Vesper
(detsemberIV)

't Rent al d'r janse daag. De lu lofe inne sjrit flotter uvver jen sjtroas. De letste waar vuur de fesdaag weëd jehold. Inne vrachwaan viert mit jroeëse sjnelheet verbij. D'r Alfred bliet sjtoa. Kiekt 'm noa. Ejentlieg wil e mit inne vinger noa ziene vuurkop wieze. Heë lieët 't zieë. Zicher óp Hillieje oavend nit...
 

 


Klumpjer
(detsemberIII)

't Sjwester van d'r pap hat jeboertsdaag. De tant. Ze kunt va tsiet bis tsiet d'r d'r pap i hoes ing hank helpe. Noen wie ze jöarieg is, jieët d'r pap ze heivuur e jesjenk. Inne oavend mit de famillieë noa 't tejater. Inne krisprojram...

 


Natoervólk
(detsemberII)
't Is inne reëne zóndieg. Jee weer vuur inne sjpatseerjank. Besser binne zitse. Óp d'r televies is inne projram uvver natoervólke.
Inne indiaan zitst vuur ing höal oave óp inne berg. Heë is óp leëftsiet. Zieng lang jries hoare danse in d'r wink. De bee uvveree jevouwe. Inne sjniederzits. Kiekt sjnak vuur ziech oes. Daaglang...

 


Tswek
(detsemberI)
D'r Franciscus trók ziech midde óppen sjtroas de kleier van 't lief. Heë woar inne zoon va rieche eldere. Bauw ach joarhóngede jeleie. Alles wat e hauw wool heë dele. Zie jeld. Zie bezits. Zieng kleier. De natoer woeët zieng woeënóng. Erm lu zieng jeste. Dere woeëde jevoord...


Tsirkes
(november V)

D'r janse zommer trekke ze rónk. E kling tsirkes. Va plaatsj noa plaatsj. Ze verdene jenóg um tse leëve. Vuur d'r winkter legke ze jet an zie. Da junt ze tseruk noa 't zude. Woa de winktere nit zoeë  kaod zunt. De woeënweëns sjtelle ze bij inne boer...

 


Jade-jan
(november IV)
Ze woeëne al jans jet joare neëveree. En ejentlieg treffe zie ziech alling in d'r jaad. D'r Jan en d'r Piet. Doa mósse ze zelver um laache. D'r Jan en d'r Piet. 't Koam noen eemoal zoeë oes. D'r inne zeët teëje d'r angere 'Jade-piet'. En d'r angere zeët 'Jade-jan'. Tsezame hauwe ze vruier óp dezelfde sjoeël jezaese...

 

Tswelf hoeëg
(november III)
Hoezer, tuur, umwikkeld durch beum. Jeflieëte bleerteppieg i herfsklure. De zon neer. 't Sjpel va wólke. De lidder van auto's luete óp. Sjmiltse anee. E lint in d'r duuster.  Lanksaam versjniepere ze.D'r Han kiekt eroes vanoes zie krankebed.  Tswelf hoeëg...    


Sjwatse Piet
(novemberII)

In 't kastieël van d'r Tsinterkloas is nogal jet ónrouw. Hön is 't nit entjange, dat  i Nederland ziech jesjtreie weëd. Doa zunt lu die nit jód vinge dat de Sjwatse Piete heierhin kome. Wat mósse ze doeë?..

 


Voeëjel
(novemberI)
Wat woar 't e fes. In d'r mai. De sjutse. D'r pastoer hauw wie ummer d'r ieëtsjte sjoes jedoa. Ze hauwe  doanoa jans jet rungdes jesjaose. Inne sjplinkter van d'r voeëjel óp de sjtang bloof hange. Bis d'r Matjeu an de rij woar...

 


Narcose
(oktoberIV)

Doa likt e da. D'r Han. In e jroeës bed. Inne jreune sjótsel aa. Óp d'r ruk  tsouwjekneuft. Ing verpleegster viert 't bed durch de jeng. 't Broeze van inne elektriesje motor klinkt. D'r Han kan ziech verbij zieë joa in sjpeijelböl an d'r plavong...


Moeras
(oktoberIII)

't Leen is al vrug óp. De naat woar kót. Winnieg sjlof. Vöal ónrouw. Zieng vrundin kroog e paar daag jeleie sjleët nuits. De daag zunt vuur 'm jetseld. Wie jees te doamit um? Jef 't mar ing plaatsj...

 


I-jank
(oktoberII)
Ing waech lang in ing Duutsje sjtad.
'Inne i-jank noa koens en de poats noa e berglandsjaf' sjteet in d'r folder van de sjtad.
Jans jet tse zieë. Um diech de oge oes tse kieke. En dat dunt ze óch... 

