Deel 8
 

(laat u voorlezen!)


 

zamsdieg en-tswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'

 

D’r Tsinterkloas likt i bed. D’r Sjwatse Piet lekt dekkens óp ‘m.
‘Dat dees te jód Sjwatse Piet. Zoeë han iech ’t lekker werm.’
‘Iech maach ’t bed óp
mit ing dikke dekke dróp
zoeë is nuuks an de hank
en weëd d’r Tsint nit krank.’
‘Mar has doe óch ing dikke dekke?’
‘Tsint, maach uuch jing zörg um miech
Han iech jing dekke, maach iech jeliech
laacht nit, iech wees ’t is jelui
in d’r sjtal e bed va hui.’
‘Dat hant vier doch al ins jedoa, Sjwatse Piet. Wits te ’t nog? Bij d’r boer in d’r sjtal? Lekker in ’t sjtrue.’
‘Ao joa Tsinterkloas, kaod woar ’t an duur
mar nit bij d’r boer in de sjuur
’t woar wie in inne dreum
d’r mond sjienget durch de beum
d’r wink fleutet um ’t hoes
en vier sjloffete ós oes.’
‘Jank noen mar sjloffe, Sjwatse Piet. En zörg dat-s te werm ónger de wol kruufs. Óch doe darfs nit krank weëde.’
‘Sjlof jód Tsinterkloas, bis mörje
hoffentlieg kanne de Piete vuur hoots zörje.’
‘Jing zörg Sjwatse Piet. ’t Kunt allenäui jód.
Doe kans ruiieg sjloffe joa.
D’r mond waacht en is vuur ós doa.’
‘Tsinterkloas, sjloft lekker
Mörje is de zon d’r wekker.’


D’r Sjwatse Piet jeet noa zie tsimmer. Óp zie bed likt óch ing dikke dekke. Heë broecht nit noa d’r sjtal tse joa um in ’t sjtrue tse sjloffe. D’r Tsinterkloas maat ’t lempje óp ’t naatskommuedje oes. ’t Is noen jans duuster in zie tsimmer. Heë vingt ’t jek. D’r mond mós doch nog vuur jet lit zörje. Flot sjleet d’r Tsinterkloas de dekke an zie. Heë maat de jardienge e sjtuks-je óp. Kiekt eróp. D’r mond ziet e nit. Óch jing sjtere. Dat zal wal durch de wólke kome. Heë dinkt an de Sjwatse Piete an duur. Wen die mar jód oeskieke. De naat is oane mond zoeë dónkel. D’r Tsinterkloas zuet ins. ’t Zal wal jód kome. Heë kruuft werm i zie bed.