columns 2018


Weëd
                           detsV
Ieëtsjte Krisdaag. Tswaide, dreide, veerde, vunnefde krisdaag. Tsiet va lempjer, keëtse. De daag lenge ziech alwerm. Lanksaam roetsjt Krismes in ’t Nuijoar. Lu óngerweëgs noa bezuk. Of bij hön heem.’t Hoes vol erinneroeng. Um tse dele...

 

Hingerzie
                                  detsIV
’t Is e sjtuk lofe vuur d’r pap. Noa ’t Traud en d’r Harie. In de kristsiet ligke bij hön hingenum e deel krisbeum. Ze vinge ’t sjun um die tse verkofe. Ing sjpas va joare. Lu oes d’r trengel kome jeer bij hön. Doabij kan me doa jemuutlieg inne Glühwein drinke...

 

Plaatsj
                             detsIII
De krismes kunt kótterbij. Ing tsiet jeleie hauw e al zie lies-je vuur ‘t kris-jesjenk al veëdieg. Wie jemindlieg vuural bucher. Hu hat e nog e bóch d’rbij jesjraeve. Went ’t doavuur tse sjpiieë is, sjuuft heë ’t wal durch noa ziene jeboertsdaag...

 

Verbóngeheet
                             detsII
Rónk de lampepöal sjtunt krisboom. Vas-jebónge teëje sjtórm en misjien óch lang vingere. Óp d’r plai va verbóngeheet hat inne kuunsler tswai sjteul jeplaatsjd. E monument van iech en doe. Teëjenuvveree um ziech aa tse kieke. Ziech tse zieë. Tswai kinger zitse dróp...

Kingertsiet                                                detsI                                
Mit de janse famillieë sjtunt ze langs ’t wasser. Noa d’r Tsinterkloas tse winke. Deë vieët mit zieng Piete langs. D’r pap mit zieng döatesj. Heë is noen opa va tswai klingkinger. Ze winke noa de bote oes Sjpanje...

 

Wekker
                             novIV
Doa zitst d’r Riech mit ’t raimwoadebóch óp d’r sjoeës. Dat hat e vurriegs joar óp peks-jeroavend kraeje. D’r Tsinterkloas wós dat heë jroeëse probleme hat mit raimpjer maache. Noen is ’t zoeë wied. In ’t aafjelofe joar hat e dökser draa jedaad...

 

Bilder
                      novIII
Ing tsiet va bilder. D’r Ieëtsjte Weltkrig hónged joar sjloes. ‘The poppies in the Flanders fields’. Klatsjroeëze, ing erinneroeng an leed. Angs kunt óp. Los ‘the poppies’ nit verwelke...

 

Óngersjeed
                                     novII
‘Jee óngersjeed’ sjteet mit dikke lettere óp de duur van d’r klinge zaal. Ing hankvol lu wade bis ze eri kanne joa. Plaatsj jenóg. Wen d’r projram aavingt zunt ’t mieë wie ing hankvol woeëde...

Werk
                            novI
In de herfsvakans lofete ze i hemmets rónk mit kótte mouwe. De manslu oes ‘t dörp. Mit e zommerlieg jeveul tróffe ze ziech bij de bank. Ze zoge de vuejel noa ’t zude trekke. Wie werm ’t óch woar, óch zie vólte jet van ónrouw kome...

 
Oog
                               oktIV
In inne jroeëse sjtool weëd d’r Joeëhan bij d’r dokter eri jevare. Op d’r kop e plastic mutsje. Bij inne angere hauw e besjtimd ing foto d’rva jemaad. Heë woar mit zieng vrauw óp tsiet doa. Heë kroog ieëtsjt de zemplieje drupe in ’t oog. Noa ing viedel sjtond is e werm tseruk...

 
 
 

Alling
                        oktIII
Vöal lu zunt alling. Zoeë sjteet ’t in de tsiedónk.
‘Alling is mar alling. Wievöal vrung me óch hat. De kinger die ziech um diech kömmere. Midde in ’t leëve sjteet. De jeveulens dele...

 

D’r klinge trób
                                 oktII
Ejentlieg woare ze mit inne jroeëse trób. De jonge va vruier. Ze koame noa joare nog ins bijenee. Wole zieë wat d’rva woar kome. Wat woar passeerd in ’t leëve? Uvver jister. Jans vöal jister. Inne daag lang. An d’r sjloes sjtong doa nog inne klinge trób...

