(laat u voorlezen!)

 

Zie bild

Wakker weëde in de sjilte. Dat is wat d'r Rik jenist. D'r daag e ónbesjraeve blad.
Ing sjpin kruuft uvver 't tentdóch. Heë kiekt d'rhin. Nit tse hure. Of waal? De sjpin bliet zitse. De sjtilte is dizze mörje angesj. Is 't d'r wink? D'r kauwe oswink? 't Zoest. Jiddes moal effe óngerbraoche. E viets-je wat in de loeët sjleet. Zzzzzt. Zzzzzt.
Heë maat de tent óp. Vuur ziech alles wie angere mörjens. 't Kunt va hinger de tent. Vuurzichtieg sjtikt e d'r kop wieër eroes. Noen ziet e 't. De mölle! De wieke drieëne! Ze drieëne an de hingerzie van de mölle. Zoese in d'r wink. D'r oswink. Deë hem winget in d'r sjoeës vuur de naat. 't Maat 'm vroeë. De wieke lofe ziech noa in de loeët. Ze krient ziech nit. D'r inne noa d'r angere. Drieëne. Drieëne in d'r wink. De zele zunt uvver de latse jesjpanne. Dat mós jet van d'r Maarten zieë. Deë is besjtimd tseruk. Heë sjtreuft ziech de kleier aa. Mit jroeëse sjritte leuft e noa de mölle.
'Maarten. Maarten bis te tseruk?'
Heë kiekt durch de vinster eri. Binne ziet e jet beweëje. Lanksaam jeet de duur óp. Inne man kiekt 'm aa. Inne vreëme man. Hinger hem d'r kop van ing vrauw. D'r Rik kiekt ze verwóngerd aa. D'r man sjtikt ing hank oes. 'Maarten.'
D'r Rik sjnapt 't nit. Maarten. Meent e ziechzelver. Of dinkt e dat heë d'r Maarten is? Óch de vrauw sjitk ing hank oes. 'José.'
Nae, die mene ziechzelver. José en Maarten. Zoeëwie óp de duur sjteet. D'r Rik sjnapt 't nit. Is 't inne dreum? Is 't wirkliegheet? Is d'r inne Maarten wal woar? Heë drieënt ziech um noa de tent. Die sjteet doch doa. In 't jraas de raeste van 't kampvuur. Binne óp d'r dusj mós doch 't brifje ligke. Doa sjteet 't José. Oane sjpierkrankheet.
'Iech han doa hinge de tent ópjezatsd.'
D'r man laacht vrundlieg. 'Iech zien 't. Jód jesjloffe?'
D'r Rik knikt. Heë sjnapt 't allenäu nit.
'Koom eri,' zeët 't José.
D'r Rik sjud d'r kop va nae. Dat wil e nit werm mitmaache. An dusj zitse oane tse wisse of 't d'r is. Heë wil d'r Maarten va jister jeleuve. En deë va hu nit zieë.
'Iech mós wieër. Nog e jans sjtuk vare.'
'Da koom óp d'r tserukwaeg nog ins langs. Vuur rezender hant vier hei ummer plaatsj.'
Doa is 't woad. Rezender. Dat brifje woar van d'r Maarten va jister.
Jister. 't Hauw jraad ezoeë nit kanne zieë. Zoeëwie hu.
D'r Rik brikt de tent aaf. Mit inne vós sjtriecht e durch d'r aesj van 't kampvuur. 't Wingt óp in d'r wink. Kiekt nog ins noa de mölle. De wieke roesje. Heë pakt d'r foto-apperaat i jen heng. Maat evver jing foto mieë. Heë lekt d'r apperaat in 't jraas. Heë sjtiegt óp d'r fiets.
De bilder blieve hinger. D'r Rik viert voet. De mölle weëd klinger. 't Zoese van de wieke nit mieë tse hure.
Viert voet i zieng landsjaf.
Vuur hem nit verbórje.
Zie bild.
't Tsietert.