Deel 9
 

(laat u voorlezen!)


 

zóndieg tswaientswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'

 

De Sjwatse Piete lofe an duur in d’r duuster.
‘Ing póp die d’r mond durch de beum lieët sjienge,’ zeët d’r inne Piet.
D’r angere Piet sjtuest ‘m aa.
‘Doa is hoots vuur nuedieg.’
‘Iech zien jeet hoots. ’t Is al duuster.’
‘Iech óch nit. Iech zien jing hank vuur de oge.’
D’r inne Piet hilt zieng hank vuur de oge.
‘Iech waal ing hank.’
Óch d’r angere Piet hilt ing hank vuur de oge.
‘Iech zien óch mieng hank.’
‘Mar jraad zaats te, dat-s te jing hank vuur de oge zies.’
‘Miene leve Piet. Dat zeës te zoeë, wen ’t jans duuster is. Iech zien jing hank vuur de oge.’
D’r inne Piet hilt nog ins zieng hank vuur de oge.
‘Joa, iech zien ‘t. ’t Is jans duuster.’
D’r angere Piet zetst d’r zak neer. Sjtikt zieng heng in de loeët.
‘Wen vier noen ins zelver probere d’r mond tse pakke.’
D’r mond tse pakke? Wie da?’
‘Mit de heng.
‘ Ao, mit de heng. Is ’t da nit mieë duuster?’
‘Joawaal.’
‘Mar jraad zaats te. Iech zien jing hank vuur de oge.’
‘Hod mar óp Sjwatse Piet. Sjtaech dieng heng in de loeët.’
Heë pakt de heng van d’r inne Piet en huft ze óp. Deë sjud mit d’r kop.
‘Iech veul jinne mond.’
‘Pakke, Sjwatse Piet. Pak d’r mond.’
‘Dat jeet nit. Iech bin tse kling. Pak doe d’r mond.’
Noen sjtikt d’r angere Piet de erm in de loeët.
‘Iech veul nuuks. Iech bin óch tse kling.’
‘Waad ins.’ D’r inne Piet hilt zieng erm eraaf en vauwt zieng heng. ‘Zets diene vós hei-i en jank sjtoa.’
‘Ao, wat bin iech noen jroeës.
‘Joa, en wat bis te noen sjwoar.’
‘Iech zien nog ummer jinne mond.’
‘Jinne mond? Da sjtieg mar aaf.’
‘Waad effe. Iech zing e lidje.’
‘E lidje? Zoeëlang hod iech dat nit vol. Doe bis vöal tse sjwoar.’
D’r angere Piet vingt aa tse zinge.
‘Ziech d’r mond sjiengt durch de beum.’
‘Sjwatse Piet, noen hod óp. Iech los diech los! ’
Ze valle bauw. ’t Jeet jraad jód.