Kluur
                                     oktI
Drei-entswantsieg tseptember um drei oer veer-envóftsieg. Doe vong dis joar d’r herfs aa. De naat va zamsdieg óp zóndieg. D’r ieëtsjte daag in d’r herfs. Jet um inne sjpatseerjank tse maache. Óp zóndieg. Dat hauwe ’t Biela en d’r Karl ziech vuurjenoame...

 

Nog ummer
                                tseptV
Bilder sjträut e oes. Noa al die joare nog ummer. Jans ziechzelver blaeve. Zoeë ver-trouwd. Um ziech bij heem tse veule. Heë sjlist de welt i zieng erm. Lieët ’t i moeziek hure. De ainfachste wöad weëde be-zóngesj...

 

Chartres

                       tseptIV

Va wieds kan me ze zieë de tuur van de kathedraal. Óp inne huevel. Ing van de bekankdste kathedrale. Jebouwd in ’t tswelfde en drutsingde joarhónged...
 

Moment
                                         tseptIII
D’r zommer leuft óp zie end. De ieëtsjte daag van d’r tseptember. De blomme weëde mui. D’r Hannes vieët mit ’t jeveul van inne sjunne zommer. Dat nog effe vashaode. Mar de vrujje mörjens zunt keul. De ieëtsjte druup an de naas...

Zies te
                              tseptII
’t Is indlieg zoeë wied. Noa joare van óp kontrol kome bij d’r ogedokter, jeet ’t noen passere. D’r Joeëhan weëd jehólpe an d’r sjtaar. Wienieë wees heë nog nit. In ’t wa-detsimmer zitst inne man teëjenuvver hem...

 

 

D’r nónk
                             tseptI
’t Is werm zoeë wied. Wen d’r zommer de letste waeche sjliest. En d’r herfsmond tseptember aavingt. Da junt ’t Bertie en d’r Wiel noa ’t koensfes. Vurriegs joar zunt ze óp d’r fiets jejange. Evver ’t zouw nit drueg blieve. Doarum junt ze mit de bus...

 

Jiddes joar
                              aujoesIV
‘t Hingt werm boave hönne kop. Wie jiddes joar rónk dis tsiet. ‘De scholen zijn weer begonnen’. E jroeës dóch. Jesjpanne tusje tswai beum bij hön bank. De manslu van de bank...

 

Foto
                            aujoesIII
De jroeëse hits is verbij. ’t Bertie en d’r Wiel wille werm ins jet óngerneëme. Ze hant ’t zicher jemuutlieg bij hön hingerum in d’r sjatte. Mar lanksaam aa jeet ’t doch kriebele. Ze wille ins droes. Hu junt ze noa de sjtad...

.

Kluubje
                          aujoesII
Joarelang träu an hön kluubje. ’t Ine en d’r Chris. Ze sjriechete ’t hoes aa in de klure van d’r kloep. De dure jeël. De sjtiele sjwats. In d’r jaad jeël blomme. Vuural Af-riekaantjer. De sjwatse zunt lestieg tse krieje...

 


Jlans
                         aujoesI
Jenóg drinkbechere hat d’r Hannes mitjenoame. Tswai an d’r fiets en e paar in d’r rukzak. Dat is wiechtieg in de hits. Noen vilt ’t nog mit. In alle herjodsvrugde. Wat inne zommer...

 
Visjer
                                 joelieIV
Heë hat nog jet uvver ‘m wille sjrieve. D’r visjer an d’r rank van ’t wasser. Foto’s wil d’r Wiel bij ziene teks zetse. In ’t noajoar tsezame mit d’r visjer bij ’t meer. In d’r vrujje mörje. Sjtriechlit durch d’r nieëvel...
 

Sirtakie  
                          joelieIII
Jans jet joare woeënt heë in inne klinge boerehof. Óp inne ek in e dörp. Maacht doa zieng bilder. Vuural oes sjtee. Ze sjtunt in ing wei rónk ’t hoes. Heë wirkt óch vuur e bedrief mit jraafsjting...

Drueg
                             joelieII
De duur van d’r hoarsjniejer sjteet óp. D’r Chris kriet de hoare jesjneie. An ’t dusje zitst d’r Sjarel. Heë waad mit de erm uvveree. Bis e an de rij is.
‘Wat is ’t drueg,’ zeët e.
D’r hoarsjniejer knikt..

 

Sjpore
                               joelieI         
De letste waech vuur de sjoeëlvakans. De kinger junt e paar daag noa d’r boer boe-se ’t dörp. De jroeëse sjloffe i tente tusje de obsbeum. De klinge in de sjuur óp bed-der va häu. Uvverdaag sjpieële ze in d’r busj...

