• angesj202207.jpg
  • angesj202207A.jpg
  • angesj202208.jpg
  • angesj202209.jpg
  • angesj202210.jpg
  • angesj202211.jpg
  • angesj202212.jpg

 

 

  angesj

miensje i klure
dere i jeng
blomme i jeruch

jidder zie eje
angesj wie angere
jraad ’t angesj
bóch um tse klure
sjrit um tse danse
sjtroech um tse ruuche

jraad ’t angesj
kluurt danst ruucht
’t leëve
’t angesj
va diech en miech

tsezame angesj

 

 

 

 


Mai
De Reumer vierete versjiedene vrugjoarfester. Óp d’r ieëtsjte daag va mai vierete ze ’t fes va de eëdjödin Bona Dea (de Jódde Jödin), die sjpieëder mit de Jriechiesje jödin Maia i verbank woeët braad.

Planete

Venus en Mars in d'r mörjesjiemer neer boave d'r ostlieje horizon.  Saturnus an d'r sjloes van de naat in 't zuudoste. Jupiter in d'r mörjesjiemer in 't oste.

2 Mai
Mercurius rónk tswai-entswantsieg oer reëts neëver d'r sjmale mond.
 
27 mai
Venus en d'r mondtsikkel um vunnef oer kót bijenee.D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. Óch tse besjtelle bij Uitgevrij TIC, www.uitgeverijtic.nl. ISBN: 978-94-91561-80-1. I 2019 kroog 't bóch D'r Sjiek Lieteratoerpries.

 

 

 


Angesj

In de betseechnoeng ‘óp angere maneer’ aajetróffe vanaaf tswelfhónged-ee.


 

 

Vertaling gedicht 'angesj'
(boven aan de pagina!)

anders

mensen in kleuren
dieren in gangen
bloemen in reuken

ieder zijn eigen
anders dan andere
juist het andere
boek om te kleuren
schrede om te dansen
struik om te ruiken

net het andere
kleurt danst ruikt
het leven
het andere
van jou en mij

samen anders

 

 


 

 Bel

Wie vroeë woar e, d’r Jean. Noa de coronatsiet nog ins e joar uvverwinktere in ’t zude. En noen werm heem. Um tse moale. Vräud oessjträue mit verf uvver ’t dóch. En da kome kweer d’rdurch bilder eri. Ze knalle. Krig. Heë hilt ziech d’r kop vas. Wat óp ’t dóch kunt, is sjtubjries, doeëdsjwats, blódroeë. Zoeë bliet e in d’r tsirkel va jewald. ’t Verjsterkt de ieëlend.
Ing tsiet zunt de döp nit mieë van de verftoebe aafjeweë. De pienzele drueg. Heë sjteet vuur de vinster. Kiekt oes uvver de huevele. Zóndiegmörje. Sjpatseert eroes. Ing klok sjleet. Ónge in ’t dörp klinkt de harmonie. I protsessiejoeën. Hu d’r daag van de kommeliejoeën. De kinger sjtroalend va vräud.
D’r Jean bekiekt ’t ziech van inne aafsjtand. Inne sjtille laach i zie jezich. Heë sjpatseert uvver d’r kirchplai noa inne veldwaeg. Vane winge. Inne blommeteppieg óppen eëd. Langs ing wei mit kui. Belle rinkele. D’r boer hat ze zieng kui umjebónge. D’r Jean bliet sjtoa. E moezieksjtuk. Ainfach i tuen. ’t Jieët ‘m e riech jeveul. Heë veult wat e mós doeë. Tseruk joa. De kats de bel aabinge. E tseeche va mód. Volhaode. Dat verdeent d’r vrid. Muite doeë. Noa heem. Heë drieënt de toebe óp. Verf i tuen va ing klok, harmonie, kinger, belle. En die va sjtubjries, doeëdsjwats, blódroeë? Uvverjesjilderd.
Vrid

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

954564
vandaag90
gister99
deze week660
maand2297