(laat u voorlezen!)

 

Deel 4

deesdieg zivvetsing november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'

 

D’r Tsinterkloas en d’r Sjwatse Piet zient al va wieds ’t kastieël. D’r Tsinterkloas wiest d’rhin.
‘Sjwatse Piet, has te ’t jezieë? Doa is ’t kastieël.’
‘Joa, mar iech zien nuuks óp ’t daach
Voet is miene laach.’
‘Wat zies te nit óp ’t daach?
‘Jinne sjwaam oes d’r sjoorsjtee óp ’t daag
Doarum is voetjevloage miene laach.’
‘Jinne sjwaam oes d’r sjoorsjtee? Da hant vier ’t kaod. De Sjwatse Piete hant doch nit verjaese d’r kachel tse sjtaoche?’
Ze junt flot wieër. Hei mósse ze mieë va wisse. Bij de poats van ’t kastieël blieve ze sjtoa. D’r Tsinterkloas sjtiegt aaf.
‘Doa hingt e brifje óp de poats. Misjien dat vier noen jet mieë tse wisse kome.’
D’r Sjwatse Piet pakt ’t brifje en jieët ’t an d’r Tsinterkloas. Heë leëst ’t brifje sjtil vuur ziech. Da helóp.
‘Tsinterkloas, doa is jee hoots. Vier zunt noa d’r busj.’
Heë kiekt d’r Sjwatse Piet aa.
‘Vier zalle effe in de kauw mósse zitse, dink iech.’
D’r Sjwatse Piet sjud mit d’r kop.
’Jinne moad en brank
Vuur d’r Amerigo is nuuks an de hank
Iech zal diech werme mit sjtrue
wie ’t ziech jehuet
da kans te mit inne laach
dis naat mit ós óp ’t daach’
D’r Tsinterkloas jeet zie tsimmer eri. Heë razelt van de kauw.


‘D’r kachel brent nit. Wat is ’t kaod. Iech hof mar dat de Sjwatse Piete jouw mit hoots kome. Wie mós iech noen in ’t bóch sjrieve. ’t Is vöal tse kaod. Iech dink dat iech miech jet dekkens umsjlon. En hei ligke óch nog oerwermere. Haha, wen d’r Sjwatse Piet dat huet. Deë zal besjtimd zage. ‘Vier zinge in e koer, d’r Tsint sjrieft mit e oer.’ Ha, ha. Ieëtsjt jód de heng vrieve, da kan iech sjrieve!’
D’r Piet leuft mit d’r Amerigo noa d’r sjtal.
‘Ho, ho, ho
miene betste Amerigo
oesreaste vuur mörje
iech zal diech jód mit sjtrue verzörje
doe bis natuurliech jet mui
aes lekker jet hui
knauwel mar, nit tse vöal sjandaal
óngertusje maach iech los d’r zaal
óch nog jet moere
doe bis nit tse bedoere
vuurzichtieg mit de sjtiegbuejele
noen pak iech de tuejele
en da busjtele, drueg vrieve
vier hant de tsiet, d’r Tsint zal noen wal sjrieve.’