Deel tsing

 

(laat u voorlezen!)

 

Hennie

 

Bij d'r Thele sjtunt jet lu in 't jejsef. D'r Wiel wil jraad eri joa. 't Brifje woa zieng mam de waar óp jesjraeve hat, hilt e i jen heng. Bij  de duur sjpringe d'r Niekie, d'r Bert en d'r No vuur hem. Ze sjnappe zieng hank.

'Wat has te i jen heng,' sjnauwt d'r Niekie.

D'r Wiel hilt de hank tsouw. 't Brifje va zieng mam. Doa kunt jinne aa. 't Is zieng sjats. Mar teëje de jewalt va drei jonge kan heë nit óp. Ze riese hem 't brifje oes de hank.

 'Jef tseruk,' keëkt d'r Wiel. ''t Is va mieng mam. Doa sjteet de waar óp. Jef tseruk!' 

'Sjteet doa de waar óp,' laacht d'r Niekie jemeen. 'Sjplit-eëtse. Tsoeker. Kieës,' leëst hei helóp van 't brifje.

D'r Wiel sjnapt noa 't brifje. D'r Bert en d'r No haode hem vas.
'Wils te 't brifje werm han?' D'r Niekie sjprikt nog ummer eëve jemeen. 'Da móts te ós 't wachwoad zage.'
't Wachwoad zage? Dat noeëts.

'Iech zaan 't mieng mam.'

'Da binge vier diech vas an inne boom.'

'Broenge jas,' ruft d'r Wiel flot. 'Broenge jas is ós wachwoad.'

D'r Niekie kiekt 'm vroagend aa. 'Broenge jas?'

'Dat is ós jeheem. 't Sjpoeëk oes d'r beusj dreëgt inne broenge jas.'

De oge van d'r Niekie weëde jroeëser.

'Broenge jas,' fluustert e nog ins. 'Dat jeleuf iech nit.'

'Jank da ins kieke. In d'r koelbeusj.'

'Doa darf iech nit kome va miene pap. Dat is jevierlieg.'

'Mar nit wens te 't wachwoad broenge jas kens.'

D'r Bert en d'r No losse d'r Wiel los. 't Brifje vilt óppen eëd. D'r Wiel raaft 't óp. Flot jeet e 't jesjef eri. Went e an de rij is jieët e 't brifje an de mevrauw Thele. Ze leëst 't brifje. Mit en mit zetst ze de waar öp de tieëk. D'r Wiel duit ze in de taesj. Mit ing vol taesj jeet heë noa heem. Van d'r Niekie is jee sjpoor tse zieë. Bij d'r Wiel heem sjteet an de anger zie 't Hennie in d'r jaad. Het winkt. D'r Wiel zetst de taesj vuur de duur. Heë sjtikt de sjtroas uvver.
'Dag Hennie.'
 'Daag Wiel. Kuns te nog an duur?'
'Waad Hennie, iech jef de waar an mieng mam.'
't Is nog e sjtundjse ier 't duuster is. Zoelang kanne ze nog sjpieële. Bij 't Hennie hant ze inne jroeëse jaad mit sjokkele.
'Kiek ins Hennie.'

Oes de taesj holt d'r Wiel ing roe jeël lieng. 't Vurriegs joar hat 't Hennie die vuur hem je-flieët. Dat is zie jeheem. Zieng sjats. 't Hennie laacht vroeë. Ze sjokkele neëveree. Zinge lidjer. En laache va hatse.  Bis d'r duuster vilt. D'r Wiel jeet noa heem. 't Hennie winkt bij de hek. Bij de duur kiekt d'r Wiel nog ee moal um. De koad nimt e mit eri. Zieng sjats. 't Wachwoad is Hennie.