Kirkhof

 

 

Deel drutsing
(Anger dele bij feuilletons - Jinne prul)

D’r Kep hat d’r brif jesjraeve. Heë leëst ‘m nog ins helóp.
‘Betste Damen van ’t Jesjpierde Jraas.’  
’t Biela kunt jraad eri.
‘Dat is inne loestieje aavank van d’r brif. Evver iech vroag miech aaf of dat wal bij dön past.’
‘Biela, dat wees iech nit. Doa wil iech jraad hingerkome.’
‘Wens te dat nit wits, da móts te jraad angesj aavange. Sjrief da, Jejsetste Damen. Iech weul jeer…’
‘Wat iech weul jeer…?’
‘Kieke kome.’
‘Dat han iech jesjraeve. Dat kunt nog.’
D’r Kep vouwt d’r brif tsouw en duit ‘m in ing envelop. Mit de tsong jeet e langs d’r plekrank.
‘Waorum kleëfs te deë brif tsouw?’
‘Nit jidderinne broecht tse wisse, wat dri sjteet.’
‘Darf iech dat óch nit wisse?’
‘Doe wits doch wat dri sjteet. Nuuks bezóngesj. Alling de vroag of iech ing proof darf bezukke.’
‘Joa, de Jesjpierde Damen. Doa zals te wal jeer hin wille joa.’
‘Biela noen huur óp. Jef miech mar inne poszieëjel.’
‘Han iech nit. Móts te joa hoale in ’t nienjesjef.’
D’r Kep leuft noa d’r jank. Deed ziech d’r jas aa en jeet eroes. ’t Biela kiekt noa d’r brif. Leëst wat dróp sjteet. ‘De Jraasjspiere, Bij d’r Kirkhof, nommer nuung.’
‘Bij d’r Kirkhof,’ zeët ’t Biela nog ins. ‘Dat mós waal inne jezonge verain zieë.’ Het laacht ins. ‘Woarum bringt e d’r brif nit zelver? Da is e flotter doa en heë besjpaart ziech inne poszieëjel.’
’t Biela kiekt ins an de vinster of ’t d’r Kep nog kan zieë. Da ziet ’t d’r Sjaak jraad óp d’r fiets de sjtroas eri vare. Het klopt óp de roet. D’r Sjaak sjtiegt aaf. ’t Biela jeet an de duur.
‘Sjaak, An d’r Kirkhof, is dat nit de sjtroas langs d’r kirkhof?’
‘Joa Biela.’
‘D’r Kep mós doa inne brif hin sjikke. Nommer nuung.
‘Jef ‘m miech mar. Iech mós doa urjens zieë.’
‘Darf inne posbode dat. Inne brif rónkbringe oane zieëjel?’
‘Dat don iech i mieng vrijtsiet.’
Heë laacht ins. ’t Biela jieët ‘m d’r brif. D’r Sjaak viert werm wieër. ’t Biela jeet eri. Nit lang d’rnoa kunt d’r Kep heem.
‘Iech wil inne poszieëjel. Jeet nit. Mós winniegstens tsing zieëjele jelde. Doe han iech jezaad, d’r brif broecht mar bis an d’r Kirkhof, nit noa Amerika.’
Heë lekt de kaat mit de tsing zieëjele óp d’r dusj.
‘Die kans te diech verware vuur d’r nieëkste brif. D’r Sjaak jeet ‘m aafjeëve.’
‘Wat d’r posbu..bode! Wie kans te zoeë jet doeë? Dem miene brif jeëve.’
‘D’r Sjaak wil diech veul tse jeer helpe. En heë deed dat in zieng eje vrijtsiet.’
‘Ao joa, heë deed dat veul tse jeer. Noen jeet deë ziech aafvroage, wat mós iech mit de Jraassjpiere?
‘Dat deed e nit. Nit d’r Sjaak.’
‘Weë deed dat da waal?’
‘’t Biela drieënt ziech um.
‘Sjlank en jezónk,’ zeët ‘t
’t Jeet noa de kuche.