(laat u voorlezen!)

 

D'r foto-apperaat

D'r fiets sjteet hingenum ónger d'r sjop. Ring jepoetst. Al wat wiechtieg is, is vervange. De beng, remblöks-jer, kette, tsankreër, kabelwerk. D'r fiets is veëdieg vuur de jroeëse rees.  De fietse-taesje hat d'r Rik jepakt. Mörjevrug viert e aaf. Noa woa de zon ónger jeet of ópkunt. Dat wees e nit. Dat ziet e wal. Jiddenfals bij ziech de sjtroas eroes. Ing tsiet hinger ziech losse. Ing tsiet eri fietse. In 't ritme van d'r daag. Leëve va lóf en wasser. En wat e zoeë bijenee kriet. Vuur de ieëtsjte tsiet hat e jeld jenóg. Vöal broecht e nit. De welt is zie riech. D'r aafjrónk trukt. D'r angs vuur 't jevoar beweëgt hem. De zicherheet is jet um tse zukke. Heë maat ziech los va deë erm uvver de sjouwer. Jebórjeheet sjnapt 'm bij d'r oam. Wurgt hem. Hilt d'r haos tsouw. Doarum d'r vlóch. Koom mörje. Jouwe, jouwe mörje. Iech bin óngerweëgs. Zoeë viert e voet. In de vrugde. De fietse-taesje zitse jód vas. De tent boavedróp jebónge. In d'r rukzak zitst ziene foto-apperaat. Zie insjtroement um vas tse legke wat e ziet. Vuural wat e veult. Um mit tse neëme. Um óppenuits tse beleëve. Um tse verware.
Als kink lieret heë d'r foto-apperaat kenne. Óppen sjoeël hool d'r meester in de klas e tsiejare-kis-je umhoeëg.
'Dat is inne foto-apperaat.'
De kinger laachete. D'r Rik daat an de tsiejare-kis va ziene opa.
'Nae, nit laache.' D'r meester wiezet noa ing kótte zie. 'Hei zitst e löchs-je. Doa vilt lit durch eri. Dat lit hilt alles vas wat 't óngerweëgs teëje kunt.'
Heë jong bij de vinster sjtoa. 'Kiek, deë boom doahinge. Deë kunt bij 't kis-je durch 't löchs-je eri. En weëd mit 't lit óp de hingerzie van 't kis-je jeplekt.'
 An de anger kótte zie van 't  kis-je woar e durchzichtieg sjtuk wies papier jeplekt. De kinger jónge bij d'r meester sjtoa. En ze zoge e wónger. D'r boom sjtong kling óp d'r kop an de hingerzie van 't kis-je. E wónger! D'r mónk van d'r Rik vool óp. Inne jroeëse boom jans kling. 't Woar vuur d'r Rik jenauw zoeëjet wie heë vuur de ieëtsjte moal va zie leëve e liliput-tsirkes zoog. Jroeëse lu jans kling. Mit al dróp en draa. Jraad póppe um mit tse sjpieële. Wie d'r Märklin-tsóg bij ziene vrunk heem óp d'r zölder. E wónger!.
D'r meester laat oes wie dat kank. Heë moalet óp 't bord 't kis-je en d'r boom noa. De litsjtroale oes d'r tietsj van d'r boom vole sjuin durch 't lös-jer eraaf. Óp 't durchzichtieg papier koam d'r tietsj van d'r boom an de óngerzie. En d'r sjtam boavenaa. 't Woar jans logiesj. Mar 't wónger vuur d'r Rik woeët alling mar jroeëser. Lu kanke wóngere maache. Wat e sjpel. Liliputtere en Märklin-tsug. Óp kingermoas. Jet um i heng tse hoade.
't Duchzichtieg papier woeët vervange durch litjeveulieg papier. De foto jeboare.
D'r Rik hat d'r foto-apperaat jód jesjutst in ing plastic tuut. De sjtroas va bij ziech heem likt hinger 'm. Mit feste trit durch de noabersjaf. De zon in d'r nak. Zoeëlang wie meuglieg daaglit zieë. Litjeveulieg óngerweëgs.
In de hoofdsjtroas is 't nog ruiieg zoeë vrug in d'r mörje. De jesjefter jesjlaose. Inne inkele auto viert verbij. 't Sjtóplit sjpringt óp roeë. Ejentlieg is 't komiesj um sjtil tse sjtoa. Va links en reëts kunt nuuks. Woarum wade? Óp wat nog kome jeet? Doa is d'r Rik nit vuur óngerweëgs. Doa sjteet e nit óp tse wade. “t Zouw mar jraad ins inne kome. Mar da is e al lang uvver de kruutsoeng. Evver inne polies. Doe zouws 't mar jraad han, dat inne poliesewaan kunt. E prottekol is sjaad van 't jeld. Heë weëlt aier vuur zie jeld en bliet sjtoa. Lang broecht e nit mieë tse wade. 't Lit sjpringt óp jreun. D'r weëg maat ing drieën rónk 't poskantoer. Oes jewunde sjtikt e zieng hank oes. Hinger ziech huet e inne auto aakome. D'r Rik hilt ziech kót an d'r sjtoeprank. Nog e sjtuk viert e tusje hoezer. Langs d'r plai vuur 't sjtation is e fietspad. Dat jieët mieë zicherheet. 't Verkier weëd mieë. Uvver d'r jroeëse waeg vare jans jet auto's. D'r waeg leuft jet umhoeëg. D'r Rik sjakelt klinger. Vuur ziech viert inne man. Heë holt 'm lanksaam in.
'Mörje,' jrust d'r Rik.
'Mörje,'zeët d'r man.
Wie döks zouwe dat nog doeë? Jrusse. Zoeëlang wie e d'r zin hat. Doabij wil e óch nit zage: 'Iech bin flotter wie diech.'
Of zeët e 't alling wen inne hem iholt? Heë kiekt d'r man aa. Deë hat inne kop um tse fotografere. Rimpele, ing krom naas, inne sjtóppele baad. Mar heë is kóm óngerweëgs. Um noen al tse sjtóppe en d'r foto-apperaat oes d'r rukzak tse hoale. Zoeë kótbij heem zukt e jing bilder. Die wil heë va wied voet han. 't Ónbesjtimde  besjtimd losse zieë.
D'r waeg leuft noen sjnak. Bij de rotonde kan e reëts aaf. Heë broecht jee jans sjtuk rónk tse vare. Vuur inne fietser kan dat inne janse toer zieë. Autovarer die diech nit zient. 't Sjtuurt hem dat e zieng jedanke mit zicherhete lieët besjeftieje. Heë wil óngerweëgs zieë. En wat d'rva kunt. Dat ziet e wal. Jiddenfals jing zicherhete. Of 't mós vräud zieë. Die zieng bee lieët beweëje. Wieër in d'r daag. Wieër in de landsjaf. Noa Märklin-dörper en Liliputterlu.