 

taesj
                        joenieV
D’r Joeëhan sjtiegt óp d’r fiets. ’t Is donnesjdieg. Da jeet e noa d’r maat. Uvver de jrens. Fisj hoale. Hee sjtelt d’r fiets bij ing iezere sjtang. Maat d’r fiets mit ing kette draa vas. Nimt de fietstaesj mit noa d’r visjkroam...

 

Zivvehónged meter
                        joenieIV
D’r Ralf likt lankoes in d’r sjtool vuur d’r tillevies. Dat zal de komende tsiet de maneer va zitse zie. Foesballe kieke. Nit óp d’r pónk van d’r sjtool. Oane oranje. Nuuks je-tseerd. Jinne pool mit oessjleëg...

Brennissele
                             joenieIIi
Vöal zon. Sjoele reën. Dat lieët in d’r jaad al jód wase. Óch ’t ónkroed. D’r Joeëhan sjoefelt tusje de blomme. Heë hat de kótte bóks aa. Oes de hek sjtikt ing brennissel. De bleer sjtriechele langs de bloeëse bee.
‘Lek miech in taesj.’..

 

Platbook
                               joenieII
Heë kiekt vuur ziech oes. Durch ’t tsimmervinster. Noa d’r jaad. ’t Jreun jeet va pril vrugjoar noa zommerlieg dónkel. Teëjedele junt durch d’r kop.
Kaod werm. Zommer winkter.
Doa-uvver sjrieve. ’t Is al lang allenäu besjraeve. Oes-jepaesjd...

 

 

Vroem
                          joenieI
D’r drinkbecher sjteet neëver ‘m óp de bank. D’r Hannes maat ’t peks-je mit bótramme óp. Heë  kiekt sjnak vuur ziech oes. De loeët is sjtrak blauw. Wie jeer hauw e noen nit ing wólk jezieë. Ing roza wólk. Drei waeche lang hauw e dri jeleufd. D’r renner mit d’r ainfache naam Tom...

 
Dansante
                      maiIV
’t Hauw hön jód jevalle. D’r Joeëhan en ’t Lies. ’t Vurriegs joar in ’t noajoar mit de bus dróp oes. Noen junt ze werm. Jraad nog vrugjoar, evver waal al mit zommerlieje tem-peratoere. Óch noen e paar daag noa ing sjtad nit tse wied voet...

 

Vivre
                maiIII
D’r janse oavend hauw e ziech jevräud. Mörje is d’r ieëtsjte daag mit zommerlieje temperatoer. Inne jroeëse toer hat e ziech vuurjenoame. Óp d’r fiets in de kótte fietsbóks. De ieëtsjte moal dis joar. Wie ummer is e vrug óp. De zon kunt jraad boave d’r horizon. ’t Is nog frisj...

 

 

Jemuutlieje zits   
               maiII

Joare jeleie zose ze tsezame in dezelfde klas. Rije banke. Hingeree, neëveree. Zes joar lang. Bis ze wasete oes de kótte bóks. Me tróf ziech wal nog óppen sjtroas. Foesballete tsezame. Toere óp d’r fiets. Feste viere. Mit en mit vong jidderinne aa ziene eje waeg tse joa...

 

ieëwieje sjtroom
                      maiI
’t Is al ing tsiet jeleie, dat heë hei sjpatseret. Langs d’r wasserrank. Van de rivier mit zoeëvöal erinneroenge. Mit de bloese vus in ’t wasser. De krieënende sjtimme va de kinger. Meanderend in d’r sjtroom mit...

 

 

Dusj

                  aprilIV
Hu junt de kinger van de sjoeël an d’r dusj. Tsezame an inne jroeëse dusj. De jeng van de sjoeël durch. In alle sjoeële van ‘t land zitse de kinger an d’r fesdusj. Jidderinne óp ziene aad en wies...

Aod kloeëster 
                      april III
Bij de bushalte sjteet inne man. Kiekt in de loeët. ‘t Marjo kunt aavare. Ziet d’r man sjtoa. Heë kunt ‘m bekankd vuur. Zicher. D’r Orbons. D’r sjoeëlmeester va vruier. Het sjtopt.
‘Dag meester.’..

 

 

Sjuuf aa
                april II
Ze woare al vrug óp. De manslu van de bank. Tsezame mit de vrauwlu hant ze
jetseerd. Vane, blomme. Hu is ’t fes van ’t janse dörp. Mit noadroek óp ‘janse’. ’t Jode fes va d’r pastoer. Hönne pastoer. Werm mit noadroek...