 


De hek
(oktoberI)

Ing moer va jesjtabelde sjting sjteet rónk de kirch. Jeël wies. Jreun sjtukker moos. Tusje de voge wase sjpriete jraas. Zoeëjaar ing blom.Wiegt in d'r wink. D'r kuster sjoefelt d'r drek neëver d'r waeg noa de kirchduur...

 


Dresden
(tseptemberIV)

Mondiegmiddieg  tswelf oer. De kirch jevöld mit kirchjenger en touriste. Jeleuvieje en koens-jenissere. Tsesame in ing Barok-kirch. De kuunsler oes vruier tsiet hant oeëts e bild va d'r himmel...

 


Reënballet
(tseptemberIII)  

Zóndiegmörje. Sjpatsere. In alle Herjodsvrugde sjteet d'r May óp. Sjtonde sjpatsere. De dörper nog i sjlof. Heë zukt ziech weëg binnedurch. Zoeë vrug in d'r mörje hat d'r daag nog zóndiegsrouw. Die jenist d'r May...

 


Tswelf beum
(tseptemberII)

D'r wink fleut uvver d'r huevel. De beum beweëje mit. Ze sjtunt in inne krink. Ing kroeën óp d'r kop. D'r Fieliep leuft d'r huevel eróp. Zieng vus trekke e sjpoor durch 't nase jraas. Dizze mörje is e aakome...

 

 


Noabesjtoa
(tseptemberI)
Zie atelier hat e in ing sjuur bij inne auwe boerehof. Bij zieng jeboert jove zieng eldere hem d'r naam Jean. Dat wórp al d'r sjatte vuuroes. Zieng leefde vuur Frankriech. Heë reest doa döks rónk...

 


Apparate
(aujoesV)

De letste tsiet huet d'r Han nit mieë zoeë jód. Zieng vrauw hat 't bemerkt.
'Doe móts mar ins noa d'r dokter joa.'
'Auwwat. Iech bin nog nit doof.'...

 


D'r leuf va joare
(aujoesIV)

Midde aujoes vange de bleër al aa tse klure. 't Is frisj en 't rent. 't Deed herfstieg aa. 't Kuet nog zoeëvöal zommer zieë. An duur zitse, óch al kutte de daag. Nog effe jenisse va de zommerwermde...

 


Plai
(aujoesIII)

De tsiet dat me de waar tse vós jong hoale, likt wied hinger ós. Ummer mieë weëd mit d'r auto 't broeëd, 't vleesj, 't jreuns jehold. 't Weëd ummer lestiejer um d'r auto bij de jesjefter tse kanne parkere...

 


Middenlijn
(aujoesII)

Sjpannend woar 't ejentlieg nit, wen d'r trainer 't elftal bekank maachet. Inne intsieje sjpiller koeët wal ins angesj zieë. Mar da hauw dat jemindlieg jet tse maache mit tse vöal pieng urjens i jen lief...

 


Kingerdörp
(aujoesI)

Kloppe, zeëje. Neël, sjroeve. Hoots, kaode. De ieëtsjte waech van de vakans is e jroeës kingerfes. De kinger bouwe in ing wei e kingerdörp. Jong lu van de hoeëje sjoeël helpe hön...


Vakans
(joelieIV)
Lanksaam viert inne auto de sjtroas eroes. Hinger ziech aa inne caravan. 't Sylvana jeet mit zie breursje en eldere óp vakans. Noa de zieë. Vöal kóffere en taesje hant ze bij ziech...

 

 


D'r letste sjoeëldaag
(joelieIII)
D'r letste sjoeëldaag hant de kinger inne rónkjank jemaat durch 't dörp. Ze hant papiere mutsje óp. Jetseerd mit jekluurde sjlingere. Ze zinge lidjer. Kinger oes jroep ach drage e jroeës sjild. 'Bedankt' sjteet dróp...

 


Veer joar

(joelieII)
Bij d'r Ralf óppen sjoeël woare de kinger mui. Ze hauwe allenäu jekaeke. Óch de juffrauw. Hu is d'r vuurletste sjoeëldaag. De klas weëd ópjeruumd. Alling de oranje veëntjer nit...


Appetsiene-sjiefjer
(joelieI)

Jole bringe 't winne kótterbij. En de sjpannoeng vuur d'r nieëkste wedsjtrijd sjtiegt. 't Jeet um de jole. Jole, jole en nog ins jole. D'r Ralf sjteet an duur. Heë tietsjt d'r Brazuca óppen eëd. Aafwesselend mit de linker- en reëtserhank...

