(laat u voorlezen!)

 

De mölle is leëg

Óp d'r ruk likt d'r Rik i ziene sjlofzak. De heng hinger d'r kop. 't Is kloar. D'r mörje sjiengt durch 't tentdóch. 't Leëve an duur is sjtil. Me kan ing moes hure lofe.
Beweëje. Noa ing naat in d'r sjlof. Ziech nit bewós. Oane dreum. D'r daag waat. Vol va leëve. D'r Rik wil ligke blieve. En loestere. 't Jraas hure. D'r wink. Roesje, joa roesje. Mieë wie beusj. Wieër wie zieë. De oge valle tsouw. Inne depe sjlof. Ziech nit bewós va bilder. In de tent weëd 't wermer. De zon sjiengt. D'r Rik weëd wakker. Heë maat d'r raisversjloes van d'r sjlofzak óp. Jeet reët zitse en rekt ziech oes. De heng kome an 't tentdóch. An duur ligke jet sjwats-jebrankde sjtuks-jer. Mieë is nit uvver van 't hoots. Mit d'r kuul sjtuchelt d'r Rik in d'r jrieze aesj. 't Jluit nog e bis-je. Heë blieëst vuurzichtieg. Ing inkel vónk vluut óp. Ing tsiet bliet e óp de hoeke zitse. Neëver d'r hootssjop ziet e ing wasserpómp. Heë sjtikt d'r kop drónger. 't Wasser is keul. 't Maat 'm frisj. In de mölle is 't sjtil. Heë hilt ing hank teëje de roet um jód eri tse kanne kieke. Mar ziet jinne Maarten. Da leuft e noa de vuurzie. De duur sjteet jet óp. Vuurzichtieg duit e d'rteëje en ruft. 'Maarten, bis te óp?'
Mar binne is nuuks tse hure.
Heë klopt óp de duur en ruft nog ins. 'Maarten, bis te wakker?'
D'r Maarten reurt ziech nit.
'Zicher jet sjpatsere,' dinkt d'r Rik.
In de kas is nog broeëd en druegwoeësj. De forneus maat e mit heuts-jer en papier aa. Dat ligkt in ing doeës neëver de forneus. Heë zetst ziech inne pot kaffe. Jenóg vuur d'r janse daag. Ónger ziech alling zitst e an d'r lange dusj. Ing janse tsiet. Nog ummer jinne Maarten. Óp d'r dusj likt 't brifje van d'r rezender. Heë pakt 't in de heng en kiekt d'rhin. Oane tse leëze. Da sjteet e óp. Leuft noa de tent. Heë pakt d'r foto-apperaat. Foto's maache.  Alles wat-s te zies. Bilder. De mölle van alle zieë. 't Jraas. De bruk. D'r jraaf. 't Wasser. Kniepse. De landsjaf. Noen waad heë mit 't knuupje iduie. 'Verbórje' sjuust 'm durch d'r kop. Dat is jraad 't bild wat e zukt. Heë bringt d'r apperaat tseruk noa de tent. Tswiefel kunt in 'm óp. Wat zal e doeë? D'r Maarten zal doch nog wal tserukkome. Heë hat 'm doch nit zoeëmar i sjtich jelosse. Wus weëd e nit. Evver komiesj vingt e 't waal. Heë zetst zich óp d'r dulper van de duur. Wie lang zouw e blieve wade? Wieër vare kan heë hu doch nit mieë. Doavuur is 't tse wied in d'r middieg.
In d'r kessel is nog jenóg tsoep vuur hem. Mit de letste sjtukker broeëd eest heë ziech zat. Ing tsiet zitst e nog an d'r dusj. Tse loestere. Noa inne vóssjrit uvver de bruk. Inne hootsere sjrit. De bruk is sjtil. De mölle weëd vuur d'r Rik ummer leëjer. Heë jeet noa de tent.  Effe bedinkt e zich um e kampvuur tse maache. 't Wingt forsj. D'r wink hat ziech jedrieënd. Kunt oes 't oste. Inne kauwe wink. D'r Rik razelt. Heë wil inne sjoeës um ziech tse werme. D'r tsieter veule. Tsieter.
D'r Rik sjpreit de erm. En sjluust ze. Dat is 't bild. Zie bild.
'Sjlof mit miech,' fluustert heë.
De tent klappert in d'r wink . D'r Rik drieënt ziech in d'r sjlofzak. Sjlieëft i zie bild.
't Roesjt. 't Tsiettert.