• sjongIII202305.JPG
  • sjongIII202306.JPG
  • sjongIII202307.jpg
  • sjongIII202308.JPG

   

     
 

sjongIII
 

sjong zetse
in d’r oavend
mondesjien wurpt sjatte
va kingerwónsj
ónger dekke
werm tsouwjedekd
kingerdreum

los mörje
sjong jevöld zieë
mit sjnuuts
van oespakke

sjong zetse
don mit
mondesjien wurpt sjtroale
va diech
i jlietser
werm noa miech
kingersjpel

los mörje
sjong jevöld zieë
mit leefde
van oespakke

vuur kinger dele

weltwied

 

 

 

 

 

 

Sjong

’t Leer van inne sjong is jemaad va rings-huud. Die huud zunt ’t sjterkste. Ze weëde jejerbd (vugde aabringe). Heidurch sjwelt de hoed óp. De toploag, de nerf, is ’t sjterkst. De nieëkste loag is suède. De ungesjte hitsjt sjplit en is ’t minste. 

 

 

 

Detsember
Aodhollendsje naam vuur detsember is winktermond of sjneimond. D’r Reumiesje naam is December en d’r Juudiesje is Tebel.

Planete
Venus  an 't end van de naat  in  't zuudweste. Jupiter en Saturnus in de ieëtsjte helf van de naat  in 't zuudweste. Mars in 't zuudoste.


Orion
't Sjterebild Orion is in 't oste jód tse zieë. E ópvallende sjterebild vuur d'r winkter.


8 detsember
In d'r vrujje mörje sjteet Mars kótbij d'r volle mond.

 

29 detsember
Neer in 't zuudweste in d'r vrujje oavend sjtunt Venus en Mercurius kótbijenee.


21 detsember
D'r winkter vingt aan um tswai-entswantsieg oer ach-envieëtsieg.

 

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg  i Kir

 

 


 

 

Vertaling gedicht 'sjongIII'
(boven aan de pagina!)

 

 

 

schoen


schoen zetten
in de avond
maneschijn gooit schaduwen
van kinderwens
onder deken
warm toegedekt
kinderdroom

laat morgen
schoen gevuld zijn
met snoep
van uitpakken

schoen zetten
doe mee
maneschijn gooit stralen
van jou
in glinstering
warm naar mij
kinderspel

laat morgen
schoen gevuld zijn met liefde
van uitpakken

voor kinder delen

wereld ver

 

 

 

anger dele d'r tsint en d'r piet klik  hier

 

       26          Peëd        

 

 

 

 

 

illustraties: Vesper  Streefkerk

 

 

 

’t Vingt al aa kloar tse weëde. D’r opa is wakker. Likt nog i jen bed. D’r tillefoon likt óp ’t naatskommuedje neëver ziech. Doa kliengelt ’t al.
‘Jóddemörje, mie Sjteersje. Jód jesjloffe?’
‘Joa opa. Is d’r Piet jeweë?’
‘Iech wees ’t nit. Jon mar ins flot kieke.’
Heë sjtiegt oes ’t bed. Deed ziech de sjloebe aa en jeet de trap eraaf.
‘Ao joa, Aimée. De besjute zunt voet. Doa likt e brifje en tswai sjokkelade muus-jer.’
‘Wat sjteet óp ’t brifje?’
‘Waad, iech leës ’t diech vuur. ‘ Wat lekker. Besjute mit muus-jer. Noen ing moes vuur ’t Aimée en ing vuur d’r opa. Jrus, d’r Piet.’
‘Ing sjokkelade moes vuur ós, opa. Mmmmm.’
‘Wits te wat, Sjteersje. Iech kom mörje noa uuch. Da nim iech de moes vuur diech mit.’
‘Ao joa opa. Vier junt ja noa de boot kieke. Va d’r Tsint en d’r Piet.’
‘Bis mörje Aimée.’
De tswai muus ligke óp de vinsterbank. Mar ’t middiegs hat d’r opa al e sjtuks-je va zieng moes ópjaese. En ’t oavends de res. ’t Sjmaacht ‘m jód. Tsevreie jeet e óch sjloffe. En vräut ziech óp mörje.
Al vrug in d’r middieg is e bij ’t Aimée heem. Het sjteet ‘m al hinger de vinster óp tse wade. Flot maat ’t de duur óp. D’r opa hat de sjokkelade moes al i jen heng.
‘Dat is e da, mie Sjteersje. De moes vuur diech.’
De mam hat ’t Anela al in d’r waan jelaad. ’t Aimée biest mit laachende oge e sjtuksje van de moes. Ze dunt ziech d’r jas aa. Doa junt ze da. D’r pap duit d’r kingerwaan. Tsezame noa d’r Tsinterkloas en d’r Piet. Va wieds hure ze de moeziek. ‘Ziech doa kunt de sjtoomboot’. Lang broeche ze dan óch nit tse wade. Doa kunt de boot. D’r Tsint en d’r Piet lofe uvver e bret de boot eraaf. D’r Tsint winkt noa hön en jieët ze ing hank. Óch d’r Piet, mar deë leuft da flot durch.
‘Wat hat de besjuut mit muus-jer miech jód jesjmaachd. Iech zouw noen wal ins jeer ’t Anela wille zieë. E kinke mit inne engelenaam is doch jet bezóngesj.’ Heë bukt ziech uvver d’r kingerwaan.
‘Ao wat leef,’ fluustert e. ‘En wat ing sjun oge.’
‘Joa, Tsint,’ zeët d’r opa, ‘ós Eugs-je.’
D’r Tsint laacht en winkt noa ’t Anela. Lekt ing hank óp d’r kop van ’t Aimée.
‘Iech wunsj uuch alle jeluk mit ’t Anela.’
Da leuft e noa de anger kinger. De moeziek sjpilt. ‘O, kom mar ins kieke.’
Ze junt werm noa heem. ’t Aimée leuft an de hank van d’r opa.
‘Hauws te dat jezieë opa. Doa zose tswai muus-jer in d’r baad van d’r Tsint.’
‘Jao die zunt nog van ós besjuut.’
D’r pap duit mit de mam tsezame d’r kingerwaan. Heë laacht ins.
‘Besser ing moes in d’r baad, da d’r baad in de moes.’
‘Iech han nog e sjuks-je van de sjokkelade moes.’
Het holt ze oes de taesj. En biest dri. De mam sjnoeft ins.
‘Iech jeleuf dat iech jet ruuch.’
‘Wat da mama.’
‘Sjokkelade milch en printe.’
’t Aimée vingt aa tse sjpringe en trukt an de 

