieë zieë...
 


Kome en joa
(detsemberIII)

Óp d’r boerehof is ’t jemuutlieg. De letste krisbeum weëde hu verkoat. D’r boer huets te nit klage. Heë is tsevreie. Jans jet beum hat e oes-jedoa. Óch d’r pap kunt inne boom oeszukke. Deë maat doa jans jet werk va.
‘Inne krisboom jelde is zoeëjet wie inne nuie antsóg aamaese,’  zeët e wie jiddes jaor...

 


Voet en heem
(detsemberII)

De kinger zunt óngerweëgs. De fesdaag werpe hön sjatten vuuroes. Jesjeft in en oes. Ze hant sjpas um jet tse jelde. Ing uberrasjóng tse zieë vuur inne angere. D’r pap zitst i ziene sjtool. Leëst. Durch ’t tsimmer klinke de tuen van inne piano. ’t Is inne duustere daag. De loeët jries. Aaf en tsouw jet reëndrupe...


Jesjiechte-vertseller
(detsemberI)

Wie jiddes joar is óp d’r jroeëse plai in d’r mond detsember krismaat. Vuural óp de zóndieje lofe doa vöal lu rónk. Kingerkaresel, buutjer um tse aese en tse drinke, kröam mit kriszaachens. De lu lofe vus-je vuur vus-je in inne tsóg tusje krisbeum, sjtere en jlieter. Inne monnekasjpiller maat moeziek...

 


Bijenee
(novemberIV)

Sjtoots leuft d’r opa hinger d’r kingerwaan. Zie klingkink sjlieëft. Heë maat inne sjpatseerjank mit zieng döatesj. An de beum hingt nog e inkel blad. Kroats sjraie. Inne merkef vluut óp. Zieng klure sjtaeche aaf teëje de dónkelbroeng tek. D’r pap zingt e lidje uvver sjöaf. Zieng döatesj laache. Ze kenne ’t nog va vruier...

 


Bejriefe
(novemberIII)

Uvver ’t wasser kunt ze aavare. De boot van d’r Tsinterkloas. Kinger winke, sjpringe, zinge. ’t Is zoeë wied. D’r Tsinterkloas. Heë is werm doa. Bringer va vräud. Jrust de kinger an de kank. De Piete danse óp de boot. Inne pap hilt mit zie döatersje e sjild umhoeëg. ‘Welkom Tsinterkloas’ sjteet dróp. Ze hant Pietemutsje óp d’r kop...
 

Kingerfes
(novemberII)

’t Weëd e kluresjpel. Roeë Piete. Sjwatse Piete. Jeël Piete. Bloa Piete. Jreun Piete. Broeng Piete. In alle klure. Wies-sjwatse Piete. Reënboag Piete. D’r televies kunt mit inne nuie vuursjlaag.  Sjoeële uvverlegke. Sjteë sjlunt de heng in ee. In de tsiedónk sjteet e bild  va d’r sjimmel...

 


Ee november
(novemberI)

De wirklu zitse in de sjafkeet. Inne waan. Jeël aajesjtraeche. Durch de vinster kieke ze eroes. Óp d’r dusj sjteet ing thermoskan mit kaffieë. Ze drinke oes bechere. An duur valle jet drupe reën. Zeëne d’r kirkhof. De manslu hant de perks-jer en de pade jesjoefeld en jeraechd. Zóndieg is ’t Allerhillieje...

 


Flesje
(oktoberV)

’t Hat e paar daag jerend. Hu is ’t drueg. D’r  Alfred maat ziene sjpatseerjank langs de rivier oes zieng kingertsiet en de tsiet va zieng kinger. Sjtonde lang sjpiele. Sjting losse sjpringe uvver ’t wasser. Damme bouwe. Óp de bloese vus. Jans jet zommer-daag jesjpieëld. Heë als klinge jong. Sjpieëder zieng kinger...


Versjtoa
(oktoberIV)

Óp d’r sjpieëlplai sjteet inne jroeëse lingeboom. Fónkelt jeël in de zon. E inkel blad vilt eraaf. Drieft óp de herfslóf. Noajoarthermiek.
De kinger kome eroes. Hant in d’r middieg ing kótte paus. Ummer mieë nui kinger kome óppen sjoeël. In ’t dörp sjteet bauw jee hoes mieë leëg...

 


Oranje viejoeële
(oktoberIII)

D’r Ralf kan ’t nit jeleuve. Of heë wil ‘t nit. Ing tsiet hauw e ’t doch al zieë aakome. Frankriech wied voet. Ummer wieër voet. Noen tse wied voet.
‘Dat hant vier dökser mit jemaat. Uvver e joar of tsing sjteet werm e jroeës elftal veëdieg. Da dunt vier werm mit,’ zeët d’r pap...

