poëzie 2021


 roetsje

daag roetsje oes e lank joar
in inne daag eróp noa e nuit
ing sjliet van erinneroeng
eraaf in e nui verlange
belle rinkele
langs d’r berg van joares-tsiete
iespalies sjmiltst i  zommersjpróssele
eëd wurpt ziech óp i huevel
weëd daag noa daag berg
werm e joar
um ziech aa tse werme
in ’t tsezame
tse sjoedere óch
in alling
en wat bliet is de sjliet
va de tsiet
vier roetsje mit
joar noa joar
bis ‘t ieëwieje wies
‘t ónendlieje lit

belle rinkele
los ós danse

2021 intsele

sjtroase leëg
plaatsj vuur ‘ne intsele
vóssjtep klinke hol
langs etalaazje
jetseerd i jlietser
blinkende wunsje

sjtroase völle
ziech mit lu
óp waeg noa jesjenker
verpakd verlange

vuur d’r intsele
bliet vräud
i zieng vóssjtep klinkt
erinneroeng

va diech

2021

 sjongII

sjong va
jeëve neëme
sjträue zukke
sjenke krieje
sjong va
dele vinge
sjong va
ós allenäu
de moas va
weltwied

deë sjong lieët
kinger preuve
an ’t jeluk

past ummer

2021


 


 

  

bleer II

’t zitst allenäu nit
zoeë mit dis waech
ónnóts drieft eri
naestelt ziech
in ’t jemuut

sjwatse vuejel drieve
in ‘ne wille wink
óp jach haas tse sjträue
sjuve ‘ne sjlaier va jewald
vuur de zon
herfsbleer verbleeche
um ziech i voet
tse kroefe
in ‘ne winktersjlof

durch de kaal tek
fluustert e leefdeslid
kroef oes de höal
keer de bleer bijenee
los ze drieve
oes de heng
óp de tuen
van ’t lid
noa diech
in ieëwieje herfskluur

’t zitst mit
de nui waech

2021


  

heng

heng óp d’r dusj
vingere sjtrekke ziech
sjtuuts óp ’t hoots
hoedrimpele
oare durchsjiengend
oame tsiet
sjtreume leëve
drage erinneroeng
koelhankdóch
óp d’r sjoeës

heng óp heng
vingere sjriechele
sjenke sjtuuts
hoed jesjtraeche
oare jónk
oame leëve
sjtreume lós
drage leefde

kink bij mam
mam bij kink
óp d’r sjoeës

2021

 

jemuut

d’r zommer
i herfs jemuut
hult lu binne
i winkterlit

’t dörp sjlieëft
i jrauw hoezer
ze zunt ziech enieg
jries i kluur
intsel i wöad
bleech i moeziek
doa i versjtunt ze ziech
d’r sjmaach van allenäu

bis d’r sjilder
d’r sjriever d’r moezieker
ze trekke
durch de sjtroase
moale hoezer aa
uvver plaie
diechte óp sjting
óp brugke
sjpille zieje anee

d’r winkter
i bluiend jemuut
hult lu eroes
i zommerlit

2021
 
 sjtimII

dieng fluustersjtim
óp die bank
langs ‘t wasser

’t jeet uvver sjloes
iech blief sjtoa
zien dieng hoare
veëm jries in d’r wink

’t jeet uvver vashaode
zets miech
kiek noa dieng rimpele
welle in ’t jezich

’t jeet uvver wieërjoa
joa wieër
mit dieng sjtim
in d’r wink
‘ne knoevel in de tsiet

’t jeet uvver blieve
uvver diech

2021

 
piano: wiel hamers

 

zonnesjien

you are my sunshine
e lid va vräud
va vrij
oes tsoldate mónk
vuur zie leef
lang jeleie

you are my sunshine
e lid va leed
va kwiet
tsoldaat jónk jevalle
vuur zie leef
bliet kótbij

you are my sunshine
e lid van erinneroeng
va jedanke
a jónk leëve
vuur diech leef
ummer werm

you are my sunshine
de sjtim van
ing vrauw
doe jónk
noen óp leëftsiet
klinkt uvver
huevele jreun jraas
tuen va klokkesjpel
in d’r wink
troag in de tsiet

miene zonnesjien

2020

 

