poëzie 2021


 vrijheet II

sjtachele oes
d’r droad
va jebórje
va tswang
verpolvere
jrenze junt óp
dure winge
i d’r wink

vrijheet
ónjebónge
sjenkt roem
depe oam
zicher in ’t al

vrijheet
sjprei de erm
um tse drieve
i d’r vlóg
zicher i d’r wink

vrijheet
vluejel oessjloa
óp rees
mit vuejel
zicher bijenee

vrijheet
ing wólk
um tse zieë
zicher mit ee
mit diech2021


  

waeg

hoebel
in de landsjaf
drieënt ziech
tusje sjtruuch
uvver kies
kniespert fien
tuen ónger vus
sjritte eróp
noa de huegde
oesblik
óp d’r horizon
ós wiede

waeg
sjoert ziech
hol durch
de landsjaf
sjtreumt e sjpoor
meander van
ós leëve
keurt
diech en miech

2021

 
sjträue

jesjiechte oessjträue
uvver huevele
fluustere
in d’r wink
sjweëve
noa dale
jedeie
in d’r jrónk
va jeboare
oes d’r sjoeës
van oeëts
noa ‘t hoes
va woeëne
ónger daach
va leëve

wöad oessjträue
uvver uuch
klure
in aesj
drieve
in erinneroeng
i leefde

2021


 
 

viets-je

jraad óp d’r tietsj
van deë inne tak
doe voeëjel
óp e viets-je dansend
in d’r wink
doe landets jraad
wie iech d’r woar
rabesjwatse kroa
zinnebeeld va troer
doa boave óp deë huevel
an d’r rank van d’r weier
mit oesblik óp mie hoes
sjlon de vluejele oes
iech jon i dieng vere mit
inne tswerg lieët va vräud
 

jraad deë boom
drinkt oes miene becher
wótsel van oeëts
e viets-je dansend
in d’r wink
iech beug vuur diech
deep

2021

 

 


 

 

 

sjpieëljaad

jeboare um
ing plaatsj tse krieje
óp de welt
ós welt
sjun welt doch

mit leefde
jebórje
vräud
zörg
intsel wöad
tsezame ing zin
jans d’r zin

jeboare um
ing plaats tse han
in de sjtad
ós sjtad
sjun sjtad doch

mit wermde
jehólpe
hoes
zicher
nog wöad
weëde ing zin
alling d’r zin

jeboare um
inne sjpieëljaad tse zieë
in de noabersjaf
ós noabersjaf
sjun noabersjaf doch

mit ing sjokkel
sjweëve durch de loeët
óp ing wip
noa boave en werm
óp de eëd
in ‘ne zankbak
kastieële bouwe
van eje jesjiechte

jeboare um
welkom tse verdene
doe kink va wied
kót bij ós

kinger d’r daag
va mörje

koom eri

2021

 


 failervasteloavend

oes ’t vólk jeboare
waast i hoemoor
noa de sjtere
’t ónendlieje jeveul
va karnevalsbal
inne dans in de huegde
oes ing wólk jerend
i drupevräud
tseruk óp de eëd
hei wil iech zieë
doe vólk d’r vós
va hoemoor
in alle tsiete
’t joar rónk
doe bild óp deë plai
i mainz
d’r failervasteloavend
inne sjpassjtuts
noa d’r ieëwieje
vasteloavend
 

2021


 


mainz

heile heile gäns-je
e lid klinkt oes
ing sjtad umhoeëg
bekankd wie mainz
’t kunt allenäu jód
vertrouwe sjtroalt ze oes
in sjtroase óp de plaie
vuural deë inne
mit ’t vasteloavendsbild
lu verzammele ziech
doa jeer kieke langs
’t bild umhoeëg
’t kunt allenäu jód
ing duustere tsiet
va jewald hingerlosse
de vräud waad
in de sjtad
mit ’t vasteloavendsbild
oamt sjpas

en ’t leed
in hundert jahr
ist alles weg
zingt me
um d’r  mód

2021 model

d’r sjilder bekiekt ziech
zie sjilderij
wies dóch jesjpanne
verf in de tuub
pienzele drueg
zukt d’r aavank
kiekt de vinster eroes
uvver de landsjaf

‘t model kunt eri
e sjtuk leëve
durch de duur
e koenswerk óp ziech

d’r sjilder bekiekt ziech
zie sjilderij
’t dóch kluurt
verf oes de tuub
pienzele sjtrieche
jans d’r aavank
kunt de duur eri
oes de landsjaf

’t model sjtiegt in
’t sjilderij
mieë wie lies
jans ’t koenswerk

2020