 


Veluwe
(oktoberII)

D’r herfs kluurt ummer mieë. D’r zommer wieër voet. ’t Woar ing sjun tsiet. Herlieg weer. Ing vakans um nit tse verjaese. D’r duuster vilt ieëder i. Ziech d’r teëje verzetse hat jinne tswek. ’t Is d’r loof van de tsiet. Deë numt diech mit. D’r winkter kunt kót-terbij.  “t Angèle en d’r Free jeëve ziech draa uvver...


Plat
(oktoberI)

De zon sjiengt. Wöad in ’t plat tiervele rónk. Sjrievere, zengere, moezieker. Terrasse bis d’r letste sjtool bezatsd. Loestere, kieke, jenisse. Wöad oes ’t binnenste. Moddersjproach. Inne daag lang va kirch bis kiosk. Laache, noadinke, jeveulieg. Tekste en lidjer. Va kling bis jroeës. Ós sjproach waast...

 


Festival
(tseptemberIII)

’t Woar e jroeës sjpektakel jisteroavend in de sjtad. Moeziek, lit, kluresjpel, sjleëg, vuurwerk. Póppe, mieë wie tswantsieg meter hoeëg. E jans vólk woar kome kieke. Sjtare in de oavendloeët. D’r mónk wied óp. ‘Ao’, en ‘Aa’ klinke. Heng klatsje. Wieze. ‘Kiek doa’ en ‘doa’. Oge tse kót. An d’r sjloes e jroeës applaus...

 


Heng inee
(tseptemberII)

De vrauw van d’r Joeëhan jeet noa d’r maat. Visj hoale wie jidder waech. De kröam sjtunt jerijd. Neëver d’r letste kroam sjtunt ing vrauw en inne man. Ze haode e sjild vas. Bij d’r man sjteet dróp: ‘Drief nit mit in d’r sjtórm va haas’. En bij de vrauw: ‘Weë leefde zieënt, aost vräud’...

 


Allenäu
(tseptemberI)

Bij d’r hoarsjnieder zitst d’r Richard in d’r sjtool. D’r Joeëhan kunt eri. Inne man mar vuur ziech. Dat vilt mit. Heë  zetst ziech an e dusje. Doa ligkt jet um tse leëze óp. D’r Joeëhan pakt ziech de tsiedónk.
‘Doa jeet werm e jesjef tsouw,’ zeët d’r Richard...

 


Tserukrees
(aujoesV)

Hu is d’r letste daag van de
vakans óp ‘t eiland. Nog ing waech heem. Doanoa vingt de sjoeël werm aa. Dat sjteet óch óp e dóch jesjraeve. ‘t Hingt tusje tswai beum. ’De scholen zijn weer begonnen’. ’t  Angèle, d’r Free en hön kinger lofe drónger durch. In de have waat  de boot. Tseruk noa ’t vaste land...
 

 


Frisje lóf
(aujoesIV)

Ze hant ’t jetróffe mit ’t weer. ’t Angèle en d’r Free mit de kinger óp vakans an de zieë. E eiland va rouw en vräud. Hu is de loeët betrókke en jet frisjer. Jee sjtrandweer. In ’t vakanshuus-je sjtunt fietse.  Doamit vare ze noa ’t sjtrand of noa ’t dörp um de waar tse hoale. Ze fietse noen e sjtuk wieër. Durch de duine...
 


Riech
(aujoesIII)

Tswai waeche óp vakans joa, dunt ze al jans jet joare. 't Angèle en d'r Free. Va klings aaf aa junt hön kinger mit. Ze krient noen d'r leëftsiet vuur 't middelbaar óngerwies. Vräue dunt ze ziech nog ummer óp de zieë. Mit d'r tsóg eróp. Da nog e sjtundsje mit de boot...
 
Durch de hek
(aujoesII)

't Is inne werme zóndieg. 't An en d'r Niek zitse hingenum in d'r jaad. In d'r sjatte van de hek. Bij de noaber hinge hön hant ze fes. D'r noaberman weëd vóftsieg. Frühschoppen. De moeziek kaihel. De jeste hant sjpas. 't An en d'r Niek kanne 't jód hure wen lu ziech vräue...
 