 

Jeluks-jeveul
                 april I
De waech noa de Oeëstere jeet d’r Joeëhan jeer noa d’r hoarsjniejer. Da is ‘t nit druk. Bis te flot an de rij. Heë kan zofort in d’r sjtool joa zitse. Is jraad óp tsiet. Kót noa hem kome e paar man eri...

 

 

  Vraos  

          meëts I
‘t Vruust. Wasser weëd ies. Evver nog nit dik jenóg. De sjaatse blieve in de kas. Wie jeer d’r Hannes ‘t óch zouw wille. Wie vruier. De heng óppen ruk. Runker drieëne. Uvver d’r jroeëse weier...

Ao
            meëts II
D’r  Wiel hat zie klingkink an d’r tillefoon.
‘Opa, doeë?’
‘Iech jon mit d’r tsóg, kink.’
‘Woarum?’
‘Noa ing mevrauw adieë zage.’..

 

 

Ummer ‘t zelfde
            meëts III
In ‘t höks-je bij de bushalte zitst ‘t Miets. Tse wade óp de bus. ‘t Is in d’r tsiet. ‘t Karool kunt aalofe. Trukt e waarkeersje mit ziech mit.
‘Óch óngerweëgs, Miets?’...

 

 

 

Jediechte in ’t park
            meëts IV

Hei en doa sjtunt jruupjer lu. Ze verzammele ziech rónk ’t Gon en ’t Marjo. Ónger sjirme. ‘t Rent. Inne fotojraaf kniepst foto’s. ’t Park is leëg. En vuural naas. ’t Gon trukt inne plastic zak van inne failer aaf. ..

 

 

Zörg
               meëts V
Óp de duur van de auw kirch hingt e plakkaat. Dis waech is e konzeët van de har-monie en d’r koer. Jet vuur in de Jouw Waech. Sjtukker oes de Matheus Passion en Jesus Christ Superstar...


Lamp
          fibberw I

D’r Joeëhan hauw e brifje ópjehange. Flot noa Dreikönnegke. Doa sjrievete óp: ‘Óp de tsieëne lofe.’
‘Woarum dat da,’ vroaget zieng vrauw.
‘D’r vasteloavend sjlieëft nog. Deë mós ziech nog ing tsiet oesraeste.’..

 

 
Heng
          fibberw II

Hu is d’r daag in de noabersjaf. D’r óptsóg trukt. Bij d’r Joeëhan en zieng vrauw sjteet de hoesduur óp. Doa kan me eri um jet tse aese, tse drinke of d’r abee. Óp tsiet verzammelt me ziech doa. Vasteloavendsmondieg. ‘D’r daag van d’r Lou’, neume ze d’r daag...

 

 
Koens
          fibberw III

D’r daag va jister, va vuurjister. De daag d’rvuur. Ze klinke nog. Bij jesjlaose oge. Inne dreum i kloar dageslit. De heng óp de oere. De moeziek in d’r kop. Sjtoa blieve I jedanke. De tsiet loslosse. Vuur wie lang? De heng van de oere...

 


Bevroare weier
          fibberw IV
Inne sjaatser is d’r Joeëhan noeëts jeweë. Heë hilt evver van d’r sjport. I zieng kingertsiet hat heë ’t wal ins jeprobeerd. Wieër wie ing dikke lip en e sjtuks-je van d’r tsank is e nit kome. De ies-tsiet is in al die jong joare nit mieë jeweë wie foesballe óp inne klinge bevroare weier...

 

 


Tradietsiejoeën
          jan I
Dees te jet vuur de tswaide moal, is de kans jroeës, dat ‘t ing tradietsiejoeën weëd.  ’t Vas likt vuur de komende joare. Of-s te wils of nit. Of doe huets jeweun óp d’rmit. Mar dat likt d’r Kep nit. ....
 
Hank
          jan II

’t Zoos ‘m ejentlieg nit mit. Vuur de krismes  d’r durchval. En mit tsilvester woeët e verkauwe. Mieë wie ing waech. Heë weëd ’t nit kwiet. Doarum jeet d’r Loewie mar ins noa d’r dokter. In ’t wadetsimmer zitst ing vrauw.... 

 
Miech óch
          jan III

Inne vrujje vasteloavend wil zage kót noa Dreikönnegke an d’r kuchedusj. De tswai breur besjpraeche wat ze junt doeë mit d’r óptsóg. Óp d’r dusj likt e jroeës sjtuk papier...     

 
Lóf
          jan IV

’t Hat vöal jerend. De fesdaag durch. Mit bek oes de loeët. In hoes hat d’r Hannes jenóg tse doeë. Mar inne inkele toer zouw e doch nog ins jeer wille maache...