(laat u voorlezen!)

 

D'r rank van d'r beusj

De tent zetst heë óp. Óngertusje kiekt e uvver 't dal. Wat wied voet is trukt 'm. Hinger ziech d'r beusj. Jesjlaose. Ing duur. Heë pakt d'r foto-apperaat. De landsjaf  fluustert. D'r Rik huet 't.  Kniepst de jesjiechtens. Jieët de bilder oere. De loeët is kloar. Wólke. Ze drieve verbij. Ing wólk nog. Tseechent 't blauw in de loeët. Holt 't kótterbij.  D'r foto-apperaat sjtikt ing hank oes. Sjluust de loeët in de lens. Vöal loeët. Ing kling sjtrief dal. Jekartelde fotorank. D'r foto-apperaat likt óp de fietse-taesj. Mit inne joemiehammer huit d'r Rik de herrigke in jen eëd. De tent sjteet. Heë zetst ziech óp inne dikke sjtee. D'r drinkbecher is leëg. In de flesj is nog wasser jenóg vuur d'r doeësj.
Heë sjteet óp. Rekt ziech oes. Drieënt ziech um noa d'r beusj. 't Maat 'm nuisjierieg. De jesjloaseheet va sjtruuch en beum. Heë wil ins kieke hinger de duur, 't blare-dek. De plaatsj va tswerje, hekse, wólve, jeëjere. De plaatsj um ziech tse verberje. Zieng  eje duur óp tse maache. Zonnesjtroale sjienge. Jesjponne dröad va lit. Óp ing aofe plek bliet e sjtoa. Beum rónks-erum. Ee vuur ee kiekt e d'rhin. Raakt ze aa. De oge zunt heng. 't Roesje van de baach is duudlieg tse hure. Tusje de sjtruuch durch ziet e ze sjtreume. Duit de tek an zie. Sjravelt d'rhin. Heë zetst ziech óp de hoeke. Sjtikt de heng in de baach. Wurpt ziech jet wasser in 't jezich. Frisj. Maat 'm lieët. D'r busj ónendlieg. Wieër wie sjtruuch. Hoeëjer wie beum. Ing baach va tsiet. Menute drupe. De bee verkrampe. D'r Rik kunt werm reët. Jeet tseruk noa de tent. D'r beusj hinger ziech.
Oes de taesj pakt e ing buks dikke tsoep. Óp d'r dikke sjtee zetst heë e kaochsjtel. Inne ee-pitter. Doamit maat e de tsoep werm. Mit sjmaach leffelt heë ze oes e pensje. Wen ze óp is, veëgt e mit e sjtuk papier 't pensje ring. Heë sjtrekt de bee in 't jraas. D'r ruk teëje d'r sjtee. Sjtaart vuur ziech oes. Noa de landsjaf. 't Jolft. Ing vrauw. D'r Rik wil ing foto maache.  't Oavendlit  pakt 't i. Mar heë waad. Zoeëlang wie meuglieg. 't Zieë van de oge 't zieë in ziech weëd. D'r foto-apperaat klietsjt. Ing vrauw in de landsjaf. Sjluust ziech.  
D'r Rik sjtrekt ziech oes in d'r sjlofzak. Vuur de duur van d'r beusj. In de erm van de landsjaf. D'r sjlof sjutst. Jieët vluejele van d'r droom. De naat verburgt. Wólve hule. D'r koekoek ruft. D'r tak va hatsensrouw.
D'r mörje sjimmert. 't Vuejelfluustere weëd fleute. D'r Rik rekt ziech oes. Kruuft oes de tent. D'r dauw witsjt de vus. Heë pakt de zeef en d'r handdóch. Trukt ziech de sjong aa. Jeet tseruk noa d'r beusj. Noa de baach. Heë sjpeult de naat aaf. D'r sjlof oes de oge. 't Kaod wasser lieët 'm razele. Heë druugt ziech aaf. De mörjekeulde veult werm aa. Bij de tent poetst heë ziech de tseng. D'r mónk sjpeult e mit jet drinkwasser oes de flesj. D'r Rik zetst ziech óp d'r sjtee. Veult ziech jód. Heem i zie leëve. Preuft wöad in d'r mónk. Sjtaart noa de landsjaf. De vrauw sjtrekt ziech oes.
D'r Rik sjteet óp. D'r honger knaagt. De tent is flot aafjebroage. Heë duit d'r fiets duch 't hoeëje jraas. Bis óp d'r weëg. Doa sjtiegt heë óp. Noa e dörp urjens in 't dal. Heë broecht koom tse treëne. 't Jeet sjuin eraaf. Langs hei en doa e hoes. Bij ing kruutsoeng likt e jesjef. Heë ruucht 't frisjjebakke broeëd. Ing vrauw maat jraad de duur óp. Ze jrust.
'Mörje, al vrug óngerweëgs.'
D'r Rik knikt. Wöad. Ópins mós e jet zage. Of nit. Nuuks zage is sjwieje. Doabij hat e jraad zoeëvöal jekald. Mit wöad in 't sjwieje.
De vrauw kiekt 'm vrundlieg aa.
'Joa,' knikt d'r Rik. 'Iech hauw jeer tswai bruedjer en e broeëd.'
De vrauw deed de bruedjer en 't broeëd in ing tuut. Heë kan óch bótter en jet vleesj krieje vuur dróp. De flesj en d'r drinkbecher kan e ziech völle mit wasser.
''t Jieëft sjun weer hu,' zeët de vrauw.
D'r Rik knikt vrundlieg en betsaalt. De vrauw sjwiegt. Ze kriet nit mieë tse wisse. D'r daag is vuur hön jód bejonne. Mit broeëd um tse leëve.