D'r lange
(aujoesI)

'Óp Kaalhei weëd Feyenoord vermoad.' De Rodakapel sjpilt en de supportere zinge. D'r Joeëhan sjteet óp de triebuun mit lu oes de noabersjaf. In d'r ek neëver de oer en 't bret van de jole. Tusje nog richtieje kómpele. Zinge, laache, keëke, vlókke. Noa 't sjpel sjtunt ze bijenee an de tieëk in de kantien. 't Beer weëd oes flesje jesjód...


D'r Tour
(joelieIV)

Drei waeche Tour. Bauw jiddere daag ing etappe. D'r Joeëhan zitst vuur d'r televies. Sjtondelang fietse. Kieke noa sjun bilder in de landsjaf. Loestere noa tswai sjtimme. Ze kalle de tsiet vol. Óp ing toeën. Aaf en tsouw doekt d'r Joeëhan jet i. Va kings aaf aa hat e sjpas aa fietse-renne...
.

 


Dörpssjoeël
(joelieIII)

E jans joar is de sjoeël in 't dörp óp jeweë. Hu vingt de vakans aa. En noa de vakans waad e nui sjoeëljoar. Doa kome mieë jong lu oes de sjtad in 't dörp woeëne. Doch noa de auw rejele zunt ejentlieg nog ummer nit jenóg kinger. De lu in 't dörp haode poal.  't Letste jesjef vurriegs joar jesjlaose. Jee verainslokaal mieë...

 


Wermde-record
(joelieII)

Doa is e da. D'r werme wink oes Afrika. D'r Joeëhan zitst bij ziech hingenum ónger inne jroeëse sjirm. De vus in inne kómp wasser. Zieng vrauw  zitst binne. Doa is 't keuler. Óch d'r hónk. Deë likt in de kuche óp de kauw sjting. De tsong oes de moel. Me kan 'm hure oame. 't Kumpje mit wasser hat e jraad leëg jelepsjt...


Reënboag
(joelieI)

Ze wille nog ins inne daag noa de sjtad joa. De letste kier woare 't Bertie en d'r Wiel doa mit könniksdaag. 't Hauw hön jód jevalle. Doa is wal ummer jet tse doeë. Óp d'r zamsdieg besjtimd. Zicher in de jesjefter. Evver doa broeche ze nit hin. Of 't zouw zieë um jeweun ins jet rónk tse moeze...

 


Vadderdaag
(joenieIII)

Bij d'r telder van d'r Wiel sjteet e veës-je mit blomme.'t Bertie hat ze dizze mörje  jeploeët. Blomme oes d'r eje jaad. Roeë va leefde. Himmelskluur i blauw.  Vrugjoar jeël. Ummer nui. E jesjenk wie jiddes joar mit d'r vadderdaag. Um d'r daag vroeë tse bejinne. Ónger hön tswai. De kinger woeëne wiedvoet...
 


Moeziek verbingt
(joenieIII)

't Moeziekfes is nit tse uvverzieë. Nit tse uvverhure. 't Sjalt durch de loeët. 't An en d'r Niek zitse in d'r jaad. In d'r sjatte hant ze ziech de sjteul jezatsd. Moeziektuen winge d'r jaad eri. Hön klingkinger sjpringe óp 't moeziekfes rónk.
'Oma en opa, jut uur mit,' vroaget ee va de klingkinger...


Sjandlidjer
(joenieII)

Van de kuche noa 't tsimmer. En werm tseruk. De menute lieche wal sjtonde. Jidder tsekond tiekt angs. D'r foesbakloep sjteet vuur. Oes d'r radio sjalt de sjtim van d'r reporter. Kaihel. Jee óngersjeet tusje ing jool, corner of iwórf.  Alles eëve hel. Eëve sjpannend. In 't tsimmer lofe ze ziech bauw ungsjteboave...

 


Zankbak
(joenieI)

In d'r duuster sjravelt e kink de trap van 't tejater eraaf. Vus-je vuur vus-je. Bang um tse sjtruuchele. Óp de buun sjteet inne artiest. Heë vertselt wat e vruier sjpieëder weëde wool. 't Kink is ónge aakome. 't Maat de duur óp noa d'r jank. Inne litsjtrief vilt eri. D'r artiest kiekt sjnak d'r zaal eri...

 


Dimitri
(maiV)

In 't patronaat sjteet ing kling buun. Aavank joare zivvetsieg. De waech d''rvuur hat doa d'r Tsinterkloas óp jezaese. Heë bezoeët de kinger oes de noabersjaf. 't Patronaat woar pratsjvol. Noen sjteet óp de plaatsj van d'r troeën inne ainfache hootsere sjtool. Tswai microfoons. Inne vuur de jietaar, d'r angere um tse zinge...


