(laat u voorlezen!)

 

De mölle

D'r mörje jeet óp zie ing. Jraad hat d'r Rik ing jroeëse plaatsj hinger ziech jelosse. D'r fietswaeg jong dwaesj d'rdurch. Vöal verkier. 't Maat 'm ónrui-ieg. Bij inne plai is e terras. Effe tswiefelt e um doa jet tse drinke. Mar ziene kop is nog vol va jister. Heë realizeert ziech dat e mar ing inkel foto hat jemaat. Tserukvare wil e nit. Wat doa hinger 'm likt, vingt e óch vuur ziech. Doarum wil e wieër. Los van de plaatsj mit heur rejele. Woa zoeëvöal vaslikt. Besjtimd is.
Noa de zemplieje sjtóplitter kunt e boese de plaatsj. Langs inne jroeëse waeg is e fietspad. 't Verkier zoest an 'm verbij. 't Fietspad jieët zicherheet. Heë hat zin um tse zinge. Evver 't broeze van de motore lieët 'm sjwieje. D'r ieëtsjte en betste waeg sjleet e reëts aaf. De velder i. 't Doert ing tsiet ier e 't sjandaal van d'r jroeëse waeg nit mieë huet. Bij inne dikke boomsjtam sjtópt e. Deë likt in 't jraas. Doa eest e zieng middiegbóttram. Bij 't sjmiere van de bruedjer dinkt e an de vrauw van d'r bekker. Wie ze oeszoog wit e nog koom. Kling, jedrónge. Joa dat kanne ziech nog erinnere. Inne wiese sjótsel óch nog. En da de sjtim. Die klinkt kloar vuur hem. Vuural de hel 'e'.
'Joa, ós bruedjes zunt lekker,' zaat ze.
En da 't woad 'lekker' mit ing kaihel 'e'. Inne dikke daag óngerweëgs en de sjproach kriet al anger klanke. Die hel 'e'. Bij hön klinkt de 'e' nit zoeë hel. Doa likt ing 'i' teëje de 'e'. Mit dat  'lekker' lieët e ziech de bruedjer sjmaache. Da sjtrekt heë ziech oes in 't jraas. De heng hinger d'r kop. Sjluust de oge. Oane tse sjloffe, oane tse dreume. Hure en zieë in d'r oam van de tsiet.  
Ing vlei kruuft uvver zie jezich. D'r Rik vrieft mit ing hank langs 't bakke. De vlei vluut voet, mar kunt flot werm tseruk. Noen óp inne erm. Heë zetst ziech reët. Oamt ins deep. Sjtelt ziech reët. Sjtiegt óp d'r fiets. Vuur ziech inne lange sjnakke waeg. Jee verkier. Zieng jedanke kanne d'r vrije leuf han. Heë dinkt an de landsjaf va jister. De jolve. Ing vrauw. Heë lekt ziech vuuruvver. De erm óp 't sjtuur. Neëver ziech boave 't veld vluut inne buizerd. Sjtaats. D'r vluejelsjlaag is lanksaam. D'r Rik sjweëft mit. D'r buizerd sjtrekt de vluejele. Land óp inne poal. E sjtuk wieër bliet d'r Rik sjtoa. Drieënt ziech um noa d'r jroeëse voeëjel. Deë sjtiegt óp. Vluut uvver 't veld. Ópzuk noa zie aese. D'r Rik kiekt 'm noa.  Wiedvoet ziet e ing mölle. Doa wil e hin. Vluejel hat e nit. En mit de fiets duch 't veld is lestieg vare. Inne weag d'rhin zal 't toch jeëve.
E sjtuk wieër is ing kruutsoeng va weag. Heë sjleet aaf. Werm inne lange waeg. Zoeë tse zieë mós deë kót bij de mölle kome. Bij jiddere pedaaltrit waast de mölle. De wieke sjtaeche oes. De bee van d'r Rik male. D'r waeg drieënt ziech noa de mölle. Heë sjtiegt aaf um ing foto tse maache. De mölle in 't vlakke land. Sjteet aafjesteechend. Ze hat vuur hem nog jing jesjiechte.  
Went e kótterbij kunt, endert ziech 't bild. Heë ziet vinstere en ing duur. De kluur van de sjtiele. De mölle kriet e jezich. De jesjiechte vingt aa. Langs de mölle is inne jraaf mit wasser. Mugke danse, sjaatsere  uvver 't wasser. Ing libel sjweëft tusje 't riet. Langs de kank van d'r jraaf wase bótterblomme, pispötjer, ummerjreun. Ze sjtrieë ziech um tse uvverleëve. Ing sjtokroeës sjtikt pielreët d'r boave oes. Sjtrekt ziech d'r haos. De paarse blomme junt óp. E bluiend jewin. D'r Rik sjniet mit zie taesjemets inne sjtengel van 't fleutekroed aaf. Heë kerft 't. Duit 't in ziene mónk en bloast dróp. Ing fleut klinkt. E sjtreufje  in 't riet. De duur van de mölle jeet óp. Inne man kunt eroes. D'r Rik blieëst nog jet tuen. D'r man kunt kótterbij. Heë leuft jeboage. Zieng lang jries hoare winge in d'r wink. Bliet an de anger zie van d'r jraaf sjtoa.
'Inne moeziekant in d'r jraaf,' ruft e.
D'r Rik hilt 't fleutje umhoeëg.
'Han iech va miene pap jelierd.'
'Woar dat inne moezieker,' vroagt d'r man.
D'r Rik laacht. 'Alling wen 't fleutekroed bluit.'    
D'r man wiest noa d'r fiets.
'Óngerweëgs? Woahin?'
'Uvver leëvensweëg,' zeët d'r Rik.
'Koom,' winkt d'r man. 'Ziech mie bezuk.'
D'r Rik leuft mit de fiets an de hank uvver e bruks-je. Boave de blauw jesjtraeche vuurduur sjteet    i krollettere jesjilderd: 'Musica'.  Óp de duur hingt e naamsjildsje. José en Maarten sjteet dróp. D'r Rik zetst d'r fiets teëje de moer van de mölle. Heë leuft hinger d'r man eri.