(laat u voorlezen!)

 

Sjoeës

De tent is haof óp. D'r Rik kan jraad eroes kieke. Van de landsjaf is koom jet tse zieë. Inne sjatte in d'r oavend. Nit bejrave, nit verbórje. Mar tsieter. 'Tsieter dat is de koens,' zaat d'r Maarten.
Heë kiekt eróp. Betrókke loeët. Hei en doa ing aove plaatsj. Sjtere sjtroale. D'r Rik kiekt eraaf noa de landsjaf en da werm er óp. E paar moal óp en neer. Joa, in de sjtere zit jet va tsieter. 't Landsjaf bieëft. Verbórje in d'r oavend. En d'rboave wiedvoet woa tsiet litjoare zunt, tsieter. Wie wieër in de tsiet, wie mieë tsieter.
'Sjtieg óp oes de landsjaf. Iech bin in diene sjoeës. Joa, jans i diech.'
D'r Rik kan 't wal oeskeëke. Sjloffe. Nae, is ónmeuglieg. Kloarwakker. Óp heng en vus kruuft e oes de tent. Sjpringt óp. Sjpreit de rem. Umermt de landsjaf.
In de mölle jeet de duur óp. D'r Maarten sjteet in 't duurjesjpan. Heë kan jraad jet van d'r Rik zieë. De erm in de loeët. D'r Rik huet de vus van d'r Maarten durch 't jraas.
Heë wiest er óp. 'Tsieter, Maarten.'
D'r Maarten drieënt ziech um. 'Iech hol jet knudzje hoots.'
Neëver de mölle is inne sjop vuur 't hoots. Mit de erm vol kunt e tseruk. Bij de tent maache ze e kampvuur. Ze zitse in 't jraas. Drinke wien en aese e sjtuk kieës. De vlamme flakkere óp.
D'r Maarten kiekt eróp. De wólke drieve voet. 't Is ing kloar sjtereloeët.
'Wat vier zient is bieëve. Beweëje. Durch ós oge kanne vier nit mieë zieë.'
'Veule da?'
'Óch dat is beweëje. 't Zitst allenäu in ózze kop. Wieër kunt 't nit.'
Vónke sjtieje óp. 't Vuur knettert. D'r Maarten wurpt nog inne knudsj dróp.
''t Bieëve hool óp. 't Beweëje woeëd tsieter. 't José loog sjtil óp 't bed. Iech hool 'm de hank vas.'
D'r Rik duit mit inne kuul teëje inne brennende knudsj.
''t José, is dat dieng vrauw?'
'Joa, mieë wie tsingdoezend leëvensdaag. Ummer winniejer leëve. 't Hauw ing sjpierkrankheet.'
''t Leëve hilt doch noeëts  óp?'
'In d'r kop waal. Doarum hauw 't jraad óch nit kanne zieë.'
D'r kuul van d'r Rik wiest uvver 't vuur. 'Zoeëwie de landsjaf?'
'Zoeëwie alles óp d'r tsettel van de rezender.'
'Mar iech wil 't vashaode. Iech zien 't doch. Iech veul 't i mie lief. Iech bin óp d'r fiets jesjtiegd. 't Jong mit miech mit. De landsjaf. Sjloffe in heure sjoeës.'
'Joa, Rik. D'r sjoeës woa-oes jebore weëd. Deë dreëgt. Woa-i 't José sjlieëft.'
De vlamme weëde klinger. In de flesj is nog jet wien óp d'r boam. Van d'r kieës aese ze 't letste sjtuk óp. D'r Maarten sjtelt ziech reët.
'Die fietse, Maarten, is e bild van die zukke. Die óngerweëgs zieë. De landsjaf is e bild va dieng jebórjeheet, dieng leefde.'
Heë leuft noa de mölle. Da drieënt e ziech um.
'Miensje kanne bilder maache. Of ze d'r zunt of nit.'
De loeët is werm betrókke. De sjtere bedekt. 't Kampvuur ing inkel vlam. D'r Rik bliet nog ing tsiet zitse. Heë wees wat e ziet. Mar wat d'r Maarten hem zaat, hilt 'm bezig. Bilder. Joa, zieng jedanke zunt bilder. Kome en junt. Heë sjteet óp en jeet noa de tent. Óp heng en vus kruuft e eri.
't Vuur jluit. Wermde vuur de naat. E bild. Bis 't oes is. Of jraad nog is.