(laat u voorlezen!)

 

Tsieter

Midde in 't rónk tsimmer sjteet inne dusj. Blank jesjoerd va hoots. 't Tsimmer is wie de mölle rónk. Vanaaf d'r dusj  kan me durch ing jroeëse vinster eroes kieke. D'r Maarten wiest noa inne sjtool.
'Zets diech. Kaffieë.'
'Jeer.'
Óp de forneus sjteet inne kaffepot. Oes de kuchekas pakt d'r Maarten tswai bechere. Zetst ze óp d'r dusj. Hilt e zifje boave de bechere. Sjud d'r kaffe i. Jet kaffejrónk bliet in 't zifje ligke. D'r Rik sjud ziech milch i oes ing flesj. D'r tsoeker zitst in ing blikke doeës. Ing kling vinster sjteet óp. De forneus brent. D'r sjwaam jeet duch ing pief eróp. Mit e leffeltje reurt d'r Rik in d'r becher. D'r Maarten nimt inne sjloek.
'Leëvensweëg,' zeët e.
'Doe bis óngerweëgs uvver d'r leëvensweëg. Intressant. Allang?'
D'r Rik laacht ins. 'Mie janse leëve. Mar noen óp d'r fiets pas e paar daag. Jeweun ópjesjtiegd en vertrókke.'
Heë kiekt eroes. Uvver d'r lange hootsere dusj. Durch de vinster. De landsjaf. Zie bild. Verbórje zie bild. Nit bejrave. Welt ziech ónger inne dekke. Dekke va zie jeveul. 't Bild viert mit 'm mit. Raest woa heë de tent ópsjleet.
'Kan iech hei mieng tent ópsjloa?'
'Doe kans óch hei binne sjloffe. Iech han tsimmere jenóg.'
'Iech sjlof lever in de tent.'
 Óp d'r jraasplai bij de mölle zetst d'r Rik zieng tent óp. Kötbij de landsjaf. Sjloffe in de erm va zie bild. Óp de forneus sjteet inne jroeëse kessel. Mit inne leffel reurt d'r Maarten in de tsoep. Heë kaocht ing dikke tsoep. Dikke sjneie broeëd mit kieës ligke óp inne telder. Heë bringt ze noa d'r dusj.
'De tsoep kans te an duur ruuche,' zeët d'r Rik went e eri kunt. 'Lekker.'
Heë zetst ziech an d'r dusj. Dikke jlazer mit wien zunt al i-jesjód. Ze drinke inne sjloek. 'Jezóndheet,' zage ze tsejeliechertsiet.
D'r tsoepekessel dampt óp d'r dusj. Sjlurpend leffele ze de tsoep. Ze is nog hees. D'r Maarten knauwelt e sjtuk broeëd. 'Doe sjliefs 't lifste in de tent?'
'Joa, an duur. Kótbij de landsjaf.'
'Hat de landsjaf diech jet tse vertselle?'
'Alles.'
'Alles? Wat is alles?'
'Mieë wie vräud. Mieë wie leed. Mieë wie jeluk.'
'Woarum neums te 't nit leefde?'
D'r Rik kiekt d'r Maarten mit jroeëse oge aa. Heë leffelt d'r telder leëg.
'Leefde Rik. Likt dat doa in de landsjaf?'
Sjwiejend kiekt d'r Rik vuur ziech oes.
'Likt dat doa bejrave, Rik?'
Heë sjud lanksaam mit d'r kop. 'Nae, noeëts.'
'Verbórje?'
Bejrave, verbórje. Wöad oes zieng jedanke. D'r Rik sjtaunt. 'Nit vuur miech.'
'Loester Rik. Alles wat is, hauw d'r óch nit kanne zieë. Bejrave. Verbórje.'
'Leëve.' De sjtim van d'r Rik klinkt heller.
''t Hauw d'r óch nit kanne zieë,' zeët d'r Maarten nog ins.
Heë sjteet óp. Oes 't sjaos van de kas pakt e inne tsettel.
'Dat kroog iech oeëts ins van inne rezender. Deë woar jenauw wie diech óngerweëgs. Heë bloof hei ing naat sjloffe. D'r Maarten leëst vuur wat dróp sjteet.
't jieët kui, verkes, peëd, miepmöp
allenäu eje vuurkome
't jieët roeëze, klieë, chrysante
allenäu eje jeróch, zieng eje kluur
't jieët vrauwlu, manslu, kinger
allenäu eje wieze
't vuurkome, d'r jeróch, de kluur, 't wieze
allenäu d'rzelfde tsieter
't jieët jing kui, sjpinne, verkes, peëd, miepmöp
't jieët jing roeëze, klieë, chrysante.
't jieët jing vrauwlu, manslu, kinger
't jieët tsieter
D'r Maarten waad effe. 'Huets te Rick, tsieter alling mar tsieter. Tsieter dat is de koens.'

 

tsietere - trillen