jeer

iech zouw zoeë jeer
wille zinge
uvver leefde
de welt umerme

hank i hank
danse
mit diech sjwerme

wille sjrieve
jesjiechtens
um tse werme

landsjafte
moale
oane jewald

wille drieve
óp wólke
va vrid

iech zouw zoeë jeer
de erm sjpreie
‘ne miensj
drage

alle daag
diech
knoevele

iech zouw zoeë jeer
d’r aafsjtand i-oame
diech verware
i mie hats

iech zouw zoeë jeer
d’r daag va hu
d’r mörje
va vrid weëd

joa jeer


2021
taesj

blutsje
knoevele
versjaose
durch de joare
jepakd
mit erinneroenge
sjteet in d’r jank
sjuuft noa de duur
jiddere daag
e sjtuk kótter
noa de rees
ing sjtrief zonlit
sjiengt eri
de hengele
i rikwiede

taesj
vauwe
welle
jekluurd
i de tsiet
óp rees
zicher i de tsiet
i mieng heng

jrós

2021
 

 werm

deë werme zommer
zalle vier oeëts zage
keëtse sjmóltse
in de hits
oane brank

deë werme oavend
zal erinneroeng blieve
wöad verdampete
in d’r jlui
oane vuur

deë werme daag
zal werm kome
troane drueje
in d’r wink
oane verdris

deë daag
zal ins zieë
werm
i leefde
ummer

2021


perre

naam vuur rots
um e hoes tse drage
vol leëve
jeboare in d’r middieg
oeësterklure nog frisj
kunt dansend
i vlokke wies
sjpreit ziech oes
in ing dekke
va leefde
uvver ós

perre
ing sjneivlok
in ’t vrugjoar
bringt wermde
in de kouw
sjmiltst in ós hats
va jeluk

2021

 
 pries

veëntjer riespele
in d’r wink
reëndruup roetsje
uvver oranje
hei en doa
zon verbleechd
’t verlizze is sjlikke
doch ’t jewin
bliet de wermde
van ’t sjpel woabij
veëntjer danse
in de vräud
troane drueje
in alle klure
weltwied
zon jesjtroald

pries
vuur alle lu
mieë wie jool
mieë wie oranje
jans d’r reënboag
pries

2021 waan

’t sjpel is óp d’r waan
d’r bal rolt
oam hoale vuur ‘t juuche
oranje kluurt van intsel
noa mieë
’t tsezame sjtiegt
aafsjtand waast
noa sjouwer a sjouwer
sjtadion mit lu en
leëg plaatsje
de ‘wave’ rolt ziech
i pauze oes
't poebliekoem lieët ziech hure
heem zitst me lankoes
d’r pónk van d’r sjtool
nog ónbezatsd
evver wen ze da
vilt die jool
dan endert ziech ’t land
wie in de reklaam
ing orkaan va
links noa reëts

en is ’t sjpel van d’r waan
dan óch wie de reklaam
óp is óp
verwaar de zieëjelsjer
bis de nieëkste kier

2021
 


 

moeziek: wiel hamers

 

 

zóndiegmiddieg

saxofoonmoeziek
klinkt durch de sjtroas
jazz
de vinster eroes
ing sjtim zingt va
troane
’t kusse va d’r verdris
’t wermt
diech vuur de naat
ónger de dekke
va mörje

iech blief sjtoa
bij die sjtim
bis d’r sjloes
van ’t lid
leefde zingt ze
is jeboare weëde
in ’t sjterve

bij die sjtim
blief iech
deë zóndiegmiddieg
vuur ’t wieërjoa
ónger dekke
va leefde
mieë wie
deë middieg
jans de sjtim

2021

 


 


 

leëve

oane loeët jee vleije
oane lóf jee drieve

oane zieë jee sjwumme
oane wasser jee sjtreume
 

oane eëd jee joa
oane jrónk jee sjtoa

voeëjel va vrijheet
visj va leëve
miensj va leefde

jans ’t leëve

oane diech jee miech

2021


 

