• sjpel202301.JPG
  • sjpel202302.JPG
  • sjpel202303.jpg
  • sjpel202304.JPG

 

 
 


sjpel

zuk diech
ving diech
sjpieël de tsiet
i sjnelheet lit

sjweëf
lieët i jewieët
drief óp oam
van ónendliegheet

vang klure
reënboag wied
moal diech
i jeneratsiejoeëne
jónk bis aod
jank diene sjrit
i de tsiet
sjpore tsirkele
ietse pietse kling
um jroeës tse zieë
doe en iech 

 

 

 

 


Tseptember
Weersjpróch: Trukt vuur d’r Tsint Michel (nuun-entswantsieg tseptember) d’r voeëjel nit, jinne winkter is nog óngerweëg.


Planete
 Venus  an 't end van de naat  in  't oste. Jupiter vanaaf sjpieë in d'r aovend in 't oste. Saturnus in 't zuudoste.

Bejin van d'r herfs
Drei-entswantsieg tseptember um ach oer vóftsieg


4 tseptember
Jupiter en d'r mond rónk middenaat kótbijenee.

11 tseptember
In d'r mörje Venus en d'r mondtsikkel kótbijenee.


9 tseptember
HuB koeltoertsentroem Kirchroa, 'open dag' mit ónger angere i jesjprieëch joa mit d'r sjtadsdiechter um vieëtsing oer.

16 tseptember
Kirchroa jeet plat, e dialek sjpektakel mit ónger angere d'r sjtadsdiechter. Heë maat um drutsing oer drissieg inne literaire sjpatseerjank vanaaf d'r Buberplai noa de galerie in de Orlando-passage mit d'r Hans Schillings, Loek van de Weijer, Noor Vanhommerig, Wiel Hamers.

17 tseptember
'Onthulling' van 't Lambeëtusbild' van d'r Bert Schifflers neëver de kirch i Kirchroa um tswelf oer vóftsing, mit 't leëze van 't jediech 'lid' van en durch d'r sjtadsdiechter. D'r Lambeëtuskoer, d'r Wiel Hamers en 't Noor Vanhommerig zörje vuur de moezekaliesje bejlaitoeng.

 

23 en 24 tsept
Walk en Kalk. Inne literaire en moeziekaliesje sjpatseerjank durch de natoer mit ónger angere d'r sjtadsdiechter, Wiel Hamers en Noor Vanhommerig. 23 tsept. um vóftsing oer, 24 tsept. un tswelf oer. Heivuur mós me ziech aamelde bij www.landvankalk.com

24 tsept
Um nuuntsing oer herdenking van de Bevrijding va Kirchroa in de Vredeskapel an de Hoofdsjtroas mit ónger angere d'r sjtadsdiechter, Wiel Hamers, Noor vanHommerig. Da weëd óch d'r ieëtsjte internationale vridpries oes-jerikd.

29 tsept.
D'r letste vriedieg van d'r mond, PlatVorm. Bejinne um vieëtsing oer vunnef-envieëtsieg óp d'r Buberplai bij 't 'doe en iech' monument. Sjpatsere noa d'r Sjlaagboom woa jidderinne kan aasjuve an d'r koeltoerdusj um tse sjpraeche of tse loestere.

30 tsept.
Óp d'r kirkhof i Margraten inne rónkjank mit d'r Hans Schillings en de jeugdharmonie va Kirchroa. An d'r sjloes inne vuurdraag van d'r sjtadsdiechter mit moeziek van d'r Wiel Hamers.


15 okt.
Prezentatsiejoeën durch d'r Maurice Hinzen va zie bóch 'Miensjemiensj' vanaaf vieëtsing oer in d'r Sjlaagboom.D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg  i Kir
 

 


 

 


Sjpel

E jroeës deel van ’t sjpieëljód woamit kinger ziech hu tse daags vermaache, sjtamme oes oer-auwe tsiete. In Ejipte hat me i kingerjrave oes de tsiet van de farao’s póppe, deersjer en tolle jevónge.


 

  

 

Vertaling gedicht 'sjpel'
(boven aan de pagina!)

spel

zoek je
vind je
speel de tijd
in snelheid licht

zweef
licht in gewicht
drijf op adem
van oneindigheid

vang kleuren
regenboog ver
schilder je
in generaties
jong tot oud
ga je stap
in de tijd
sporen cirkelen
ietse pietse klein
om groot te zijn
jij en ik 
 

 

 

 

 

 
Eëd

D’r zommer roetsjt in d’r herfs. ’t Weer is drueg. De temperatoer nog zommerlieg. Doarum kanne ze dis joar werm ins óp d’r fiets joa. Dat dunt ze ’t lifste. ’t Bertie en d’r Wiel óngerweëgs noa ’t koensdörp. De fietse zetse ze teëje ’t hek vuur ’t ieëtsjte hoes. In d’r vuurjaad likt e bild van e miensj. Óp e sjild sjteet: ‘neer bij de eëd’. ’t Woad ‘neer’ is durchjesjtreefd’. D’rboave sjteet: ‘kót’. ’t Bertie leëst ’t vuur ziech. ‘Kótbij de eëd’.
Teëjenuvver ’t hoes is inne jroeëse plai. Jong lu ligke óppen eëd. Plat oes- jesjtrekd. Inne jietaarist vingt aa tse sjpille. Klanke sjtriechele tsaart ’t jraas. De jong lu vange aa tse beweëje. Ze kome reët. Maache mit d’r körper vorme. Sjtunt sjtil. En junt wieër. Nui vorme. Ing jong sjtim klinkt. Ze zingt e woad. ‘Leëve’. Jiddes moal in inne angere klank. Jiddes moal óppenuits. Jenauw wie de vorme van de jonglu. ’t Bertie en d’r Wiel veule ziech verbónge. Ze neëme ’t mit óp hönne waeg durch ’t dörp.
‘Koens vuur en durch jidderinne,’ kan me óp inne jieëvel van e hoes leëze. En e sjtuk wieër sjteet óp ing vuurduur: ‘jidderinne is inne kuunsler’. Kinger zitse doa in d’r vuurjaad an inne dusj. Ze moale en sjrieve. Me kan de koens jelde.
‘’t Is vuur de lu  woa de ëed bieëvet’, zeët e meëdje.
’t Bertie jelt e sjilderijsje van de zieë mit vöal blauw. ’t Meëdje laacht en sjrieft óp ing jolf: ‘ieg ving dieg leev’.
‘E koenswerk,’ zeët d’r Wiel.
Heë sjtroalt. ’t Past jenauw in de fietse-taesj. Ing leëvensvorm. E jesjenk vuur de ieëwiegheet. Deë daag. Ze neëme ‘m mit noa heem.

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

1012177
vandaag39
gister100
deze week312
maand2002