 


Hoarsjnit
(joenieIV)

'Wie wilt uur han wie de foesballere mósse sjpille,' vroagt de juffrauw óppen sjoeël.
'Vunnef drei tswai! Nae, veer drei drei. Nae zes drei ee. Nae...,' de kinger róffe durchee.
'Nit allemoal tsejerliechertsiet...'

 


D'r sjroam
(joenieIII)

In 't tsimmer bij d'r Joeëhan en 't Lies kunt ummer mieë jet van oranje. Dizze mörje sjtunt zoeëjaar oranje aier óp d'r dusj. Sjtil is 't, wen ze de bóttram aese. Ze laeze als ieëtsjte d'r sjport. Natuurlieg de WK...


Brazuca
(joenieII)
D'r Ralf ziet óp d'r tillevies jonge foesballe. Vunnef teëje vunnef. Ze zunt d'r könnik tse riech. Foesballere hat d'rvuur jezörgd, dat ze triekoots kroge va Hollendsje foesbalkluup.  Uvver e kling veld sjneure noen de jonge mit de triekoots va FC Twenthe en PSV...

 

Verkleid
(joenieI)
Óppen sjoeël hat de juffrauw vertseld uvver 't land Brazilië. D'r Ralf dórf óp d'r weltbol tseje wie wied de foesballere en supportere mósse reze um doa tse kome. Heem hauw heë mit d'r pap dat al in d'r atlas ópjezoeëd....

 


Foesbalfes
(maiVI)

De tsiedónk likt óp d'r dusj. Ópjesjlage. D'r Ralf leëst. Jeboage. Sjtutst óp de erm. Ing foto van d'r Van Gaal. Drónger sjteet, dat me óp d'r tellevies hem vuur d'r jek jehaode hat. Heë leëst 't hel óp vuur. De mam huet 't in de kuche...


Poppies
(maiV)

't Is vlak, 't land. Wied kieke. Polderland. Reëte weëg. Dörper sjienge rouw. De sjteë tseje riechdom. Vuural oes vruier tsiete. Ónger de eëd verbórje de jesjiechte. Tseecht ziech i jraver. Bilder va leed. Joare jewald...
 

Lang naas
(maiIV)

Sjpieëder wie angesj maat d'r Joeëhan zieng rungde mit d'r hónk. Heë hat óp d'r oessjlaag jewaad van 't songfestival. Doadurch is 't sjpieë woeëde. Mit inne laach i zie jezich leuft e durch de sjtroase. 't Lidje klinkt nog in d'r kop...

 


Kluubje
(maiII)

In de wieëtsjaf huft 't ziech. E jroeës sjerm hingt an de moer. Jans jet supportere wille hönne foesbalkloeb zieë winne. En dat klapt óch. Alling inne angere foesbalkloeb muet da verlizze...


Zus
(maiI)

Me hauw jet tsiet dri jesjtaoche, mar 't hat jeklapt. D'r Wiel kriet zieng medallieë. Heë holt 't aod papier óp vuur de harmonie. Al joare lang. Velt jet tse kollektere? D'r Wiel  is d'rbij...

 


Drei oer
(aprilIV)
Jisteroavend woar 't óp d'r televies. D'r doeëd van d'r Jezus. Jans modern. Bekankde lu sjpieëlete ing rol. Inne sjportjournalist woar d'r Pilatus.
''t Is mar e vertselsje', zaat e vuur kóts...

 


Oeëstere
(aprilIII)
In d'r jaad van 't Mia en d'r Frans ligke aier. D'r noaberman kiekt uvver de hek. Heë laacht. De aier zunt jód versjtaoche. Dierek kome ze oes de kirch. 't Mia en d'r Frans...


Jouw Waech
(aprilII)

't Is in ing drieën. Bergaaf. Inne helle sjlaag. Fiets en fietser sjuve uvver d'r waeg. Heë verzukt reët tse kome. Mar de pieng is tse sjlim. Inne auto kunt d'rhingeraa. Sjtópt. De vinster jeet óp....

 


Kótte bóks
(aprilI)
Zommerlieg deed 't vrugjoar aa. Blomme an de beum. Vuural wies. D'r jeróch va blui. Kui maache bókke-sjprung in de wei. De mörjelóf is frisj. Sjtriefe jraas zunt wies bevrore. Uvver veldweëg vare vrujje fietsere...

 


Ipad
(meëtsV)
D'r Jordy jeet óp mitwochmiddieg jemindlieg noa de oma en d'r opa. Da is bij ziech jinne heem. De mam en d'r pap zunt allebei óp hön werk. Hu is inne sjunne vrugjoardaag. De zon werm...