Wien
(maiIV)

De Donau sjtreumt durch ing jemuutlieje sjtad. Wien. Bote vare. Neëme ziech de tsiet. Drievende terrassen vol mit touristen. Sjtieje oes en junt wieër in de U-bahn. Noa 't Prater. 't Riezenrad sjtikt d'rboave oes. Drieënt lanksaam in d'r zuet van  joare. Maachet naam mit 'Der dritte Man'...

 


Bloeës oog
(maiIII)

De zon jeet ummer sjpieëder ónger. An d'r horizon inne kloare sjiemer. De oavendloeët luet blauw óp. Venus en Mars tseechene ziech aaf. Mit 't bloeës oog  tse zieë.
't Leienie sjteet bij ziech in d'r jaad. Inne dikke jas aa. D'r kraag umhoeëg. De temperatoer zakt flot...

 

 


Help
(maiII)

Óp d'r berg sjtong 't jroeës jesjraeve. 'Help'. In 't Hollendsj. Of in 't Engelsj? De Beatles zónge oeëts 'Help'. 'Help' internatsiejonaal. Óch in 't plat. 'Help' an ing zie van d'r hoeëje berg i Nepal. Durch Hollender mit sjting jesjraeve. Ze zunt durchee jesjokkeld. De eëd sjprikt i sjtoeksjpraoch...

Medalieë
(maiI)
Dizze mörje zitse ze al vrug in d'r tsóg. Könniksdaag. 't Vurriegs joar hat d'r Wiel e lintje kraeje. E klingt. Vuur hem jroeës jenóg. Ing janse ier. Zieng  vrauw hat de medalieë jód in 't kis-je verwaard. Bis dizze mörje. Ze hat 't d'r Wiel ópjesjtaoche. Hu is d'r fesdaag va d'r könnik. Noen junt ze noa de sjtad um jroeës mit tse viere...

 

Sjwane
(aprilIV)

Hu is 't zoeë wied. De rungde d'r huevel eróp. De kraf oes 't lief va rennere. Meestere va de fietse. 't Kluresjpel i sjwees en blód.
D'r sjilder sjteet i zie atelier hinger de vinster. Óp aafsjtand. Nit tse kótbij. Ziet de vräud van 't sjpel. De ieëlend va jeld en mach bliet boese de duur...

 

Sjunne daag
(aprilIII)

Drei akkoade sjpilt de juffrauw. Ze lieërt de kinger e lidje vuur de kommeliejoeën. 'Inne sjunne daag'. Doa jeet 't lidje uvver. De haof sjeet van d'r jroep sjprikt plat. De anger kinger kanne 't bauw allenäu versjtoa. Tsezame hant ze sjpas. An de toeëne. An de wöad. Zoeë kótbij. De wermde van de jietaar. D'r klank van de juffrauw...

Hosanna
(aprilII)

't Kunt allenäu bijenee. Oeësterhaas, Passion,  rungde va Vlaanderen. In zie atelier kiekt d'r sjilder eroes. Binnekóts kunt an zie hoes ing rungde langs. Hei d'r huevel eróp. Va wieë en zieë kome de lu kieke. De sjtroas is pratsjvol. 't Vräud hem...
.

 

Vriedieg
(aprilI)

In de winkelsjtroas is 't druk. 't Astrid en d'r Dris hoale ziech de waar vuur de Oeësterdaag. Hei en doa mósse ze ziech tusje de lu durch sjravele. Mar ze hant alles wat ze han mósse. De kinger kome die daag óp bezuk...

 

't Is vrugjoa
(meëtsV)

D'r Walter leuft óp de sjloebe durch 't hoes. D'r hemsjlip oes de bóks. Jister is 't vrugjoar aajevange. Ing viedel sjtond vuur d'r eenentswantsiegste meëts. Wat maat 't óch oes. Hu is inne daag um jöarieg tse zieë. 't Is vrugjoar...


Milchflesjebee (meëtsIV)
Ze hauwe 't al e paar daag vertseld. De lu van 't weer. Zóndieg zouwe de temperatoere zommerlieg weëde. ''t Vrugjoar ziene sjatte vuuroes werpe.
't Is koom meëts. D'r Hannes is in alle Herjodsvrugde óp. 't Juucht in hem. D'r fiets laacht hem aa...

 


Herman
(meëtsIII)

Zivvetsieg joar weëd e. D'r Herman. Heë sjtriecht óp zieng viejelieng de joare uvver de sjnoare va tsiet. Jiddere toeën klinkt i zieng volheet. Jiiddere tsieter is tse hure.  I zie zinge sjtrieëlt e zieng wöad. I dageslit. I naatsrouw. Wekt  d'r daag va mörje...

