oeëts

oeëts han iech jezaad
leef iech hod va diech
sjtreumend oes jeveul
woarste al vuur miech
oeëts, 't is zoeë wied
wöad die vloge voet
noa ing sjtille tsiet
oeëts, iech hod va diech
ummer va diech

't dörp is sjtil en mui
durch joare sjtervend oad
iech zuk miech zelver in
de klingjewoeëde sjtroas
woa iech de daag nog jónk
aan ee jesjpieëld miech han
zoeë jroeës jesjpieëld miech han

't plaisje vuur de kirch
ing vrauw zitst óp de bank
mit in de erm heur kink
vuur miech nog zoeë bekank
die sjtim ze klonk zoeë vroeë
iech waset oes deë sjoeës
tse jroeës woeëd vuur deë sjoeës

't hoeës 't sjteet d'r nog
jebouwd oes eje kraf
vier veulete ós jroeës
dat hauwe vier jesjaft
doch doe verjong d'r sjtee
vier woeëte werm jans kling
jans kling um jroeës tse zieë

wim heijmans't dóch

't dóch bliet vuur miech óp
de buun is leëg en mui
ing blom die likt d'r nog
jekluurd applaus in blui
't lit bliet vuur miech aa
d'r zaal jevöld mit lü
iech sjlis de oge sjtil
d'r duuster sjiengt en jücht

de sjteul ópeejezatsd
de duzje langs de moer
t'jebun werm ringjekeerd
d'jardieng va roeë floer
sjuuft lanksaam dansend tsouw
d'r wieët deë sjud tsem sjloes
nog tasse kaffieë i
dan junt de lampe oes

an duur sjtunt nog jet lü
't sjtuk va jister leëft
iech kiek nog effe um
t'is jraad of iech nog sjweëf
de buun is oesjedreumd
de zaaldure junt tsouw
iech sjprèch nog inne teks
en ving doa-i mieng rouw

mieng rol jeet mit miech mit
iech kom in inne dreum
iech weëd d'r jroeëse held
en nüks is mieë jeweun
applaus klinkt um miech hin
zoeë han iech miech jejeëve
dat is dan de première
mieng proof dat is 't leëve

wim heijmans't wies dörp

't wies dörp likt sjtralend in de zon
de lü ze sjlóffe midde óp d'r daag
versjtèche ziech de hits maat mui en troag
sjpieëder sjlisse ze de vinster vuur de naat
't mörjens mósse ze vuuruvver sjtoa
de zon die zient ze nit, d'r sjwees maat blink
't zaots vand' eëd verdene ze vuur lü
wied voet en óp de hoed doa drüegt d'r wink
d'r sjwees 't eje zaots, jenóg vuur doeësj
tse winnieg um tse èse noa 't werk
't wies dörp likt in de oavendzon
d'r lange sjatte va de sjup en rèch
vilt teëje moere, tseechent óp d'r jrónk

't wies dörp likt sjtralend in de zon
'ne man zitst ónger inne jroeëse boom
de zon maat sjwoar d'r sjatte jieët hem rouw
't i-jesjloffe dörp is wie 'ne droom
d'r man sjteet óp d'r sjatte lieët hem los
zieng sjtim klinkt langs de frisj-jesjtrèche jieëvel
weëd wakker boese waad d'r daag óp üch
doch jinne hüet 't, wöad verjunt in nieëvel
't antwoad klinkt wie koeëjel': maach diech voet
vier leëve doch zoeë wie 't ziech jehüet
heë is jejange, al woar hem verzouwd
heë zaat alling: de oavendzon kent uur
de mörjezon die hant ze üch jeklauwd

