Deel ee

(laat u voorlezen!)

September
 
't Naats hauw 't jerend. D'r sjtoep en de sjtroas zunt nog naas. Durch de wólke sjiengt ing bleeche zon. D'r ieëtsjte mondieg in d'r september. De sjoeël vingt werm aa. D'r Wiel sjteet mit zierng mam óp 't sjtuupje bij hön vuur de duur. Ze keurt 'm uvver d'r kop de hoare sjun reët. Alling d'r weerwaas vure in d'r ponnie sjpringt óp.
'Jód loestere wa, Wiel,' zeët ze.
D'r Wiel knikt oes jewunde ins. Heë kan sjleët zage, 'nae.' Zoeë is e 't flotste d'r vanaaf. Heë kneuft ziech d'r jas tsouw en winkt.
'Wiel!' De sjtim van d'r Pee klinkt durch de sjtroas. Heë kunt aa sjneure. Tsezame lofe ze wieër. De mam kiekt de jonge noa.
'Jroeës is d'r Wiel woeëde,' dinkt ze.
E paar joar jeleie braat ze hem d'r ieëtsjte sjoeëldaag nog noa jen sjoeël. D'r Pee leuft mit inne vós óp d'r sjtoeprank en d'r angere in de zief. 'Iech han floep vuur de Tsiem.'
D'r Wiel deed hem noa. 'Iech han óch floep. Dat is inne sjtrenge.'  
D'r nuie meester van de vunnefde klas is vuur hön zoeëjet wie ing sjoel reën. In d'r drek óp 't plaisje vuur de kirch sjteet wasser in de knikkerkoele. De jonge hant doa jee oog vuur. Sjpeële is jet vuur sjtrak, noa de sjoeël. An d'r rank van 't foesbalveld sjtunt d'r Al en d'r Lei. De jole ligke verlosse d'rbij. Ze kieke vuur ziech oes. D'r Pee en d'r Wiel junt bij hön sjtoa.'
'Hoewoewoewoe.'  D'r Tieën kunt aasjneure. Heë keëkt wie inne Indiaan en huit mit de vlakke hank teëje d'r mónk.
'Dierek kans te dat óch róffe. Bij de Tsiem in de klas,' laacht d'r Pee.
'Nae, da krien iech ze mit d'r trommelkuul.' D'r Tieën vrieft ziech mit ing hank uvver d'r boam.
Joa, 't flesje van d'r meester Tsiem,' fluustert d'r Al.
'Doa sjtunt de jonge van de vunnefde klas.' D'r Lou huppelt kótterbij. 'Zut uur uuch an 't vräue? Óp de Tsiem?'
Jinne zeët jet. D'r Lou wilt nit nog mieë zaots in de wonde van de jonge sjträue. Heë kiekt ins rónk en wiest noa 't hoes neëver de sjoeël. 't Hoes van d'r kuster. Van e tsimmer an de vuurzie is e jesjef jemaat. Doa verkeuft heë wien en vanaaf de vakans óch ies. Um reklaam tse maache hingt an d'r jieëvel ing jroeëse klok. 'Vanoes de klas kan iech zieë wie sjpieë 't is.'
Heë hat 't nog nit jezaad of de sjel klinkt. De Plaat sjteet midde-óp d'r sjpieëlplai. D'r meester van d'r Lou in de zesde klas. De klok jieët nuung oer aa. Inne janse sjoeëldaag waat. De jonge van de vunnefde kieke noa de Tsiem. Jroeëse rong oge hinger inne sjwoare broenge bril. De heng in de taesje van inne vaal broenge sjtupjas. In 't kling taesje boave an d'r jas sjtikt ing pen met e roeë dupje. In d'r sjtoaf zitse jet roeë inkt vlekke. D'r jas zitst jesjpanne rónk d'r boech. Bij de dreide sjel is 't muus-jens sjtil. Ze durve koalieg tse oame. Sjnak kieke ze vuur ziech oes. Zoeë lofe ze hinger de Tsiem aa. D'r meester vuur e joar.
In de sjpieëltsiet kunt d'r Lou zofort noa hön tsouw. 'Hat uur 't flesje al jezieë?'
''t Likt óp de vinsterbank.' D'r Tieën veult ziech werm uvver d'r boam. 'Mar nog nit jevóld.'
De wiezere van de klok bij d'r kuster drieëne rónk. 't Wasser in de knikkerkoele zakt. D'r drek vuur de jole óp 't foesbalveld druugt óp. Bij de sjoeëlpoats sjtunt werm de mamme. 't Weëd veer oer. D'r sjtub vuur de jole wingt óp. Inne bal rolt durch 't jraas. Kingersjtimme klinke durch de sjtroase. De jonge van de vunnefde hant 't huekste woad. Ze hant d'r ieëtsjte sjoeëldaag uvverleëft. Die angere zalle óch wal lukke. D'r Wiel sjpringt d'r Tieën in d'r nak. D'r Al leuft mit d'r bal an d'r vós. D'r Pee en d'r Lei verzukke hem d'r bal aaf tse neëme. Zoeë sjpieële ze ing janse tsiet. D'r Lou kunt sjpieëder oes de sjoeël. De jonge van de zesde krient noa sjoeël extra les. Ze junt 't nieëks noa ing anger sjoeël. Ing hoeëjere. Doarum mósse ze vöal liere.
'Vier broeche dat nit,' zeët d'r Tieën. 'Vier zitse bij de Tsiem.'
'Joa, uur hat jeluk,' laacht d'r Lou. Noen sjneurt heë óch hinger d'r bal aa.