 


 vrijheet II

sjtachele oes
d’r droad
va jebórje
va tswang
verpolvere
jrenze junt óp
dure winge
i d’r wink

vrijheet
ónjebónge
sjenkt roem
depe oam
zicher in ’t al

vrijheet
sjprei de erm
um tse drieve
i d’r vlóg
zicher i d’r wink

vrijheet
vluejel oessjloa
óp rees
mit vuejel
zicher bijenee

vrijheet
ing wólk
um tse zieë
zicher mit ee
mit diech2021


  

waeg

hoebel
in de landsjaf
drieënt ziech
tusje sjtruuch
uvver kies
kniespert fien
tuen ónger vus
sjritte eróp
noa de huegde
oesblik
óp d’r horizon
ós wiede

waeg
sjoert ziech
hol durch
de landsjaf
sjtreumt e sjpoor
meander van
ós leëve
keurt
diech en miech

2021

 
sjträue

jesjiechte oessjträue
uvver huevele
fluustere
in d’r wink
sjweëve
noa dale
jedeie
in d’r jrónk
va jeboare
oes d’r sjoeës
van oeëts
noa ‘t hoes
va woeëne
ónger daach
va leëve

wöad oessjträue
uvver uuch
klure
in aesj
drieve
in erinneroeng
i leefde

2021


 
 

viets-je

jraad óp d’r tietsj
van deë inne tak
doe voeëjel
óp e viets-je dansend
in d’r wink
doe landets jraad
wie iech d’r woar
rabesjwatse kroa
zinnebeeld va troer
doa boave óp deë huevel
an d’r rank van d’r weier
mit oesblik óp mie hoes
sjlon de vluejele oes
iech jon i dieng vere mit
inne tswerg lieët va vräud
 

jraad deë boom
drinkt oes miene becher
wótsel van oeëts
e viets-je dansend
in d’r wink
iech beug vuur diech
deep

2021

 

 


 

 

 

sjpieëljaad

jeboare um
ing plaatsj tse krieje
óp de welt
ós welt
sjun welt doch

mit leefde
jebórje
vräud
zörg
intsel wöad
tsezame ing zin
jans d’r zin

jeboare um
ing plaats tse han
in de sjtad
ós sjtad
sjun sjtad doch

mit wermde
jehólpe
hoes
zicher
nog wöad
weëde ing zin
alling d’r zin

jeboare um
inne sjpieëljaad tse zieë
in de noabersjaf
ós noabersjaf
sjun noabersjaf doch

mit ing sjokkel
sjweëve durch de loeët
óp ing wip
noa boave en werm
óp de eëd
in ‘ne zankbak
kastieële bouwe
van eje jesjiechte

jeboare um
welkom tse verdene
doe kink va wied
kót bij ós

kinger d’r daag
va mörje

koom eri

2021

 


 failervasteloavend

oes ’t vólk jeboare
waast i hoemoor
noa de sjtere
’t ónendlieje jeveul
va karnevalsbal
inne dans in de huegde
oes ing wólk jerend
i drupevräud
tseruk óp de eëd
hei wil iech zieë
doe vólk d’r vós
va hoemoor
in alle tsiete
’t joar rónk
doe bild óp deë plai
i mainz
d’r failervasteloavend
inne sjpassjtuts
noa d’r ieëwieje
vasteloavend
 

2021


 


mainz

heile heile gäns-je
e lid klinkt oes
ing sjtad umhoeëg
bekankd wie mainz
’t kunt allenäu jód
vertrouwe sjtroalt ze oes
in sjtroase óp de plaie
vuural deë inne
mit ’t vasteloavendsbild
lu verzammele ziech
doa jeer kieke langs
’t bild umhoeëg
’t kunt allenäu jód
ing duustere tsiet
va jewald hingerlosse
de vräud waad
in de sjtad
mit ’t vasteloavendsbild
oamt sjpas

en ’t leed
in hundert jahr
ist alles weg
zingt me
um d’r  mód

2021 model

d’r sjilder bekiekt ziech
zie sjilderij
wies dóch jesjpanne
verf in de tuub
pienzele drueg
zukt d’r aavank
kiekt de vinster eroes
uvver de landsjaf

‘t model kunt eri
e sjtuk leëve
durch de duur
e koenswerk óp ziech

d’r sjilder bekiekt ziech
zie sjilderij
’t dóch kluurt
verf oes de tuub
pienzele sjtrieche
jans d’r aavank
kunt de duur eri
oes de landsjaf

’t model sjtiegt in
’t sjilderij
mieë wie lies
jans ’t koenswerk

2020