Deel zestsing

(laat u voorlezen!)

 

D'r keldersjlussel

De koelköp sjtunt bijenee óp d'r kirchplai. 't Hat e paar daag jerend. Hu is 't drueg. Mar 't veld is pratsjieg. Doa vilt nuuks tse foesballe. D'r Lou kunt mit d'r vuursjlaag um nog ins noa d'r koelbeusj tse joa. Mar d'r Pee trukt doa nit aa. D'r Tieën hat e iedee.
'Iech vroag an miene pap of vier in d'r koelbeusj darve sjpieële. Jeweun durch de poats eri. Nit ónger d'r droad durch.'
Dat vingt me e jód iedee. Da kanne ze óch 't huus-je ins jód bekieke. D'r pap van d'r Tieën mós dis waech uvverdaag wirke. Doarum is e noen in d'r beusj. De jonge lofe uvver d'r waeg noa d'r beusj. D'r pap zitst in 't kantoer bij de poats. Heë maat de vinster óp. Woa jut uur hin?'
D'r Tieën winkt. 'Pap kanne vier dizze middieg in d'r beusj sjpieële?'
'Wat mós iech doa-óp zage, jong? Ie maach dierek de rungde durch d'r beusj. Da kant uur mitlofe.'
De poats jeet óp. De jonge kanne eri. Al flot kunt d'r pap van d'r Tieën eroes. Heë deed ziene winkterjas aa. Jenauw wie zie uniform is deë óch blauw.
''t Is jinne broenge,' fluustert d'r Lou. De jonge jiefele.
'Wat zut uur an 't laache,' zeët d'r pap.
'Nuuks pap. Vier zouwe jeer ins in 't huus-je wille kieke.'
'Doa bin allang nit mieë i jeweë. Waad iech pak d'r sjlussel.'
Heë jeet eri en kunt werm eroes mit d'r sjlussel i jen heng. Tsezame lofe ze uvver d'r beusjwaeg noa 't huus-je. De sjpannoeng sjtiegt. Weë wees wat ze doa vinge.
'Vruier koame hei de kinger van d'r dierekter döks sjpieële. Mar die zunt noen jroeëser.'
D'r pap van d'r Tieën maat de duur óp. 'Boe, sjpoëke,' ruft d'r Lou. Jinne hat noen floep. Zoeëjaar d'r Pee nit. 't Ruucht muf. Sjpinnejewebse hange an d'r plavong. Midde in 't tsimmer sjteet inne dusj mit sjteul. Inne teppieg likt óppen eëd. E paar sjilderije hange sjeef an de moer. De kas likt vol mit sjtub. De jebunsbreer kraache ónger hön vus. Vöal mieë is nit tse zieë. Ejentlieg zunt ze enttäusjt. Woa zunt de doeëze en peks-jer die d'r Tieën jezieë hauw?
'Pap, kunt jinne mieë hei in 't huus-je?'
'Iech zouw nit wisse weë, jong.'
D'r Lou kiekt durch de tsimmerduur noa 't jengs-je neëver 't tsimmer.
'Doa is ing duur.' Heë veult an de klink, mar de duur is aafjesjlaose.
'Woa jeet die duur hin, pap?'
'Noa, d'r kelder. D'r sjussel mós an d'r naal boave de duur hange. Mar deë is voet. Iech zal ins an de angere poliese vroage. Misjien weest inne va dön woa d'r sjlussel is.'
De jonge kieke ziech aa. 'Misjien hat e sjpoeëk d'r sjlussel,' zeët d'r Lou.
D'r pap van d'r Tieën laacht. 'Da los ós mar flot joa. Misjien kome ze dierek tseruk.'
Ze sjpatsere nog e sjtuk durch d'r beusj. Zoeë kome ze óch langs 't pöats-je an de ziekank van d'r beusj. D'r Tieën leuft d'rhin.
'Woa is die poats vuur?'
'Jong, doa hinge is de jrens. Doarum leuft hei de douane rónk um tse kieke dat nit jesjmoekeld weëd. Die sjmoekler verberje ziech wal ins in d'r beusj. Durch 't pöats-je  kan de douane mekkelig d'r beusj eri um dön tse zukke.'
'Sjisse ze da óch?'
'Wen 't mós. Vuur kóts is hei nog jesjaose, mar vier wisse nit durch wem. De douane en de poliese hei jiddenfals nit.'
'Wat jevierlieg,' zeët d'r Pee.
'Joa, doe has reët. Losse vier mar durchlofe.'
'Uur hat d'r revolver doch bij uuch?'
D'r pap van d'r Tieën laacht ins. Ze lofe wieër. Wen ze boese de poats zunt, lofe ze e sjtuk sjwiejend uvver dr waech. D'r Tieën winkt nog ing kier noa ziene pap. D'r Lou is d'r ieëtsjte deë jet zeët.
'Vier wisse werm jet mieë. In d'r kelder mós 't jeheem zieë. Deë sjlussel is nit vuur nuuks voet.'
'Misjien zunt 't sjmoekeler,' fluustert d'r Al.
D'r Lou bliet sjtoa. 'D'r broenge jas. D'r auto. En... d'r koelpolies, deë ós jezieë hat. Die hant jet mitee tse maache. Angesj hauw deë waal teëje diene pap jezaad, dat vier in d'r beusj waore.'
Mit jroeëse oge kiekt d'r Tieën hön aa.
'Noen wie-ts te 't zeës. Ummer wen vier hei jet zoge, woar miene pap heem. En lofet hei deë polies rónk. Nieëkste waech hat miene pap 't naats deens. Da mósse vier ins kieke wat hei uvver daag passeert.'
'Wie dunt vier dat, oane dat ze ós zient,' vroagt d'r Lei.
'Joa, joa,' sjtottert d'r Pee, 'wie, wie dunt vier dat?'
'Waad mar aaf. Vier vinge wal jet,' zeët d'r Lou. 'Losse vier e paar bömpjer va Silverster beware. Die kanne vier nieëkste waech misjien jebroeche um de bandiete tse vange.'
D'r Pee is jans ópjereegd. 'Iech han inne revolver mit knalhudjer. Dem nim iech mit.'
Doa mósse ze hatslieg um laache. Ze lofe durch.  Noa Silvester jeet 't passere. 't Jeheem. Ze kome ummer kótterbij.