(laat u voorlezen!)

Landsjaf

De nieëkste rotonde is kling. Doa is jee verkier. D'r waeg leuft jet eraaf. In ing drieën jeet d'r Rik noa reëts. Inne sjmale waeg leuft durch de velder. D'r makadam likt vol knöa leem. Sjpore van inne traktor. D'r Rik sjlingert ziech d'r tusje durch. In ing wei likt inne klinge beusj. 'Verboden toegang' sjteet óp e sjild'. Dat maat 'm nuisjierieg. 'Verboden toegang'. Normaal zouw e nit óp de jedanke zieë kome um doa eri tse joa. Zoene klinge beusj, nit de muite weëd. Mar noen. Wat zouw doa zieë? Vruier neumet me zoeëjet flot inne sjmoekelbeusj. Uvver 't beusjweëgs-je likt inne poal wie inne sjlaagboom. Effe bliet d'r Rik sjtoa. Eri joa lieët e zieë. 't Is vöal tse vrug um noen al ing paus tse maache. En da, me wees mar noeëts. Werm ing kans óp e prottekol.
Heë viert wieër. De weie zunt mit sjtacheldroad aafjezatsd. D'r weëg sjlingert ziech tusje 't land van de boere. Eróp en eraaf. 't Tempo jeet umhoeëg. D'r Rik viert ziech werm. Heë kunt i zie ritme. 't Oeszich umermt hem. Velder, weie, buzje oes-jesjneie. In inne puzzel an ee jeplekt. Klure van jreun, jeël noa broen. En tseruk. Weëg jetseechend. Ing baach blinkt in 't dal. D'r Rik wil zinge. Mar vuural sjtil zieë. Sjtare. De wiese wólke in de blauw loeët moale. Zejelsjifter in de oceaan. Inne traktor viert langs. D'r Rik hilt i. D'r waeg is sjmaal. D'r boer winkt en sjtuurt d'r traktor e sjtuk durch d'r berm. D'r derailleur klikt. 't Jeet sjtiel umhoeëg. D'r Rik sjtelt ziech óp de pedale. D'r fiets sjokkelt. 't Letste sjtuk zitst heë óp  d'r zaal. Heë oamt deep. Went e oave is, ziet e ónger ziech inne kirchtoere. Heë sjakelt jroeës en viert d'r berg eraaf. Rónk de kirch sjtunt jet hoezer. De remme knieft e in. Óp de sjtroas is nit vöal leëve. Bij de bushalte teëjenuvver de kirch sjtunt inne man en ing vrauw. D'r man sjtutst óp inne kuul. De vrauw hilt e keersje mit ing waartaesj vas. Ze jrusse. D'r Rik sjtikt ing hank óp. Heë sjleet de sjtroas noa de kirch aaf. D'r pedaaltrit weëd flotter. 't Dörp likt al flot hinger 'm. Ejentliech tse flot. Heë hauw ziech de tsiet wille neëme um doa jet langer rónk tse kieke. Mar wen de sjnelheet langzamer weëd, waast bij hem de ónrouw. Wat dinkt e in 't nieëkste dörp tse vinge, wat e hei nit zukt? Jelt die vroag nit vuur jidder dörp? Vuur jidder plaatsj woa me aakunt, woa me voetjeet?  De sjnelheet veurt e jet óp. D'r weëg is noen reët en lank. Ing tsietlang kiekt e sjnak vuur ziech oes. De heng los óp 't sjtuur. D'r kop sjtil. Alling de bee beweëje. Ee sjtrak tempo. D'r blik noa vure, va hinge d'r zonnebril. De lóf sjtriecht 't jezich. De temperatoer sjtiegt jet. Meter vuur meter uvver d'r makkedam. An de reng kapot jevare. In ing drieën sjteet ing bank, ónger inne dikke boom. D'r Rik sjtiegt aaf. Heë zetst ziech. Drinkt e paar sjluuk oes d'r drinkbecher. Deed ziech d'r helm aaf. Lekt dem neëver ziech óp de bank. Ing bus viert langs. De vrauw en d'r man oes 't dörp zitse neëveree. De bus viert noa de sjtad. D'r Rik kiekt ze noa. Ze weëd klinger. Wat voet jeet weëd klinger. Óch de sjtad. Wat kótterbij kunt waast. D'r Rik sjteet. Heë pakt e peks-je bóttramme oes ee van de zieveks-jer van de fietse-taesj. En e jekaochd ai. Dat tietsjt e óp d'r zitst van de bank. De sjaal pelt e d'rva. Mit sjmaach eest e de bóttramme mit kieës en sjink. D'r tusjedurch biest e in 't ai. Lanksaam weëd de tuut leëjer. 't Papier mit de sjale wurpt e oane óp tse sjtoa in inne dreksbak bij de bank. Heë zakt jet óngeroes óp de bank. De bee jesjtrekt. Deed ziech noen óch d'r fietsbril aaf. Sjtaart in de landsjaf. Links en reëts jet busj. Vuur ziech e sjtuk veld. Wied aaf viert inne tractor. D'r motor is koom tse hure. Oesblik óp 't boereleëve. Ainfach. Wie riech. Of jraad leëg. De daag vöal 't zelfde. Winnieg sjpannoeng. D'r Rik dinkt an de zóndiegmiddieje oes zieng kingertsiet. Rouw. Jans lang rouw. Belcantomoeziek óp d'r radio. Klassiesjemoeziek.  D'r pap hinger de tsiedónk. De mam doeket jet in d'r sjtool. Vuur kinger langwiele. Jroeëse lu raeste ziech oes vuur de nui wirkewaech. Óp de forneus in de kuche kaocht de waesj vuur d'r mondieg.

D'r Rik deed ziech aaf en tsouw de oge tsouw. Rouw maat mui. D'r doer wie kót óch veult ziech lang. Heë sjrukt óp. Inne motor kunt langs. D'r krach sjuuft 'm reët óp. Heë zetst ziech d'r helm en d'r fietsbril werm óp. Oes d'r drinkbecher nimt e nog inne sjloek. Da sjteet e óp. E sjtuk wilt e hu nog fietse. Evver dat zóndiegmiddieg jeveul wilt e ejentlieg nit kwied. Die rouw. Jing sjpannoeng. Ainfach. E paar rejele. Ritme en accoorde. De moeziek zelver maache. Belcanto woeëd jazz. In de langwiele diene eje toeën zukke. Ziene kameraad koeët doa vöal uvver vertselle. En sjtonde hin loestere. Doarum bliet 't d'r Rik bij. 't Zóndiegmiddiegjeveul en ziene kammeraad. Jazz. Vuur d'r Rik d'r jank in de rouw.
Heë viert wieër. Noa e paar drieëne jeet d'r waeg eróp. Nit zoeë sjtiel. Mieë valsj plat. D'r waeg krónkelt ziech. Inne wórm  in de landsjaf. D'r pedaaltrit hat jet van inne middiegsjlof. 't Ritme van inne sjokkelsjtool. Ummer lanksamer. An d'r rank van inne beusj bliet e sjtoa. E sjtuk leuft e mit d'r fiets an de hank durch 't hoeëg jraas. Heë huet 't roesje van ing baach. Da bliet e sjtoa. Vuur ziech jeet de wei eraaf noa e dal. Hei wil e ing naat zieë. In de erm van e dal. Golvend. Um tse sjtrieële. Ziech tse naestele. Ing vrauw. Ing naat.