hank van d’r opa.
‘Koom flot. Noa heem.’
Ze lofe noen e sjtuks-je flotter. Durch de vinster kan ’t Aimée ’t al zieë.
‘Doa likt e peks-je óp d’r dusj.’
Nuisjierieg junt ze eri. ’t Aimée darf ’t peks-je ópmaache. ’t Is inne mond va jeële sjtoaf. Mit köadjer hange sjtere draa. Óch va jeële sjtoaf. Mit bloa lettere sjteet óp jiddere sjteer inne naam. Aimée, Anela, papa, mama, opa, oma. En ing lang koad mit inne wiese rink. D’r opa hilt d’r mond vas. ’t Aimée trukt draa. Moeziek klinkt.
‘Ziech d’r mond sjiengt durch de beum.’
Sjtil loestere ze. Wóngerlieg vroeë. Tsezame. Wat e fes.
‘Doarum woar d’r Piet zoeë flot voet,’ zeët d’r pap.
‘Joa papa, deë hat doe ’t peks-je braad.’
De mama zetst de bechere mit werme sjokkelade milch óp d’r dusj. ’t Aimée hilt d’r mond nog vas.
‘Kiek, bij ’t Anela is e bloa eugs-je jetseechend. En bij de oma e blauw wulks-je.’
Ze pakke ziech ing print oes de sjóttel. De ieëtsjte sjtuks-jer aese ze sjtil. Noa d’r ieëtsjte sjloek van de sjokkelade milch vange ze aa tse zinge. ‘Danke Tsint en Piet.’
Wen ’t duuster aa vingt tse weëde, jeet d’r opa werm noa heem. Ze winke hem noa. De zon sjiengt oranje roeë. Ing wólk is tse zieë. Ze winke nog ins. Noen noa de loeët.
‘Dag oma.’ 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


 

 

 


 

Heem

An d’r dusj zitse en eroes kieke. Werm ins inne reëne zóndieg. Jries loeët. Naas de sjting. Bleer kleëve vas. Lestieg um tse kere. E inkel blad hingt nog an inne sjtroech. Waad óp d’r wink. Um drueg durch de loeët tse vleie. Tsirkele noa ’t ónbesjtimde. Um tse lande. Jekeerd in de tsiet. Zie heem.
D’r pap bekiekt ’t ziech. Jries en mies an duur. Binne werm. D’r adventskrans. ’t Bild va jebórjeheet óp ’t dusj-je mit de foto van de mam. De ieëtsjte keëts brent nog nit. Heë trukt ziech d’r jas aa. Wilt d’r zóndieg an duur preuve. Deet ziech d’r kraag umhoeëg. Zetst zieng sjritte in ‘t mies. ’t Bild va mismód. Um tse joa zage: hod mód. Heë sjpatseert jet sjtroase durch. Kunt werm heem. Um ziech tse werme an de ieëtsjte keëts. Óp waeg noa de angere keëtse. Die zóndieje zunt óngerweëgs.
An duur vleit e blad oes d’r sjtroech. Óp waeg in d’r oam van d’r wink. D’r pap sjtikt de keëts aa. Vuur allenäu die e heem zukke.

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

1022277
vandaag141
gister158
deze week579
maand1042