 


Jehakssjteëfje
(meëtsII)

Wat zunt ze vroeë in d'r foesbalverain. Endlieg kanne ze aavange mit d'r bouw van ing tribuun. Doa-i is óch plaatsj vuur kleedlokale en ing kantien. Ze krient jeld van de jemeende vuur d'r bouw. 't Besjtuur van d'r foesbalverain is va vräud oes-aese jejange...


Paaf
(meëtsI)

E paar daag kome ze nog ins eraaf. D'r Roob mit zieng famillieë. Ze wille jet durch de jeëjend sjpatsere. Doa woa d'r Roob jebore en ópjewase is. Noa de sjoeëltsiet hauw e werk kraeje in 't Hollendsj. Noen hat e zieng pensiejoeën...

 


Dreide bal
(fibberwaar IV)
Ing tsiet lang hat d'r Hannes pieng an zie óngerlief. 't Fietse jeet 'm nit mieë zoeë jód aaf. Bij jiddere hoebel in d'r waeg mós e van d'r zaal aaf. Heë zal ziech mar ins losse óngerzukke. Mar mit de vasteloavendsdaag sjteet e nit tse sjpringe um noa d'r  dokter tse joa...

 


Jrenze
(fibberwaarIII)

De vasteloavend hingt in de loeët. En die lóf wil iech ópsjnoeve,' dinkt d'r Hannes.
Dizze mörje stjiegt heë óp d'r fiets. Jet sjpieëder wie angesj. Dat maat mit de vasteloavend nit zoeëvöal oes. De rouw hat nog ummer 't riech vuur ziech alling...

 

Jraasmasjieng
(fibberwaarII)

Ballonge, sjlingere, klone. Ledder óp en aaf. 't Tsimmer i vasteloavend jekleid. De herrigke zunt jesjlacht. Ze ligke in 't zoer. Oes de kuche kunt d'r jeróch va poefele, nonnevótse en waffele. Óp vetdonnesjdieg weëd al jet d'rva jaese. D'r ieëtsjte sjiedammer i-jesjód...

 

Vasteloavend óngerweëgs
(fibberwaarI)
D'r winkter wil mar nit óp jank kome. De aafjelofe daag hat 't flink jesjtórmd. Hel jerend. Dis naat hat 't jet jevrore. D'r wink ziech jelaad. 't Is e paar jraad boave noel. De loeët is drueg. 't Veult ziech kaod aa. D'r Joeëhan maat wie jiddere daag inne sjpatseerjank mit ziene hónk. Zieng vrauw leuft mit...

 

Jules Verne
(jannewaarIV)

An d'r aesdusj zitst 't Francis. 't Kluurt e bild. 't Hat 't jraad oes-jeprint. Sjwats wies. Het wil 't zelver iklure. E bild van d'r Jules Verne bij zieng mondrees. Zieng mam kunt bij 't Francis sjtoa.
'Is 't werksjtuk bauw aaf?'
'Joa, mam. Iech bin de tseechnoeng aan 't klure...

Bladjood
(jannewaarIII)

E dik bóch loog bij d'r Richard ónger d'r krisboom. I-jepakt i roeë papier mit ing jode sjtrik drum. 't Jeet uvver de jesjiechte va zieng famillieë. D'r nónk Piet hauw doa jans jet joare aa jewirkt. In 't noajoar koam 't van d'r drukker. Sjun oes-jeveurd. Zoeng achhónged bladzieë. Ing jesjiechte va hóngede joare...

 

Kuchedaag

(jannewaarII)
't Is kuchedaag. De tswai breur verzammele ziech urjens in d'r jannewaar. In de kuche van d'r Jean zitse ze rónk d'r dusj. Ze besjpraeche wat 't dis joar jeet weëde. D'r vasteloavendsóptsóg. De aintseljenger beuje ziech uvver hön iedeeë. D'r sjtóp is nog nit van de sjnapsflesj jejange...

 
Lanteern
(jannewaarI)
'
t Deeg mós dreivieëdelsjtond in de kump sjtoa. Mit e sjtuk plastic dróp. Zoeë kan 't sjtieje. De krinte hant ing vieëdel sjtond nuedieg um tse welle i hankwerm wasser. D'r öal in d'r kessel sjtiegt noa ing temperatoer va hóngednuuntsieg jrade. Nit tse verjaese inne sjloek beer in d'r deeg...