't wies dörp likt sjtralend in de zon
d'r man jong voet heë kiekket vuur ziech oes
heë wool nit sjterve in zie eje zaots
in troane jong heë oes zie eld'rlieg hoes
jebouwd in sjwees vuur vreëm rieche lü
en boese't dörp zoeët heë ziech daaglang hoots
heë bouwet zoeë zieng boot vuur ziech alling
d'r beusj woar jroeës jenóg vuur zienne sjtoots
ópins koam oes 't dörpje ing jong vrauw
ze hauw va wieds jehoeët de bij'le sjleëg
en bouwet mit d'r man e zonnesjif
noa't intsiegst eiland zoeëte ze d'r wèg
noa mörje- middieg- oavendzon, noa lit

wim heijmans
loestieg

loestieg dat verkeuft ziech jód
nüks is zoeë jevroagd wie sjpas
lü die sjtunt jerijd vuur vräud
wietse sjpekke jód de kas
dat jesjef dat leuft wie nie
wietse junt va hank bis hank
laache is flot oesverkoat
etalaasje blitseblank

loestieg dat verkeuft ziech jód
zets 't óp de vinsterbank
sjtralend in ing jroeëse vaas
bluiend wie ing blom zoeë lang
bis 't ieësjte bledje vilt
mósse flot werm nuie drin
zoeë verjeet noen daag noa daag
ummer werm ópzuk noa zin

loestieg dat verkeuft ziech flot
zale sjtreume basjtensvol
klone hant 't hüekste woad
alles kan nüks is tse dol
doch d'r allerjrüetste zaal
is an duur zoeë wied en wieër
sjteul die sjtunt doa ónjerijdóp
die buun wil iech diech zieë

loe-loe-loe-loestieg,

loestieg, loestieg
loetsje aan d'r loestieg
loestieg, loestieg

floetsjieg is d'r loestieg

wim heijmans


vuur diech


 

in die wieëtsjaf ónger de eeche
wil iech diech zieë en mit diech zieë
drink' e jlaas mit diech óp al
dat sjtreumt zoeë sjtil oes ózze zieël
wat van ós, zoeë zieër van ós is
doa-óp drink iech, drink iech
e jlaas mit diech

wöad versjmiltse in jeveul
dienne mónk is mienne oam
mieng vinger sjtrieële, sjpieële tsaart
wie durch dröad va dauw die hoar
iech zien de sjtroale van 't jezich
kluur dieng oge mit mie blauw
kling zieë wil iech in dieng erm
zukke noa mieng deepste rouw

dieng jedanke moal iech deep
in mie veule, in mie doeë
tsaart verzink iech in dieng hoed
vier versjmiltse wie de loeët
in ing wólk die dansend sjtiegt
noa e himmelsbed va blauw
dat lieët rèste ózze oam
lieët vinge doa ós eje rouw

wim heijmans


verhalevrauw

zie sjträuet heur verhale rónk
de vrauw van óp d'r ek
vier kanke heur al joare lang
ze vónge heur 'ne jek
d'r angere 'ne kingerdreum
iech koam jeer langs heur hoes
en went zie winket kom eri
zoos iech al óp heur sjoeës

verhalevrauw vertsel
't vrugjoar in d'r winkter
en wermde in de kauw
mieng kingertsiet die kunt ópp'nuits
durch die verhalevrauw

van oes heur vinster koeët ze zieë
d'r plai vol kröam en lü
die hinger hön jedanke junt
noa mörje nit noa hü
óch went ze sjtunt dan is 't joa
doch iech blief jeer doa sjtoa
iech sjellet, bucher jónge óp
mit wöadjer in heur oam

noen zunt de vinster jries va sjtub
jardienge sjpinnedröad
d'r sjtool is leëg 't hoes moeët voet
mieë plai dat zunt de wöad
mieë plaatsj 't weëd zoeë kaod en leëg
heur wöad ze junt nog rónk
wat jister is jezaad dat bliet
en klinkt oes dienne mónk

wim heijmans

ins jeeste

ins jeeste, ins jeeste óp
ins jeeste óp in 't intsiegste


went 't zoeë wied is
da hat 't d'r naam van ummer,
van uvveral, va jans wied
mitjedrage durch de zieë
drievend óp de golven
körrelsjer zand aajesjpeuld
en in d'r wink jedrüegd
en voetjebloaze
de sjtroal van inne vuurtoer
bringt in de naat
d'r horizon bis hei


ins jeeste, ins jeeste óp
ins jeeste óp in 't intsiegste

wim heijmans


muziek: jo handels -  muziek 'vuur diech': john jeninga
zang: joyce robijns-ploum - piano: tim wijers
sax: rik vodeb