Oessjlaag

(meëtsIV)
't Is jee weer mieë um óp de bank tse zitse. De werm vrugjoardaag zunt verbij. D'r Joeëhan kan waal ziene sjpatseerjank maache. 't Is drueg. Heë leuft langs de sjilder van de lieste...
 


Molle

(meëtsIII)
't Sjild van 't Ule-riek is aafjebroache. 't Hat al de vasteloavendsdaag bij de jemeendejrens jesjtange. Noen is 't ópjesjlage in d'r sjtal bij d'r preziedent van d'r vasteloavendsverain. Bis 't nieëks jaor...

 

 


Verzicheroeng

(meëtsII)
't Is noen al zoeng tswai joar jeleie. D'r Hannes braat d'r ieëwieje jrós a ziene kammeraad. Moeziek klónk in 't crematorium. Jazz. De tuen van d'r Jan...

Sjpas i sjpieëne
(meëtsI)
Wat is dat sjun. Jraad vuur de vasteloavend. D'r Tsinterkloas hauw 't nog jezaad. Vier zalle allenäu helpe um de sjoeël óp tse kanne haode. Heë dong óch jet in d'r sjong d'rvuur. En noen is inne brif kome. De sjoeël van 't dörp kan werm óp....

 

Ieshillieje
(fibberwaarIV)

D'r Ralf kunt óp d'r fiets oes de sjoeël Zieng vrunker óch. Angesj junt ze ummer tse vós. Ze hoale ziech heem bij de vuurduur aaf. En noa sjoeël sjpieële ze mitee. Mar hu nit. Ze wille zoeë flot wie meuglieg heem zieë. 't Is sjaatse dróp.
'Kiek jód oes. En fiets nit tse hel,' hauw de mam jezaad...

 

 

Sjwats
(fibberwaarIII)
D'r man van 't verf-jesjef hat ziech jet bedaat. D'r winkter doert al ing tsiet. Heë wil de lu e bis-je 't vrugjoar losse preuve. Doarum darf, deë wil in zie jesjef mit klure sjpieële. Me mós waal d'rbij sjrieve woarum me zieng klure weëlt....

D'r blauwsjtee
(fibberwaarII)

D'r berg junt ze nit mieë eraaf. D'r nónk Dris en de tant Biella. Ze zunt nit mieë zoeë jód óp de bee. D'r Dris broecht inne kuul um tse kanne sjpatsere. Dat dunt ze jiddere daag. Ing rungde durch de noabersjaf. Ze neëme zich doavuur de tsiet. Döks sjtunt ze miëe dan dat ze lofe....


 
 

Poefele
(fibberwaarI)

Durch 't tsimmer klinkt vasteloavendsmoeziek. Uvver d'r dusj likt e dik sjtuk plastic. 't Franka en d'r Joep maache va plek en tsiedónke kloneköpjer. Die veëdieg zunt legke ze óp de haitsoeng um tse drueje....
 

Samba
(jannewaarIV)

D'r Ralf hat 't oes-jesjneie. D'r projram van d'r foesbal. De WK i Brazilië. 't Sjtong jroeës in de tsiedónk. 't Hingt óp 't prikbord i zie tsimmer. 't Doert nog wal ing tsiet. Mar d'r karneval sjteet vuur de duur en dat hat doch óch jet va Brazil. Foesbal is doa  wie danse....

Vuur nuuks
(jannewaarIII)

't Doert nog ing tsiet bis 't vasteloavend is. Mar doch zitse de tswai breur al bijenee. Ze wille nit langer wade. De kristsiet ligkt hinger hön. 't Darf vuur hön vasteloavend weëde.
D'r óptsóg', 't jroeëse moment in 't joar. Al jans jet joare lofe ze als aintseljenger mit....
 

Bye
(jannewaarII)
Oes d'r radio klinkt e lidje. Urjens in de joare vóftsieg. D'r Jo zitst an d'r dusj. Maat zie huiswerk. Noa de ieëtsjte jietaarklanke sjteet heë reët. Inne tsauber jeet durch 't woeëntsimmer. D'r radio jeet heller. Heë is alling heem. Jinne kan de moeziek aafzetse. Of róffe: 'Doe móts liere!'
De sjtimme van de Everly Brothers....

 

Kóffer
(jannewaarI)
De ieëtsjte krisbeum ligke an duur. Óp Dreikönnigke weëde ze ópjehold. De hyacinte in 't tsimmer zunt oes-jebluid. Ze weëde lanksaam broen. De baklóf van de poefele is voetjetrókke. D'r posbode bringt de letste nuijoarskate. Heë ruft noa de lu in de sjtroas: 'e jelukzieëlieg Nuijoar.'...