Deel zivve

 

 

(laat u voorlezen!)(laat u voorlezen!)

 

Peëdskuttel

 

 

'Vier zunt al ing janse tsiet nit mieë in ózze jaad jeweë.'
D'r Lou vrieft ziech mit ing hank durch de hoare. De jonge zitse bijenee in de koel. D'r Wiel is óch werm d'rbij. De waech binne zitse. Nit an duur kanne sjpieële is 'm sjwoar jevalle. Heë is vroeë, dat 't hinger d'r ruk is. Ee dink is zicher. D'r Niekie zouw e nog wal krieje. Mar wie? Oane dat de mam va dem werm bij hem heem vuur de duur sjteet.
'Iech krien 'm waal,' zeët d'r Wiel ópins.
De jonge sjnappe wat e meent.
'Al mós iech wade bis 't jesjneit hat. Da kan iech 'm mit sjneibel noawerpe. Dat darf.'

'Vier hant pas oktober,' zeët d'r Al. 'Dat kan nog ing janse tsiet doere vuurdat 't sjneit.'

'Doe kans wade bis 't sjwats sjneit,' laacht d'r Lou. 'Misjien deed 't dat ieëder.'
D'r Wiel sjpringt óp. 'Sjwats sjneit? Iech werp jing sjwatse sjneibel. Die lieche óp sjlaam.'

Noen laache óch de angere. D'r Tieën sjtelt ziech reët.
'Wen vier nog noa d'r koelbeusj wille, mósse vier noen joa. Angesj weët 't tse sjpieë.'

'Koom koelköp, vier junt,' ruft d'r Pee.
'Koelköp,' zage de angere hem noa. Ee vuur ee kroefe ze oes de koel. E sjtuk wieër foesballe e paar jonge van de vunnefde en zesde klas. Mar die kieke nit noa hön. Die hant alling mar oog vuur d'r bal. Hingeree lofe de koelköp uvver de sjmaal sjtrief jraas langs 't veld. 't Letste sjtuk mósse ze kroefe. Mar vuurdat 't zoeë wied is, lieët d'r Tieën ziech óp d'r boech valle.
'Doahinge óp d'r weëg neëver d'r beusj. Doa sjteet inne auto.'

Vuurzichtieg heëve ze hön köp óp. Ze zient d'r auto. Inne man sjtiegt in. Lanksaam viert d'r auto voet. Ze wade effe. Da sjtunt ze óp.
'Weë woar dat,' vroagt d'r Lei.

D'r Tieën sjud d'r kop.
'Dat is 't jroeëse jeheem,' fluustert d'r Wiel.

D'r Pee kiekt engslieg. 'Zalle vier mar tseruk joa?'

'Nae.' D'r Al sjud mit d'r kop. ''t Weëd noen jraad sjpannend.'

Jebukt leuft d'r Tieën wieër. De angere dunt 'm noa. Flot kroefe ze ónger d'r droad durch. D'r Pee kunt als letste. Mar kóm is deë ónger d'r droad durch of ze hure inne vóssjtap. Ze duie ziech plat teëje de eëd. En haode d'r oam i. D'r vóssjtap is flot langs. D'r Tieën sjtelt ziech reët. Heë ziet inne man jraad óp d'r ruk.
'Zoogste jet,' vroagt d'r Lei.

'Inne man mit inne broenge jas aa.'
'Hauwe jing blauw bóks aa?'

'Kank iech nit zieë.'
'Zalle vier ins kieke of vier jing tsiejarette vinge?'

'Los lever Lei. Vier hant al ing sjats.'

'Wat mós dat doa?'

Ing sjtim klinkt hel hinger hön. Ze drieëne ziech um. Bij d'r droad sjteet inne koelpolies.
'Komt uur ins flot hei!'
Voetlofe hat jinne tswek. D'r polies hat hön jezieë. En in d'r beusj leuft d'r man mit d'r broenge jas.

'Wat zut uur an 't doeë?'
'Vier wole.....,' effe waad d'r Tieën. '... uh kasjtaie rafe.'

'Jut dat mar urjens angesj doeë. Nit hei. Oes d'r beusj. En flot!'
Ze kroefe werm ónger d'r droad durch. D'r polies hilt d'r Tieën teëje.

'Ken iech diech nit? Weë bis doe?'

'D'r Tieën.'

'Noen zien iech 't. D'r jong van d'r Martien. Wen diene pap dat huet!'

'Iech kom angesj mit d'r pap dökser in d'r beusj.'

'Joa, mar nit oane pap. En noen  ónger d'r droad durch. Maach dat uur voetkomt. Iech zal diene pap nuuks zage. Voet mit uuch.'

De jonge sjneure zoeë hel wie ze kanne uvver de sjmaal sjtrief jraas. Bij 't foesbalveld lofe ze werm jeweun. Noa de koel junt ze nit. Vuur dizze middieg hant ze jenóg mitjemaad. D'r Pee en d'r Wiel lofe tsezame noa heem.

'Kiek doa.' D'r Pee wiest noa inne hoof peëdskuttele óp de sjtroas. Jraad zient ze óp dat moment d'r Niekie um d'r ek kome. Oane noa tse dinke sjnappe ze ziech inne peëdskuttel en sjpringe in de sjtruuch bij de kirch. Ze wade bis d'r Niekie langs is jelofe. Va hinge d'r sjtroech werpe ze de peëdskuttele noa d'r Niekie. Inne truft hem óp d'r ruk. D'r Niekie veult ziech óp d'r ruk. E sjtuk van d'r peëdskuttel bliet an de heng kleëve. D'r Pee en d'r Wiel lofe hinger de sjtruuch um noa heem. Ze zient nit mieë wat d'r Niekie deed. Dat is allenäu ejaal.
'Iech broech nit tse wade bis 't sjwats sjneit,' laacht d'r Wiel. D'r Pee lekt inne erm uvver de sjouwer. Tsezame lofe ze wieër.